intTypePromotion=1

Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội: Chương 5.1 - Ngô Thị Thanh Nga

Chia sẻ: Sơn Tùng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:108

0
58
lượt xem
4
download

Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội: Chương 5.1 - Ngô Thị Thanh Nga

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội - Chương 5.1: Khái niệm cơ bản về xác suất" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa xác suất, công thức cộng xác suất, công thức nhân xác suất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội: Chương 5.1 - Ngô Thị Thanh Nga

 1. Ch÷ìng V V.1 Kh¡i ni»m cì b£n v· x¡c su§t Ngæ Thà Thanh Nga (HTL) X¡c Su§t Thèng K¶ Ùng Döng Ng y 14 th¡ng 11 n«m 2011 1 / 53
 2. Ch÷ìng V.1 Kh¡i ni»m cì b£n v· x¡c su§t 1 ành ngh¾a x¡c su§t Kh¡i ni»m ph²p thû, bi¸n cè Quan h» giúa c¡c bi¸n cè C¡c lo¤i x¡c su§t 2 Cæng thùc cëng x¡c su§t 3 Cæng thùc nh¥n x¡c su§t X¡c su§t câ i·u ki»n Hai bi¸n cè ëc lªp Cæng thùc nh¥n x¡c su§t 4 Cæng thùc x¡c su§t ¦y õ v  Bayes Ngæ Thà Thanh Nga (HTL) X¡c Su§t Thèng K¶ Ùng Döng Ng y 14 th¡ng 11 n«m 2011 2 / 53
 3. Ch÷ìng V.1 Kh¡i ni»m cì b£n v· x¡c su§t 1 ành ngh¾a x¡c su§t Kh¡i ni»m ph²p thû, bi¸n cè Quan h» giúa c¡c bi¸n cè C¡c lo¤i x¡c su§t 2 Cæng thùc cëng x¡c su§t 3 Cæng thùc nh¥n x¡c su§t X¡c su§t câ i·u ki»n Hai bi¸n cè ëc lªp Cæng thùc nh¥n x¡c su§t 4 Cæng thùc x¡c su§t ¦y õ v  Bayes Ngæ Thà Thanh Nga (HTL) X¡c Su§t Thèng K¶ Ùng Döng Ng y 14 th¡ng 11 n«m 2011 2 / 53
 4. Ch÷ìng V.1 Kh¡i ni»m cì b£n v· x¡c su§t 1 ành ngh¾a x¡c su§t Kh¡i ni»m ph²p thû, bi¸n cè Quan h» giúa c¡c bi¸n cè C¡c lo¤i x¡c su§t 2 Cæng thùc cëng x¡c su§t 3 Cæng thùc nh¥n x¡c su§t X¡c su§t câ i·u ki»n Hai bi¸n cè ëc lªp Cæng thùc nh¥n x¡c su§t 4 Cæng thùc x¡c su§t ¦y õ v  Bayes Ngæ Thà Thanh Nga (HTL) X¡c Su§t Thèng K¶ Ùng Döng Ng y 14 th¡ng 11 n«m 2011 2 / 53
 5. Ch÷ìng V.1 Kh¡i ni»m cì b£n v· x¡c su§t 1 ành ngh¾a x¡c su§t Kh¡i ni»m ph²p thû, bi¸n cè Quan h» giúa c¡c bi¸n cè C¡c lo¤i x¡c su§t 2 Cæng thùc cëng x¡c su§t 3 Cæng thùc nh¥n x¡c su§t X¡c su§t câ i·u ki»n Hai bi¸n cè ëc lªp Cæng thùc nh¥n x¡c su§t 4 Cæng thùc x¡c su§t ¦y õ v  Bayes Ngæ Thà Thanh Nga (HTL) X¡c Su§t Thèng K¶ Ùng Döng Ng y 14 th¡ng 11 n«m 2011 2 / 53
 6. ành ngh¾a x¡c su§t Kh¡i ni»m ph²p thû, bi¸n cè Nëi dung tr¼nh b y 1 ành ngh¾a x¡c su§t Kh¡i ni»m ph²p thû, bi¸n cè Quan h» giúa c¡c bi¸n cè C¡c lo¤i x¡c su§t 2 Cæng thùc cëng x¡c su§t 3 Cæng thùc nh¥n x¡c su§t X¡c su§t câ i·u ki»n Hai bi¸n cè ëc lªp Cæng thùc nh¥n x¡c su§t 4 Cæng thùc x¡c su§t ¦y õ v  Bayes Ngæ Thà Thanh Nga (HTL) X¡c Su§t Thèng K¶ Ùng Döng Ng y 14 th¡ng 11 n«m 2011 3 / 53
 7. ành ngh¾a x¡c su§t Kh¡i ni»m ph²p thû, bi¸n cè Kh¡i ni»m ph²p thû, bi¸n cè ành ngh¾a Mët ph²p thû hay mët thû nghi»m l  mët qu¡ tr¼nh quan s¡t câ k¸t qu£ khæng ÷ñc bi¸t mët c¡ch ch­c ch­n. Qu¡ tr¼nh â ph£i ÷ñc x¡c ành sao cho trong b§t ký l¦n l°p l¤i ri¶ng l´ n o câ mët v  ch¿ mët trong sè nhúng k¸t qu£ câ thº x£y ra s³ xu§t hi»n. V½ dö: 1 Gieo mët çng xu: â l  mët ph²p thû. 2 Gieo mët con xóc x­c: â l  mët ph²p thû. 3 o nhi»t ë ngo i tríi: â l  mët ph²p thû. 4 Rót 5 qu¥n b i tø mët bë b i t¥y 52 qu¥n: â l  mët ph²p thû. Ngæ Thà Thanh Nga (HTL) X¡c Su§t Thèng K¶ Ùng Döng Ng y 14 th¡ng 11 n«m 2011 4 / 53
 8. ành ngh¾a x¡c su§t Kh¡i ni»m ph²p thû, bi¸n cè Kh¡i ni»m ph²p thû, bi¸n cè ành ngh¾a Mët ph²p thû hay mët thû nghi»m l  mët qu¡ tr¼nh quan s¡t câ k¸t qu£ khæng ÷ñc bi¸t mët c¡ch ch­c ch­n. Qu¡ tr¼nh â ph£i ÷ñc x¡c ành sao cho trong b§t ký l¦n l°p l¤i ri¶ng l´ n o câ mët v  ch¿ mët trong sè nhúng k¸t qu£ câ thº x£y ra s³ xu§t hi»n. V½ dö: 1 Gieo mët çng xu: â l  mët ph²p thû. 2 Gieo mët con xóc x­c: â l  mët ph²p thû. 3 o nhi»t ë ngo i tríi: â l  mët ph²p thû. 4 Rót 5 qu¥n b i tø mët bë b i t¥y 52 qu¥n: â l  mët ph²p thû. Ngæ Thà Thanh Nga (HTL) X¡c Su§t Thèng K¶ Ùng Döng Ng y 14 th¡ng 11 n«m 2011 4 / 53
 9. ành ngh¾a x¡c su§t Kh¡i ni»m ph²p thû, bi¸n cè Kh¡i ni»m ph²p thû, bi¸n cè ành ngh¾a Mët ph²p thû hay mët thû nghi»m l  mët qu¡ tr¼nh quan s¡t câ k¸t qu£ khæng ÷ñc bi¸t mët c¡ch ch­c ch­n. Qu¡ tr¼nh â ph£i ÷ñc x¡c ành sao cho trong b§t ký l¦n l°p l¤i ri¶ng l´ n o câ mët v  ch¿ mët trong sè nhúng k¸t qu£ câ thº x£y ra s³ xu§t hi»n. V½ dö: 1 Gieo mët çng xu: â l  mët ph²p thû. 2 Gieo mët con xóc x­c: â l  mët ph²p thû. 3 o nhi»t ë ngo i tríi: â l  mët ph²p thû. 4 Rót 5 qu¥n b i tø mët bë b i t¥y 52 qu¥n: â l  mët ph²p thû. Ngæ Thà Thanh Nga (HTL) X¡c Su§t Thèng K¶ Ùng Döng Ng y 14 th¡ng 11 n«m 2011 4 / 53
 10. ành ngh¾a x¡c su§t Kh¡i ni»m ph²p thû, bi¸n cè Kh¡i ni»m ph²p thû, bi¸n cè ành ngh¾a Mët ph²p thû hay mët thû nghi»m l  mët qu¡ tr¼nh quan s¡t câ k¸t qu£ khæng ÷ñc bi¸t mët c¡ch ch­c ch­n. Qu¡ tr¼nh â ph£i ÷ñc x¡c ành sao cho trong b§t ký l¦n l°p l¤i ri¶ng l´ n o câ mët v  ch¿ mët trong sè nhúng k¸t qu£ câ thº x£y ra s³ xu§t hi»n. V½ dö: 1 Gieo mët çng xu: â l  mët ph²p thû. 2 Gieo mët con xóc x­c: â l  mët ph²p thû. 3 o nhi»t ë ngo i tríi: â l  mët ph²p thû. 4 Rót 5 qu¥n b i tø mët bë b i t¥y 52 qu¥n: â l  mët ph²p thû. Ngæ Thà Thanh Nga (HTL) X¡c Su§t Thèng K¶ Ùng Döng Ng y 14 th¡ng 11 n«m 2011 4 / 53
 11. ành ngh¾a x¡c su§t Kh¡i ni»m ph²p thû, bi¸n cè Kh¡i ni»m ph²p thû, bi¸n cè ành ngh¾a Mët ph²p thû hay mët thû nghi»m l  mët qu¡ tr¼nh quan s¡t câ k¸t qu£ khæng ÷ñc bi¸t mët c¡ch ch­c ch­n. Qu¡ tr¼nh â ph£i ÷ñc x¡c ành sao cho trong b§t ký l¦n l°p l¤i ri¶ng l´ n o câ mët v  ch¿ mët trong sè nhúng k¸t qu£ câ thº x£y ra s³ xu§t hi»n. V½ dö: 1 Gieo mët çng xu: â l  mët ph²p thû. 2 Gieo mët con xóc x­c: â l  mët ph²p thû. 3 o nhi»t ë ngo i tríi: â l  mët ph²p thû. 4 Rót 5 qu¥n b i tø mët bë b i t¥y 52 qu¥n: â l  mët ph²p thû. Ngæ Thà Thanh Nga (HTL) X¡c Su§t Thèng K¶ Ùng Döng Ng y 14 th¡ng 11 n«m 2011 4 / 53
 12. ành ngh¾a x¡c su§t Kh¡i ni»m ph²p thû, bi¸n cè Kh¡i ni»m ph²p thû, bi¸n cè ành ngh¾a C¡c k¸t qu£ câ thº x£y ra khi thüc hi»n mët ph²p thû ÷ñc gåi l  c¡c bi¸n cè sì c§p. Khæng gian m¨u cõa mët ph²p thû l  tªp hñp c¡c bi¸n cè sì c§p cõa ph²p thû â. Khæng gian m¨u ÷ñc kþ hi»u l  Ω. Bi¸n cè l  mët tªp con cõa khæng gian m¨u. Bi¸n cè réng (hay cán gåi l  bi¸n cè khæng thº) l  bi¸n cè khæng bao gií x£y ra khi thüc hi»n ph²p thû. Kþ hi»u H. Bi¸n cè ch­c ch­n l  bi¸n cè luæn x£y ra khi thüc hi»n ph²p thû. Kþ hi»u Ω. Bi¸n cè ÷ñc kþ hi»u b¬ng c¡c chú c¡i: A, B, C,... Nhúng bi¸n cè sì c§p m  n¸u chóng x£y ra th¼ suy ra bi¸n cè A x£y ra ÷ñc gåi l  nhúng tr÷íng hñp thuªn lñi cho A. Ngæ Thà Thanh Nga (HTL) X¡c Su§t Thèng K¶ Ùng Döng Ng y 14 th¡ng 11 n«m 2011 5 / 53
 13. ành ngh¾a x¡c su§t Kh¡i ni»m ph²p thû, bi¸n cè Kh¡i ni»m ph²p thû, bi¸n cè ành ngh¾a C¡c k¸t qu£ câ thº x£y ra khi thüc hi»n mët ph²p thû ÷ñc gåi l  c¡c bi¸n cè sì c§p. Khæng gian m¨u cõa mët ph²p thû l  tªp hñp c¡c bi¸n cè sì c§p cõa ph²p thû â. Khæng gian m¨u ÷ñc kþ hi»u l  Ω. Bi¸n cè l  mët tªp con cõa khæng gian m¨u. Bi¸n cè réng (hay cán gåi l  bi¸n cè khæng thº) l  bi¸n cè khæng bao gií x£y ra khi thüc hi»n ph²p thû. Kþ hi»u H. Bi¸n cè ch­c ch­n l  bi¸n cè luæn x£y ra khi thüc hi»n ph²p thû. Kþ hi»u Ω. Bi¸n cè ÷ñc kþ hi»u b¬ng c¡c chú c¡i: A, B, C,... Nhúng bi¸n cè sì c§p m  n¸u chóng x£y ra th¼ suy ra bi¸n cè A x£y ra ÷ñc gåi l  nhúng tr÷íng hñp thuªn lñi cho A. Ngæ Thà Thanh Nga (HTL) X¡c Su§t Thèng K¶ Ùng Döng Ng y 14 th¡ng 11 n«m 2011 5 / 53
 14. ành ngh¾a x¡c su§t Kh¡i ni»m ph²p thû, bi¸n cè Kh¡i ni»m ph²p thû, bi¸n cè ành ngh¾a C¡c k¸t qu£ câ thº x£y ra khi thüc hi»n mët ph²p thû ÷ñc gåi l  c¡c bi¸n cè sì c§p. Khæng gian m¨u cõa mët ph²p thû l  tªp hñp c¡c bi¸n cè sì c§p cõa ph²p thû â. Khæng gian m¨u ÷ñc kþ hi»u l  Ω. Bi¸n cè l  mët tªp con cõa khæng gian m¨u. Bi¸n cè réng (hay cán gåi l  bi¸n cè khæng thº) l  bi¸n cè khæng bao gií x£y ra khi thüc hi»n ph²p thû. Kþ hi»u H. Bi¸n cè ch­c ch­n l  bi¸n cè luæn x£y ra khi thüc hi»n ph²p thû. Kþ hi»u Ω. Bi¸n cè ÷ñc kþ hi»u b¬ng c¡c chú c¡i: A, B, C,... Nhúng bi¸n cè sì c§p m  n¸u chóng x£y ra th¼ suy ra bi¸n cè A x£y ra ÷ñc gåi l  nhúng tr÷íng hñp thuªn lñi cho A. Ngæ Thà Thanh Nga (HTL) X¡c Su§t Thèng K¶ Ùng Döng Ng y 14 th¡ng 11 n«m 2011 5 / 53
 15. ành ngh¾a x¡c su§t Kh¡i ni»m ph²p thû, bi¸n cè Kh¡i ni»m ph²p thû, bi¸n cè ành ngh¾a C¡c k¸t qu£ câ thº x£y ra khi thüc hi»n mët ph²p thû ÷ñc gåi l  c¡c bi¸n cè sì c§p. Khæng gian m¨u cõa mët ph²p thû l  tªp hñp c¡c bi¸n cè sì c§p cõa ph²p thû â. Khæng gian m¨u ÷ñc kþ hi»u l  Ω. Bi¸n cè l  mët tªp con cõa khæng gian m¨u. Bi¸n cè réng (hay cán gåi l  bi¸n cè khæng thº) l  bi¸n cè khæng bao gií x£y ra khi thüc hi»n ph²p thû. Kþ hi»u H. Bi¸n cè ch­c ch­n l  bi¸n cè luæn x£y ra khi thüc hi»n ph²p thû. Kþ hi»u Ω. Bi¸n cè ÷ñc kþ hi»u b¬ng c¡c chú c¡i: A, B, C,... Nhúng bi¸n cè sì c§p m  n¸u chóng x£y ra th¼ suy ra bi¸n cè A x£y ra ÷ñc gåi l  nhúng tr÷íng hñp thuªn lñi cho A. Ngæ Thà Thanh Nga (HTL) X¡c Su§t Thèng K¶ Ùng Döng Ng y 14 th¡ng 11 n«m 2011 5 / 53
 16. ành ngh¾a x¡c su§t Kh¡i ni»m ph²p thû, bi¸n cè Kh¡i ni»m ph²p thû, bi¸n cè ành ngh¾a C¡c k¸t qu£ câ thº x£y ra khi thüc hi»n mët ph²p thû ÷ñc gåi l  c¡c bi¸n cè sì c§p. Khæng gian m¨u cõa mët ph²p thû l  tªp hñp c¡c bi¸n cè sì c§p cõa ph²p thû â. Khæng gian m¨u ÷ñc kþ hi»u l  Ω. Bi¸n cè l  mët tªp con cõa khæng gian m¨u. Bi¸n cè réng (hay cán gåi l  bi¸n cè khæng thº) l  bi¸n cè khæng bao gií x£y ra khi thüc hi»n ph²p thû. Kþ hi»u H. Bi¸n cè ch­c ch­n l  bi¸n cè luæn x£y ra khi thüc hi»n ph²p thû. Kþ hi»u Ω. Bi¸n cè ÷ñc kþ hi»u b¬ng c¡c chú c¡i: A, B, C,... Nhúng bi¸n cè sì c§p m  n¸u chóng x£y ra th¼ suy ra bi¸n cè A x£y ra ÷ñc gåi l  nhúng tr÷íng hñp thuªn lñi cho A. Ngæ Thà Thanh Nga (HTL) X¡c Su§t Thèng K¶ Ùng Döng Ng y 14 th¡ng 11 n«m 2011 5 / 53
 17. ành ngh¾a x¡c su§t Kh¡i ni»m ph²p thû, bi¸n cè Kh¡i ni»m ph²p thû, bi¸n cè ành ngh¾a C¡c k¸t qu£ câ thº x£y ra khi thüc hi»n mët ph²p thû ÷ñc gåi l  c¡c bi¸n cè sì c§p. Khæng gian m¨u cõa mët ph²p thû l  tªp hñp c¡c bi¸n cè sì c§p cõa ph²p thû â. Khæng gian m¨u ÷ñc kþ hi»u l  Ω. Bi¸n cè l  mët tªp con cõa khæng gian m¨u. Bi¸n cè réng (hay cán gåi l  bi¸n cè khæng thº) l  bi¸n cè khæng bao gií x£y ra khi thüc hi»n ph²p thû. Kþ hi»u H. Bi¸n cè ch­c ch­n l  bi¸n cè luæn x£y ra khi thüc hi»n ph²p thû. Kþ hi»u Ω. Bi¸n cè ÷ñc kþ hi»u b¬ng c¡c chú c¡i: A, B, C,... Nhúng bi¸n cè sì c§p m  n¸u chóng x£y ra th¼ suy ra bi¸n cè A x£y ra ÷ñc gåi l  nhúng tr÷íng hñp thuªn lñi cho A. Ngæ Thà Thanh Nga (HTL) X¡c Su§t Thèng K¶ Ùng Döng Ng y 14 th¡ng 11 n«m 2011 5 / 53
 18. ành ngh¾a x¡c su§t Kh¡i ni»m ph²p thû, bi¸n cè V½ dö v· ph²p thû, bi¸n cè V½ dö: X²t ph²p thû gieo mët qu¥n xóc x­c. Gåi A l  bi¸n cè "Xu§t hi»n i m°t i ch§m" (i=1, 2,..., 6). Ta câ A1 , A2 , A3 , A4 , A5 , A6 l  c¡c bi¸n cè sì c§p, khæng gian m¨u l : Ω tA1 , A2 , A3 , A4 , A5 , A6 u. Bi¸n cè "Xu§t hi»n m°t câ sè ch§m lîn hìn 0" l  bi¸n cè ch­c ch­n. Bi¸n cè "Xu§t hi»n m°t câ sè ch§m lîn hìn 7" l  bi¸n cè réng. °t B l  bi¸n cè "Xu§t hi»n m°t câ sè ch§m l´", ta câ thº vi¸t B tA1 , A3 , A5 u v  ta nâi r¬ng câ 3 tr÷íng hñp thuªn lñi cho bi¸n cè B l  A1 , A3 , A5 . Ngæ Thà Thanh Nga (HTL) X¡c Su§t Thèng K¶ Ùng Döng Ng y 14 th¡ng 11 n«m 2011 6 / 53
 19. ành ngh¾a x¡c su§t Kh¡i ni»m ph²p thû, bi¸n cè V½ dö v· ph²p thû, bi¸n cè V½ dö: X²t ph²p thû gieo mët qu¥n xóc x­c. Gåi A l  bi¸n cè "Xu§t hi»n i m°t i ch§m" (i=1, 2,..., 6). Ta câ A1 , A2 , A3 , A4 , A5 , A6 l  c¡c bi¸n cè sì c§p, khæng gian m¨u l : Ω tA1 , A2 , A3 , A4 , A5 , A6 u. Bi¸n cè "Xu§t hi»n m°t câ sè ch§m lîn hìn 0" l  bi¸n cè ch­c ch­n. Bi¸n cè "Xu§t hi»n m°t câ sè ch§m lîn hìn 7" l  bi¸n cè réng. °t B l  bi¸n cè "Xu§t hi»n m°t câ sè ch§m l´", ta câ thº vi¸t B tA1 , A3 , A5 u v  ta nâi r¬ng câ 3 tr÷íng hñp thuªn lñi cho bi¸n cè B l  A1 , A3 , A5 . Ngæ Thà Thanh Nga (HTL) X¡c Su§t Thèng K¶ Ùng Döng Ng y 14 th¡ng 11 n«m 2011 6 / 53
 20. ành ngh¾a x¡c su§t Kh¡i ni»m ph²p thû, bi¸n cè V½ dö v· ph²p thû, bi¸n cè V½ dö: X²t ph²p thû gieo mët qu¥n xóc x­c. Gåi A l  bi¸n cè "Xu§t hi»n i m°t i ch§m" (i=1, 2,..., 6). Ta câ A1 , A2 , A3 , A4 , A5 , A6 l  c¡c bi¸n cè sì c§p, khæng gian m¨u l : Ω tA1 , A2 , A3 , A4 , A5 , A6 u. Bi¸n cè "Xu§t hi»n m°t câ sè ch§m lîn hìn 0" l  bi¸n cè ch­c ch­n. Bi¸n cè "Xu§t hi»n m°t câ sè ch§m lîn hìn 7" l  bi¸n cè réng. °t B l  bi¸n cè "Xu§t hi»n m°t câ sè ch§m l´", ta câ thº vi¸t B tA1 , A3 , A5 u v  ta nâi r¬ng câ 3 tr÷íng hñp thuªn lñi cho bi¸n cè B l  A1 , A3 , A5 . Ngæ Thà Thanh Nga (HTL) X¡c Su§t Thèng K¶ Ùng Döng Ng y 14 th¡ng 11 n«m 2011 6 / 53
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2