intTypePromotion=3

Bài giảng Vi sinh vật môi trường (TS. Lê Quốc Tuấn) - Chương 1.1

Chia sẻ: Le Huynh Vy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
130
lượt xem
31
download

Bài giảng Vi sinh vật môi trường (TS. Lê Quốc Tuấn) - Chương 1.1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1.1: Giới thiệu chung về vi sinh vật - Các ứng dụng vi sinh vật đối với con người thời xưa trong nông nghiệp, thực phẩm và y học. Antonie van Leewenhoek (1632 - 1723) phát minh ra kính hiển vi. Louis Pasteur (1822 - 1895) người đã đặt nền móng và có những đóng góp lớn lao trong nghiên cứu vi sinh vật.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Vi sinh vật môi trường (TS. Lê Quốc Tuấn) - Chương 1.1

 1. CHÖÔNG 1 Giôùi thieäu chung veà vi sinh vaät TS. Leâ Quoác Tuaán Khoa Moâi tröôøng vaø Taøi nguyeân ng Ñaïi hoïc Noâng Laâm TP. Hoà Chí Minh
 2. Sô löôïc lòch söû phaùt trieån cuûa vi sinh vaät Caùc öùng duïng vi sinh vaät ñoái vôùi con ngöôøi thôøi xöa trong noâng nghieäp, thöïc phaåm vaø y hoïc Antonie van Leewenhoek (1632-1723) phaùt minh ra kính hieån vi Louis Pasteur (1822-1895) ngöôøi ñaõ ñaët neàn moùng vaø coù nhöõng ñoùng goùp lôùn lao trong nghieân cöùu vi sinh vaät
 3. Nhöõng coáng hieán cuûa Louis Pasteur ng 1854 – 1864. Chöùng minh quaù trình leân men laø do vi ng sinh vaät gaây neân. 1862. Nhaän giaûi thöôûng cuûa Vieän haøm laâm Khoa hoïc ng Phaùp veà vieäc phuû ñònh hoïc thuyeát Töï sinh. 1863. Chöùng minh vi khuaån laø nguoàn goác cuûa beänh ng nh than. 1865. Phaùt hieän ra nguyeân nhaân cuûa beänh baøo töû truøng nh ng ôû taèm vaø ñeà xuaát ñöôïc caùc bieän phaùp phoøng traùnh ng nh 1877. Phaùt hieän caùc phaåy khuaån gaây beänh.nh
 4. Nhöõng coáng hieán cuûa Louis Pasteur ng 1880. Phaùt hieän caùc tuï caàu khuaån vaø caùc lieân caàu khuaån gaây beänh, Tìm ra vaccin choáng beänh dòch taû nh ng nh gaø nhôø söû duïng vi khuaån ñaõ chuyeån sang daïng maát ng ng ñoäc löïc, Phaùt hieän naõo moâ caàu khuaån 1881. Tìm ra vaccin choáng beänh than ng nh 1883. Phaùt hieän tuï huyeát khuaån lôïn 1880-1885. Nghieân cöùu vaccin choáng beänh daïi vaø ng nh ñaõ thaønh coâng vaøo ngaøy 6-7-1885 nh 1888. Trôû thaønh vieän tröôûng ñaàu tieân cuûa Vieän nh ng Pasteur ôû Paris (cho ñeán khi qua ñôøi)
 5. Vò trí cuûa vi sinh vaät trong sinh giôùi
 6. Ñeán 1979, nhaø sinh vaät hoïc Trung Quoác Chen Shixiang (1905-1988) ñöa ra kieán nghò veà heä thoáng ng phaân loaïi 6 giôùi vaø 3 toång giôùi sinh vaät ng I – Nhoùm sinh vaät chöa coù teá baøo 1 – Giôùi virus II – Nhoùm giôùi sinh vaät nhaân nguyeân thuyû 2 – Giôùi vi khuaån 3 – Giôùi vi khuaån lam (hay taûo lam) III – Nhoùm giôùi sinh vaät nhaân thaät 4 – Giôùi thöïc vaät 5 – Giôùi naám 6 – Giôùi ñoäng vaät ng
 7. Heä thoáng phaân loaïi 3 giôùi cuûa Carl Woese
 8. Caùc daïng soáng cuûa vi ng ng sinh vaät
 9. Caáu truùc cuûa teá baøo naám (Nhoùm nhaân thaät) Theå bieân Khoâng baøo Thaønh teá baøo Maøng teá baøo Maïng löôùi noäi chaát Nhaân teá baøo Haït döï tröõ Haït nhaân Maøng nhaân Ti theå Teá baøo chaát
 10. Söï phaùt trieån cuûa khuaån ti ôû xaï khuaån A. Baøo töû naåy maàm; B. Hình thaønh khuaån ti cô chaát; C. Hình thaønh khuaån ti khí sinh Caùc loaïi khuaån ti ôû xaï khuaån
 11. Caáu truùc teá baøo vi khuaån (Nhoùm tieàn nhaân) Theå bieân Thaønh teá baøo Maøng teá baøo Teá baøo chaát Ribosome Plasmid Thuï theå Ñuoâi vi khuaån Theå Nhaân (DNA)
 12. AÙo baøo töû Voû baøo töû Maøng ngoaøi Thaønh loûi DNA Ribosome Baøo töû cuûa vi khuaån Bacillus megatherium
 13. Hình thaùi cuûa caùc daïng virus (Nhoùm tieàn nhaân)
 14. Caùc quaù trình sinh saûn cuûa theå thöïc khuaån trong teá baøo vi khuaån

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản