intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Trường điện từ: Chương 1 - Lương Hữu Tuấn

Chia sẻ: Duyen Duyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:61

98
lượt xem
21
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1 Khái niệm & phương trình cơ bản của trường điện từ thuộc bài giảng Trường điện từ, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: giải tích vecto, khái niệm cơ bản, định luật cơ bản của trường điện từ, dòng điện dịch-hệ phương trình Maxwell, điều kiện biên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Trường điện từ: Chương 1 - Lương Hữu Tuấn

 1. Tröôøng Ñieän töø ª Löông Höõu Tuaán ª Taøi lieäu tham khaûo : °Tröôøng Ñieän töø - NN AÛnh & TTT Myõ °BT Tröôøng Ñieän töø - NN AÛnh & TTT Myõ 1
 2. Ñaùnh giaù ª Baøi taäp veà nhaø : A ° ñuû + ñuùng : 10 ñieåm (chaám ngaãu nhieân 1/8) ° thieáu 1 baøi (hoaëc 1 phaàn baøi) : tröø 2 ñieåm ° sai 1 baøi (hoaëc 1 phaàn baøi) : tröø 2 ñieåm ª Baøi taäp taïi lôùp : B 1 ± öùng vôùi ±  ñ neáu  8 ± 1 ± öùng vôùi ±  ñ neáu > 8 ± ° BT cô baûn : ± ° BT tình nguyeän : chæ + ª Thi cuoái hoïc kyø : C ª Ñieåm cuoái cuøng : 0,1.A + 0,9.(B + C) ª Thi giöõa hoïc kyø tính rieâng 2
 3. Giöõa hoïc kyø Caâu 1 : Vieát (khoâng caàn daãn ra) moâ hình toaùn cuûa tröôøng ñieän töø öùng vôùi moâi tröôøng ñaúng höôùng. Neâu yù nghóa cuûa 4 phöông trình Maxwell. Caâu 2 : Naêng löôïng tröôøng ñieän tónh tính theo theá ñieän vaø maät ñoä ñieän tích. Nhaän xeùt. Caâu 3 : Trong moâi tröôøng ñoàng nhaát ñaúng höôùng tuyeán tính coù e = const, m = const, g = 0 vaø khoâng coù ñieän tích töï do, toàn taïi moät tröôøng ñieän töø bieán thieân ñieàu hoøa taàn soá w vôùi vectô cöôøng ñoä tröôøng töø coù daïng : H = cos(a x)cos( b y)sin(wt )iz (A/m) 1) Xaùc ñònh vectô cöôøng ñoä tröôøng ñieän 2) Thieát laäp quan heä giöõa a vaø b. Caâu 4 : Caùp ñoàng truïc baùn kính loõi a, baùnh kính voû b, chieàu daøi L, giöõa loõi vaø voû laø lôùp caùch ñieän coù ñoä daãn ñieän g = k/r2 vôùi k = const, r laø baùn kính höôùng truïc. Cho bieát loõi coù theá U vaø voû ñöôïc noái ñaát. Haõy xaùc ñònh : 1) Vectô cöôøng ñoä tröôøng ñieän trong lôùp caùch ñieän 2) Doøng ñieän roø qua lôùp caùch ñieän 3) Ñieän trôû caùch ñieän cuûa caùp 3
 4. Yeâu caàu ª Lyù thuyeát : ° toång theå : tính lieân tuïc (lôùp + oân taäp) ° phaàn cô sôû : chaët cheû ° phaàn öùng duïng : linh hoaït ª Baøi taäp : ° toång theå : thôøi gian (naém baét + luyeän taäp) ° BT cô baûn : chaët cheû ° BT öùng duïng : coâng thöùc cô baûn ° BT toång hôïp : linh hoaït ª Kieán thöùc : giaûi tích vectô 4
 5. Tröôøng ñieän töø 5
 6. Noäi dung chính rotH = J  Dt , H1t  H 2t = J s  rotE =  Bt , E1t  E2t = 0  divD =  , D1n  D2 n =   divB = 0 , B1n  B2 n = 0 divJ =   , J  J =    t 1n 2n t D = e E  B = m H  J = g E 6
 7. Tröôøng ñieän töø ª Chöông 1 : Khaùi nieäm & phtrình cô baûn cuûa TÑT ª Chöông 2 : TÑ tónh ª Chöông 3 : TÑT döøng ª Chöông 4 : TÑT bieán thieân ª Chöông 5 : Böùc xaï ñieän töø ª Chöông 6 : OÁng daãn soùng & hoäp coäng höôûng 7
 8. Chöông 1 : Khaùi nieäm & pt cô baûn cuûa TÑT 1. Giaûi tích vectô 2. Khaùi nieäm cô baûn 3. Ñaïi löôïng ñaëc tröng 4. Ñònh luaät cô baûn cuûa tröôøng ñieän töø 5. Doøng ñieän dòch - heä phöông trình Maxwell 6. Ñieàu kieän bieân 7. Naêng löôïng ñieän töø - ñònh lyù Poynting 8
 9. 1. Giaûi tích vectô 1.1. Heä toïa ñoä Xaùc ñònh vò trí & höôùng trong khoâng gian ª Phaân loaïi ª Toïa ñoä Descartes (D) ª Toïa ñoä truï (T) ª Toïa ñoä caàu (C) ª Yeáu toá vi phaân 1.2. Toaùn töû 1.3. Heä thöùc thöôøng gaëp 9
 10. ª Toïa ñoä Descartes (D) P(x,y,z) x : hoaønh ñoä y : tung ñoä z : cao ñoä ix  iy = iz Q iy  ix = iz 10
 11. ª Toïa ñoä truï (T) P(r,f,z) r : bk höôùng truïc f : goùc phöông vò ir  if = iz Q 11
 12. ª Toïa ñoä caàu (C) P(r,q,f) r : bk höôùng taâm q : goùc leäch truïc ir  iq = if Q 12
 13. 1. Giaûi tích vectô 1.1. Heä toïa ñoä ª Phaân loaïi ª Yeáu toá vi phaân 13
 14. ª Yeáu toá vi phaân (1) dl = dxix  dyiy  dziz 14
 15. ª Yeáu toá vi phaân (2) dl = drir  rdf if  dziz 15
 16. ª Yeáu toá vi phaân (3) dl = drir  rdq iq  r sin q df if 16
 17. ª Yeáu toá vi phaân (4) Toùm laïi : dl = dxix  dyiy  dziz dl = drir  rdf if  dziz dl = drir  rdq iq  r sin q df if Toång quaùt : dl = h1du1i1  h2 du2i2  h3du3i3 dS1 = h2 h3du2 du3i1 , hi : heä soá Larmor dV = h1h2 h3du1du2 du3 h1 h2 h3 D: 1 1 1 T: 1 r 1 C: 1 r rsinq 17
 18. Ví duï z h R 0  q= ir .dS tru 2 r 2 h  q=  ir .rdf dzir 0 0 2 r q = h 18
 19. 1. Giaûi tích vectô 1.1. Heä toïa ñoä 1.2. Toaùn töû ª Gradient ª Divergence ª Rotation ª Laplace ª Nabla 19
 20. ª Gradient +  ° Tính chaát : gradj laø vectô coù - ñoä lôùn = toác ñoä taêng cöïc ñaïi - höôùng laø höôùng taêng cöïc ñaïi ° YÙ nghóa : Khuynh höôùng taêng cöïc ñaïi cuûa tröôøng voâ höôùng. ° Ñaïo haøm coù höôùng : j = gradj .i l l ° Bieåu thöùc : 1 j 1 j 1 j gradj = h1 u1 i1  h2 u2 i2  h3 u3 i3 j j j D : gradj = ix  iy  iz x y z 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2