intTypePromotion=3

Bài giảng Thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa XK, NK theo hợp đồng mua bán

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:64

0
159
lượt xem
39
download

Bài giảng Thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa XK, NK theo hợp đồng mua bán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa XK, NK theo hợp đồng mua bán giới thiệu tới các bạn những nội dung về khai hải quan điện tử; nộp, xuất trình hồ sơ, chứng từ; kiểm tra thực tế hàng hóa; nộp thuế, lệ phí; một số nội dung cần chú ý đối với thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa XK, NK theo hợp đồng mua bán

 1. THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XK, NK THEO HỢP ĐỒNG MUA BÁN www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn www.customs.gov.vn LOGO Thuận lợi - Tận tụy - Chính xác
 2. NỘI DUNG 1. Khai hải quan điện tử 2. Nộp, xuất trình hồ sơ, chứng từ 3. Kiểm tra thực tế hàng hóa 4. Nộp thuế, lệ phí 5. Một số nội dung cần chú ý LOGO www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn
 3. Quy trình thủ tục hải quan điện tử 2396 Doanh Chấp nhận nghiệp thông quan B2. Kiểm tra hồ sơ hải quan Nộp Nộpchứng chứngtừtừ Kiểm Kiểmtra tra điện điệntử tử chứng chứngtừ từđiện điệntử tử Khai báo B4. B4. Xuất Xuấttrình, trình,nộp nộp Xác nhận Xác Xác hàng đã chứng chứngtừ từgiấy giấy Kiểm nhận XK Kiểm nhậnđã đã qua khu tra tra thông thông vực chứng chứng quan quan XK Xuất Xuấttrình, trình,nộp nộp giám sát chứng chứngtừtừgiấy giấyvà và từ từgiấy giấy điện điệntử/tử/ HQ hàng hàng hóa để kiểmtra hóa để kiểm tra giải giải phóng phóng hàng/ hàng/ đưa đưa B5. B5. hàng hàng Quản Quảnlý, lý, Hệ Hệthống thống B3. B3.Kiểm Kiểmtratra hoàn B1. hóa hóavề về hoànchỉnh chỉnh Xử Xửlýlý B1. thực thựctếtếhàng hàng bảo bảo hồ sơ hồ sơ dữ Kiểm Kiểmtra tra hóa hóa dữliệu liệu quản sơ bộ, sơ bộ, quản điện điệntử tử HQ đăng đăngký kýtờtờ HQ B6. B6. khai khai Chi cục Hải quan cửa khẩu LOGO Phúc Phúctập hồ hồsơ tập sơ
 4. Nội dung các bước trong quy trình DN HQ LOGO www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn
 5. 1. Khai hải quan điện tử  Các công việc khai hải quan điện tử  Thời gian khai hải quan điện tử  Sửa chữa, bổ sung thông tin khai báo LOGO www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn
 6. Hệ thống khai báo HQ điện tử của DN LOGO www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn
 7. Các công việc khai HQ điện tử  Tạo thông tin khai TKHQ điện tử, TK trị giá (nếu có) trên Hệ thống khai hải quan điện tử  Gửi thông tin khai HQ đến cơ quan HQ  Tiếp nhận và xử lý các thông tin phản hồi từ cơ quan HQ LOGO www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn
 8. Tạo thông tin khai trên máy tính  Theo đúng các tiêu chí và khuôn dạng chuẩn quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã khai  Nếu người khai HQ là đại lý làm thủ tục HQ phải khai rõ nội dung ủy quyền  Hàng hóa XK, NK theo các loại hình khác nhau thì phải khai trên TK hàng hóa khác nhau theo từng loại hình tương ứng  Khai thuế suất giảm (nếu có) LOGO www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn
 9. Tạo thông tin khai trên máy tính Trường hợp TK không được chấp nhận: DN nhận “Thông báo từ chối tờ khai hải quan điện tử” => sửa đổi, bổ sung tờ khai hải quan điện tử theo yêu cầu của cơ quan hải quan Trường hợp TK được chấp nhận: DN nhận “Quyết định hình thức mức độ kiểm tra” và thực hiện các công việc theo “Thông báo hướng dẫn làm thủ tục hải quan điện tử” LOGO www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn
 10. Tiếp nhận thông tin phản hồi từ HQ 4 trường hợp:  Chấp nhận thông tin khai tờ khai hải quan điện tử cho phép “Thông quan” hoặc “Giải phóng hàng” hoặc “Đưa hàng hoá về bảo quản”  Nộp chứng từ điện tử  Xuất trình, nộp chứng từ giấy  Xuất trình, nộp chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan điện tử và hàng hoá để kiểm tra LOGO www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn
 11. Tiếp nhận thông tin phản hồi từ HQ a. Chấp nhận thông tin khai tờ khai hải quan điện tử cho phép “Thông quan” hoặc “Giải phóng hàng” hoặc “Đưa hàng hoá về bảo quản”:  Người khai hải quan thực hiện in, ký tên, đóng dấu: TKHQ điện tử (02 bản) (XK, NK) dựa trên TKHQ điện tử đã được cơ quan hải quan chấp nhận; Phụ lục tờ khai hải quan điện tử (02 bản) nếu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có từ 4 mặt hàng trở lên; các Bản kê (02 bản nếu có) LOGO www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn
 12. Tiếp nhận thông tin phản hồi từ HQ  Xuất trình tại Chi cục hải quan nơi thực hiện thủ tục hải quan điện tử 02 TKHQ điện tử in để xác nhận “Thông quan” hoặc “Giải phóng hàng” hoặc “Đưa hàng hoá về bảo quản”, nhận lại 01 TKHQ điện tử in, xuất trình cùng hàng hoá tại khu vực giám sát để xác nhận “Hàng đã qua khu vực giám sát hải quan” và làm tiếp các thủ tục LOGO www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn
 13. Tiếp nhận thông tin phản hồi từ HQ  Hoặc xuất trình 01 TKHQ điện tử in cùng hàng hoá để xác nhận “Hàng đã qua khu vực giám sát hải quan” tại khu vực giám sát hải quan có kết nối với Hệ thống XLDL ĐTHQ. Sử dụng TKHQ điện tử in có xác nhận “Hàng đã qua khu vực giám sát hải quan” làm chứng từ đi đường đối với hàng NK và làm tiếp tục thủ tục đối với hàng hóa XK LOGO www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn
 14. Tiếp nhận thông tin phản hồi từ HQ  Trong thời hạn quy định của pháp luật về lưu giữ hồ sơ hải quan đối với hàng hoá XK, NK, nếu người khai hải quan có nhu cầu cần xác nhận “Thông quan” trên TKHQ điện tử in, người khai hải quan xuất trình 02 TKHQ điện tử in (01 tờ đã có xác nhận “Hàng đã qua khu vực giám sát hải quan”) đến Chi cục hải quan nơi tiếp nhận và xử lý hồ sơ hải quan điện tử để xác nhận thông quan hàng hoá LOGO www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn
 15. Tiếp nhận thông tin phản hồi từ HQ b. Nộp chứng từ điện tử thuộc hồ sơ hải quan điện tử để kiểm tra trước khi cho phép thông quan hàng hoá:  Người khai hải quan tạo thông tin các chứng từ hải quan điện tử theo yêu cầu trên Hệ thống khai hải quan điện tử  Gửi thông tin đến cơ quan hải quan  Nhận “Quyết định hình thức mức độ kiểm tra”; “Thông báo hướng dẫn làm thủ tục hải quan điện tử” và thực hiện theo một trong các hình thức dưới đây: LOGO www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn
 16. Tiếp nhận thông tin phản hồi từ HQ  “Thông quan” hoặc “Giải phóng hàng” hoặc “Đưa hàng hoá về bảo quản”  Xuất trình, nộp chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan điện tử để kiểm tra  Xuất trình, nộp chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan điện tử và hàng hoá để kiểm tra LOGO www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn
 17. Tiếp nhận thông tin phản hồi từ HQ c. Xuất trình, nộp chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan điện tử để kiểm tra trước khi cho phép thông quan hàng hoá: • Nộp, xuất trình 02 TKHQ điện tử in cùng các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan để Chi cục hải quan nơi hiện thủ tục hải quan điện tử kiểm tra theo yêu cầu • Nhận 01 TKHQ điện tử in đã quyết định “Thông quan” hoặc “Giải phóng hàng” hoặc “ Đưa hàng hoá về bảo quản” và 01 phiếu ghi kết quả kiểm tra chứng từ giấy • Xuất trình TK, hàng hoá tại khu vực giám sát để kiểm tra, xác nhận “Hàng đã qua khu vực giám sát hải quan” LOGO và làm tiếp các thủ tục www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn
 18. Tiếp nhận thông tin phản hồi từ HQ d. Xuất trình, nộp chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan điện tử và hàng hoá để kiểm tra:  Nộp, xuất trình 02 TKHQ điện tử in cùng các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan theo yêu cầu; xuất trình hàng hoá XK, NK để Chi cục hải quan nơi thực hiện thủ tục hải quan điện tử kiểm tra, nhận lại và thực hiện trong các trường hợp sau: LOGO www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn
 19. Tiếp nhận thông tin phản hồi từ HQ  01 TKHQ điện tử in đã quyết định “Thông quan” hoặc “Giải phóng hàng” hoặc “Đưa hàng hoá về bảo quản” và 01 phiếu ghi kết quả kiểm tra chứng từ giấy , 01 phiếu ghi kết quả kiểm tra thực tế hàng hoá, xuất trình cùng hàng hoá tại khu vực giám sát để kiểm tra, xác nhận “Hàng đã qua khu vực giám sát hải quan” làm chứng từ đi đường đối với hàng nhập khẩu đã kiểm tra thực tế hàng hoá tại cửa khẩu và làm tiếp thủ tục đối với hàng xuất khẩu hoặc lưu người khai hải quan LOGO www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn
 20. Thời gian khai HQ điện tử  Quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Đ18 Luật HQ  Hàng hoá NK: trước ngày hàng hoá đến cửa khẩu hoặc trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hàng hoá đến cửa khẩu.  Hàng hoá XK: chậm nhất là 08 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh  Tờ khai hải quan có giá trị làm thủ tục hải quan trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày đăng ký LOGO www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản