Bài tập biến áp

Chia sẻ: Thanh Liem | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
162
lượt xem
63
download

Bài tập biến áp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Máy biến áp 1 pha có công xuất định mức Sdm = 5k VA , tần số định mức Fdm = 50 Hz

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập biến áp

  1. Baøi giaûng Kyõ Thuaät Ñieän Ñaïi Cöông ©TCBinh Chương 4: MÁY BI N ÁP Bài t p Bài 1. Máy bi n áp 1 pha có công su t ñ nh m c Sñm = 5 kVA, t n s ñ nh m c fñm = 50 Hz, ñi n áp ñ nh m c U1ñm/U2ñm = 220/110 V. Có các thông s r1=0,10 Ω, x1=0,50 Ω, r2' =0,12 Ω, x '2 =0,40 Ω. Khi máy bi n áp ñư c n i v i t i ñ nh m c, cosϕ2 = 0,8 (t i c m). a. Tính ñ thay ñ i ñi n áp ∆U2% b. Tính ñi n áp ngõ ra U2 Bài 2. Máy bi n áp 1 pha có công su t ñ nh m c Sñm = 5 kVA, t n s ñ nh m c fñm = 50 Hz, ñi n áp ñ nh m c U1ñm/U2ñm = 220/110 V. M ch tương ñương hình Γ (như hình v ) có các thông s Rm=600Ω, Xm=50Ω, r1=0,10 Ω, x1=0,50 Ω, r2' =0,12 Ω, x '2 =0,40 Ω. Khi máy bi n áp ñư c n i v i t i ñ nh m c, cosϕ2 = 0,8 (t i c m). r1 x1 r’ 2 x’2 & U '2 Z’t &' U1 Rm Xm a. Tính ñ thay ñ i ñi n áp ∆U2% b. Tính ñi n áp ngõ ra U2 c. Tính dòng ñi n I1 khi máy bi n áp ñ t hi u su t c c ñ i ηmax, tính ηmax. d. Tính công su t bi u ki n c a t i khi máy bi n áp ñ t hi u su t c c ñ i. Chöông 3: Maùy bieán aùp 1
Đồng bộ tài khoản