intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Vi khuẩn gây bệnh đường tình dục - TS. Nguyễn Trọng Hiệp

Chia sẻ: Nguyễn Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:43

121
lượt xem
17
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Vi khuẩn gây bệnh đường tình dục do TS. Nguyễn Trọng Hiệp biên soạn nhằm giúp cho các bạn nắm được những kiến thức về: các bệnh lây qua đường tình dục và đặc điểm, khả năng lây bệnh cũng như cách điều trị của các bệnh này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Vi khuẩn gây bệnh đường tình dục - TS. Nguyễn Trọng Hiệp

TS. Nguyeãn Troïng Hieäp ng<br /> <br /> 1<br /> <br /> BEÄNH LAÂY QUA ÑÖÔØNG SINH DUÏC NH NG<br /> Ñaïi cöông BLQÑSD: (MST: Maladie sexuellement transmiscible, STD: Sexually Transmitted Diseases) ñaõ ñöôïc phaùt hieän töø laâu nhöng vaãn coøn nhaàm laãn caùc beänh vôùi nhau Taøi lieäu xöa cuûa Trung quoác, Hy laïp…ñaõ moâ taû 1 soá beänh naøy. Danh töø beänh hoa lieãu (Veneral) nay thay theá baèng: Caùc beänh laây qua ñöôøng sinh duïc Caùc BLQÑSD chính goàm: Giang mai, Laäu, Haï cam meàm, Hoät xoøai. Hieän nay coù ñeán 22 BLQÑSD, keå caû moät soá beänh do virus Taùc nhaân gaây BLQÑSD raát khaùc bieät nhöng ñeàu khoù nuoâi caáy treân MT nhaân taïo. VK yeáu, moûng manh, khoù toàn 2 taïi ngoøai cô theå<br /> <br /> Laây truyeàn qua tieáp xuùc tröïc tieáp vôùi nguoàn beänh (tình duïc, tieâm chích, nhau thai…) Hieän nay BLQÑSD giaûm ôû caùc nöôùc phaùt trieån nhöng vaãn hoøanh haønh ôû caùc nöôùc vuøng nhieät ñôùi, ñang phaùt trieån<br /> <br /> 3<br /> <br /> Beänh Laäu: Neisseria gonnorrhoeae nh<br /> Ñaëc ñieåm VK do Neisser phaân laäp naêm 1879 t muû ñöôøng sinh duïc cuûa beänh nhaân Laäu caàu laø taùc nhaân gaây beänh chuyeân bieät chæ coù ôû ngöôøi, truyeãn nhieãm tröïc tieáp do quan heä tình duïc vôùi ngöôøi beänh Song caàu khuaån Gr(-), ñoái nhau maët baèng, gioáng nhö hau haït caø pheâ uùp laïi<br /> <br /> 4<br /> <br /> Nuoâi caáy caàn MT giaøu chaát dinh döôõng, khoâng khí aåm vaø CO2. Neáu beänh phaåm nhieãm nhieàu taïp khuaån, duøng MT Thayer-Martin coù KS ñeå phaân laäp (Thaïch chocolat+VCD: vancomycin, colistin, nystatin) Khaû naêng gaây beänh<br /> <br /> Neisseria gonnorrhoeae<br /> <br /> Streptococcus pneumoniae<br /> <br /> ÔÛ ñaøn oâng thöôøng coù trieäu chöùng vieâm nieäu ñaïo caáp tính, vieâm phaàn ngoøai, chaûy muû, tieåu buoát gaét, raét (gioït muû buoåi saùng). Thôøi gian uû beänh töø 3-7 ngaøy ÔÛ phuï nöõ thöôøng xaûy ra aâm thaàm vaø maõn tính<br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=121

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2