intTypePromotion=3

Bài giảng Tổ chức thi công: Chương V - Võ Xuân Thạnh

Chia sẻ: Nguyễn Thị Ngọc Lựu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
89
lượt xem
27
download

Bài giảng Tổ chức thi công: Chương V - Võ Xuân Thạnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tổ chức thi công - Chương V: Tổ chức thực hiện các quá trình sản xuất xây lắp trình bày các nội dung chính: mục đích ý nghĩa, phân loại quá trình xây lắp theo quan điểm tổ chức thi công, lựa chọn giải pháp thi công các quá trình XL, tổ chức tác nghiệp thực hiện các quá trình xây lắp. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên và giảng viên ngành Xây dựng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tổ chức thi công: Chương V - Võ Xuân Thạnh

 1. Trường Đại Học Lạc Hồng Khoa Kỹ Thuật Công Trình --------------------- GV:Võ Xuân Thạnh Chöông 5 TOÅ CHÖÙC THÖÏC HIEÄN CAÙC QUAÙ TRÌNH SAÛN XUAÁT XAÂY LAÉP
 2. •I/ MUÏC ÑÍCH YÙ NGHÓA : Tổ chức thực hiện caùc quaù trình saûn xuaát xaây laép laø söï vaän duïng caùc kieán thöùc veà coâng ngheä vaø toå chöùc saûn xuaát hieän ñaïi ñeå -löïa choïn giaûi phaùp kyõ thuaät thi coâng hôïp lyù -toå chöùc boá trí söû duïng trieät ñeå löïc löôïng saûn xuaát ñaõ huy ñoäng ñeán coâng tröôøng (goàm xe maùy , löïc löôïng lao ñoäng ) -Taän duïng ñieàu kieän khoâng gian – maët baèng , ñieàu kieän kyõ thuaät haï taàng nhaèm ñaûm baûo cho caùc quaù trình xaây laép ñöôïc lieân tuïc , nhòp nhaøng , *Nhaèm ñaûo baûo chaát löôïng saûn xuaát toát hôn nhanh hôn vaø chi phí saûn xuaát hôïp lyù hôn
 3. • Trong ñaáu thaàu kyõ sö tö vaán coù theå yeâu caàu ñôn vò tham gia ñaáu thaàu phaûi dieãn giaûi bieän phaùp kyõ thuaät vaø toå chöùc thi coâng ñoái vôùi moät soá quaù trình hay boä phaän keát caáu quan troïng cuûa haïng muïc ñeå xem xeùt ñieàu kieän ñaûm baûo chaát löôïng vaø khaû naêng thi coâng cuûa hoï
 4. • II/ PHAÂN LOAÏI QUAÙ TRÌNH XAÂY LAÉP THEO QUAN ÑIEÅM TOÅ CHÖÙC THI COÂNG : • 1/ Quaù trình xaây laép vaø cô caáu cuûa quaù trình xaây laép : • a/ Quaù trình xaây laép : • Caùc quaù trình thöïc hieän nhaèm XD môùi , caûi taïo cô caáu , khoâi phuïc , söûa chöûa caùc coâng trình XD, keå caû coâng taùc laép ñaët keát caáu vaø thieát bò ñöôïc tieán haønh trong quaù trình ñoù goïi laø quaù trình xaây laép • b/ Cô caáu cuûa quaù trình xaây laép : Laø soá löôïng vaø caùch saép xeáp caùc quaù trình thaønh phaàn taïo neân quaù trình XL
 5. • 2/ Phaân loaïi caùc quaù trình xaây laép : • a/ Theo thöù töï coâng ngheä thöïc hieän chia ra : • + Quaù trình chuaån bò • + Quaù trình vaän chuyeån • + Quaù trình XL • b/ Caên cöù vaøo vai troø cuûa quaù trình saûn xuaát chia ra : • + Quaù trình chuû yeáu • + Quaù trình thi coâng sen keõ • Ví duï : Quaù trình ñaøo hoá moùng , thi coâng moùng , coät , daàm , saøn laø quaù trình chuû yeáu . Quaù trình laép khuoân cöûa , xaây töôøng ngaên laø quaù trình song song xen keõ
 6. • c/ Caên cöù vaøo tính chaát coâng ngheä cuûa quaù trình saûn xuaát chia ra laøm hai loaïi : • - Quaù trình saûn xuaát lieân tuïc • - Quaù trình saûn xuaát bò giaùn ñoïan • Ví duï : SX lieân tuïc : Quaù trình xaây töôøng vôùi chieàu cao coù haïn , Laép döïng keát caáu • SX giaùn ñoaïn :Coâng taùc ñoå beâtoâng • d/ Caên cöù vaøo tính chaát vaø cô caáu cuûa quaù trình SX coù theå chia ra + Quaù trình ña vieäc :Quaù trình toång hôïp goàm nhieàu vieäc coù quan heä vôùi nhau – Ví duï : Thi coâng moùng goàm : loùt moùng ,coát theùp , vaùn khuoân … • + Quaù trình ñôn vieäc : Ví duï Xaây moät ñoaïn töôøng
 7. • III/ LỰA CHỌN GIẢI PHAÙP THI COÂNG CAÙC QUAÙ TRÌNH XL : • 1/Về kỹ thuật xaây lắp : Cần nghieân cöùu caùc yeáu tố sau : • - Bộ phận kết cấu hay quaù trình thi coâng ñược tạo neân bởi vật liệu cơ bản naøo . Caùc phương phaùp kỹ thuật coù thể sử dụng thi coâng chuùng vaø tính năng chịu tải trọng bản thaâân trong quaù trình XL • - Kết cấu coâng trình cho pheùp chia cắt , ñể ñiểm dừng thi coâng ở ñiểm naøo • - Quaù trình thi coâng cho pheùp tieán haønh lieân tuïc hay baét buoäc phaûi döøng chôø sau moät chu kyø thöïc hieän • - Nhöõng yeâu caàu ñaëc bieät veà baûo ñaûm chaát löôïng • - Nhöõng yeáu toá taùc ñoäng của thôøi tieát , khí haäu vaø moâi tröôøng laøm aûnh höôûng ñeán kyõ thuaät thi coâng , chaát löôïng coâng taùc
 8. • 2/ Veà toå chöùc taùc nghieäp XL : Caàn nghieân cöùu vaø naém vöõng caùc yeáu toá vaø caùc ñieàu kieän sau ñaây : • - Hieåu roõ nhöõng yeâu caàu vaø ñònh höôùng thi coâng toång quaùt ñaõ ñöôïc khaúng ñònh khi thieát keá toång tieán ñoä thi coâng coâng trình vaø töøng haïng muïc • - Naém vöõng ñieàu kieän khoâng gian , maët baèng cho pheùp trieån khai caùc quaù trình XL cuï theå • - Nhöõng ñieàu kieän söû duïng xe maùy , coâng cuï thi coâng • - Ñieàu kieän cung caáp vaät lieäu saûn xuaát vaø cung caáp caáu kieän , vaän chuyeån vaø taäp keát vaät lieäu , caáu kieän vaøo coâng trình • - Khaû naêng huy ñoäng nhaân löïc vaø boá trí saûn xuaát , söï hoái thuùc veà thôøi gian thi coâng • -Caùc ñieàu kieän ñaùp öùng thi coâng nhö : ñieän ,nöôùc..
 9. • 3/ Chæ tieâu kinh teá kyõ thuaät caàn xem xeùt khi löïa choïn phöông aùn : • Phöông aùn choïn chính thöùc neáu xeùt thaáy coù öu ñieåm • * Chaát löôïng • * Thôøi gian • * Hieäu quaû kinh teá
 10. • IV/ TOÅ CHÖÙC TAÙC NGHIEÄP THÖÏC HIEÄN CAÙC QUAÙ TRÌNH XAÂY LAÉP 1/ Toå chöùc thöïc hieän moät quaù trình rieâng bieät : • - Khi laäp keá hoaïch toång tieán ñoä thöïc hieän : Döïa vaøo ñònh möùc nhaø nöôùc • - Khi laäp keá hoaïch taùc nghieäp : Döïa vaøo ñònh möùc thöïc teá cuûa ñôn vò thi coâng Qi *Soá ngaøy coâng cuûa coâng taùc thöù i : Vi = Ñsi Qi : Khoái löôïng thöïc hieän cuûa coâng taùc thöù i Ñsi : ñònh möùc cuûa coâng taùc thöù i :(khoái löôïng /ngaøy coâng) Ñònh möùc cuûa ñôn vò thi coâng ñsi = Kñ .Ñsi *Kñ : heä soá ñieàu chænh phuø hôïp vôùi naêng löïc cuaû ñôn vò thi coâng
 11. • * Thôøi gian thöïc hieän 1 coâng taùc : Qi ti = Nca.Ni.Ñsi Qi : Khoái löôïng thöïc hieän cuûa coâng taùc thöù i Ñsi : ñònh möùc cuûa coâng taùc thöù i :(khoái löôïng /ngaøy coâng) Nca : soá ca thöïc hieän Ni : soá coâng nhaân laøm vieäc trong 1 ngaøy cuûa coâng taùc thöù i Treân moät maët baèng cho pheùp S Ni So S : maët baèng thi coâng So: maët baèng cho 1 coâng nhaân
 12. • 2/Toå chöùc thöïc hieän caùc quaù trình xaây laép toång hôïp nhieàu coâng vieäc ( quaù trình ña vieäc ) • a/ Khi ñoái töôïng thi coâng laø keát caáu cuøng kieåu , söû duïng vaät lieäu cuøng loaïi : • Ví duï : moät kyù tuùc xaù nhieàu taàng coù soá phoøng moãi taàng nhö nhau , keát caáu chòu löïc cuøng moät kieåu ( töôøng gaïch chòu löïc , panen laép gheùp) • *Ñaëc ñieåm thi coâng keát caáu loaïi naày : • - Do tính laëp laïi caùc quaù trình thi coâng cho neân thuaän lôïi cho toå chöùc thi coâng theo phöông phaùp daây chuyeàn
 13. •Tröôøng hôïp: daây chuyeàn coù nhòp khoâng ñoåi vaø thoáng nhaát ở caùc tầng vaø với điều kiện phaûi xong coâng taùc cuoái cuøng ôû ñoaïn 1 taàng 1 môùi cho chuyeån taàng •ñeå ñaûm baûo SX lieân tuïc khi thoâng taàng thì mk nK + tz (1) (Coâng vieäc 1 cuûa taàng 1 xong vaø caùc coâng vieäc ôû ñoaïn 1 taàng 1 phaûi Xong môùi cho chuyeån leân ñoaïn 1 cuûa taàng 2 ) Neáu khoâng thoaû maõn (1) thì ta coù thôøi gian chuyeån taàng Tct = nk+tz-mk
 14. • 1/ Ví duï 1: n =3 ( vaùn khuoân , coát theùp , ñoå beâ toâng ) sau khi ñoå BT nghæ 2 ngaøy môùi cho leân taàng 2 . Nhòp K =1 laø thoáng nhaát , m= 2
 15. 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 3 9 1 2 3 9 11 Yeâu caàu : mK nK +tz mK = 2.1 = 2 nK +tz = 3.1 + 2 = 5 à mK nK +tz à Thôøi gian chuyeån taàng tct = nK +tz - mK tct = (n-m)K +tz = (3-2)1 +2 =3 T = (n-1)K + Kma +(a-1) tct +tz = (3-1)1+1.2.2+(2-1)3+2= 11 Vôùi a : soá taàng
 16. • b/ Khi ñoái töôïng thi coâng laø keát caáu khaùc kieåu khi thi coâng lieân tuïc • Tính chaát : Khoâng thay ñoåi tính chaát ôû caùc ñoaïn vaø caùc taàng ( ñôït) chæ thay ñoåi kích thöôùc ( khoái löôïng ) Tröôøng hôïp caùc daây chuyeàn coù nhòp khoâng ñoåi vaø thoáng nhaát trong moãi taàng : Ví duï : m = 5 , n=3 soá ñôït thi coâng M=2 , ôû ñôït I , caùc daây chuyeàn boä phaän coù nhòp KI = 4 ngaøy , ôû ñôït II caùc daây chuyeàn boä phaän coù nhòp KII = 2 ngaøy Yeâu caàu :Phaûi xong caùc coâng taùc ôû ñoaïn 1 taàng 1 môùi ñöôïc chuyeån leân ñoaïn 1 taàng 2
 17. 5 4 3 2 II 1 (n-1)Kmax 5 Daây chuyeàn cuoái xong 4 ôûû ñoaïn 5 taàng 1 thì daây 3 Chuyeàn ñaàu khôi coâng I 2 (n-1)Kmax ôû ñoaïn 5 taàng 2 1 4 8 12 16 20 24 28 32 36 KbI =KI = Kmax Taàng I : mKmax (n-1)Kmax + Kmax Taàng II : mKII (n-1)Kmax + KII Toång quaùt : K” (n-1) Kmax Vôùi K” : nhòp taát caû caùc ñôït (m-1) Coøn laïi
 18. • c/. Loaïi coù thaønh phaàn nhòp khoâng ñoåi vaø khoâng thoáng nhaát trong phaïm vi töøng taàng : 2 3 2 Bct 1 1 3 2 1 Bct = mKn(h) – (m-1)K1(h+1) Bct = mKn(h) – (m-1)K1(h+1) + Kn(h)-Kn(h) Bct = (m-1)[Kn(h)-K1(h+1)] +Kn(h)+tcn Bct =(3-1)[3-2] +3+0 = 5 [Kn(h)-K1(h+1)] lấy giaù trò döông
 19. Tài liệu tham khảo : Giáo trình chính : [1] Nguyễn Đình Thám – Tổ chức xây dựng – NXB KHKT-2001

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản