Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Thuốc kháng sinh - BS. Nguyễn Văn Thịnh

Chia sẻ: Dương Hoàng Lạc Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

11
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Thuốc kháng sinh được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học viên mô tả được các nhóm thuốc kháng sinh; kể tên, chỉ định, chống chỉ định các nhóm thuốc kháng sinh; hướng dẫn sử dụng các nhóm thuốc kháng sinh;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thuốc kháng sinh - BS. Nguyễn Văn Thịnh

 1. 28/10/2022 Dr.Thònh – Medical Intermediate of Tayninh.
 2. 1. Moâ taû nhoùm thuoác 2. Keå teân, chæ ñònh, choáng chæ ñònh 3. Höôùng daãn söû duïng 28/10/2022 Dr.Thònh – Medical Intermediate of Tayninh.
 3. Penicillin BETA-LACTAM Cephalosporin AMINOSID Genta, Strepto Nalidixic QUINILON Cipro, Oflox KHÁNG PHENICOL Chloram, Thio SINH MACROLID Ery, Azi, Spira CYCLIN Tetra, Doxy LINCOSAMID Linco, Clinda SULFAMID SMX, S.guani KHAÙNG NAÁM Gri, Keto, Nys 28/10/2022 Dr.Thònh – Medical Intermediate of Tayninh.
 4. 1. Hoaït chaát:  Ampicillin: Standacillin  Amoxicillin: Clamoxyl, Augmentyl  Penicillin: PNC K, PNC V 2. Chæ ñònh:  Nhieãm truøng thoâng thöôøng 3. Choáng chæ ñònh:  Maãn caûm 28/10/2022 Dr.Thònh – Medical Intermediate of Tayninh.
 5. 28/10/2022 Dr.Thònh – Medical Intermediate of Tayninh.
 6. 28/10/2022 Dr.Thònh – Medical Intermediate of Tayninh.
 7. 28/10/2022 Dr.Thònh – Medical Intermediate of Tayninh.
 8. 1. Cephalexin:  BD: Ospexin, Keplex, Cefacyl  Chæ ñònh:  Nhieãm truøng da  Nhieãm truøng hoâ haáp  Choáng chæ ñònh:  Maãn caûm  Suy thaän 28/10/2022 Dr.Thònh – Medical Intermediate of Tayninh.
 9. 28/10/2022 Dr.Thònh – Medical Intermediate of Tayninh.
 10. 2. Cefotaxim:  BD: Claforan  Chæ ñònh:  Nhieãm truøng naëng  Choáng chæ ñònh:  Suy thaän  Maãn caûm 28/10/2022 Dr.Thònh – Medical Intermediate of Tayninh.
 11. 28/10/2022 Dr.Thònh – Medical Intermediate of Tayninh.
 12. 1. Gentamycin:  BD: Gentamycin, Gentanor, Gecin  Chæ ñònh:  Nhieãm truøng naëng  Choáng chæ ñònh:  Suy thaän  Ñieác  Phoái hôïp khaùng sinh 28/10/2022 Dr.Thònh – Medical Intermediate of Tayninh.
 13. 28/10/2022 Dr.Thònh – Medical Intermediate of Tayninh.
 14. 2. Streptomycin:  BD: Streptomycin  Chæ ñònh:  Lao (phoái hôïp)  Choáng chæ ñònh:  Suy thaän  Ñieác 28/10/2022 Dr.Thònh – Medical Intermediate of Tayninh.
 15. 28/10/2022 Dr.Thònh – Medical Intermediate of Tayninh.
 16. 1. Acid nalidixic:  BD: Negram, Gramonex  Chæ ñònh:  Nhieãm truøng tieåu  Lî tröïc truøng  Choáng chæ ñònh:  Maãn caûm  Treû döôùi 2 thaùng 28/10/2022 Dr.Thònh – Medical Intermediate of Tayninh.
 17. 28/10/2022 Dr.Thònh – Medical Intermediate of Tayninh.
 18.  Hoaït chaát:  Ciprofloxacin: Ciprobay  Ofloxacin: Oflocef  Chæ ñònh:  Nhieãm truøng thoâng thöôøng  Choáng chæ ñònh:  Maãn caûm  Treû döôùi 15 tuoåi 28/10/2022 Dr.Thònh – Medical Intermediate of Tayninh.
 19. 28/10/2022 Dr.Thònh – Medical Intermediate of Tayninh.
 20.  Tetracyclin, Doxycyclin  Chæ ñònh:  Muïn tröùng caù  Taû  Nhieãm taïp truøng sinh duïc  Choáng chæ ñònh:  Maãn caûm  Treû döôùi 8 tuoåi 28/10/2022 Dr.Thònh – Medical Intermediate of Tayninh.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2