intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Xác suất thống kê và ứng dụng trong kinh tế xã hội: Chương 5.2 - Nguyễn Thị Nhung

Chia sẻ: Sơn Tùng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:80

74
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Xác suất thống kê và ứng dụng trong kinh tế xã hội - Chương 5.2: Xác suất cơ bản - 2" cung cấp cho người học các kiến thức: Tính chất của xác suất, một số quy tắc tính xác suất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Xác suất thống kê và ứng dụng trong kinh tế xã hội: Chương 5.2 - Nguyễn Thị Nhung

 1. X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng trong Kinh t¸ X¢ hëi Nguy¹n Thà Nhung Bë mæn To¡n - ¤i håc TH‹NG LONG Ng y 22 th¡ng 8 n«m 2011 Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 22 th¡ng 8 n«m 2011 1 / 60
 2. Ch÷ìng V X¡c su§t cì b£n - 2 Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 22 th¡ng 8 n«m 2011 2 / 60
 3. Ch÷ìng V 1 T½nh ch§t cõa x¡c su§t T½nh ch§t cõa x¡c su§t 2 Mët sè qui t­c t½nh x¡c su§t Qui t­c cëng x¡c su§t Qui t­c nh¥n x¡c su§t Qui t­c x¡c su§t câ i·u ki»n Cæng thùc x¡c su§t ¦y õ Cæng thùc Bayes Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 22 th¡ng 8 n«m 2011 3 / 60
 4. Ch÷ìng V 1 T½nh ch§t cõa x¡c su§t T½nh ch§t cõa x¡c su§t 2 Mët sè qui t­c t½nh x¡c su§t Qui t­c cëng x¡c su§t Qui t­c nh¥n x¡c su§t Qui t­c x¡c su§t câ i·u ki»n Cæng thùc x¡c su§t ¦y õ Cæng thùc Bayes Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 22 th¡ng 8 n«m 2011 3 / 60
 5. Nhúng nëi dung ch½nh trong ch÷ìng Trong ph¦n x¡c su§t cì b£n (ph¦n 2) giîi thi»u nhúng ki¸n thùc cì b£n sau: Tr¼nh b y c¡c t½nh ch§t cì b£n cõa x¡c su§t; Tr¼nh b y c¡c qui t­c t½nh x¡c su§t cì b£n nh÷: qui t­c cëng, qui t­c nh¥n, qui t­c x¡c su§t câ i·u ki»n, cæng thùc Bayes. Minh håa ùng döng cõa c¡c qui t­c t½nh to¡n n y trong c¡c v½ dö thüc t¸. Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 22 th¡ng 8 n«m 2011 4 / 60
 6. Nhúng ki¸n thùc sinh vi¶n ph£i hiºu ÷ñc trong ch÷ìng Trong ph¦n x¡c su§t cì b£n (ph¦n 2) sinh vi¶n ph£i n­m ÷ñc nhúng ki¸n thùc cì b£n sau: N­m ÷ñc c¡c t½nh ch§t cì b£n cõa x¡c su§t; N­m ÷ñc c¡c qui t­c t½nh x¡c su§t cì b£n nh÷: qui t­c cëng, qui t­c nh¥n, qui t­c x¡c su§t câ i·u ki»n, cæng thùc Bayes v  bi¸t c¡ch vªn döng nhúng qui t­c trong vi»c t½nh x¡c su§t cõa nhúng t¼nh huèng cö thº. Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 22 th¡ng 8 n«m 2011 5 / 60
 7. B i to¡n t¼nh huèng C¥u häi t¼nh huèng T¼nh huèng 1: H÷ðng ùng phong tr o "To n d¥n nâi KHÆNG vîi thuèc l¡, b¤n tham gia v o ch÷ìng tr¼nh tuy¶n truy·n ra cæng chóng nhúng t¡c h¤i cõa vi»c hót thuèc l¡. Hót thuèc l¡ l  nguy¶n nh¥n g¥y ra nhi·u b»nh, trong â câ b»nh ung th÷ hång. º ÷a ra nhúng b¬ng chùng câ t½nh thuy¸t phöc, b¤n ¢ xin ÷ñc sè li»u v· t¿ l» trong d¥n chóng ð mët vòng li¶n quan ¸n hót thuèc l¡ v  ung th÷ hång, cö thº nh÷ sau: T¿ l» nghi»n thuèc l¡ m  m­c chùng ung th÷ hång l  15%; T¿ l» sè ng÷íi nghi»n thuèc l¡ nh÷ng khæng m­c ung th÷ hång l  25%; T¿ l» sè ng÷íi khæng nghi»n thuèc v  công khæng bà ung th÷ hång l  50%; T¿ l» sè ng÷íi khæng nghi»n thuèc nh÷ng m­c chùng ung th÷ hång l  10%; Vîi nhúng dú li»u n y l m th¸ n o b¤n câ thº rót ra k¸t luªn g¼ v· mèi quan h» giúa b»nh ung th÷ hång v  thâi quen hót thuèc l¡? Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 22 th¡ng 8 n«m 2011 6 / 60
 8. B i to¡n t¼nh huèng C¥u häi t¼nh huèng T¼nh huèng 1: H÷ðng ùng phong tr o "To n d¥n nâi KHÆNG vîi thuèc l¡, b¤n tham gia v o ch÷ìng tr¼nh tuy¶n truy·n ra cæng chóng nhúng t¡c h¤i cõa vi»c hót thuèc l¡. Hót thuèc l¡ l  nguy¶n nh¥n g¥y ra nhi·u b»nh, trong â câ b»nh ung th÷ hång. º ÷a ra nhúng b¬ng chùng câ t½nh thuy¸t phöc, b¤n ¢ xin ÷ñc sè li»u v· t¿ l» trong d¥n chóng ð mët vòng li¶n quan ¸n hót thuèc l¡ v  ung th÷ hång, cö thº nh÷ sau: T¿ l» nghi»n thuèc l¡ m  m­c chùng ung th÷ hång l  15%; T¿ l» sè ng÷íi nghi»n thuèc l¡ nh÷ng khæng m­c ung th÷ hång l  25%; T¿ l» sè ng÷íi khæng nghi»n thuèc v  công khæng bà ung th÷ hång l  50%; T¿ l» sè ng÷íi khæng nghi»n thuèc nh÷ng m­c chùng ung th÷ hång l  10%; Vîi nhúng dú li»u n y l m th¸ n o b¤n câ thº rót ra k¸t luªn g¼ v· mèi quan h» giúa b»nh ung th÷ hång v  thâi quen hót thuèc l¡? Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 22 th¡ng 8 n«m 2011 6 / 60
 9. B i to¡n t¼nh huèng C¥u häi t¼nh huèng T¼nh huèng 2: Ba x¤ thõ méi ng÷íi b­n mët vi¶n ¤n v o möc ti¶u vîi x¡c su§t tróng ½ch l¦n l÷ñt l  0.6, 0.7 v  0.8. T½nh x¡c su§t º câ ½t nh§t mët ng÷íi b­n tróng ½ch? Câ ½t nh§t mët ng÷íi b­n tróng ½ch? Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 22 th¡ng 8 n«m 2011 7 / 60
 10. B i to¡n t¼nh huèng C¥u häi t¼nh huèng T¼nh huèng 3: B¤n nghi l  m¼nh m­c mët lo¤i b»nh, b¤n i x²t nghi»m th§y câ k¸t qu£ d÷ìng t½nh. B¤n r§t lo l­ng v  t¼m hiºu th¼ th§y t¿ l» ng÷íi { d¥n m­c b»nh n y l  1 1000. Lo¤i x²t nghi»m m  b¤n vøa thû, ai m­c b»nh khi x²t nghi»m công ra ph£n ùng d÷ìng t½nh, nh÷ng t¿ l» ph£n ùng d÷ìng t½nh nh¦m l  5% (tùc l  trong nhúng ng÷íi khæng bà b»nh câ 5% sè ng÷íi thû ra ph£n ùng d÷ìng t½nh). Vîi nhúng thæng tin n y, b¤n thû t½nh xem kh£ n«ng m­c b»nh cõa m¼nh l  bao nhi¶u v  b¤n n¶n l m th¸ n o? Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 22 th¡ng 8 n«m 2011 8 / 60
 11. B i to¡n t¼nh huèng C¥u häi t¼nh huèng T¼nh huèng 4: Gi£ sû b¤n l  th÷ k½ cho mët vi¶n thanh tra chàu tr¡ch nhi»m i·u tra k´ ph¤m tëi v  ang i·u tra mët vö ¡n m¤ng vøa x£y ra. Vi¶n thanh tra cõa b¤n ang nghi ngí mët k´ t¼nh nghi v  cho r¬ng k´ n y câ kh£ n«ng ¢ ph¤m tëi l  60%. Câ mët chùng cî mîi ÷ñc t¼m th§y cho th§y k´ ph¤m tëi câ m u tâc n¥u v  k´ m  bà t¼nh nghi công câ m u tâc n¥u. B¤n t¼m hiºu v  th§y 20% d¥n sè câ m u tâc n¥u. Vi¶n thanh tra y¶u c¦u b¤n t½nh xem b¥y gií kh£ n«ng ph¤m tëi cõa k´ t¼nh nghi l  bao nhi¶u? Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 22 th¡ng 8 n«m 2011 9 / 60
 12. Nëi dung tr¼nh b y 1 T½nh ch§t cõa x¡c su§t T½nh ch§t cõa x¡c su§t 2 Mët sè qui t­c t½nh x¡c su§t Qui t­c cëng x¡c su§t Qui t­c nh¥n x¡c su§t Qui t­c x¡c su§t câ i·u ki»n Cæng thùc x¡c su§t ¦y õ Cæng thùc Bayes Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 22 th¡ng 8 n«m 2011 10 / 60
 13. Mët v i t½nh ch§t cõa x¡c su§t T½nh ch§t X¡c su§t cõa mët bi¸n cè l  mët sè n¬m trong o¤n tø 0 ¸n 1: ¤ p q¤ 0 P A 1. X¡c su§t cõa bi¸n cè khæng thº b¬ng 0: P pHq 0. X¡c su§t cõa bi¸n cè ch­c ch­n b¬ng 1: P pΩq 1. Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 22 th¡ng 8 n«m 2011 11 / 60
 14. Mët v i t½nh ch§t cõa x¡c su§t T½nh ch§t X¡c su§t cõa mët bi¸n cè l  mët sè n¬m trong o¤n tø 0 ¸n 1: ¤ p q¤ 0 P A 1. X¡c su§t cõa bi¸n cè khæng thº b¬ng 0: P pHq 0. X¡c su§t cõa bi¸n cè ch­c ch­n b¬ng 1: P pΩq 1. Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 22 th¡ng 8 n«m 2011 11 / 60
 15. Mët v i t½nh ch§t cõa x¡c su§t T½nh ch§t X¡c su§t cõa mët bi¸n cè l  mët sè n¬m trong o¤n tø 0 ¸n 1: ¤ p q¤ 0 P A 1. X¡c su§t cõa bi¸n cè khæng thº b¬ng 0: P pHq 0. X¡c su§t cõa bi¸n cè ch­c ch­n b¬ng 1: P pΩq 1. Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 22 th¡ng 8 n«m 2011 11 / 60
 16. Mët v i t½nh ch§t cõa x¡c su§t T½nh ch§t X¡c su§t cõa mët bi¸n cè l  mët sè n¬m trong o¤n tø 0 ¸n 1: ¤ p q¤ 0 P A 1. X¡c su§t cõa bi¸n cè khæng thº b¬ng 0: P pHq 0. X¡c su§t cõa bi¸n cè ch­c ch­n b¬ng 1: P pΩq 1. Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 22 th¡ng 8 n«m 2011 11 / 60
 17. Nëi dung tr¼nh b y 1 T½nh ch§t cõa x¡c su§t T½nh ch§t cõa x¡c su§t 2 Mët sè qui t­c t½nh x¡c su§t Qui t­c cëng x¡c su§t Qui t­c nh¥n x¡c su§t Qui t­c x¡c su§t câ i·u ki»n Cæng thùc x¡c su§t ¦y õ Cæng thùc Bayes Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 22 th¡ng 8 n«m 2011 12 / 60
 18. Qui t­c cëng x¡c su§t M»nh · (Qui t­c cëng) Cho A v  B l  hai bi¸n cè cõa còng mët ph²p thû. Khi â ta câ P pA B q P pAq P pB q P pAB q. A B Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 22 th¡ng 8 n«m 2011 13 / 60
 19. Mët sè h» qu£ qui t­c cëng H» qu£ (Bi¸n cè xung kh­c) N¸u A v  B l  hai bi¸n cè xung kh­c th¼ ta câ: P pA B q P p Aq P pB q. B A N¸u c¡c bi¸n cè A1 , . . . , An xung kh­c tøng æi th¼ ta câ: P p A1 ... An q P p A1 q ... P p An q . Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 22 th¡ng 8 n«m 2011 14 / 60
 20. Mët sè h» qu£ qui t­c cëng H» qu£ (Bi¸n cè èi) N¸u A¯ l  bi¸n cè èi cõa bi¸n cè A th¼ ta câ P pA¯ q 1 P pAq. ¯ A A Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 22 th¡ng 8 n«m 2011 15 / 60
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2