Bài giảng Tụ điện

Chia sẻ: Nguyen Thi Gioi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

0
174
lượt xem
60
download

Bài giảng Tụ điện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vật dẫn: trong vật dẫn luôn luôn tồn tại các hạt mang điện tự do. Các hạt mang điện tự do chuyển động hỗn loạn theo mọi hướng mà không chuyển động thành dòng. Chất điện nuôi: Trong chất điện môi không tồn tại các hạt mang điện tự do. Các electron liên kết chặt chẽ với nguyên tử

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tụ điện

 1. TUÏ ÑIEÄN
 2. Kieåm tra baøi cuõ 1. Vaät daãn laø gì ? Chaát ñieän moâi laø gì ? 2. Ñaëc ñieåm cuûa ñieän tröôøng ñeàu. Ñieän tröôøng ñeàu xuaát hieän ôû ñaâu? Neâu ñaëc ñieåm ñöôøng söùc cuûa ñieän tröôøng ñeàu.
 3. TRAÛ LÔØI 1. Vaät daãn: Trong vaät daãn luoân luoân toàn taïi caùc haït mang ñieän töï do.Caùc haït mang ñieän töï do chuyeån ñoäng hoãn loaïn theo moïi höôùng maø khoâng chuyeån ñoäng thaønh doøng Vaät daãn daãn ñieän ñöôïc - Chaát ñieän moâi: trong chaát ñieän moâi khoâng toàn taïi caùc haït mang ñieän töï do. Caùc electron lieân keát chaët cheõ vôí nguyeân töû chaát ñieän moâi khoâng daãn ñieän ñöôïc.
 4. TRAÛ LÔØI 2. Ñieän tröôøng ñeàu coù vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi moïi ñieåm coù cuøng ñoä lôùn vaø cuøng höôùng. - Ñieän tröôøng ñeàu xuaát hieän ôû hai baûn kim loaïi phaúng tích ñieän baèng nhau vaø traùi daáu nhau, ñaët song song vôùi nhau. - Ñöôøng söùc cuûa ñieän tröôøng ñeàu laø nhöõng ñöôøng thaúng song song vaø caùch ñeàu nhau. + + _ _
 5. Baøi 21 - Tuï ñieän Tuï ñieän I. Ñieän dung tuï ñieän II. Ñieän dung cuûa tuï ñieän phaúng III. Caùc loaïi tuï ñieän IV.
 6. Tuï ñieän I. Tuï ñieän 1. Ñònh nghóa Tuï ñieän laø moät heä thoáng goàm hai vaät daãn ñaët gaàn nhau vaø caùch ñieän vôùi nhau. Hai vaät daãn goïi laø hai baûn tuï ñieän. Kyù hieäu: Tuï ñieän phaúng: Laø tuï ñieän coù hai baûn tuï ñieän laø 2 taám kim loaïi phaúng, kích thöùôc lôùn hôn khoaûng caùch giöõa chuùng, ñaët d song song ñoái dieän nhau. Giöõa 2 Tuï ñieän phaúng baûn laø chaát ñieän moâi.
 7. Tuï ñieän I.Tuï ñieän 1. Ñònh nghóa 2. Ñieän tích cuûa tuï ñieän + - ε Noái hai baûn tuï ñieän vaøo hai cöïc cuûa nguoàn ñieän. Tuï ñieän seõ tích ñieän.
 8. Tuï ñieän I.Tuï ñieän 1. Ñònh nghóa 2. Ñieän tích cuûa tuï ñieän - Ñieän tích cuûa hai baûn traùi daáu vaø baèng nhau veà ñoä lôùn. + - - Ñoä lôùn cuûa ñieän tích treân baûn tích ñieän döông ñöôïc goïi laø ñieän tích cuûa tuï ñieän. Kyù hieäu : q , Q Ñôn vò : C ( Coulomb) Ñieän tích cuûa 2 baûn tuï coù daáu vaø ñoä lôùn nhö theá naøo?
 9. Tuï ñieän I.Tuï ñieän 1. Ñònh nghóa 2. Ñieän tích cuûa tuï ñieän II. Ñieän dung cuûa tuï ñieän 1. Ñònh nghóa Điện dung của tụ ñiện laø ñại lượng ñặc trưng cho khả năng tích ñiện của tụ ñiện, ñược ño bằng thương số của ñiện tích của tụ ñiện vaø hiệu ñiện thế giữa hai bản tụ ñiện. Kyù hieäu: C Ñôn vò: F (Fara) Q : Ñieän tích cuûa tuï ñieän (C) 2. Coâng thöùc U : Hieäu ñieän theá giöõa hai baûn tuï(V) Q C= C : Ñieän dung cuûa tuï ñieän (F) U + microfara (μ F) : 1μF = 10-6 F + nanofara (nF) : 1 nF = 10-9 F + picofara (pF) : 1 pF = 10-12 F
 10. Tuï ñieän I. Tuï ñieän 1. Ñònh nghóa 2. Ñieän tích cuûa tuï ñieän II. Ñieän dung cuûa tuï ñieän 1. Ñònh nghóa 2. Coâng thöùc: C = Q U 3.Tính chaát cuûa ñieän dung
 11. Xeùt tuï ñieän phaúng: Ñieän dung cuûa tuï ñieän phaúng phuï thuoäc vaøo yeáu toá naøo? d Tuï ñieän phaúng
 12. Tuï ñieän I. Tuï ñieän 1. Ñònh nghóa 2. Ñieän tích cuûa tuï ñieän II. Ñieän dung cuûa tuï ñieän 1. Ñònh nghóa 2. Coâng thöùc: C = Q U 3.Tính chaát cuûa ñieän dung Ñieän dung cuûa tuï ñieän phuï thuoäc vaøo hình daïng, kích thöôùc caùc baûn, vò trí töông ñoái cuûa hai baûn vaø baûn chaát cuûa lôùp ñieän moâi giöõa 2 baûn tuï.
 13. Tuï ñieän I.Tuï ñieän 1. Ñònh nghóa 2. Ñieän tích cuûa tuï ñieän II. Ñieän dung cuûa tuï ñieän 1. Ñònh nghóa 2. Coâng thöùc: III. Ñieän dung cuûa tuï ñieän phaúng Töø thöïc nghieäm εS C= 9 9.10 4π d ε S S: Dieän tích ñoái dieän hai baûn (m2) d: Khoaûng caùch giöõa hai baûn (m) ε : haèng soá ñieän moâi d C: Ñieän dung cuûa tuï ñieän phaúng (F)
 14. Làm thế nào để tăng khả năng tích điện cho tụ điện? Xeùt coâng thöùc tính ñieän dung cuûa tuï ñieän phaúng εS C= 9 9.10 4π d Döïa vaøo coâng thöùc treân, C phuï thuoäc vaøo caùc yeáu toá naøo? Taêng dieän tích S Giaûm d Taêng haèng soá ñieän moâi
 15. Moãi tuï ñieân coù moät HÑT giôùi haïïn nhaát ñònh, vôùi giaù trò naøy tuï ñieän coøn chòu ñöôïc maø chöa bò hoûng
 16. Tuï ñieän I. Tuï ñieän 1. Ñònh nghóa 2. Ñieän tích cuûa tuï ñieän II. Ñieän dung cuûa tuï ñieän 1. Ñònh nghóa 2. Coâng thöùc: III. Ñieän dung cuûa tuï ñieän phaúng IV. Caùc loaïi tuï ñieän a) Chai Laâyñen
 17. Tuï ñieän I. Tuï ñieän 1. Ñònh nghóa 2. Ñieän tích cuûa tuï ñieän II. Ñieän dung cuûa tuï ñieän 1. Ñònh nghóa 2. Coâng thöùc: III. Ñieän dung cuûa tuï ñieän phaúng IV. Caùc loaïi tuï ñieän a) Chai Laâyñen. b) Tuï giaáy.
 18. Tuï ñieän I. Tuï ñieän 1. Ñònh nghóa 2. Ñieän tích cuûa tuï ñieän II. Ñieän dung cuûa tuï ñieän 1. Ñònh nghóa 2. Coâng thöùc: III. Ñieän dung cuûa tuï ñieän phaúng IV. Caùc loaïi tuï ñieän a) Chai Laâyñen. b) Tuï giaáy. c) Tuï ñieän mica, söù.
 19. Tuï ñieän I.Tuï ñieän 1. Ñònh nghóa 2. Ñieän tích cuûa tuï ñieän II. Ñieän dung cuûa tuï ñieän 1. Ñònh nghóa 2. Coâng thöùc: III. Ñieän dung cuûa tuï ñieän phaúng IV. Caùc loaïi tuï ñieän a) Chai Laâyñen. b) Tuï giaáy. c) Tuï ñieän mica, söù. d) Tuï hoa.ù

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản