intTypePromotion=1

Bài giảng Vi sinh vật môi trường (TS. Lê Quốc Tuấn) - Chương 8

Chia sẻ: Le Huynh Vy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

0
83
lượt xem
25
download

Bài giảng Vi sinh vật môi trường (TS. Lê Quốc Tuấn) - Chương 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 8. Các hệ thống tự nhiên và quá trình vi sinh vật - Trong môi trường tự nhiên, các quá trình vật lý, hóa học, sinh học sảy ra khi nước, đất, hệ thực vật, vi sinh vật và khí quyển tương tác với nhau. Hệ thống xử lý tự nhiên được thiết kế nhằm tận dụng lợi thế của các quá trình này để cung cấp cho các quá trình xử lý nước thải.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Vi sinh vật môi trường (TS. Lê Quốc Tuấn) - Chương 8

 1. Chöông 8 Caùc heä thoáng töï nhieân ng vaø öùng duïng vi sinh vaät ng ng TS. Leâ Quoác Tuaán Khoa Moâi tröôøng vaø Taøi nguyeân ng Ñaïi hoïc Noâng Laâm TP. Hoà Chí Minh
 2. Vai troø caùc heä thoáng töï nhieân ng Trong moâi tröôøng töï nhieân, caùc quaù trình vaät lyù, hoùa ng hoïc, sinh hoïc xaûy ra khi nöôùc ñaát, heä thöïc vaät, vi sinh vaät vaø khí quyeån töông taùc vôùi nhau. Heä thoáng xöû lyù töï nhieân ñöôïc thieát keá nhaèm taän duïng ng ng lôïi theá cuûa caùc quaù trình naøy ñeå cung caáp cho caùc quaù trình xöû lyù nöôùc thaûi. Caùc quaù trình lieân quan trong heä thoáng töï nhieân bao ng goàm nhieàu quaù trình ñöôïc söû duïng trong caùc heä thoáng ng ng xöû lyù Cô hoïc hoaëc baùn cô hoïc: laéng ñoïng chaát neàn, loïc, trao ñoåi khí, ng ng haáp thuï, Hoùa hoïc: Trao ñoåi ion, keát tuûa hoùa hoïc, oxy hoùa khöû, chuyeån hoùa (conversion) vaø suy thoaùi sinh hoïc – Sinh hoïc: quang hôïp, quang oxy hoùa, ñoàng hoùa thöïc vaät. ng
 3. Caùc heä thoáng töï nhieân ng 1. Heä thoáng xöû lyù baèng ñaát - toác ñoä chaäm (slow-rate) ng ng 2. Ræ nhanh (rapid infiltration) 3. Chaûy traøn beà maët (overland flow) 4. Heä thoáng thuûy sinh vaät ng 5. Ñaát ngaäp nöôùc töï nhieân (natural wetland) vaø nhaân taïo (constructed wetland) 6. Heä thoáng xöû lyù baèng thöïc vaät thuûy sinh (floating ng ng aquatic plant).
 4. Tính chaát vaø muïc tieâu cuûa heä thoáng töï nhieân ng Ñaëc ñieåm Toác ñoä chaäm Ræ nhanh Chaûy traøn beà Ñaát ngaäp nöôùc Thöïc vaät thuûy maët sinh Ñieàu kieän Caàn löu tröõ Khoâng (coù theå Caàn löu tröõ Coù theå khoâng Coù theå caàn löu khí haäu trong muøa ñoäng vaän haønh trong trong muøa ñoäng caàn löu tröõ tröõ trong thôøi vaø suoát thôøi muøa ñoâng) vaø suoát thôøi trong thôøi tieát tieát laïnh gian tuyeát rôi gian tuyeát rôi laïnh Ñoä saâu 0.6 - 1m (ít nhaát) 3m (ñoä saâu ít Khoâng coù vaán Khoâng coù vaán Khoâng coù vaán ñeán nöôùc hôn coù theå chaáp ñeà ñeà ñeà ngaàm nhaän ôû nhöõng Ñaëc ñieåm vò trí nôi coù heä thoáng thoaùt nöôùc ngaàm Ñoä doác
 5. Tính chaát vaø muïc tieâu cuûa heä thoáng töï nhieân ng Ñaëc tính Toác ñoä Toác ñoä chaäm Ræ nhanh Chaûy traøn Ñaát ngaäp Thöïc vaät chaäm (loaïi 1) (loaïi 2) maët ñaát nöôùc thuûy sinh Kyõ thuaät aùp duïng Phun nöôùc Phun nöôùc Luoân luoân Phun nöôùc Phun nöôùc Beà maët hoaëc beà hoaëc beà beà maët hoaëc beà hoaëc beà maët maët maët maët Toác ñoä taûi thuûy 1.7-6.1 0.61-2.0 6.1-91.4 7.3-56.7 5.5-18.3 5.5-18.3 haøng naêm (m/naêm) Dieän tích yeâu caàu 6-21.4 18.2-58.8 0.4-6.0 0.6-4.8 2.0-6.6 2.0-6.6 (ha/103m3/ngaøy) Xöû lyù tieàn öùng Tieàn xöû lyù Tieàn xöû lyù Tieàn xöû lyù Saøng raùc Tieàn xöû lyù Tieàn xöû lyù duïng thaáp nhaát Laéng neàn Laéng neàn Laéng neàn Laéng neàn Laéng neàn ñöôïc cung caáp ñaùy ñaùy ñaùy ñaùy ñaùy Caùch thöùc nöôùc Thoaùt hôi Thoaùt hôi Chuû yeáu laø Chaûy beà Thoaùt hôi Thoaùt hôi thaûi ñöôïc aùp duïng nöôùc vaø nöôùc vaø thaám vaøo maët vaø nöôùc vaø nöôùc moät ít thaám vaøo thaám vaøo trong ñaát thaám bay thaám vaøo trong ñaát trong ñaát hôi vôùi trong ñaát thaám vaøo Ñaëc tính thieát keá trong ñaát moät ít Caàn cho thöïc vaät Yeâu caàu Yeâu caàu Khoâng baét Yeâu caàu Yeâu caàu Yeâu caàu buoäc
 6. Tính chaát vaø muïc tieâu cuûa heä thoáng töï nhieân ng Chaát löôïng nöôùc ñaõ ñöôïc xöû lyù Giaù trò, mg/l Toác ñoä chaäm Ræ nhanh Chaûy traøn maët ñaát Thaønh phaàn Trung bình Cöïc ñaïi Trung bình Cöïc ñaïi Trung bình Cöïc ñaïi BOD
 7. Heä thoáng toác ñoä chaäm ng Söû duïng nhieàu ng AÙp duïng ñeå töôùi tieâu hoa maøu vaø ruoäng ñoàng ng ng ng Nöôùc ñöôïc xöû lyù khi thaám qua lôùp ñaát beân döôùi Chia thaønh 2 loaïi: nh 1. Muïc ñích laø xöû lyù nöôùc thaûi, khoâng kieåm soaùt toác ñoä taûi thuûy 2. Söû duïng nöôùc thaûi cho töôùi tieâu noâng nghieäp, khu giaûi ng trí
 8. ÖÙng duïng heä thoáng toác ñoä chaäm ng ng ng
 9. ÖÙng duïng heä thoáng toác ñoä chaäm ng ng ng
 10. ÖÙng duïng heä thoáng toác ñoä chaäm ng ng ng
 11. Heä thoáng ræ nhanh ng Nöôùc thaûi phaûi ñöôïc xöû lyù sô boä Phaân phoái vaøo trong caùc ao phaân taùn nöôùc Toác ñoä taûi thuûy cao Haàu heát nöôùc thaám qua lôùp ñaát ñeå ñöôïc xöû lyù Muïc ñích laø taùi taïo nguoàn nöôùc ngaàm, traùnh söï nh xaâm laán cuûa nöôùc maën
 12. Taûi nöôùc qua ao chöùa
 13. Phuïc hoài baèng caùc heä thoáng thoaùt ng ng nöôùc ngaàm
 14. Phuïc hoài baèng caùc heä thoáng ng ng gieáng bôm ng
 15. Heä thoáng chaûy traøn beà maët ng Trong heä chaûy traøn beà maët, nöôùc thaûi ñaõ qua tieàn xöû lyù ñöôïc phaân phoái doïc theo caùc ñöôøng doác ng xuoáng theo caùc luoáng ng ng Nöôùc thaûi coù theå chaûy traøn beà maët töø caùc luoáng ng ñeán bôø ñeâ tieáp nhaän phía döôùi Heä chaûy traøn beà maët thöôøng ñöôïc söû duïng ôû ng ng nhöõng vuøng coù lôùp ñaát beà maët hoaëc lôùp ñaát beân ng döôùi khoâng thaám toát
 16. Nöôùc aùp duïng baèng caùc heä thoáng phun möa hoaëc söông Ñoä doác 2 – 8% Coû thích Chaûy beà maët nghi Doác Möông sau thu hoài Maët ñaát öùng Doác Thaám giôùi haïn duïng tröôùc

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản