intTypePromotion=1

Bài giảng Tâm lý học quản lý: Chương IV - TS. Trần Thị Thu Mai

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:84

0
172
lượt xem
49
download

Bài giảng Tâm lý học quản lý: Chương IV - TS. Trần Thị Thu Mai

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tâm lý học quản lý: Chương IV - Nhân cách của người quản lý trình bày các nội dung chính sau: Đặc điểm lao động của người quản lý, những yêu cầu cơ bản đối với nhân cách người quản lý, uy tín của cán bộ quản lý, phong cách quản lý và quyết định quản lý.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tâm lý học quản lý: Chương IV - TS. Trần Thị Thu Mai

 1. BÀI GIẢNG TÂM LÝ HỌC QUẢN LÝ CHƯƠNG IV: CHƯƠNG IV: NHÂN CÁCH CỦA NGƯ NGƯỜI QUẢN LÝ I. Đặc điểm lao động của người quản lý II. Những yêu cầu cơ bản đối với nhân cách người quản lý III. III. Uy tín của cán bộ quản lý IV. IV. Phong cách quản lý V. Quyết định quản lý
 2. CHƯƠNG IV: CHƯƠNG IV: NHÂN CÁCH CỦA NGƯ NGƯỜI QUẢN LÝ Quyết định quản lý chính là sản phẩm lao động của người quản lý. Hoạt động của người quản lý làm bộc I. Đặc điểm lao lộ ra bên ngoài thế giới nội tâm của chủ động của người thể quản lý. quản lý: Hoạt động quản lý giúp cho chủ thể Hoạt động quản lý phải quản lý thể nghiệm những vai trò xã lấy pháp luật làm cơ sở, hội để chủ thể được xã hội đánh giá. phải tính đến hiệu quả của các quyết định quản lý.
 3. Phẩm chất chính trị- tư tưởng 1. Phẩm chất: Phẩm chất đạo đức II. Những yêu Phẩm chất ý chí cầu cơ bản đối với nhân cách người quản lý: Naêng löïc trí tueä Naêng löïc chuyeân moân 2. Năng lực: Naêng löïc toå chöùc vaø quaûn lyù
 4. THẢO LUẬN LỚP (10 phút) Theo Anh (Chị), bộ tiêu chí và tiêu chuẩn đánh giá Hiệu trưởng năm học 2009 -2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có đáp ứng với nhöõng yeâu caàu cô baûn của nhaân caùch ngöôøi quaûn lyù?
 5. Bộ tiêu chí và tiêu chuẩn đánh giá hiệu trưởng của BGD và ĐT ban hành năm học 2009-2010 (3 tiêu chuẩn, 23 tiêu chí) 2009-  Tiêu chuẩn 1:PC chính trị và đạo đức nghề nghiệp: Tiêu chí: 1. PC chính trị 2. Đạo đức nghề nghiệp 3. Lối sống 4. Tác phong 5. Giao tiếp, ứng xử  Tiêu chuẩn 2: Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ SP Tiêu chí: 6. Hiểu biết chương trình GD 7. Trình độ chuyên môn 8. Nghiệp vụ sư phạm 9. Tự học và sáng tạo 10. Năng lực ngoại ngữ và CNTT  Tiêu chuẩn 3:Năng lực quản lý nhà trường Tiêu chí: 11. Phân tích và dự báo 12. Tầm nhìn chiến lược 13. Thiết kế và định hướng triển khai 14. Quyết đoán, có bản lĩnh đổi mới15. Lập kế hoạch hoạt động16. Tổ chức bộ máy và phát triển đội ngũ 17. Quản lý hoạt động dạy học18. Quản lý tài chính và tài sản nhà trường 19. Phát triển môi trường giáo dục 20. Quản lý hành chính 21. Quản lý công tác thi đua, khen thưởng 22. Xây dựng hệ thống thông tin 23. Kiểm tra đánh giá
 6. Bộ tiêu chí và tiêu chuẩn đánh giá Hiệu trưởng năm học 2009 -2010
 7. Phẩm chất - Trung thaønh vôùi toå quoác, vôùi chính trị- tư nhaân daân. tưởng - Chaáp haønh nghieâm chænh ñöôøng loái, chính saùch cuûa Ñaûng, nhaø nöôùc. Phẩm 1.Phẩm chất chất ý - Coù nieàm tin vaøo con ngöôøi, vaøo söï nghieäp cuûa Ñaûng. chí - Coù nhaõn quan chính trò khi ñaùnh Phẩm chất giaù caùc söï kieän, giaûi quyeát vaán ñeà. đạo đức - Coù trình ñoä chính trò vöõng vaøng. - Kiên trì, dũng cảm. - Công bằng, vị tha ,khoan dung. - Quyết đoán. - Có lòng yêu người, yêu nghề. - Tự chủ. - Say mê, nhiệt tình với công việc. - Độc lập. - Đoàn kết, tương trợ nhau. - Có mục đích. - Tế nhị, khéo léo, khiêm tốn…
 8. Naêng löïc -Nhận thức được đặc điểm, bản chất, tính trí tueä quy luật của mọi sự vật hiện tượng quản lý, hành động theo quy luật khách quan. -Có tư duy sâu, rộng, linh hoạt, sáng tạo trong mọi hoàn cảnh. 2. - Có trình độ chuyên môn Năng Naêng löïc vững vàng. lực: chuyeân moân - Am hiểu khoa học quản lý và kinh nghiệm quản lý. - Am hiểu văn hoá chung. Naêng löïc toå Có khả năng nhìn thấy chiều hướng phát triển của chöùc vaø tập thể, nhạy bén trước những vấn đề nảy sinh hoặc quaûn lyù sắp nảy sinh trong tập thể  đưa ra được những quyết định đúng để giải quyết vấn đề.
 9. - Biết đề xuất những cái mới và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Naêng löïc - Có khả năng hiểu đúng người, toå chöùc vaø đúng việc. quaûn lyù - Biết sử dụng linh hoạt, hợp lý các phương pháp quản lý. - Có khả năng tuyên truyền giáo dục và vận động quần chúng.
 10. Uy tín(Autoritas) là khả năng tác động đến 1. Khái người khác, là sự ảnh hưởng đến người niệm khác, cảm hoá người khác làm cho họ tin cậy, phục tùng, tuân theo 1 cách tự giác. III. Uy tín của cán bộ quản lý: 2 Các loại uy tín: Uy tín giả Uy tín thật Uy tín giả được xây dựng Uy tín thật được tạo nên bởi trên cơ sở dư luận, địa vị, toàn bộ nhân cách người quyền danh, mỵ dân, ô quản lý. dù, tô vẽ thành tích…
 11. * Biểu hiện của uy tín thật: •- Mọi thông tin liên quan đến việc quản lý, lãnh đạo đều được chuyển đầy đủ, chính xác, kịp thời cho người lãnh đạo. •- Mọi quyết định của lãnh đạo dù bằng lời nói hay bằng văn bản đều được chấp hành nghiêm chỉnh và có báo cáo rõ lý do chưa thực hiện xong. •- Khi người lãnh đạo đi vắng nhưng công việc vẫn được tiến hành trôi chảy và mọi người mong đợi sự có mặt của người lãnh đạo. •- Có sự tín nhiệm và phục tùng tự nguyện của cấp dưới, quần chúng. •- Sự đánh giá cao của cấp trên, sự khâm phục của bạn hữu, đồng nghiệp phải thống nhất với sự tín nhiệm và phục tùng tự nguyện của quần chúng, cấp dưới. -Kẻ thù và những người có quan điểm đối lập, những đối thủ có tầm cỡ tỏ ra kiêng nể, run sợ thậm chí khâm phục. -Những việc riêng của cá nhân người lãnh đạo được mọi người quan tâm với thái độ thiện chí và đúng mức. -Sự đối xử của mọi người đối với NL đạo sau khi thôi giữ chức vụ quyền lực.
 12. * Các loại uy tín giả: 1. Uy tín giả dựa trên sự trấn áp bằng quyền lực: sử dụng triệt để sức mạnh do chức vụ tạo ra. 2. Uy tín giả dựa trên sự khoảng cách: tạo ra một sự cách biệt rõ ràng trong quan hệ với mọi người. 3. Uy tín kiểu gia trưởng: thái độ trịch thượng, muốn cấp dưới phải phục tùng tuyệt đối.
 13. * Các loại uy tín giả: 4. Uy tín kieåu daân chuû giaû hieäu: beân ngoaøi toû veû daân chuû, moïi vieäc ñöa ra baøn baïc nhöng thöïc chaát vaãn quyeát theo yù cuûa mình. 5. Uy tín giaû danh kieåu coâng thaàn: laáy thaønh tích cuõ cuûa mình ra ñeå thoâng baùo, ñeå töï ca ngôïi mình. Hoï muoán moïi ngöôøi coi hoï laø maãu möïc, lyù töôûng.
 14. * Các loại uy tín giả: 6. Uy tín giả danh kiểu dạy khôn: luôn muốn tỏ vẻ mình là người am hiểu nhất, tự tô vẽ, tự đề cao mình. Trong quan hệ với mọi người ra vẻ dạy khôn. 7. Uy tín giả danh do mượn ô dù của cấp trên: lấy uy thế của cấp trên và quan hệ của cấp trên đối với mình để xây dựng uy tín.
 15. V. I. Lenin đã từng chỉ rõ: “ Kết quả hoạt động quản lý đối với quần chúng được qui định không phải bằng sức mạnh của quyền lực mà bằng sức mạnh của uy tín, sức mạnh của năng lực, của sự dày dạn kinh nghiệm, của sự đa dạng, phong phú về hình thức và tài năng thực tế”
 16. ĐÀM THOẠI Tại sao người lãnh đạo bị mất uy tín? Xem xét tình huống cụ thể sau:
 17. Nguyên nhân giáo viên SC bị giảm sút uy tín là :
 18. Lý do người lãnh đạo bị mất uy tín  Không tìm hiểu tập thể  Lạm dụng chức quyền, đưa ra những yêu cầu tập thể không đồng ý. Độc đoán  Lợi dụng tiền bạc của tập thể.  Theo phe nhóm  Suy thoái về đạo đức, lối sống  Trình độ chuyên môn, PC không đáp ứng yêu cầu được giao, không cố gắng học tập vươn lên.
 19. 4.Những yếu tố cơ bản hình thành nên uy tín cơ của cán bộ quản lý dựa vào phẩm chất nhân cách cán bộ quản lý:  Trình độ chuyên môn giỏi giúp người lãnh đạo giám sát hoạt động chuyên môn cấp dưới, giao nhiệm vụ cho cấp dưới, giúp đỡ khi họ gặp khó khăn trong quá trình thực hiện công việc, tạo nên ảnh hưởng với những người thừa hành.  Năng lực tổ chức, quản lý tốt tạo nên hiệu quả hoạt động cao của tổ chức.  Các phẩm chất đạo đức: + Công bằng trong đánh giá, khen thưởng hay xử phạt. + Quan tâm đến lợi ích, yêu cầu, nguyện vọng của mọi người. + Tránh thái độ ra lệnh thô bạo trong quan hệ. +…
 20. THẢO LUẬN Anh (Chị) hãy chọn một biện pháp thực thi và cách thức thực hiện biện pháp đó để nâng cao uy tín của người lãnh đạo.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2