intTypePromotion=1

Bài giảng Xác suất thống kê và ứng dụng trong kinh tế xã hội: Chương 5.2 - Nguyễn Thị Nhung

Chia sẻ: Sơn Tùng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:80

0
46
lượt xem
2
download

Bài giảng Xác suất thống kê và ứng dụng trong kinh tế xã hội: Chương 5.2 - Nguyễn Thị Nhung

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Xác suất thống kê và ứng dụng trong kinh tế xã hội - Chương 5.2: Xác suất cơ bản - 2" cung cấp cho người học các kiến thức: Tính chất của xác suất, một số quy tắc tính xác suất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Xác suất thống kê và ứng dụng trong kinh tế xã hội: Chương 5.2 - Nguyễn Thị Nhung

 1. X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng trong Kinh t¸ X¢ hëi Nguy¹n Thà Nhung Bë mæn To¡n - ¤i håc TH‹NG LONG Ng y 22 th¡ng 8 n«m 2011 Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 22 th¡ng 8 n«m 2011 1 / 60
 2. Ch÷ìng V X¡c su§t cì b£n - 2 Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 22 th¡ng 8 n«m 2011 2 / 60
 3. Ch÷ìng V 1 T½nh ch§t cõa x¡c su§t T½nh ch§t cõa x¡c su§t 2 Mët sè qui t­c t½nh x¡c su§t Qui t­c cëng x¡c su§t Qui t­c nh¥n x¡c su§t Qui t­c x¡c su§t câ i·u ki»n Cæng thùc x¡c su§t ¦y õ Cæng thùc Bayes Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 22 th¡ng 8 n«m 2011 3 / 60
 4. Ch÷ìng V 1 T½nh ch§t cõa x¡c su§t T½nh ch§t cõa x¡c su§t 2 Mët sè qui t­c t½nh x¡c su§t Qui t­c cëng x¡c su§t Qui t­c nh¥n x¡c su§t Qui t­c x¡c su§t câ i·u ki»n Cæng thùc x¡c su§t ¦y õ Cæng thùc Bayes Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 22 th¡ng 8 n«m 2011 3 / 60
 5. Nhúng nëi dung ch½nh trong ch÷ìng Trong ph¦n x¡c su§t cì b£n (ph¦n 2) giîi thi»u nhúng ki¸n thùc cì b£n sau: Tr¼nh b y c¡c t½nh ch§t cì b£n cõa x¡c su§t; Tr¼nh b y c¡c qui t­c t½nh x¡c su§t cì b£n nh÷: qui t­c cëng, qui t­c nh¥n, qui t­c x¡c su§t câ i·u ki»n, cæng thùc Bayes. Minh håa ùng döng cõa c¡c qui t­c t½nh to¡n n y trong c¡c v½ dö thüc t¸. Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 22 th¡ng 8 n«m 2011 4 / 60
 6. Nhúng ki¸n thùc sinh vi¶n ph£i hiºu ÷ñc trong ch÷ìng Trong ph¦n x¡c su§t cì b£n (ph¦n 2) sinh vi¶n ph£i n­m ÷ñc nhúng ki¸n thùc cì b£n sau: N­m ÷ñc c¡c t½nh ch§t cì b£n cõa x¡c su§t; N­m ÷ñc c¡c qui t­c t½nh x¡c su§t cì b£n nh÷: qui t­c cëng, qui t­c nh¥n, qui t­c x¡c su§t câ i·u ki»n, cæng thùc Bayes v  bi¸t c¡ch vªn döng nhúng qui t­c trong vi»c t½nh x¡c su§t cõa nhúng t¼nh huèng cö thº. Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 22 th¡ng 8 n«m 2011 5 / 60
 7. B i to¡n t¼nh huèng C¥u häi t¼nh huèng T¼nh huèng 1: H÷ðng ùng phong tr o "To n d¥n nâi KHÆNG vîi thuèc l¡, b¤n tham gia v o ch÷ìng tr¼nh tuy¶n truy·n ra cæng chóng nhúng t¡c h¤i cõa vi»c hót thuèc l¡. Hót thuèc l¡ l  nguy¶n nh¥n g¥y ra nhi·u b»nh, trong â câ b»nh ung th÷ hång. º ÷a ra nhúng b¬ng chùng câ t½nh thuy¸t phöc, b¤n ¢ xin ÷ñc sè li»u v· t¿ l» trong d¥n chóng ð mët vòng li¶n quan ¸n hót thuèc l¡ v  ung th÷ hång, cö thº nh÷ sau: T¿ l» nghi»n thuèc l¡ m  m­c chùng ung th÷ hång l  15%; T¿ l» sè ng÷íi nghi»n thuèc l¡ nh÷ng khæng m­c ung th÷ hång l  25%; T¿ l» sè ng÷íi khæng nghi»n thuèc v  công khæng bà ung th÷ hång l  50%; T¿ l» sè ng÷íi khæng nghi»n thuèc nh÷ng m­c chùng ung th÷ hång l  10%; Vîi nhúng dú li»u n y l m th¸ n o b¤n câ thº rót ra k¸t luªn g¼ v· mèi quan h» giúa b»nh ung th÷ hång v  thâi quen hót thuèc l¡? Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 22 th¡ng 8 n«m 2011 6 / 60
 8. B i to¡n t¼nh huèng C¥u häi t¼nh huèng T¼nh huèng 1: H÷ðng ùng phong tr o "To n d¥n nâi KHÆNG vîi thuèc l¡, b¤n tham gia v o ch÷ìng tr¼nh tuy¶n truy·n ra cæng chóng nhúng t¡c h¤i cõa vi»c hót thuèc l¡. Hót thuèc l¡ l  nguy¶n nh¥n g¥y ra nhi·u b»nh, trong â câ b»nh ung th÷ hång. º ÷a ra nhúng b¬ng chùng câ t½nh thuy¸t phöc, b¤n ¢ xin ÷ñc sè li»u v· t¿ l» trong d¥n chóng ð mët vòng li¶n quan ¸n hót thuèc l¡ v  ung th÷ hång, cö thº nh÷ sau: T¿ l» nghi»n thuèc l¡ m  m­c chùng ung th÷ hång l  15%; T¿ l» sè ng÷íi nghi»n thuèc l¡ nh÷ng khæng m­c ung th÷ hång l  25%; T¿ l» sè ng÷íi khæng nghi»n thuèc v  công khæng bà ung th÷ hång l  50%; T¿ l» sè ng÷íi khæng nghi»n thuèc nh÷ng m­c chùng ung th÷ hång l  10%; Vîi nhúng dú li»u n y l m th¸ n o b¤n câ thº rót ra k¸t luªn g¼ v· mèi quan h» giúa b»nh ung th÷ hång v  thâi quen hót thuèc l¡? Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 22 th¡ng 8 n«m 2011 6 / 60
 9. B i to¡n t¼nh huèng C¥u häi t¼nh huèng T¼nh huèng 2: Ba x¤ thõ méi ng÷íi b­n mët vi¶n ¤n v o möc ti¶u vîi x¡c su§t tróng ½ch l¦n l÷ñt l  0.6, 0.7 v  0.8. T½nh x¡c su§t º câ ½t nh§t mët ng÷íi b­n tróng ½ch? Câ ½t nh§t mët ng÷íi b­n tróng ½ch? Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 22 th¡ng 8 n«m 2011 7 / 60
 10. B i to¡n t¼nh huèng C¥u häi t¼nh huèng T¼nh huèng 3: B¤n nghi l  m¼nh m­c mët lo¤i b»nh, b¤n i x²t nghi»m th§y câ k¸t qu£ d÷ìng t½nh. B¤n r§t lo l­ng v  t¼m hiºu th¼ th§y t¿ l» ng÷íi { d¥n m­c b»nh n y l  1 1000. Lo¤i x²t nghi»m m  b¤n vøa thû, ai m­c b»nh khi x²t nghi»m công ra ph£n ùng d÷ìng t½nh, nh÷ng t¿ l» ph£n ùng d÷ìng t½nh nh¦m l  5% (tùc l  trong nhúng ng÷íi khæng bà b»nh câ 5% sè ng÷íi thû ra ph£n ùng d÷ìng t½nh). Vîi nhúng thæng tin n y, b¤n thû t½nh xem kh£ n«ng m­c b»nh cõa m¼nh l  bao nhi¶u v  b¤n n¶n l m th¸ n o? Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 22 th¡ng 8 n«m 2011 8 / 60
 11. B i to¡n t¼nh huèng C¥u häi t¼nh huèng T¼nh huèng 4: Gi£ sû b¤n l  th÷ k½ cho mët vi¶n thanh tra chàu tr¡ch nhi»m i·u tra k´ ph¤m tëi v  ang i·u tra mët vö ¡n m¤ng vøa x£y ra. Vi¶n thanh tra cõa b¤n ang nghi ngí mët k´ t¼nh nghi v  cho r¬ng k´ n y câ kh£ n«ng ¢ ph¤m tëi l  60%. Câ mët chùng cî mîi ÷ñc t¼m th§y cho th§y k´ ph¤m tëi câ m u tâc n¥u v  k´ m  bà t¼nh nghi công câ m u tâc n¥u. B¤n t¼m hiºu v  th§y 20% d¥n sè câ m u tâc n¥u. Vi¶n thanh tra y¶u c¦u b¤n t½nh xem b¥y gií kh£ n«ng ph¤m tëi cõa k´ t¼nh nghi l  bao nhi¶u? Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 22 th¡ng 8 n«m 2011 9 / 60
 12. Nëi dung tr¼nh b y 1 T½nh ch§t cõa x¡c su§t T½nh ch§t cõa x¡c su§t 2 Mët sè qui t­c t½nh x¡c su§t Qui t­c cëng x¡c su§t Qui t­c nh¥n x¡c su§t Qui t­c x¡c su§t câ i·u ki»n Cæng thùc x¡c su§t ¦y õ Cæng thùc Bayes Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 22 th¡ng 8 n«m 2011 10 / 60
 13. Mët v i t½nh ch§t cõa x¡c su§t T½nh ch§t X¡c su§t cõa mët bi¸n cè l  mët sè n¬m trong o¤n tø 0 ¸n 1: ¤ p q¤ 0 P A 1. X¡c su§t cõa bi¸n cè khæng thº b¬ng 0: P pHq 0. X¡c su§t cõa bi¸n cè ch­c ch­n b¬ng 1: P pΩq 1. Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 22 th¡ng 8 n«m 2011 11 / 60
 14. Mët v i t½nh ch§t cõa x¡c su§t T½nh ch§t X¡c su§t cõa mët bi¸n cè l  mët sè n¬m trong o¤n tø 0 ¸n 1: ¤ p q¤ 0 P A 1. X¡c su§t cõa bi¸n cè khæng thº b¬ng 0: P pHq 0. X¡c su§t cõa bi¸n cè ch­c ch­n b¬ng 1: P pΩq 1. Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 22 th¡ng 8 n«m 2011 11 / 60
 15. Mët v i t½nh ch§t cõa x¡c su§t T½nh ch§t X¡c su§t cõa mët bi¸n cè l  mët sè n¬m trong o¤n tø 0 ¸n 1: ¤ p q¤ 0 P A 1. X¡c su§t cõa bi¸n cè khæng thº b¬ng 0: P pHq 0. X¡c su§t cõa bi¸n cè ch­c ch­n b¬ng 1: P pΩq 1. Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 22 th¡ng 8 n«m 2011 11 / 60
 16. Mët v i t½nh ch§t cõa x¡c su§t T½nh ch§t X¡c su§t cõa mët bi¸n cè l  mët sè n¬m trong o¤n tø 0 ¸n 1: ¤ p q¤ 0 P A 1. X¡c su§t cõa bi¸n cè khæng thº b¬ng 0: P pHq 0. X¡c su§t cõa bi¸n cè ch­c ch­n b¬ng 1: P pΩq 1. Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 22 th¡ng 8 n«m 2011 11 / 60
 17. Nëi dung tr¼nh b y 1 T½nh ch§t cõa x¡c su§t T½nh ch§t cõa x¡c su§t 2 Mët sè qui t­c t½nh x¡c su§t Qui t­c cëng x¡c su§t Qui t­c nh¥n x¡c su§t Qui t­c x¡c su§t câ i·u ki»n Cæng thùc x¡c su§t ¦y õ Cæng thùc Bayes Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 22 th¡ng 8 n«m 2011 12 / 60
 18. Qui t­c cëng x¡c su§t M»nh · (Qui t­c cëng) Cho A v  B l  hai bi¸n cè cõa còng mët ph²p thû. Khi â ta câ P pA B q P pAq P pB q P pAB q. A B Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 22 th¡ng 8 n«m 2011 13 / 60
 19. Mët sè h» qu£ qui t­c cëng H» qu£ (Bi¸n cè xung kh­c) N¸u A v  B l  hai bi¸n cè xung kh­c th¼ ta câ: P pA B q P p Aq P pB q. B A N¸u c¡c bi¸n cè A1 , . . . , An xung kh­c tøng æi th¼ ta câ: P p A1 ... An q P p A1 q ... P p An q . Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 22 th¡ng 8 n«m 2011 14 / 60
 20. Mët sè h» qu£ qui t­c cëng H» qu£ (Bi¸n cè èi) N¸u A¯ l  bi¸n cè èi cõa bi¸n cè A th¼ ta câ P pA¯ q 1 P pAq. ¯ A A Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 22 th¡ng 8 n«m 2011 15 / 60
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2