intTypePromotion=3

Bài giảng Vi sinh vật môi trường (TS. Lê Quốc Tuấn) - Chương 3

Chia sẻ: Le Huynh Vy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:39

0
118
lượt xem
30
download

Bài giảng Vi sinh vật môi trường (TS. Lê Quốc Tuấn) - Chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 3: Sinh trưởng và phát triển ở vi sinh vật - Sinh trưởng là sự tăng kích thước và khối lượng tế bào; Phát triển (sinh sản) là sự tăng số lượng tế bào. Pha lag: Tính từ lúc nuôi cấy đến lúc đạt sinh trưởng cực đại; Trong pha lag vi khuẩn chưa phân chia nhưng thể tích và khối lượng tế bào tăng lên dáng kể....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Vi sinh vật môi trường (TS. Lê Quốc Tuấn) - Chương 3

 1. Chöông 3 SINH TRÖÔÛNG VAØ PHAÙT NG TRIEÅN ÔÛ VI SINH VAÄT TS. Leâ Quoác Tuaán Khoa Moâi tröôøng vaø Taøi nguyeân ng Ñaïi hoïc Noâng Laâm TP. Hoà Chí Minh
 2. Khaùi nieäm Sinh tröôûng laø söï taêng kích thöôùc vaø khoái ng löôïng teá baøo ng Phaùt trieån (sinh saûn) laø söï taêng soá löôïng teá ng baøo
 3. Sinh tröôûng vaø phaùt trieån cuûa VSV ng Soá löôïng (log) Pha oån ñònh Pha log Pha suy vong Pha lag Thôøi gian
 4. Maãu lyù thuyeát veà sinh tröôûng vaø phaùt trieån cuûa vi khuaån ng Neáu soá teá baøo ban ñaàu laø N0, sau n laàn phaân chia, thì soá teá baøo seõ laø: N = N0 x 2n n coøn ñöôïc goïi laø soá theá heä coù theå ñöôïc tính baèng ng logN = logNo + n.log2 1 n= . (logN - logNo) log 2 Goïi t laø thôøi gian sau n laàn phaân chia, thì thôøi gian giöõa 2 theá heä (g) seõ ñöôïc tính baèngng t t 2 − t1 g= = log2 n log N − log No Giaù trò ñaõo ngöôïc cuûa g coøn goïi laø haèng soá phaân chia (C), haèng soá phaân ng ng chia phuï thuoäc vaøo: - Loaøi vi khuaån - Nhieät ñoä nuoâi caáy - Moâi tröôøng nuoâi caáy ng
 5. Sinh tröôûng vaø phaùt trieån cuûa Vi khuaån ng trong moâi tröôøng nuoâi caáy tónh ng Soá löôïng (log) Pha luõy thöøa Pha oån ñònh Pha oån ñònh Soá löôïng teá baøo Pha log Pha suy vong Pha lag Pha suy vong Pha lag Thôøi gian Thôøi gian Ñöôøng cong sinh tröôûng ng ng
 6. Pha lag Tính töø luùc nuoâi caáy ñeán luùc ñaït sinh tröôûng cöïc ñaïi ng Trong pha lag vi khuaån chöa phaân chia nhöng theå tích vaø khoái löôïng teá baøo taêng leân ñaùng keå Enzyme duøng cho quaù trình toång hôïp ñeàu ñöôïc hình ng ng thaønh trong pha naøy nh Ñoä daøi pha lag phuï thuoäc vaøo gioáng vaø moâi tröôøng ng ng Pha lag laø moät quaù trình thích nghi cuûa vi khuaån vôùi moâi tröôøng môùi ng
 7. log 2 X 2 − log 2 X 1 μ= log 2 e(t 2 − t1 ) Pha log Teá baøo sinh tröôûng vaø phaùt trieån theo luõy thöøa ng Sinh khoái vaø soá löôïng teá baøo tính theo phöông trình: N = N0 . 2ct hay X = X0 . 2μt c: haèng soá toác ñoä phaân chia; μ: haèng soá toác ñoä sinh tröôûng ng ng ng Caùc haèng soá c vaø μ ñöôïc tính theo coâng thöùc ng log 2 X 2 − log 2 X 1 μ= log 2 e(t 2 − t1 ) Caùc haèng soá naøy tuøy thuoäc vaøo moät loaït caùc yeáu toá moâi tröôøng, ng ng ñaëc bieät laø chaát dinh döôõng cuûa moâi tröôøng nuoâi caáy ng Thöïc teá, trong quaàn theå vi khuaån coù moät soá teá baøo khoâng phaân chia
 8. log 2 X 2 − log 2 X 1 μ= log 2 e(t 2 − t1 ) Pha log Söï sinh tröôûng cuûa VSV thöôøng ñöôïc xem xeùt döïa treân moät soá ng ng yeáu toá haïn cheá nhö nhieät ñoä, pH, chaát dinh döôõng Vì vaäy Monod ñaõ neâu leân moät caùch töông töï moái quan heä giöõa caùc haèng soá c vaø μ vôùi noàng ñoä chaát dinh döôõng haïn cheá qua caùc phöông trình: [S ] [S ] c = c max μ = μ max K s + [S ] K s + [S ] ÔÛ ñaây cmax vaø μmax laàn löôït laø haèng soá toác ñoä phaân chia vaø ng haèng soá toác ñoä sinh tröôûng cöïc ñaïi, Ks laø haèng soá baõo hoaø vaø ng ng ng [S] laø noàng ñoä chaát dinh döôõng haïn cheá. ng Haèng soá baûo hoøa Ks thöôøng coù giaù trò raát thaáp ng ng
 9. Moät soá haèng soá baõo hoøa ng Vi sinh vaät Chaát dinh döôõng haïn Ks cheá E. coli glucose 4mg/l E. coli mannitol 2mg/l E. coli lactose 20mg/l E. coli glucose 7,5mg/l E. coli tryptophan 0,2 ñeán 1,0 μg/l E. coli tryptophan 0,4 μg/l M. tuberculosis glucose 3, 9μg/l A. aerogenes phosphate 0,6mmol/l B. megatherium O2 3,1 . 10-8 mol/l E. coli O2 6,0 . 107 mol/l O2 2,2 . 10-8 mol/l
 10. Pha oån ñònh VSV ôû traïng thaùi caân baèng ñoäng hoïc, töùc laø ng ng ng soá VSV sinh ra baèng soá VSV cheát ñi ng Soá löôïng teá vaøo vaø sinh khoái khoâng taêng, khoâng giaûm Toác ñoä sinh tröôûng phuï thuoäc vaøo cô chaát ng Nguyeân nhaân toàn taïi pha oån ñònh laø do: Söï tích luõy caùc saûn phaåm gaây ñoäc Söï caïn kieät nguoàn dinh döôõng
 11. Pha töû vong Soá löôïng teá baøo giaûm theo luõy thöøa ng Nguyeân nhaân cuûa pha töû vong chöa roõ raøng, nhöng coù lieân quan ñeán ñieàu kieän baát lôïi cuûa moâi tröôøng Moät soá enzyme theå hieän hoaït tính cao trong pha naøy nhö deaminase, decarboxylase, caùc amilase vaø proteinase ngoaïi baøo Ngoaøi chöùc naêng xuùc taùc moät soá quaù trình toång hôïp, ng caùc enzyme treân chuû yeáu xuùc taùc caùc quaù trình phaân giaûi
 12. Ñöôøng cong sinh tröôûng cuûa moät soá ng ng loaøi vi sinh vaät
 13. Moät soá phöông phaùp baûo quaûn VSV Caáy chuyeån thöôøng xuyeân, giöõ ôû 40C ng Baûo quaûn döôùi daàu voâ truøng Baûo quaûn trong caùt hoaëc seùt voâ truøng ng Ñoâng khoâ: laø PP hoaøn thieän vaø hieäu quaû, baûo quaûn ñöôïc vaøi naêm. Baûo quaûn trong glycerin (10%) vaø giöõ ôû nhieät ñoä – 600C hay – 800C, PP naøy baûo quaûn laâu nhaát
 14. Sinh tröôûng cuûa vi khuaån trong quaù ng trình nuoâi caáy lieân tuïc Laø moät quaù trình duy trì pha log trong nhöõng ñieàu kieän oån ñònh Trong phoøng TN thì caáy chuyeàn lieân tuïc qua moâi tröôøng môùi Trong saûn xuaát thì ñöa dinh döôõng vaøo lieân tuïc vaø laáy sinh khoái vi khuaån ra vôùi moät löôïng töông ñöông ng
 15. Thieát bò nuoâi caáy lieân tuïc chemostat
 16. Thieát bò chemostat
 17. Ñöôøng con sinh tröôûng trong nuoâi ng ng caáy lieân tuïc
 18. Thieát bò nuoâi caáy lieân tuïc turbidostat 1, Döôõng chaát (200 L); 2, Bôm ñònh löôïng; 3, Boä caûm bieán (50 - 5 000 ohms); 4, Boä baét saùng (ORP 12); 5, Boä loïc (0.45 μm); 6, Coät taêng sinh (80 L); 7, Ñeøn huyønh quang; 8, Beå chöùa taûo (125 L).
 19. Taêng sinh taûo trong thöïc teá

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản