intTypePromotion=1

Bài giảng Xử trí một số rối loạn nhịp thất - ThS. Trần Song Giang

Chia sẻ: Hieu Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:51

0
25
lượt xem
0
download

Bài giảng Xử trí một số rối loạn nhịp thất - ThS. Trần Song Giang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của bài giảng gồm rối loạn nhịp thất gây đột tử, phân loại rối loạn nhịp thất, ngoại tâm thu thất, điều trị ngoại tâm thu thất không bệnh tim, điều trị bằng sóng RF... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Xử trí một số rối loạn nhịp thất - ThS. Trần Song Giang

 1. §¹i héi lÇn I Ph©n héi §iÖn sinh lý vµ t¹o nhÞp tim Qu¶ng Ninh- 2011 xö trÝ mét sè rèi lo¹n nhÞp thÊt ThS. TrÇn song giang ViÖn tim m¹ch viÖt nam
 2. Rlnt g©y ®ét tö Torsades de Pointes 13% NhÞp chËm 17% NNT 62% Rung thÊt tiªn ph¸t 8% Bayés de Luna A. Am Heart J. 1989;117:151-159.
 3. Ph©n lo¹i rèi lo¹n nhÞp thÊt 1. NTT/T (PVC). 2. NNT kh«ng bÒn bØ ( Nonsustained VT). 3. NNT bÒn bØ ( Sustained VT). 4. NNT do vßng vµo l¹i nh¸nh ( Bundle- branch re-entrant VT). 5. NNT 2 híng ( Bi directional VT). 6. Torsades de Pointes. 7. Cuång thÊt ( Ventricular Flutter). 8. Rung thÊt ( Ventricular Fibrillation). ACC/AHA/ESC 2006.Guidelines for management of patients with ventricular arrhythmias. Circ 2006;114:1088-1132.
 4. Ngo¹i t©m thu thÊt Lµ mét nh¸t bãp ngo¹i lai, khëi ph¸t tõ t©m thÊt (díi th©n bã His), ®Õn sím vµ giao thoa víi hoÆc thay thÕ 1 nhÞp c¬ së.
 5. Ngo¹i t©m thu thÊt L©m sµng: - Håi hép trèng ngùc. - C¶m gi¸c hÉng hôt. - Tøc nghÑn, c¨ng ë cæ. - §ang ngñ giËt m×nh v× tim ®Ëp m¹nh. - Tøc ngùc, nghÑn thë. - Thêng kh«ng cã triÖu chøng nÕu kh«ng cã bÖnh tim.
 6. Ngo¹i t©m thu thÊt §iÖn T©m §å:
 7. Rung nhÜ cã dtlh
 8. Ngo¹i t©m thu thÊt Holter §T§ 24 giê: - Sè lîng NTT/T? - H×nh th¸i NTT/T: ®¬n lÎ hay chïm, ®¬n d¹ng hay ®a d¹ng, R/T? NNT? - C¸c RLNT? - Mèi liªn quan gi÷a triÖu chøng- RLNT. - QT? ST? T wave alternans?
 9. ĐIỀU TRỊ Nguyªn t¾c chung: §Ó lùa chän ph¬ng ph¸p ®iÒu trÞ cÇn dùa vµo: - Cã bÖnh tim thùc tæn hay kh«ng? - Cã triÖu chøng hay kh«ng? ( triÖu chøng thùc sù) - Nguy c¬- hiÖu qu¶ (risk-to-benefit) cña ph¬ng ph¸p ®iÒu trÞ.
 10. ĐIỀU TRỊ Ntt/t kh«ng cã bÖnh tim thùc tæn
 11. Ntt/t ®êng ra thÊt ph¶i - Kh«ng cã bÖnh tim thùc tæn. - C¬ chÕ: t¨ng tÝnh tù ®éng, Triggered. - Liªn quan: g¾ng søc, hormone sinh dôc n÷
 12. ®iÒu trÞ ntt/t kh«ng bÖnh tim Kh«ng cã triÖu chøng: - Gi¶i thÝch cho bÖnh nh©n yªn t©m. - Kh«ng cÇn ph¶i ®iÒu trÞ.
 13. ĐIỀU TRỊ ntt/t kh«ng bÖnh tim Cã triÖu chøng: - Gi¶i thÝch cho bÖnh nh©n yªn t©m. - C¸c thuèc an thÇn, gi¶m lo. - ChÑn bªta giao c¶m. - C¸c thuèc chèng LNT nhãm III: Amiodarone, Sotalol. - §iÒu trÞ RF.
 14. ®iÒu trÞ b»ng sãng rf Class IIa: ACC/AHA/ESC 2006.Guidelines for management of patients with ventricular arrhythmias. Circ 2006;114:1088-1132.
 15. - 45 BN NTT/T kh«ng cã bÖnh tim thùc tæn ( n÷: 35, nam:10). - Ph©n lo¹i: NTT/T nhiÒu ( >20%) NTT/T trung b×nh ( 10-20%) NTT/T Ýt (10%) - Nhãm NTT/T nhiÒu: LVDd t¨ng , LVEF ↓, HoHL t¨ng ( p
 16. ®iÒu trÞ rf Class IIb: Class III ACC/AHA/ESC 2006.Guidelines for management of patients with ventricular arrhythmias. Circ 2006;114:1088-1132.
 17. ĐIỀU TRỊ ntt/t cã bÖnh tim - §iÒu trÞ nguyªn nh©n: RL ®iÖn gi¶i, Ngé ®éc Digoxin, thiÕu m¸u c¬ tim, suy tim… - ChÑn bªta giao c¶m. - C¸c thuèc chèng LNT nhãm III: sotalol, Amiodarone. - §iÒu trÞ RF: hiÖu qu¶ thÊp.
 18. nhÞp nhanh thÊt
 19. - NhÞp nhanh thÊt (NNT): lµ cÊp cøu TM thêng gÆp. - Tû lÖ m¾c: khã x¸c ®Þnh do mét sè NNT kh«ng bÒn bØ kh«ng cã triÖu chøng. - NNT thêng gÆp trªn bÖnh tim thùc tæn. - DiÔn biÕn: kh«ng bÒn bØ → bÒn bØ → rung thÊt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2