intTypePromotion=1

Bài giảng Tâm lý học quản lý: Chương 1 - TS. Trần Thị Thu Mai

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:58

0
213
lượt xem
51
download

Bài giảng Tâm lý học quản lý: Chương 1 - TS. Trần Thị Thu Mai

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tâm lý học quản lý: Chương 1 - TS. Trần Thị Thu Mai trình bày các khái niệm về quản lý, hoạt động quản lý và các đặc điểm cơ bản của hoạt động quản lý.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tâm lý học quản lý: Chương 1 - TS. Trần Thị Thu Mai

 1. BÀI GIẢNG TÂM LÝ HỌC QUẢN LÝ (45 tiết) tiết) TS. TRẦN THỊ THU MAI ĐHSP TP. HCM A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: Cung cấp cho người học những tri thức cơ bản của học phần tâm lý học quản lý.Từ đó, người học có thể phân tích, nhận xét, đánh giá các hiện tượng tâm lý trong 1 đơn vị, rút ra những kinh nghiệm cần thiết trong công tác quản lý. Đồng thời hoàn thiện hơn nhân cách của mình để làm tốt công tác quản lý.
 2. B. NỘI DUNG HỌC PHẦN: CHƯƠNG 1: HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ TLH QUẢN LÝ CHƯƠNG 2: TLH TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁ NHÂN CHƯƠNG 3: TLH TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TẬP THỂ CHƯƠNG 4: NHÂN CÁCH CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ CHƯƠNG 5: GIAO TIẾP TRONG QUẢN LÝ
 3. C. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC: - Diễn giảng nêu vấn đề - Thảo luận, thuyết trình, thực hành - Tự nghiên cứu
 4. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Nguyễn Đình Chỉnh, Phạm Ngọc Uyển (1998). Tâm lý học quản lý. NXB Giáo dục. 2. Vũ Dũng (2006). Giáo trình Tâm lí học quản lí. Nhà xuất bản Đại học Sư pham. Hà Nội, 2006. 3. Võ Thành Khối , Tâm lý học lãnh đạo, quản lý, NXB Chính trị Quốc Gia Hà Nội, 2005. 4. Hoàng Minh Hùng (2000). Một vài vấn đề tâm lý học trong quản lý trường học. Trường CBQLGDĐTII. 5. Trần Thị Thu Mai (2010). Nội dung bài giảng môn học Tâm lý học quản lý. Trường Đại học Sư phạm TPHCM. 6. Hoàng Tâm Sơn . Tâm lý học với quản lý trường học. Tài liệu của trường CBQLGDĐTII
 5. Tiêu chuẩn đánh giá học phần  Kiểm tra giữa học kỳ: thuyết trình nhóm = 30% tổng điểm của học phần hoặc kiểm tra.  Thi cuối kỳ: Thi luận đề = 70% tổng điểm của học phần
 6. CHƯƠNG 1: HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ TLH QUẢN LÝ
 7. I.Khái niệm hoạt động quản lý 1.Tại sao phải quản lý ? ĐỘNG NÃO (BRAIN STORM)  Phân công và hợp tác lao động là một yếu tố tất yếu khách quan cho sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người  Phân công và hợp tác tất yếu phải có hoạt động dự kiến, tổ chức, phối hợp, điều khiển, kiểm tra hoạt động của mọi người trong tổ chức nhằm đạt được mục tiêu chung đã xác định. Những hoạt động dự kiến, tổ chức, phối hợp, điều khiển, kiểm tra đó chính là hoạt động quản lý
 8. Như vậy: Quản lý ra đời cùng với sự xuất hiện của hợp tác và phân công lao động. Marx đã viết : “Một người chơi vĩ cầm thì tự điều khiển lấy mình, còn một dàn nhạc thì cần phải có nhạc trưởng”
 9. 2.Khái niệm quản lý 2.1.Quản lý là gì ? Một số định nghĩa:  Theo F.Taylor: “Quản lí là biết được chính xác điều bạn muốn người khác làm, và sau đó hiểu được rằng họ đã hoàn thành công việc một cách tốt nhất và rẻ nhất”  Theo H. Fayol: “Quản lí nghĩa là dự kiến, tổ chức, lãnh đạo,phối hợp và kiểm tra”  Theo Từ điển Tiếng Việt, Quản lí có nghĩa là: +Trông coi và giữ gìn theo những yêu cầu nhất định +Tổ chức và điều khiển các họat động theo những yêu cầu nhất định
 10.  Tóm lại, quản lí là hoạt động, là tác động có mục đích của chủ thể quản lí đến đối tượng quản lí trong một tổ chức nhằm làm cho tổ chức vận hành và đạt được mục đích Họat động quản lí bao gồm hai quá trình “Quản” và “Lí” tích hợp vào nhau: “Quản” có nghĩa là duy trì, ổn định hệ “Lí” có nghĩa là đổi mới, phát triển hệ
 11. THẢO LUẬN LỚP Kể ra những hoạt động quản lý mà Anh (Chị) đã làm
 12. 2.2. Đặc điểm cơ bản của hoạt động quản lý Theo Marx, quản lý như là lao động để điều khiển lao động. Ôâng cho rằng, lao động quản lí là dạng đặc biệt của LĐSX tham gia vào quá trình SX xã hội để thực hiện chức năng quản lí Thảo luận lớp: Ở trường phổ thông người Hiệu trưởng quản lý những gì?
 13. Hiệu trưởng quản lý trư  Đội ngũ GV, Nhân viên, HS  Cơ sở vật chất, tài chính nhà trường  Thực hiện kế hoạch GD: - Hồ sơ tổ chức - Kết quả đào tạo (hoạt động dạy và học) - Tham gia các phong trào đào tạo
 14. THẢO LUẬN NHÓM (5 phút) 1. Nêu đoái töôïng lao ñoäng cuûa 1 HĐ quaûn lyù của ngöôøi Hieäu tröôûng . 2. Nêu phöông tieän lao ñoäng cuûa 1 HĐ quaûn lyù của ngöôøi Hieäu tröôûng . 3. Nêu saûn phaåm lao ñoäng cuûa 1 HĐ quaûn lyù của ngöôøi Hieäu tröôûng.
 15. Quản lý đội ngũ giáo viên  Đối tượng : thông tin về số lượng, trình độ GV  Phương tiện: Chiến lược, tư duy về phát triển đội ngũ GV.  Sản phẩm: Quyết định bổ nhiệm, cử GV đi học
 16. Quản lý kết quả đào tạo  Đối tượng: Thống kê điểm, hạnh kiểm, tỷ lệ HS lưu ban, bỏ học.  Phương tiện:Tư duy, cách thức quản lý.  Sản phẩm: Quyết định xếp loại GV dựa vào kết quả giảng dạy, GD học sinh. Quyết định kế hoạch nhà trường Học kỳ, Năm học.
 17. - Ñaëc ñieåm cuûa lao ñoäng quaûn lí:  Tính gián tiếp : Thể hiện qua 3 yếu tố: (1) đối tượng của LĐQL là thông tin; (2) phương tiện của LĐQL là tư duy, phong cách tư duy và tri thức khoa học, thiết bị kĩ thuật; (3) sản phẩm của LĐQL là quyết định QL  Chất lượng của quyết định quản lí có vai trò hết sức quan trọng và có ý nghĩa cực kì lớn đối với tổ chức  Lao động quản lí là cực kì phức tạp, đa dạng và biến hóa
 18. Dưới góc độ tâm lý học quản lý có thể định nghĩa HĐQL như sau: như  HĐQL là sự tác động qua lại một cách tích cực giữa chủ thể và đối tượng quản lý qua đường tổ chức; là sự tác động, điều khiển, điều chỉnh tâm lý và hành động của các đối tượng quản lý, lãnh đạo cùng hướng vào việc hoàn thành những mục tiêu nhất định của tập thể.
 19. 2.3. Nhà quản lý (người lãnh đạo) 1.Nhà quản lý là ai ? Con người trong một tổ chức Người điều hành Người thừa hành
 20. Sự khác biệt giữa người quản lý và người lãnh đạo về mặt hành vi (John Kotter)  Người lãnh đạo  Người quản lý (leader) (management) 1. Người lập kế hoạch, xác 1. Ra quyết định định ngân sách. 2. Sắp xếp nhân sự 2.Tổ chức, hiện thực hoá trong tổ chức quyết định nhân sự của 3. Thúc đẩy, tạo cảm người lãnh đạo. hứng cho người dưới 3.Người kiểm tra, giải quyền quyết các vấn đề
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2