intTypePromotion=1

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 1 - Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Dat Dat | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:6

0
268
lượt xem
33
download

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 1 - Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí minh: Chương 1 - Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh cung cấp cho các bạn những kiến thức về cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh; quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh (thời kỳ trước 1911; thời kỳ từ năm 1911 – 1920; thời kỳ từ năm 1921 – 1930; thời kỳ từ 1930 – 1945; thời kỳ từ 1945 – 1969); giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh.

 

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 1 - Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh

  1. CHƯƠNG MỘT 1
  2. Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển Tư tưởng Hồ Chí Minh I/ CƠ SỞ HÌNH THÀNH TTHCM 1/- Cơ sở khách quan a/- Bối cảnh lịch sử hình thành TTHCM * Bối cảnh thời đại (quốc tế) * Bối cảnh lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 2 Hàm Nghi Hoàng Hoa Thám Phan Bội Châu Phan Chu Trinh
  3. b/- Những tiền đề tư tưởng, lý luận - Giá trị truyền thống dân tộc: nổi bật là chủ nghĩa yêu nước, tinh thần đoàn kết đấu tranh chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập dân tộc, xây dựng đất nước. - Tinh hoa văn hóa nhân loại: + Phương Đông: * Nho giáo: Khổng Tử (551 – 479 TCN); Mạnh Tử (327 – 289 TCN); Tuân Tử (313 – 238 TCN) * Phật giáo: Tất Đạt Đa (Thích Ca Mâu Ni) (8/4/563 TCN) * Tư tưởng Tôn Trung Sơn (1866 – 1925) + Phương Tây: văn hóa Pháp, Anh, Mỹ... Pháp  Mỹ  Anh 3 (1911) (1913) (1913 ­ 1917)
  4. Chủ nghĩa Mác-Lê-nin: Chủ nghĩa Mác – Lênin là nguồn gốc lý luận quyết định bản chất của tư tưởng HCM ,đem lại cho HCM phương pháp đúng đắn để tiếp cận văn hóa dân tộc vầ tinh hoa trí tuệ nhân loại từ đó tìm ra quy luật vận động và phát triển của xã hội Việt Nam: ĐLDT -> CNXH K.Max F.Engels V.I.Lenin 2/- Nhân tố chủ quan -Khả năng tư duy và trí tuệ Hồ Chí Minh - Phẩm chất đạo đức và năng lực hoạt động thực tiễn 4
  5. II/- QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH: (gồm 5 thời kỳ) 1/- Thời kỳ trước 1911: Hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cứu nước 2/- Thời kỳ từ năm 1911 – 1920: Tìm thấy con đường cứu nước, giải phóng dân tộc 3/- Thời kỳ từ năm 1921 – 1930: Hình thành cơ bản tư tưởng về cách mạng Việt Nam 4/- Thời kỳ từ 1930 – 1945: Vượt qua thử thách, kiên trì giữ vững lập trường cách mạng 5/- Thời kỳ từ 1945 – 1969: Tư tưởng HCM tiếp tục phát triển, hoàn thiện 5
  6. Nội dung chính các tác phẩm - Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa (1920) của Lênin - Bản án chế độ thực dân Pháp (1925) - Đường Kách mệnh (1927) III. Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh 1) Đối với dân tộc Việt Nam Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng con đường giải phóng dân tộc. a) Tài sản tinh thần vô giá của dân tộc - Kế thừa những giá trị văn hóa tư tưởng của dân tộc, của loài người và đáp ứng nhiều vấn đề của thời đại , của cách mạng Việt Nam b) Nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của cách mạng Việt Nam : - Tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành ngọn cờ dẫn dắt cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác . - Là nền tảng vững chắc để Đảng vạch ra đường lối cách mạng đúng đắn . - Tư tưởng Hồ Chí Minh thấm vào quần chúng nhân dân , chiếm lĩnh trái tim khối óc của hàng triệu con người 2) Đối với thời đại : - Phản ánh khát vọng của nhân dân lao động của thời đại - Tìm ra các giải pháp đấu tranh nhằm giải phóng loài người - Cổ vũ các dân tộc đấu tranh vì những mục tiêu cao cả của con người. 6
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2