Bài tập ANĐEHIT - AXIT - ESTE

Chia sẻ: Nyna Nyna | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:15

1
742
lượt xem
457
download

Bài tập ANĐEHIT - AXIT - ESTE

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo chuyên đề hóa học về ANĐEHIT - AXIT - ESTE

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập ANĐEHIT - AXIT - ESTE

 1. BÀI TẬP CHƯƠNG ANĐEHIT - AXIT - ESTE Câu 1: Anđehit no, đơn chức mạch hở có công thức chung là A. CnH2n-1CHO (n≥2). B. CnH2n(COOH)2 (n≥0). C. CnH2n+1CHO (n≥0). D. CnH2n+1CHO (n≥1). Câu 2: Khi cho anđehit no, đơn chức phản ứng với H2 (dư) có xúc tác Ni, đun nóng thu được A. ancol no, đơn chức, bậc 2. B. axit cacboxylic no, đơn chức. C. ancol no, đơn chức, bậc 1. D. ancol no, đơn chức, bậc 3. Câu 3: Số đồng phân anđehit có cùng công thức phân tử C5H10O là A. 3. B. 4. C. 5. D. 6. Câu 4: Để phân biệt anđehit axetic (CH3CHO) với ancol (ancol) etylic (C2H5OH) có thể dùng A. dung dịch NaOH. B. giấy quì tím. C. AgNO3 (Ag2O) trong dd NH3, đun nóng. D. dung dịch NaCl. Câu 5: Anđehitfomic (HCHO) phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây? A. H2, C2H5OH, Ag2O/dd NH3. B. H2, Ag2O/dd NH3, C6H5OH. C. CH3COOH, Cu(OH)2/OH , C6H5OH. D. CH3COOH, H2, Ag2O/dd NH3. Câu 6: Nhựa phenolfomanđehit được điều chế bằng cách đun nóng phenol (dư) với dung dịch A. HCHO trong môi trường axit. B. CH3CHO trong môi trường axit. C. HCOOH trong môi trường axit. D. CH3COOH trong môi trường axit. Câu 7: Cho hai phản ứng hoá học sau CH3CHO + H2 CH3CH2OH 2CH3CHO + O2 2CH3COOH Các phản ứng trên chứng minh tính chất nào sau đây của anđehit? A. chỉ có tính khử. B. chỉ có tính oxi hoá. C. vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử. D. chỉ tác dụng được với H2 và O2. Câu 8: Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai? A. Anđehit là hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm -CHO liên kết với gốc hiđrocacbon. B. Anđehit là hợp chất trung gian giữa ancol (ancol) bậc 1 và axit cacboxylic tương ứng. C. Anđehit no, đơn chức, mạch hở (trừ HCHO) khi tráng bạc thì tỉ lệ nanđehit:nAg = 1:2. D. Ôxi hoá ancol (ancol) đơn chức sản phẩm thu được là anđehit đơn chức.
 2. Câu 9: X là một anđehit. Đốt cháy m gam X thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. X là A. anđehit không no, đa chức mạch hở. B. anđehit no, đa chức, mạch hở. C. anđehit không no, đơn chức, mạch hở. D. anđehit no, đơn chức, mạch hở. Câu 10: Để điều chế anđehit axetic trong công nghiệp người ta chọn phương pháp có phản ứng nào sau đây? A. CH3CH2OH + CuO CH3CHO + Cu + H2O. B. CH≡CH + H2O CH3CHO. C. CH3COOCH=CH2 + NaOH CH3COONa + CH3CHO. D. CH3CHCl2 + 2NaOH CH3CHO + 2NaCl + H2O. Câu 11: Anđehit axetic không được tạo thành trực tiếp từ A. ancol (ancol) etylic. B. axetilen. C. axit axetic. D. este vinyl axetat. Câu 12: Chất nào sau đây tham gia phản ứng tráng bạc? A. C2H5CHO. B. C2H5OH. C. CH3COOH. D. CH3COOC2H5. Câu 13: Để phân biệt anđehit axetic (CH3CHO) và phenol (C6H5OH) có thể dùng A. AgNO3 (Ag2O) trong dd NH3, đun nóng. B. dung dịch Br2. C. giấy quì tím. D. cả A và B đều đúng. Câu 14: Để phân biệt anđehit axetic và ancol (ancol) etylic người ta dùng A. dung dịch NaOH. B. dung dịch NaCl. C. Ag2O/dd NH3. D. giấy quì tím. Câu 15: Axit no, đơn chức, mạch hở có công thức chung là A. CnH2n+1COOH (n≥0). B. CnH2n-1COOH (n≥2). C. CnH2n+1COOH (n≥1). D. CnH2n(COOH)2 (n≥0). Câu 16: Số đồng phân axit có cùng công thức phân tử C4H8O2 là A. 1. B. 3. C. 2. D. 4. Câu 17: Axit axetic (CH3COOH) tác dụng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây? A. Mg, Ag, dd NaHCO3. B. Mg, dd NaHCO3, CH3OH. C. Cu, dd NaHCO3, CH3OH. D. Mg, Cu, C2H5OH, dd Na2CO3. Câu 18: Để điều chế CH3COOH trong công nghiệp người ta chọn phương pháp có phản ứng nào sau đây? A. CH3COOC2H5 + H2O CH3COOH + C2H5OH. B. CH3CHO + ½ O2 CH3COOH. C. CH3COONa + HCl CH3COOH + NaCl. D. CH3-CCl3 + 3NaOH CH3COOH + 3NaCl + H2O. Câu 19: Để phân biệt axit fomic (HCOOH) và axit axetic (CH3COOH) người ta có thể
 3. dùng thuốc thử là A. quì tím. B. dung dịch NaOH. C. dung dịch Br2. D. Ag2O/dd NH3. Câu 20: Để phân biệt axit axetic (CH3COOH) và axit acrylic (CH2=CH-COOH) người ta có thể dùng A. quì tím. B. dung dịch Na2CO3. C. dung dịch Br2. D. dung dịch NaOH. Câu 21: Dãy gồm các chất đều có thể điều chế trực tiếp được axit axetic là A. C2H5OH, CH3CHO, HCOOCH3. B. C2H5OH, HCHO, CH3COOCH3. C. C2H2, CH3CHO, HCOOCH3. D. C2H5OH, CH3CHO, CH3COOCH3. Câu 22: Natri hiđroxit phản ứng được với A. C2¬H5OH. B. C6H6. C. CH3NH2. D. CH3COOH. Câu 23: Axit axetic không tác dụng được với A. CaCO3. B. Na2SO4. C. C2H5OH. D. Na. Câu 24: Hai chất Na và MgCO3 đều tác dụng được với A. anilin. B. axit axetic. C. ancol (ancol) etylic. D. phenol. Câu 25: Ancol etylic và axit axetic đều phản ứng được với A. Na kim loại. B. dung dịch NaOH. C. dung dịch Na2CO3. D. dung dịch HBr. Câu 26: Phenol lỏng và axit axetic đều phản ứng được với A. dung dịch NaOH. B. Na kim loại. C. dung dịch Na2CO3. D. cả A và B đều đúng. Câu 27: Phenol lỏng, ancol etylic và axit axetic đều phản ứng được với A. dung dịch NaOH. B. dung dịch Na2CO3. C. Na kim loại. D. dung dịch Br2. Câu 28: Chất có nhiệt độ sôi cao nhất là A. CH3OH. B. C2H5OH. C. CH3COOH. D. CH3CHO. Câu 29: Chất có nhiệt độ sôi thấp nhất là A. CH3OH. B. C2H5OH. C. CH3COOH. D. CH3CHO. Câu 30: Chất không tham gia phản ứng tráng bạc là A. HCOOH. B. HCOONa. C. CH¬3CHO. D. CH3COOH. Câu 31: Chất không phản ứng với AgNO3 (Ag2O) trong dung dịch NH3, đun nóng tạo ra Ag là A. C6H12O6 (glucozơ). B. HCHO. C. CH3COOH. D. HCOOH. Câu 32: Chất phản ứng với AgNO3 (Ag2O) trong dung dịch NH3, đun nóng tạo ra Ag là A. axit axetic. B. glixerin. C. ancol (ancol) etylic. D. anđehit axetic.
 4. Câu 33: Chất không phản ứng với NaOH là A. phenol. B. axit axetic. C. axit clohiđric. D. ancol (ancol) etylic. Câu 34: Để phân biệt anđehit axetic (CH3CHO) và axit axetic (CH3COOH) có thể dùng A. giấy quì tím. B. dung dịch Na2CO3. C. AgNO3 (Ag2O) trong dung dịch NH3, đun nóng. D. tất cả đều đúng. Câu 35: Để phân biệt axit axetic (CH3COOH) và ancol (ancol) eylic (C2H5OH) có thể dùng A. giấy quì tím. B. Na kim loại. C. dung dịch NaOH. D. dung dịch NaCl. Câu 36: Chất nào sau đây có thể làm mất màu dung dịch Br2? A. CH3COOH. B. CH3CH2COOH. C. C2H6. D. CH2=CH-COOH Câu 37: Các chất trong dãy nào sau đây đều có phản ứng tráng bạc? A. CH3COOH, HCHO. B. HCOOH, CH3COOH. C. CH3CHO, HCOOH. D. CH3COOH, CH3CHO. Câu 38: Những chất trong dãy nào sau đây đều tham gia phản ứng với dung dịch Br2? A. etilen, benzen, ancol etylic. B. phenol, anilin, axit acrylic. C. phenol, axit acrylic, glixerin. D. phenol, axit axetic, anđehit axetic. Câu 39: Độ linh động của nguyên tử H trong nhóm -OH của các chất sau được sắp xếp theo thứ tự tăng dần là A. C2H5OH, C6H5OH, CH3COOH. B. CH3COOH, C6H5OH, C2H5OH. C. C6H5OH, CH3COOH, C2H5OH. D. C2H5OH, CH3COOH, C6H5OH. Câu 40: Cho sơ đồ chuyển hoá sau: Tinh bột X Y axit axetic. X và Y lần lượt là A. ancol (ancol) etylic, anđehit axetic. B. glucozơ, ancol (ancol) etylic. C. glucozơ, etyl axetat. D. glucozơ, anđehit axetic. Câu 41: Chất vừa tác dụng với Na, vừa tác dụng với NaOH là A. HCOO-CH2-CH2-CH3. B. CH3-CH2-CH2-COOH. C. CH3-COO-CH2-CH3. D. CH3-CH2-COO-CH3. Câu 42: Cho các chất sau: C2H5OH (1), CH3COOH (2), CH3CHO (3). Nhiệt độ sôi của các chất được sắp xếp tăng dần theo thứ tự như sau A. (2) < (3) < 1. B. (1) < (3) < (2). C. (3) < (1) < (2). D. (2) < (1) < (3). Câu 43: Axit acrylic (CH2=CH-COOH) tác dụng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây? A. NaOH, H2, Na2SO4. B. Na, NaHCO3, NaCl. C. Br2, H2, Cu. D. NaOH, Na, Br2. Câu 44: Y là một axit cacboxylic. Đốt cháy m gam Y thu được số mol CO2 bằng số
 5. mol H2O. Y là A. axit không no, đơn chức, mạch hở. B. axit no, đơn chức, mạch hở. C. axit no, đa chức, mạch hở. D. axit không no, đa chức, mạch hở. Câu 45: Chất X có công thức phân tử C2H4O2, cho chất X tác dụng với dung dịch NaOH tạo ra muối và nước. Chất X thuộc loại A. este no, đơn chức. B. ancol no, đa chức. C. axit no, đơn chức. D. axit không no, đơn chức. Câu 46: Axit axetic (CH3COOH) và este etyl axetat (CH3COOC2H5) đều phản ứng được với A. Na kim loại. B. dung dịch NaHCO3. C. dung dịch NaCl. D. dung dịch NaOH. Câu 47: Este etyl axetat (CH3COOC2H5) phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây? A. dd NaOH, Na. B. dd NaOH, dd HCl. C. dd HCl, Na. D. dd NaOH, dd NaCl. Câu 48: Este tạo bởi axit no, đơn chức mạch hở và ancol no, đơn chức mạch hở có công thức tổng quát là A. CnH2nO2. B. CnH2n+2O2. C. CnH2n+2O4. D. CnH2nO4. Câu 49: Cho phản ứng hoá học sau CH3COOC2H5 + NaOH CH3COONa + C2H5OH Phản ứng này có tên gọi là A. phản ứng este hoá. B. phản ứng thuỷ phân este. C. phản ứng xà phòng hoá. D. phản ứng ete hoá. Câu 50: Thuỷ phân este X trong môi trường kiềm thu được natri axetat và ancol (ancol) etylic. Công thức của X là A. CH3COOC2H5. B. CH3COOCH3. C. C2H3COOC2H5. D. C2H5COOCH3. Câu 51: Trong các phản ứng sau phản ứng nào sai? A. CH3CHO + Ag2O CH3COOH + 2Ag. B. 2CH3COOH + Mg (CH3COO)2Mg + H2. C. C6H5OH + 3Br2 C6H2Br3OH + 3HBr. D. CH3OH + Na CH3ONa + H2O. Câu 52: Chất nào sau đây không phải là este? A. HCOOCH3. B. C2H5OC2H5. C. CH3COOC2H5. D. C3H5(ONO2)3. Câu 53: Số hợp chất hữu cơ đơn chức, có cùng công thức phân tử C3H6O2 và đều tác dụng được với dung dịch NaOH là A. 2. B. 4. C. 3. D. 5. Câu 54: Khi thuỷ phân este G có công thức phân tử C4H8O2 sinh ra hai sản phẩm X và Y. X tác dụng được với Ag2O/dd NH3, còn Y tác dụng với CuO nung nóng thu được
 6. một anđehit. Công thức cấu tạo của G là A. CH3COOCH2-CH3. B. HCOO-CH(CH3)2. C. HCOO-CH2-CH2-CH3. D. CH3-CH2-COO-CH3. Câu 55: Đun nóng hai chất hữu cơ X là C2H4O2 và Y là C3H6O2 trong dung dịch NaOH, đều thu được muối CH3COONa. X và Y thuộc loại chức hoá học nào sau đây? A. X là este, Y là axit cacboxylic. B. X và Y đều là axit cacboxylic. C. X và Y đều là este. D. X là axit cacboxylic, Y là este. Câu 56: C3H6O2 có hai đồng phân đều tác dụng được với NaOH, không tác dụng với Na. Công thức cấu tạo của hai đồng phân đó là A. CH3-COO-CH3 và HCOO-CH2-CH3. B. CH3-CH2-COOH và HCOO-CH2-CH3. C. CH3-CH2-COOH và CH3-COO-CH3. D. CH3-CH(OH)-CHO và CH3-CO-CH2OH Câu 57: Z là một este. Đốt cháy hoàn toàn m gam Z thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. Z là A. este no, đơn chức, mạch hở. B. este no, đa chức, mạch hở. C. este không no, đơn chức, mạch hở. D. este no, hai chức, mạch hở. Câu 58: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 là A. 3. B. 5. C. 4. D. 2. Câu 59: Cho 11,6 gam anđehit propionic phản ứng với H2 đun nóng có chất xúc tác Ni (giá sử phản ứng xảy ra hoàn toàn). Thể tích khí H2 (đktc) đã tham gia phản ứng và khối lượng sản phẩm thu được là A. 4,48 lít và 12 gam. B. 8,96 lít và 24 gam. C. 6,72 lít và 18 gam. D. 4,48 lít và 9,2 gam. Câu 60: Cho 1,97 gam fomalin tác dụng với Ag2O trong dung dịch NH3. Phản ứng tạo thành axit fomic và 5,4 gam bạc kim loại. Nồng độ phần trăm của dung dịch anđehit fomic là (Cho C = 12, H = 1, O = 16, Ag = 108). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn A. 38,07%. B. 39,12%. C. 40%. D. 41,2%. Câu 61: Sau thí nghiệm tráng gương bằng anđehit axetic, ta thu được 0,1 mol Ag. Tính xem đã dùng bao nhiêu gam anđehit axetic. Biết hiệu suất phản ứng là 80% (Cho C = 12, H = 1, O = 16, Ag = 108) A. 4,4 gam. B. 2,2 gam. C. 2,75 gam. D. 1,76 gam. Câu 62: Cho 2,2 gam anđehit axetic (CH3CHO) tác dụng với lượng dư AgNO3 (Ag2O) trong dung dịch NH3. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng Ag thu được là (Cho C = 12, H = 1, O = 16, Ag = 108) A. 1,08 gam. B. 21,6 gam. C. 10,8 gam. D. 5,4 gam. Câu 63: Cho 0,92 gam hỗn hợp gồm axetilen và anđehit axetic phản ứng hoàn toàn với AgNO3 (Ag2O) trong dung dịch NH3 (dư), thu được 5,64 gam hỗn hợp rắn. Thành phần phần trăm của các chất trong hỗn hợplà (Cho C = 12, H = 1, O = 16, Ag = 108)
 7. A. 29,12% và 70,88%. B. 26,28% và 73,72%. C. 28,26% và 71,74%. D. 40% và 60%. Câu 64: Cho 0,87 gam một anđehit no, đơn chức phản ứng hoàn toàn với AgNO3 (Ag2O) trong dung dịch NH3 thu được 3,24 gam Ag. Công thức cấu tạo của anđehit là (Cho C = 12, H = 1, O = 16, Ag = 108) A. C2H5CHO. B. CH3CHO. C. HCHO. D. C3H7CHO. Câu 65: Cho 8,8 gam một anđehit no, đơn chức mạch hở tác dụng hoàn toàn với Ag2O (AgNO3) trong dung dịch NH3, thu được 43,2 gam Ag. Công thức của anđehit là A. CH3CHO. B. C2H5CHO. C. HCHO. D. C3H7CHO. Câu 66: Cho 10,8 gam hỗn hợp gồm ancol (ancol) metylic (CH3OH) và anđehit axetic (CH3CHO) tác dụng với Na (dư) thu được 2,24 lít H2 (đktc). Phần trăm số mol của CH3OH và CH3CHO lần lượt là (Cho C = 12, H = 1, O = 16) A. 33,33% và 66,67%. B. 50% và 50%. C. 75% và 25%. D. 66,67% và 33,33%. Câu 67: Cho 10,2 gam hỗn hợp gồm hai anđehit no, đơn chức mạch hở kế tiếp nhau phản ứng với AgNO3 (Ag2O) trong dung dịch NH3 (dư) đun nóng, thu được 4,32 gam bạc kim loại. Công thức phân tử của hai anđehit là (Cho C = 12, H = 1, O = 16, Ag = 108) A. HCHO, CH3CHO. B. CH3CHO, C2H5CHO. C. C2H5CHO, C3H7CHO. D. C3H7CHO, C4H9CHO. Câu 68: Cho 180 gam axit axetic tác dụng với 138 gam ancol (ancol) etylic, có H2SO4 đặc làm xúc tác. Khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng thì 66% lượng axit axetic đã chuyển hoá thành este. Khối lượng este sinh ra khi phản ứng đạt tới ttrạng thái cân bằng là A. 264 gam. B. 174,24 gam. C. 26,4 gam. D. 17,424 gam. Câu 69: Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H2SO4 đặc xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu được 11 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hoá là (Cho C = 12, H = 1, O = 16) A. 62,5%. B. 75%. C. 55%. D. 50%. Câu 70: X là một axit đơn chức có M = 46. Lấy 9,2 gam hỗn hợp gồm X và C2H5OH cho tác dụng NaHCO3 (dư) thấy thoát ra 2,24 lít khí CO2 (đktc). Khối lượng của X và C2H5OH trong hỗn hợp lần lượt là (Cho C = 12, H = 1, O = 16) A. 2,3 gam và 6,9 gam. B. 6,9 gam và 2,3 gam. C. 4,6 gam và 4,6 gam. D. 6 gam và 3,2 gam. Câu 71: Hỗn hợp X gồm CH3CHO và CH3COOH có số mol bằng nhau. Khi cho hỗn hợp này tham gia phản ứng với 100ml dung dịch NaOH 1M thì vừa đủ. Khối lượng của hỗn hợp X là (Cho C = 12, H = 1, O = 16) A. 12 gam. B. 6 gam. C. 10,4 gam. D. 4,4 gam.
 8. Câu 72: Cho 18,4 gam hỗn hợp gồm phenol và axit axetic tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch NaOH 2,5M. Số gam của phenol trong hỗn hợp là (Cho C = 12, H = 1, O = 16) A. 6 gam. B. 9,4 gam. C. 14,1 gam. D. 9 gam. Câu 73: Để trung hoà 6 gam một axit cacboxylic no đơn chức, mạch hở cần dùng 100ml dung dịch NaOH 1M. Công thức cấu tạo của axit là (Cho C = 12, H = 1, O = 16) A. CH2=CH-COOH. B. C2H5COOH. C. CH3COOH. D. HCOOH. Câu 74: Để trung hoà 8,8 gam một axit cacboxylic thuộc dãy đồng đẳng của axit axetic cần dùng 100ml dung dịch NaOH 1M. Công thức phân tử của axit đó là (Cho C = 12, H = 1, O = 16) A. HCOOH. B. CH3COOH. C. C3H7COOH. D. C4H9COOH. Câu 75: Để trung hoà 4,44 gam một axit cacboxylic (thuộc dãy đồng đẳng của axit axeic) cần 60ml dung dịch NaOH 1M. Công thức của axit đó là (Cho C = 12, H = 1, O = 16) A. HCOOH. B. CH3COOH. C. C2H5COOH. D. C3H7COOH. Câu 76: Cho 0,05 mol một axit no, đơn chức X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được 4,1 gam muối khan. Công thức phân tử của X là (Cho C = 12, H = 1, O = 16, Na = 23) A. CH3COOH. B. C3H7COOH. C. C2H5COOH. D. HCOOH. Câu 77: Cho 5,76 gam axit hữu cơ X đơn chức, mạch hở tác dụng hết với CaCO3 thu được 7,28 gam muối của axit hữu cơ. Công thức cấu tạo thu gọn của X là (Cho C = 12, H = 1, O = 16, Ca = 40) A. CH2=CH-COOH. B. CH3COOH. C. CH3-CH2-COOH. D. CH≡C-COOH. Câu 78: Hỗn hợp Z gồm hai axit no đơn chức là đồng đẳng kế tiếp nhau. Cho 19,4 gam Z tác dụng hết với kim loại Na thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Công thức phân tử của hai axit lần lượt là (Cho C = 12, H = 1, O = 16) A. C2H5COOH, C3H7COOH. B. HCOOH, CH3COOH. C. HCOOH, C2H5COOH. D. CH3COOH, C2H5COOH. Câu 79: Cho 14,8 gam hỗn hợp hai axit no đơn chức đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng với Na2CO3 được 3,36 lít khí CO2 (đktc). Công thức phân tử của hai axit là (Cho C = 12, H = 1, O = 16) A. HCOOH, CH3COOH. B. C2H5COOH, C3H7COOH. C. CH3COOH, C2H5COOH. D. C3H7COOH, C4H9COOH. Câu 80: X, Y là hai chất hữu cơ đồng phân của nhau. Hoá hơi 12 gam hỗn hợp hai chất trên thu được 4,48 lít khí (đktc). X, Y đều tác dụng được với NaOH. Công thức phân tử của X, Y là
 9. A. CH3COOH và HCOOCH3. B. CH3COOH và C3H7OH. C. HCOOCH3 và C3H7OH. D. C3H7OH và CH3OC2H5. Câu 81: Khi hoá hơi 6 gam X thu được thể tích đúng bằng thể tích của 3,2 gam O2 (ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). X có thể tác dụng với Na và NaOH. X là (Cho C = 12, H = 1, O =16) A. C3H7OH. B. CH3COOCH3. C. CH3COOH. D. HCOOCH3. Câu 82: Cho 2,2 gam este X có công thức phân tử C4H8O2 tác dụng với dung dịch KOH. Sau phản ứng người ta thu được 2,45 gam muối. Công thức của X là (Cho C = 12, H = 1, O = 16, K = 39) A. HCOOC3H7. B. CH3COOC2H5. C. C2H5COOCH3. D. HCOOCH(CH3)2. Câu 83: Cho 6 gam một este của axit cacboxylic no, đơn chức và ancol (ancol) no, đơn chức phản ứng vừa hết với 100ml dung dịch NaOH 1M. Tên gọi của este đó là (Cho C = 12, H = 1, O = 16) A. etyl axetat. B. propyl fomiat. C. metyl axetat. D. metyl fomiat. Câu 84: Đốt cháy X thu được n = n . Tỷ khối của X so với không khí là 3.0345. Công thức phân tử của X là (Cho C = 12, H = 1, O = 16) A C3H7OH. B. CH3COOCH3. C. C5H12O. D. C4H8O2 BÀI TẬP CHƯƠNG ANĐEHIT - AXIT - ESTE Câu 1: Cho công thức cấu tạo của 1 chất là: CH3 CH3-CH2-C-CHO CH3-CH-CH3 Tên đúng theo danh pháp là: A. 2,3-đimetyl-2-etylbutanal. B. 2-isopropyl-2-metylbutanal. C. 2,3-dimetyl-3-etyl-4-butanal. D. 2,3-dimetylpentan-3-al. Câu 2: Có các chất : C2H5OH, H2O, CH3CHO, CH3OH. Nhiệt độ sôi các chất trên giảm theo thứ tự sau: A. H2O, C2H5OH, CH3OH, CH3CHO. B. H2O, CH3OH, CH3CHO, C2H5OH. C. C2H5OH, CH3CHO, CH3OH, H2O. D. CH3CHO, C2H5OH, CH3OH, H2O. Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 0,1mol andehit no đơn chức thu được 6,72lít CO2 (đktc). Công thức phân tử của andehit này là: A. HCHO. B. CH3CHO. C. C2H5CHO. D. C3H7CHO. Câu 4:Từ axetylen có thể điều chế andehit axetic bằng: A. 1 phản ứng. B. 2 phản ứng .
 10. C. 3 phản ứng. D. Cả 3 đều đúng. Câu 5: Đốt cháy một andehit ta thu được . Ta có thể kết luận andehit đó là: A. Andehit vòng no. B. Andehit đơn no. C. andehit 2 chức no D. Andehit no. Câu 6: Điều nào sau đây là chưa chính xác: A. Công thức tổng quát của một andehit no mạch hở bất kỳ là CnH2n+2–2kOk (k: số nhóm –CHO). B. Một andehit đơn chức mạch hở bất kỳ, cháy cho số mol H2O nhỏ hơn số mol CO2 phải là một andehit chưa no. C. Bất cứ một andehit đơn chức nào khi tác dụng với lượng dư dd AgNO3/NH3 cũng tạo ra số mol Ag gấp đôi số mol andehit đã dùng. D. Một ankanal bất kỳ cháy cho số mol H2O luôn bằng số mol CO2. Câu 7: %C trong andehit acrylic là : A. 40% B. 54,545% C. 62,07%. D. 64,286% Câu 8: Số lượng đồng phân andehit trong C6H12O là: A. 4. B. 6. C. 8. D. 10. Câu 9: %O trong cùng dãy đồng đẳng andehit là: A. Giảm dần khi mạch cacbon tăng. B. Tăng dần khi mạch cacbon tăng. C. Không đổi khi mạch cacbon tăng. D. Không theo quy luật nào. Câu 10: Cho 4,5g andehit fomic tác dụng với AgNO3/NH3 dư. Khối lượng Ag tạo thành là : A. 43,2g B. 64,8g C. 34,2g D. 172,8g. Câu 11: Trong phản ứng : HCHO + H2 CH3OH HCHO là chất: A. khử. B. oxihóa . C. bị oxihóa D. A và C đúng Câu 12: Có thể phân biệt CH3CHO và C2H5OH bằng phản ứng: A. Na. B. AgNO3/NH3. C. Cu(OH)2/NaOH D. Cả 3 đều đúng. Câu 13: Andehit fomic là: A. chất rắn tan trong nước tạo dd fomon. B. chất lỏng không tan trong nước.
 11. C. chất lỏng tan trong nước tạo dd fomon. D. chất khí tan trong nước tạo dd fomon. Câu 14: Phản ứng tráng bạccủa andehit butyric tạo ra sản phẩm nào sau đây? A. CH3-CH-COOH B. CH3-CH2-CH-CH3 CH3 OH C. CH3CH2CH2COOH. D. C3H7COOH Câu 15: Cho sơ đồ chuỗi phản ứng : C2H5OH → A → B → C → D → rượu metylic. A, B, C, D lần lượt là : A. etylen, etylclorua, butan, metan. B. divinyl, butan, metan, metylclorua. C. butadien-1,3, butan, metan, andehit fomic. D. B và C đúng. Câu 16: Công thức chung của dãy đồng đẳng andehit no đơn chức, mạch hở là: A. CxH2x+2º. B. CxH2xO C. CxH2x–2CHO. D. CxH2x+1CHO. Câu 17: Cho 10g fomon tác dụng với lượng dư dd AgNO3/NH3 thấy xuất hiện 54g kết tủa. Nồng độ % của dung dịch này là: A. 37,0%. B. 37,5% C. 39,5%. D. 75% Câu 18: Trong các vấn đề có liên quan đến etanal: (1) Etanal có nhiệt độ sôi cao hơn etanol. (2) Etanal cho kết tủa với dung dịch AgNO3 trong NH3. (3) Etanal dễ tan trong nước. (4) Etanal có thể được điều chế từ axetilen. Những phát biểu không đúng là: A. (1); (2). B. (3); (4) C. (1); (3). D. Chỉ có (1). Câu 19: Oxy hoá 2,2(g) Ankanal A thu được 3(g) axit ankanoic B. A và B lần lượt là: A. - Propanal; axit Propanoic C- Andehyt propionic; Axit propionic B- Etanal; axit Etanoic D- Metanal; axit Metanoic Câu 20: Tương ứng với công thức phân tử C4H8O có bao nhiêu đồng phân có phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 21: Khi oxi hóa 6,9 gam rượu etylic bởi CuO, t o thu được lượng andehit axetic với hiệu suất 80 % là : A. 6,6g B. 8,25g C. 5,28g D. 3,68g
 12. Câu 22: Cho sơ đồ chuyển hóa: C2H5OH → (A) → (B) CH3CHO: Công thức cấu tạo của A là: A. CH3COOH. B. CH3COOC2H5. C. CH3CHO. D. C2H4 . Câu 23: Câu nào sau đây không đúng ? A. Hợp chất hữu cơ có chứa nhóm –CHO liên kết với cacbon là andehit. B. Andehit vừa thể hiện tính khử, vừa thể hiện tính oxi hóa. C. Hợp chất R-CHO có thể điều chế được từ R-CH2OH. D. Trong phân tử andehit, các nguyên tử chỉ liên kết với nhau bằng liên kết . Câu 24: Cho 1,74g một andehit no, đơn chức, phản ứng hoàn toàn với dd AgNO3/NH3 sinh ra 6,48g bạc kim loại. Công thức cấu tạo của andehit là ? A. CH3-CH=O B. CH3CH2CH=O C. CH3(CH2)2CHO D. (CH3)2CHCH=O Câu 25: Nhỏ dung dịch andehit fomic vào ống nghiệm chứa kết tủa Cu(OH)2, đun nóng nhẹ sẽ thấy kết tủa đỏ gạch. Phương trình hóa học nào sau đây diễn tả đúng hiện tượng xảy ra? A. HCHO + Cu(OH)2 HCOOH + Cu + H2O B. HCHO + Cu(OH)2 HCOOH + CuO + H2 C. HCHO + 2Cu(OH)2 HCOOH + Cu2O + 2H2O D. HCHO + 2Cu(OH)2 HCOOH + CuOH + H2O Câu 26: Andehit axetic tác dụng được với các chất nào sau đây? A.H2 , O2 (xt) , CuO, Ag2O / NH3, t0 B. H2 , O2 (xt) , Cu(OH)2 . C. Ag2O / NH3, t0 , H2 , HCl. D. Ag2O / NH3, t0 , CuO, NaOH. Câu 27: Cho sơ đồ chuyển hoá sau : C2H6 (xt)-> A (xt) -> B (xt) -> CH3CHO A,B lần lượt có thể là các chất sau : A. C2H4, C2H5OH. B. C2H5Cl, C2H5OH. C. C2H4, C2H2. D. cả 3 đều đúng. Câu 28: Điều kiện của phản ứng axetien hợp nước tạo thành CH3CHO là … A. KOH/C2H5OH. B. Al2O3; to C. ddHgSO4/80oC D. AlCl3; to Câu 29: Xét các loại hợp chất hữu cơ mạch hở sau:ancol đơn chức, no (A); anđehit đơn chức, no (B); ancolđơnchức, không no 1 nối đôi (C); anđehit đơn chức, không no 1 nối đôi (D). Ứng với công thức tổng quát CnH2nO chỉ có 2 chất sau: A. A, B. B. B, C. C. C, D D. A, D
 13. Câu 30: Chỉ dùng 1 thuốc thử nào dưới đây để phân biệt được etanal (anđehit axetic) và propan-2-on (axeton)? A. dd brom. B. ddHCl. C. dd Na2CO3. D. H2 ( Ni, to). Câu 31: Lấy 0,94 gam hỗn hợp hai anđehit đơn chức no kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng cho tác dụng hết với dung dịch AgNO3 / NH3 thu được 3,24 gam Ag. Công thức phân tử hai anđehit là: A. CH3CHO và HCHO. B. CH3CHO và C2H5CHO. C. C2H5CHO và C3H7CHO. D. C3H7CHO và C4H9CHO. Câu 32: Hợp chất hữu cơ X khi đun nhẹ với dung dịch AgNO3 / NH3 (dùng dư) thu được sản phẩm Y, Y tác dụng với dung dịch HCl hoặc dung dịch NaOH đều cho 2 khí vô cơ A, B, X là: A. HCHO B. HCOOH C. HCOONH4 D. Cả 3 đều đúng. Câu 33: Andehit thể hiện tính oxihóa khi tác dụng với: A. AgNO3/NH3. B. Cu(OH)2 đun nóng. C. Hidro. D. Oxi. Câu 34: Một hợp chất hữu cơ có CTPT: C4H8O. Có bao nhiêu đồng phân + H2 ra rượu và bao nhiêu đồng phân phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 .? A. 3 đồng phân + H2 ; 1 đồng phân + AgNO3. B. 3 đồng phân + H2 ; 2 đồng phân + AgNO3 C. 5 đồng phân + H2 ; 2 đồng phân + AgNO3 D. 4 đồng phân + H2 ; 1 đồng phân + AgNO3 Câu 35: Một hỗn hợp (X) gồm 2 ankanal là đồng đẳng kế tiếp khi bị hidro hóa hoàn toàn cho ta hỗn hợp 2 rượu có khối lượng lớn hơn khối lượng của (X) là 1g. Đốt cháy (X) cho 30,8g CO2. xác định công thức cấu tạo và khối lượng của mỗi andehit trong (X) . A. 9g HCHO và 4,4g CH3CHO. B. 18g CH3CHO và 8,8g C2H5CHO. C. 4,5g C2H5CHO và 4,4g C3H7CHO. D. 9g HCHO và 8,8g CH3CHO. Câu 36: Dẫn m(g) hơi rượu etylic qua ống đựng CuO nung nóng. Ngưng tụ phần hơi thoát ra rồi chia làm 2 phần bằng nhau: Phần 1: Cho tác dụng với Na dư, thu được 1,68 lít khí hidro (đkc). Phần 2: cho tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư được 21,6g Ag. Hiệu suất oxihóa đạt: A. 40% B. 80%. C. 66,67%. D. 93,33% Câu 37: Chỉ dùng một thuốc thử nào dưới đây để phân biệt được etanal (anđehit
 14. axetic), propan-2-on (axeton) và pent-1-in : A. dd Brom. B. dd AgNO3/NH3. C. dd Na2CO3 D. H2 ( Ni/to) Câu 38: Chiều giảm dần nhiệt độ sôi (từ trái qua phải) của các chất: CH3CHO , C2H5OH , H2O là A. H2O , C2H5OH , CH3CHO B. H2O , CH3CHO , C2H5OH C. CH3CHO , H2O , C2H5OH D. CH3CHO , C2H5OH , H2O Câu 39: Cho sơ đồ phản ứng: CH3COONa (Vôi tôi sút,nhiệt độ)-> X ( Clo, as, 1:1)->Y(dd NaOH, nhiệt độ)->Z(đồng II oxit, nhiệt độ)->T . X, Y, Z, T là các hợp chất hữu cơ. Công thức của T là: A. CH2O2 B. CH3CHO. C. CH3OH. D. HCHO. Câu 40: Hợp chất hữu cơ A chứa các nguyên tố C, H, O trong đó oxi chiếm 37,21%. Trong A chỉ có 1 loại nhóm chức, khi cho 1 mol A tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư ta thu được 4 mol Ag . Công thức của A là A. HCHO B.(CHO)2 C. OHC-C2H4-CHO D. OHC-CH2-CHO Câu 41: Tỉ khối hơi của một anđehit X đối với hiđro bằng 28. Công thức cấu tạo của anđehit là: A. CH3CHO B. CH2=CH-CHO C. HCHO D. C2H5CHO Câu 42: Cho 50 gam dung dịch anđehit axetic tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 (đủ) thu được 21,6 gam Ag kết tủa. Nồng độ của anđehit axetic trong dung dịch đã dùng là: A. 4,4% B. 8,8% C. 13,2% D. 17,6% Câu 43: Dãy đồng đẳng của anđehit acrylic CH2=CH-CHO có công thức chung là : A. C2nH3n¬CHO B. CnH2n -1CHO C. CnH2nCHO D.(CH2CH3CHO)n Câu 44: Cho hh HCHO và H2 đi qua ống đựng bột Ni nung nóng .Dẫn toàn bộ hh thu được sau phản ứng vào bình nước lạnh để ngưng tụ hơi chất lỏng và hòa tan các chất có thể tan được , thấy khối lượng bình tăng 11,8g .Lấy dd trong bình cho tác dụng với dd AgNO3 trong NH3 thu được 21,6g Ag .Khối lượng CH3OH tạo ra trong phản ứng hợp hidro của HCHO là A. 8,3g B. 9,3g C. 10,3g D. 1,03g Câu 45: A là một anđehit đơn chức, thực hiện phản ứng tráng bạc hoàn toàn a mol A với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3. Lượng kim loại bạc thu được đem hòa tan hết
 15. trong dung dịch HNO3 loãng thì thu được 4a/3 mol khí NO duy nhất. A là: A. Fomanđehit B. Anđehit axetic C. Benzanđehit D. Tất cả đều sai Câu 46: Oxy hoá 2,2(g) Ankanal A thu được 3(g) axit ankanoic B. A và B lần lượt là: A- Propanal; axit Propanoic B- Andehyt propionic; Axit propionic C- Etanal; axit Etanoic D- Metanal; axit Metanoic Câu 47: Cho 13,6 g một chất hữu cơ X(C,H,O) tác dụng với dung dịch Ag2O/NH3 dư thu được 43,2 g Ag. Biết tỉ khối cuả X đối với O2 bằng 2,125. CTCT của X là: A- CH3-CH2 - CHO B- CH ≡ C-CH2 -CHO C- CH2 = CH - CH2 - CHO D- CH ≡ C – CHO Câu 48: Cho bay hơi hết 5,8g một hợp chất hữu cơ X thu được 4,48 lít hơi X với 109,20C .Mặt khác 5,8 g X phản ứng với dung dịch AgNO3 /NH3dư tạo ra 43,2 g Ag .Công thức phân tử của X : A. C2H4O2 B. (CH2O)n C.C2H2O D. C2H2O2
Đồng bộ tài khoản