intTypePromotion=3

Bài giảng Tổ chức thi công: Chương III - Võ Xuân Thạnh

Chia sẻ: Nguyễn Thị Ngọc Lựu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:39

0
108
lượt xem
28
download

Bài giảng Tổ chức thi công: Chương III - Võ Xuân Thạnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tổ chức thi công - Chương III: Tổ chức tác nghiệp xây lắp theo phương pháp sản xuất dây chuyền trình bày các nội dung: một số khá niệm, thiết kế kế hoạch tiến độ xây lắp theo phương pháp dây chuyền. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên và giảng viên ngành Xây dựng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tổ chức thi công: Chương III - Võ Xuân Thạnh

 1. Tröôøng Ñaïi Hoïc Laïc Hoàng Khoa Kyõ Thuaät Coâng Trình ----------------------- GV:Voõ Xuaân Thaïnh CHÖÔNG 3 : TOÅ CHÖÙC TAÙC NGHIEÄP XAÂY LAÉP THEO PHÖÔNG PHAÙP SAÛN XUAÁT DAÂY CHUYEÀN
 2. I/ MOÄT SOÁ KHAÙI NIEÄM : 1/ Caùc daïng bieåu ñoà : • - Sô ñoà ngang • - Sô ñoà xieân • - Sô ñoà maïng • Ví duï : Teân coâng vieäc Thôøi gian thöïc hieän caùc ñoaïn A B C D 1. Ñaët coát theùp 1 1 1 1 2.Laép vaùn khuoân 2 2 2 2 3. Ñoå beâ toâng 1 1 1 1
 3. • * Tieán ñoä thi coâng laäp theo sô ñoà ngang Quaù trình thi coâng Tieán ñoä ( ngaøy ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Ñaët coát theùp A B C D 2.Laép vaùn khuoân B C A D 3. Ñoå beâ toâng A B C D
 4. • Laäp tieán ñoä theo sô ñoà xieân Ñoaïn thi coâng Tieán ñoä ( ngaøy ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D 1 2 C 3 B A
 5. Laäp theo sô ñoà maïng Ví duï : Teân c oân g vieäc Thôøi gian (ngaøy) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 laøm moùn g nhaø 2 Vaän c huyeån c aàn truïc 3 Laép d öïn g c aàn truïc 4 Vaän c huyeån c aáu kieän 5 Laép g heùp khung nhaø
 6. 3 Laøm moùng Laép khung Vc caàn truïc Laép caàn truïc 1 2 5 6 Vc caáu kieän 4
 7. 2/ Thi coâng tuaàn töï , thi coâng song song , thi coâng goái tieáp 2.1 -Tuaàn töï : * Nguoàn nhaân löïc thaáp *Thôøi gian keùo daøi 2.2- Song song : * Thôøi gian thi coâng ngaén * nhaân löïc nhieàu
 8. 2.3- Goái tieáp : * Giaûm ñaùng keå thôøi gian thi coâng * Giaûm caêng thaúng trong toå chöùc thi coâng *Tuy nhieân ,vieäc aán ñònh khoaûn caùch thôøi gian baét ñaàu giöõa caùc haïng muïc thöôøng khoù ñaït trò soá thích hôïp
 9. • 3/ Thi coâng theo phöông phaùp daây chuyeàn : • * Ñaït hieäu quaû cao do toå chöùc saûn xuaát caùc saûn phaåm ñoàng loaït , quaù trình saûn xuaát ñöôïc lieân tuïc nhòp nhaøng ; Quaù trình thi coâng Tieán ñoä ( ngaøy ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Ñaët coát theùp A B C D 2.Laép vaùn khuoân B C A D 3. Ñoå beâ toâng A B C D
 10. • 4/ Caùc yeáu toá cuûa thi coâng daây chuyeàn 4.1. Nhöõng yeáu toá coâng ngheä: a/. Quaù trình thi coâng vaø cô caáu coâng ngheä cuûa quaù trình thi coâng : -Quaù trình thi coâng : laø caùc quaù trình saûn xuaát ñöôïc tieán haønh nhaèm taïo neân moät saûn phaåm xaây döïng ( saûn phaåm trung gian hoaëc saûn phaåm hoaøn thaønh)
 11. - Cô caáu coâng ngheä cuûa quaù trình thi coâng laø soá löôïng , chuûng loaïi vaø caùch xaép xeáp thöù töï thöïc hieän caùc quaù trình thaønh phần phuø hôïp vôùi qui trình coâng ngheä vaø yeâu caàu kyõ thuaät nhaèm taïo ra saûn phaåm xaây döïng theo chuaån chaát löôïng ñaõ aán ñònh
 12. Ví duï1 : cô caáu caùc toå hôïp coâng ngheä chính taïo neân moät ngoâi nhaø ít taàng thoâng thöôøng bao goàm: • Thi coâng moùng vaø caùc taàng ngaàm • Xaây keát caáu chòu löïc vaø bao che thaân nhaø • Toå hôïp coâng taùc choáng thaám , caùch nhieät v.v… treân maùi • Laép ñaët trang thieát bò kyõ thuaät vaø caùc coâng taùc hoaøn thieän
 13. Ví duï 2 : cô caáu coâng taùc laép gheùp moät gian nhaø coâng nghieäp bao goàm : • vaän chuyeån vaø taäp keát caùc loaïi caáu kieän vaøo hieän tröôøng phuø hôïp vôùi phöông aùn ñaõ choïn •Tieán haønh laép gheùp caùc chi tieát keát caáu vaø lieân keát taïm •Ñieàu chænh vaø lieân keát vöõng chaéc theo qui ñònh thieát keá
 14. b/. phaân chia vaø phaân loaïi caùc quaù trình saûn xuaát treân goùc ñoä toå chöùc thi coâng xaây döïng : • Theo ñaëc ñieåm coâng ngheä vaø moái quan heä trong quaù trình thi coâng xaây laép , coù theå chia ra : + quaù trình tieán haønh caùc coâng taùc chuaån bò vaø saûn xuaát caùc saûn phaåm boå trôï +Quaù trình vaän chuyeån vaø taäp keát vaät lieäu , caáu kieän + Quaù trình xaây laép coâng trình
 15. • Theo söï chi phoái ñoä daøi thôøi gian xaây döïng , chia ra : + Quaù trình coù ñòa vò chuû ñaïo , laø quaù trình aûnh höôûng quyeát ñònh ñeán thôøi gian thi coâng chung + Quaù trình ñöôïc thöïc hieän phoái hôïp song song xen keõ trong quaù trình thöïc hieän caùc quaù trình chuû ñaïo ( thöôøng khoâng laøm aûnh höôûng ñeán thôøi gian thi coâng toaøn coâng tröôøng )
 16. •Caên cöù möùc ñoä phaân chia chi tieát caùc quaù trình thi coâng trong laäp keá hoaïch tieán ñoä vaø quaûn lyù thi coâng , coù theå phaân ra : + Böôùc coâng vieäc : laø moät thaønh phaàn coâng ngheä cuûa moät quaù trình ñôn giaûn , coù ñaëc ñieåm : -Khoâng phaân chia ñöôïc veà toå chöùc -Ñoàng nhaát veà tính thi coâng -Khoâng thay ñoåi thaønh phaàn coâng nhaân , ñoái töôïng vaø coâng cuï lao ñoäng -Ví duï : hoaït ñoäng ñoå beâ toâng vaøo vaùn khuoân , hoaït ñoäng ñaàm beâ toâng baèng maùy
 17. + quaù trình saûn xuaát ñôn giaûn : ví duï : cheá taïo vaø laép ñaët vaùn khuoân + quaù trình saûn xuaát toång hôïp : ví duï : thi coâng moùng
 18. c/. Caùc loaïi daây chuyeàn thi coâng xaây döïng -Daây chuyeàn böôùc coâng vieäc -Daây chuyeàn ñôn giaûn -Daây chuyeàn phöùc taïp -Daây chuyeàn haïng muïc coâng trình
 19. d/. Cường ñộ thi coâng daây chuyeàn: + cô giôùi : V = å Nca(i).ÑS(i) Nca(i),ÑS(i) : Soá ca vaø naêng suaát cuûa maùy i + thuû coâng : V = Ncn.Ñs.Nca Ncn: soá coâng nhaân trong ca laøm vieäc Ñs.Nca: ñònh möùc nhaân coâng , soá ca laøm vieäc
 20. 4.2. Nhöõng yeáu toá veà khoâng gian : a/.Dieän coâng taùc : laø ñoä lôùn khoâng gian cuûa ñòa ñieåm thi coâng cho pheùp boá trí soá löôïng coâng nhaân – xe maùy hoaït ñoäng xaây laép phuø hôïp vôùi qui trình kyõ thuaät, qui taéc an toaøn , thôøi gian qui ñònh vaø khoâng haïn cheá veà naêng suaát lao ñoäâng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản