intTypePromotion=1

Bài giảng Tâm lý học đại cương: Phần 1

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:82

0
264
lượt xem
77
download

Bài giảng Tâm lý học đại cương: Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tâm lý học đại cương: Phần 1 - Những vấn đề chung trong Tâm lý học trình bày các vấn đề như Tâm lý học là một khoa học, đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu, hiện tượng tâm lý người. Mời bạn đọc theo dõi nội dung bài giảng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tâm lý học đại cương: Phần 1

 1. TÂM LÍ HOC ̣ ĐAI CƯƠNG ̣
 2. ̀ PHÂN I NHỮNG VÂN ĐỀ CHUNG TRONG ́ TÂM LÍ HOC ̣
 3. I. Tâm lí hoc là môt khoa hoc: ̣ ̣ ̣ 1. Đôi tượng, nhiêm vu, phương ́ ̣ ̣ phap nghiên cứu: ́ 2. Hiên tượng tâm lí người: ̣ 2.1. Sơ lược về hiên tượng tâm lí ̣ 2.2. Phân loai cac hiên tượng tâm lí ̣ ́ ̣
 4. 2.2. Phân loai cac hiên tượng tâm li: ̣ ́ ̣ ́ 2.2.1. Cac quá trinh tâm li: ́ ̀ ́ Là những hiên tượng tâm lí có khởi ̣ đâu, diên biên, kêt thuc rõ rang, đông ̀ ̃ ́ ́ ́ ̀ ̀ thời ray ra trong thời gian tương đôi ̉ ́ ngăn.́
 5. 2. 2.1. Các quá trình tâm lí QUÁ TRÌNH TL NHẬN HÀNH XÚC CẢM THỨC ĐỘNG
 6. ́ ̣ ́ 2.2.2. Cac trang thai tâm li: ́ Là những hiên tượng tâm lí luôn luôn ̣ đi kem theo cac quá trinh tâm li, đong ̀ ́ ̀ ́ ́ vai trò như phông ( nên ) cho quá ̀ trinh tâm lí diên ra. ̀ ̃
 7. 2.2.1. Các trạng thái tâm lí TRẠNG THÁI TL TIN TƯỞNG CHÚ Ý TÂM TRẠNG HOÀI NGHI
 8. ́ 2.2.3. Cac thuôc tinh tâm li: ̣ ́ ́ Là những hiên tượng tâm lí tương đôi ̣ ́ ôn đinh và bên vững trong đời sông cá ̉ ̣ ̀ ́ nhân, chung được hinh thanh do: ́ ̀ ̀ - Sự lăp đi lăp lai cua cac quá trinh và ̣ ̣ ̣ ̉ ́ ̀ trang thai tâm lí. ̣ ́ - Sự kêt hợp cua nhiêu thuôc tinh tâm lí ́ ̉ ̀ ̣ ́ ́ khac tao nên. ̣
 9. HÌNH THÀNH DO QUÁ TRÌNH & TRẠNG THÁI PHẨM CHẤT THUỘC TÍNH PHẨM CHẤT TRÍ TUỆ TÌNH CẢM Ý CHÍ
 10. XU NĂNG HƯỚNG LỰC HÌNH THÀNH DO NHIỀU THUỘC TÍNH TÍNH KHÍ CHẤT CÁCH
 11. 2.3. Đăc điêm chung cua hiên tượng ̣ ̉ ̉ ̣ ́ tâm li: - Trong đời sông cá nhân cac hiên ́ ́ ̣ tượng tâm lí có môi quan hệ chăt ́ ̣ chẽ với nhau. - Tâm lí là tinh thân năm trong đâu oc ̀ ̀ ̀ ́ con người, trong chủ quan cua con ̉ người. - Tâm lí là hiên tượng rât quen thuôc ̣ ́ ̣ và gân gui với môi người. ̀ ̃ ̃
 12. - Tâm lí có vai trò rât lớn trong đời ́ sông cá nhân vì cac chức năng: ́ ́ • Đinh hướng hoat đông. ̣ ̣ ̣ • Điêu khiên hoat đông. ̀ ̉ ̣ ̣ • Điêu chinh hoat đông. ̀ ̉ ̣ ̣
 13. II. Cac quan điêm về tâm lí người: ́ ̉ 1.Thuyêt hanh vi (Watson– người My) ́ ̀ ̃ Hanh vi là tâm lí con người do hoan ̀ ̀ ̉ ́ ̣ ̣ ́ ́ canh tac đông môt cach may moc tao ́ ̣ nên.
 14. 2.Thuyêt phân tâm(Freud – người ́ ́ Ao) Tâm lí con người gôm ba tâng bâc: ̀ ̀ ̣ - Cai nó – ban năng – vô thức. ́ ̉ - Cai tôi – tự tao – ý thức. ́ ̣ - Cái siêu tôi – chuân mực xã hôi. ̉ ̣
 15. -> Phân tâm hoc coi cai nó mới là thât ̣ ́ ̣ trong tâm lí con người nên chỉ nghiên cứu vô thức và đi đên kêt luân: moi ́ ́ ̣ ̣ thanh tựu cua nhân loai điêu do duc ̀ ̉ ̣ ̀ ̣ vong bị đè nen mà co. ̣ ́ ́
 16. ́ ̣ ̣ 3. Thuyêt hoat đông (Vưgotski,Rubinstein, Leonchiev…) - Tâm lí người là sự phan anh hiên thực ̉ ́ ̣ khach quan mang tinh chủ thể. ́ ́ - Tâm lí người là chức năng cua nao. ̉ ̃ - Tâm lí người là kinh nghiêm xã hôi – lich ̣ ̣ ̣ sử đã biên thanh cai riêng cua môi người. ́ ̀ ́ ̉ ̃
 17. III. Ban chât cua tâm lí người ̉ ́ ̉ và ý thức: 1.Ban chât cua tâm lí người: ̉ ́ ̉ 1.1. Tâm lí người mang tinh xã hôi – ́ ̣ lich sử. ̣ 1.2. Tâm lí người mang tinh chủ thể. ́
 18. 1.1. Tinh xã hôi – lich sử: ́ ̣ ̣ - Tâm lí người có nguôn gôc là hiên thực ̀ ́ ̣ khach quan, trong đó xã hôi là quyêt đinh. ́ ̣ ́ ̣ - Tâm lí cua con người là san phâm cua con ̉ ̉ ̉ ̉ người với tư cach là chủ thể xã hôi. ́ ̣ - Tâm lí người là kêt quả cua quá trinh linh ́ ̉ ̀ ̃ hôi, tiêp thu kinh nghiêm xã hôi, nên văn ̣ ́ ̣ ̣ ̀ hoa xã hôi. ́ ̣ - Tâm lí người chiu sự chế ước bởi lich sử ̣ ̣ cua cá nhân và cua công đông. ̉ ̉ ̣ ̀
 19. 1.2. Tinh chủ thê: ́ ̉ - Hinh anh tâm lí là hinh anh chủ quan ̀ ̉ ̀ ̉ về hiên thực khach quan. ̣ ́ - Biêu hiên cua tinh chủ thể. ̉ ̣ ̉ ́ - Nguyên nhân tao ra tinh chủ thể. ̣ ́
 20. 2. Ý thức: 2.1. Khai niêm và cac thuôc tinh cơ ban: ́ ̣ ́ ̣ ́ ̉ ́ - Khai niêm: ̣ Ý thức là hiên tượng tâm lí chỉ có ở người. ̣ Con người nhờ ngôn ngữ đã biên hinh anh ́ ̀ ̉ tâm lí thanh đôi tượng khach quan để tiêp ̀ ́ ́ ́ tuc phan anh về no, tao ra trong vỏ nao ̣ ̉ ́ ́ ̣ ̃ hinh anh tâm lí mới hơn, sâu săc hơn, có ̀ ̉ ́ muc đich rõ rang hơn. ̣ ́ ̀
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2