intTypePromotion=3

Bài giảng Vi sinh vật môi trường (TS. Lê Quốc Tuấn) - Chương 1.2

Chia sẻ: Le Huynh Vy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
104
lượt xem
33
download

Bài giảng Vi sinh vật môi trường (TS. Lê Quốc Tuấn) - Chương 1.2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1.2: Sự phân bố của vi sinh vật trong môi trường - Đặc điểm chung của vi sinh vật: Kích thước nhỏ bé; Hấp thu nhiều, chuyển hóa nhanh; Sinh trưởng nhanh, phát triển mạnh; Năng lực thích ứng mạnh và dễ phát sinh biến dị; Phân bố rộng, chủng loại nhiều.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Vi sinh vật môi trường (TS. Lê Quốc Tuấn) - Chương 1.2

 1. Chöông 1 Söï phaân boá cuûa Vi sinh vaät trong moâi tröôøng ng TS. Leâ Quoác Tuaán Khoa Moâi tröôøng vaø Taøi nguyeân ng Ñaïi hoïc Noâng Laâm TP. Hoà Chí Minh
 2. Ñaëc ñieåm chung cuûa vi sinh vaät - Kích thöôùc nhoû beù - Haáp thu nhieàu, chuyeån hoùa nhanh - Sinh tröôûng nhanh, phaùt trieån maïnh ng nh - Naêng löïc thích öùng maïnh vaø deã phaùt sinh ng nh bieán dò - Phaân boá roäng, chuûng loaïi nhieàu ng ng
 3. Caáu truùc teá baøo vi khuaån Theå bieân Thaønh teá baøo Maøng teá baøo Teá baøo chaát Ribosome Plasmid Thuï theå Ñuoâi vi khuaån Theå Nhaân (DNA)
 4. Caáu truùc maøng cuûa teá baøo vi khuaån ng Thaønh TB VK Gram döông Thaønh teá baøo Maøng nguyeân sinh Gram döông Thaønh TB VK Gram döông Maøng Thaønh teá Ngoaøi baøo Lôùp trung gian Maøng nguyeân sinh Gram aâm
 5. Moâ hình hoùa maøng teá baøo vi khuaån ng NGOAØI Thaønh teá baøo Maøng ngoaøi Maøng nguyeân sinh TRONG
 6. Một số phương thức vận chuyển caùc chất qua maøng ng THÖÏC BAØO Thaåm thaáu Thaåm thaáu qua lôùp lipid qua protein Vaän chuyeån thuï Vaän chuyeån chuû ñoäng ñoäng
 7. Söï phaân boá cuûa VSV trong moâi tröôøng ng Trong moâi tröôøng ñaát ng Laø moâi tröôøng thích hôïp cho sinh tröôûng vaø phaùt trieån cuûa ng ng VSV Coù ñaày ñuû chaát dinh döôõng vaø vi löôïng ng Coù oxy Ñoä aåm toát (70-80%), nhieät ñoä thích hôïp (20 – 300C) Phaân boá theo chieàu saâu Phaân boá theo loaïi ñaát Phaân boá theo loaïi caây troàng ng
 8. Caùc nhoùm VSV trong ñaát vaø vai troø cuûa chuùng ng Loaïi boû H2S, Hoâ haáp NH4+, Caùc ñoäc chaát Quang hôïp Phaân raõ caùc chaát thaûi töï nhieân trong ñaát vaø nöôùc Phaân huûy Phosphate khoù Teá baøo cheát tan thaønh deã vaø acid höõu tan, saét vaø cô calcium, Chuyeån caùc hôïp chaát coù nitô thaønh (NO3-; SX enzyme, protein vaø acid höõu cô Khaùng sinh cho thöïc vaät
 9. Vai troø cuûa VSV trong chuoãi thöùc aên Löôùi thöùc aên
 10. Moái quan heä cuûa caùc nhoùm VSV ñaát Quan heä Quan heä Quan heä Quan heä kyù sinh coäng sinh ng hoã sinh khaùng sinh ng
 11. Moái quan heä giöõa ñaát, VSV vaø thöïc vaät Quan heä giöõa ñaát vaø VSV ñaát Taùc ñoäng cuûa phaân boùn ñeán VSV ñaát ng Cheá ñoä nöôùc vaø VSV ñaát Cheá ñoä canh taùc ñeán VSV ñaát Moái quan heä thöïc vaät vaø VSV
 12. Moái quan heä giöõa ñaát, VSV vaø thöïc vaät Trao ñoåi Khoâng khí, O2 Nöôùc Chaát höõu cô Maïng löôùi reã
 13. Moâi tröôøng nöôùc vaø söï phaân boá cuûa VSV ng Ñoä maën Chaát höõu cô pH Nhieät ñoä AÙnh saùng nh n g
 14. Sự phaân boá VSV trong moâi tröôøng nöôùc ng
 15. SÖÙC TAÛI Möa ñöa VSV ñaát vaøo trong moâi tröôøng nöôùc cuïc boä Chaát thaûi ñoäng vaät MOÂI TRÖÔØNG SOÁNG Söû duïng phaân boùn Laéng neàn Gioù cho caây troàng Baát hoaït ñaùy bôûi ASMT Heä thoáng töï hoaïi Nhieät ñoä môû, nhieãm VSV Laéng ñoïng/ taùi hoøa tan Ñoä maën Vi sinh vaät ñaát ñi vaøo Thuûy trieàu trong moâi tröôøng nöôùc
 16. Nöôùc loïc Nöôùc loïc Maøng vi loïc Teá baøo VSV Teá baøo VSV Maøng vi loïc Nhieãm VSV trong nöôùc PHOÙNG TO uoáng vaø nguy cô gaây beänh ng nh NÖÔÙC
 17. VSV trong nöôùc vaø khaû naêng gaây beänh nh VI SINH VAÄT TEÂN KHAÙC LOAÏI BEÄNH LIEÀU Beänh ñöôøng ruoät Beänh kieát lî Ngoä ñoäc thöùc aên Beänh ñöôøng ruoät Vieâm Gan Beänh cuùm Beänh thöông haøn Ngoä ñoäc thöùc aên, nhieãm ñoäc caáp tính Ñau hoïng
 18. Hình aûnh moät soá loaøi VSV trong nöôùc nh
 19. Moâi tröôøng khoâng khí vaø söï phaân boá ng cuûa VSV Moâi tröôøng khoâng khí khoâng ñoàng nhaát ng ng Khoâng khí khoâng phaûi laø moâi tröôøng soáng cuûa ng ng VSV Caùc haït buïi chöùa raát nhieàu VSV vaø baøo töû VSV VSV gaäy beänh trong khoâng khí phaùt taùn xa vaø nh nhanh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản