intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 3 - GV. Nguyễn Phúc Cảnh

Chia sẻ: Fgnfffh Fgnfffh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

108
lượt xem
24
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Thanh toán quốc tế Chương 3 Các phương tiện thanh toán quốc tế nhằm trình bày khái niệm, đặc điểm, ưu và nhược điểm của hối phiếu, lệnh phiếu, séc, thẻ thanh toán quốc tế...cùng tìm hiểu bài giảng để hiểu sâu hơn phương tiện thanh toán quốc tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 3 - GV. Nguyễn Phúc Cảnh

 1. LOGO THANH TOÁN QUỐC TẾ (INTERNATIONAL SETTLEMENT) Giảng viên: Nguyễn Phúc Cảnh Bộ môn: Ngân hàng quốc tế Khoa Ngân hàng Canhnguyen@ueh.edu.vn
 2. Chƣơng 3: CÁC PHƢƠNG TIỆN THANH TOÁN QUỐC TẾ Compose by Nguyen Phuc Canh 2 7 October 2011
 3. NỘI DUNG I Hối phiếu (Bill of Exchange) II Lệnh phiếu (Promissory notes) III Séc (Cheque) IV Thẻ thanh toán quốc tế (International card) Compose by Nguyen Phuc Canh 3 7 October 2011
 4. I.Hối phiếu (Bill of Exchange) Các nguồn luật điều chỉnh 1. Khái niệm lƣu thông hối phiếu 1. Luật tín phiếu của Anh 1882 (Bill of Exchange Act of 1882) 2. Luật thương mại thống nhất của Mỹ 1962 (UCC – Uniform commercial code) 3. Công ước Geneva 1930– ULB 1930 (Uniform law for Bill of Exchange) 4. Luật công cụ chuyển nhƣợng Việt Nam, 2005 5. Công ƣớc liên hiệp quốc về HP và lệnh phiếu 1980 (international bill of exchange and international promissory note) Compose by Nguyen Phuc Canh 4 7 October 2011
 5. I.Hối phiếu (Bill of Exchange) 1.Khái niệm: (concept) Các bên liên quan: -Ngƣời ký phát hối phiếu (Drawer) -Ngƣời bị ký phát (Drawee) -Ngƣời hƣởng lợi (Benificiary) -Ngƣời ký hậu HP (Endorser) -Ngƣời đƣợc chuyển nhƣợng (Endorsee) -Ngƣời bảo lãnh (Guarantor) -Ngƣời chấp nhận trả tiền (Payer) Compose by Nguyen Phuc Canh 5 7 October 2011
 6. I.Hối phiếu (Bill of Exchange) 3. Nội dung (content) Về hình thức: - HP phải là văn bản  phải có hình thức rõ ràng, có thể viết tay, đánh máy, in sẵn… - Ngôn ngữ của HP là ngôn ngữ viết, phải đồng nhất Compose by Nguyen Phuc Canh 6 7 October 2011
 7. I.Hối phiếu (Bill of Exchange) 3. Nội dung (content) BILL OF EXCHANGE trong phƣơng thức nhờ thu No…. BILL OF EXCHANGE Place, Date….. For…….. At……sight of the First Bill of Exchange (Second of the same tenor and date being unpaid) Pay to the order of…………………............ the sum of……………………………………………………….. Value received as per our invoice (s) No(s)………dated…………. (Drawn under………………………………………………………) To………….. Authorised signature …............... Compose by Nguyen Phuc Canh 7 7 October 2011
 8. I.Hối phiếu (Bill of Exchange) 4. Chấp nhận hối phiếu (Acceptant) là một hình thức xác nhận việc cam kết thanh toán của nƣời trả tiền hối phiếu khi hối phiếu đến hạn. Compose by Nguyen Phuc Canh 8 7 October 2011
 9. I.Hối phiếu (Bill of Exchange) 5. Ký hậu hối phiếu (Endorsement) endorsement xác định Thừa nhận trách nhiệm của chuyển ngƣời chuyển - Ký hậu để trắng ngƣời ký nhƣợng nhƣợng HP ký vào hậu quyền lợi mặt sau của tờ HP - Ký hậu theo lệnh rồi chuyển HP cho - Ký hậu hạn chế ngƣời đƣợc chuyển nhƣợng - Ký hậu miễn truy Compose by Nguyen Phuc Canh đòi 9 7 October 2011
 10. I.Hối phiếu (Bill of Exchange) 5. Ký hậu hối phiếu (endorsement) Nguyên tắc ký hậu: -Ngƣời ký phát HP là ngƣời ký hậu đầu tiên, nếu muốn chuyển nhƣợng HP cho ngƣời khác -Ngƣời đƣợc quyền ký hậu là ngƣời đang sở hữu hợp pháp HP Compose by Nguyen Phuc Canh 10 7 October 2011
 11. I.Hối phiếu (Bill of Exchange) 5. Ký hậu hối phiếu (endorsement) Các trường hợp từ chối thanh toán Compose by Nguyen Phuc Canh 11 7 October 2011
 12. I.Hối phiếu (Bill of Exchange) 6. Bảo lãnh hối phiếu (Guarantee) a. Khái niệm: Là sự cam kết của ngƣời thứ ba, thay ngƣời bị ký phát, sẽ trả tiền cho ngƣời hƣởng lợi khi hối phiếu đến hạn trả tiền mà ngƣời trả tiền không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ. Compose by Nguyen Phuc Canh 12 7 October 2011
 13. I.Hối phiếu (Bill of Exchange) 6. Bảo lãnh hối phiếu (Guarantee) b. Hình thức bảo lãnh: -Bảo lãnh trực tiếp trên HP: ngƣời bảo lãnh ghi các từ: guarantee, aval và ký tên -Bảo lãnh bằng văn thư riêng biệt: do ngƣời bảo lãnh phát hành (bảo lãnh bí mật) Compose by Nguyen Phuc Canh 13 7 October 2011
 14. I.Hối phiếu (Bill of Exchange) 7. Chiết khấu hối phiếu (Discount) Là nghiệp vụ tín dụng của NH - CK truy đòi - CK miễn truy đòi Lợi tức CK = Stiền trên HP – ST trả cho ngƣời hƣởng lợi Tỷ suất CK = Lợi tức CK/Stiền trên HP Compose by Nguyen Phuc Canh 14 7 October 2011
 15. I.Hối phiếu (Bill of Exchange) 8. Kháng nghị hối phiếu (Protest) - Là thủ tục pháp lý bảo vệ ngƣời hƣởng lợi. - Là bản tuyên bố của công chứng viên, ngƣời đại diện cơ quan pháp luật về tình trạng không trả nợ của con nợ. Compose by Nguyen Phuc Canh 15 7 October 2011
 16. NỘI DUNG I Hối phiếu (Bill of Exchange) II Lệnh phiếu (Promissory notes) III Séc (Cheque) IV Thẻ thanh toán quốc tế (International card) Compose by Nguyen Phuc Canh 16 7 October 2011
 17. Lệnh phiếu (Promissory notes) 1. Khái niệm 2. Đặc điểm 3. Nội dung Beneficiary Drawer Promise Pay Usance (buyer/importer) Or to order of Beneficiary Compose by Nguyen Phuc Canh 17 7 October 2011
 18. Lệnh phiếu (Promissory notes) 1. Khái niệm 2. Đặc điểm 3. Nội dung Là một lời hứa, lời cam kết trả tiền trong đó ngƣời ký phát cam kết trả tiền cho ngƣời hƣởng lợi một số tiền vào một ngày nhất định Áp dụng theo ULB 1930 Compose by Nguyen Phuc Canh 18 7 October 2011
 19. Séc (Cheque) 1. Khái niệm Người Người được ký phát trả tiền Người Đối Người thụ thu hộ tượng hưởng Người Người được thanh chuyển nhượng Compose by Nguyen Phuc Canh toán 19 7 October 2011
 20. Séc (Cheque) 2. Đặc điểm 1 Tính trừu tượng Séc 2 Tính bắt buộc chi tiền 3 Tính lưu thông Compose by Nguyen Phuc Canh 20 7 October 2011
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2