intTypePromotion=1

Bài giảng Tâm lý học đại cương: Chương 4 - Hoạt động nhận thức

Chia sẻ: Nguyen Anh Dung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
455
lượt xem
60
download

Bài giảng Tâm lý học đại cương: Chương 4 - Hoạt động nhận thức

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 4 "Hoạt động nhận thức" thuộc bài giảng Tâm lý học đại cương trình bày về: Nhận thức cảm tính, nhận thức lí tính, trí nhớ. Với các bạn chuyên ngành Tâm lý học thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tâm lý học đại cương: Chương 4 - Hoạt động nhận thức

 1. HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC
 2. Hoạt động nhaän thöùc: -Nhận thức cảm tính: cảm giaùc, tri giaùc - Nhận thức lí tính: tö duy, töôûng töôïng - Trí nhôù
 3. CẢM GIÁC VÀ TRI C 1. m c (sensation): Caûm giaùc laø moät quaù trình nhaän thöùc phaûn aùnh rieâng leû töøng thuoäc tính beà ngoaøi cuûa söï vaät hieän töôïng khi chuùng ñang tröïc tieáp taùc ñoäng vaøo giaùc quan.
 4. Caùc quy luaät cuûa caûm giaùc: a/ Quy luaät ngöôõng caûm giaùc: Ngöôõng caûm giaùc laø giôùi haïn cuûa cöôøng ñoä maø ôû ñoù kích thích gaây ra ñöôïc caûm giaùc. Vận dụng?
 5. b/ Quy luaät thích öùng (adaptation): Khaû naêng thay ñoåi tính nhaïy caûm cuûa caùc cô quan caûm giaùc cho phuø hôïp vôùi söï thay ñoåi cuûa cöôøng ñoä kích thích. n ng vào dạy học?
 6. 2. Tri giác (perception): Tri giaùc laø quaù trình taâm lyù phaûn aùnh moät caùch troïn veïn caùc thuoäc tính beân ngoaøi cuûa söï vaät hieän töôïng ñang tröïc tieáp taùc ñoäng vaøo caùc giaùc quan.
 7. Quan saùt laø hình thöùc tích cöïc nhaát cuûa tri giaùc coù chuû ñònh (tri giaùc chuû ñoäng, coù muïc ñích). Naêng löïc quan saùt laø khaû naêng tri giaùc nhanh choùng, chính xaùc nhöõng ñieåm quan troïng, chuû yeáu vaø ñaëc saéc cuûa söï vaät hieän töôïng duø khoù nhaän thaáy. Phát triển năng lực quan sát cho H?
 8. Quy luật của tri giác a. Quy luaät veà tính ñoái töôïng: Hình töôïng tröïc quan maø tri giaùc ñem laïi bao giôø cuõng thuoäc veà moät söï vaät hieän töôïng cuï theå naøo ñoù cuûa theá giôùi khaùch quan. => Kết luận sư phạm?
 9. b. Quy luaät veà tính oån ñònh: - Laø khaû naêng tri giaùc söï vaät moät caùch khoâng ñoåi khi ñieàu kieän tri giaùc thay ñoåi.
 10. c. Quy luaät veà tính löïa choïn: (quy luật tương phản giữa hình và nền) - Laø khaû naêng taùch ñoái töôïng ra ra khoûi caùc söï vaät hieän töôïng xung quanh (boái caûnh) ñeå phaûn aùnh baûn thaân söï vaät hieän töôïng. Ñoái töôïng tri giaùc ñöôïc goïi laø hình, boái caûnh laø neàn. - Ứng dụng trong cuộc sống, y c?
 11. 3. Tư duy / Thinking 1.Tư duy? Tö duy laø moät quaù trình nhaän thöùc phaûn aùnh nhöõng thuoäc tính baûn chaát, nhöõng moái lieân heä, quan heä coù tính quy luaät cuûa sự vật hiện tượng khaùch quan maø tröôùc ñoù ta chöa bieát.
 12. 2. Các loại tư duy: *Tư duy ở trẻ em? 5+6=? => TD bằng hành động *Sự khác nhau giữa sách học Tiếng Anh cho trẻ em và cho người lớn? => TD bằng hình ảnh *Tại sao có hiện tượng ngày và đêm, các mùa trong năm? => Tư duy bằng trừu tượng
 13. Đặc điểm của tư duy: Tư duy xuất hiện khi gặp tình huống có nh vấn đề a/ Tính có vấn đề trong quá trình tư duy. Có phải vấn đề nào cũng được tư duy? Áp dụng vào công tác đào tạo, huấn luyện?
 14. b. Tính khaùi quaùt Tư duy coù khaû naêng phaûn aùnh nhöõng thuoäc tính chung & baûn chaát cuûa moät nhoùm sự vật hiện tượng. => Kết quả tư duy => coâng thöùc, khaùi nieäm, ñònh lyù... (concepts) Áp dụng?
 15. c. Tö duy mang tính giaùn tieáp Dùng biểu tượng (images), khái niệm (concepts) để tư duy
 16. d. Tö duy coù moái quan heä chaët cheõ vôùi ngoân ngöõ => Muốn tư duy nhanh, nhạy bén, năng lực ngôn ngữ phải tốt Áp dụng?
 17. 5. Các thao tác tư duy KHI TƯ DUY, CON NGƯỜI THƯỜNG DÙNG NHỮNG THAO TÁC NÀO?
 18. a/ Thao taùc phaân tích - toång hôïp Phaân tích: chia ñoái töôïng ra caùc thaønh phaàn ñeå nhaän thöùc noù Toång hôïp: hôïp nhaát caùc chænh theå ñeå nhaän thöùc bao quaùt hôn
 19. b. Thao tác so sánh Tìm sự giống và khác nhau ( số lượng, hình dánh, tính chất....)
 20. c. Thao tác trừu tượng hóa - khái quát hóa
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2