BÀI TẬP -ĐƯỜNG TIỆM CẬN

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
258
lượt xem
24
download

BÀI TẬP -ĐƯỜNG TIỆM CẬN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài tập -đường tiệm cận', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI TẬP -ĐƯỜNG TIỆM CẬN

  1. Tuaàn:4 (12C234) BAØI TAÄP -ÑÖÔØNG TIEÄM CAÄN Tieát ppct:11 Ngaøy I.Muïc tieâu: 1.Veà kieán thöùc: Bieátcaùcñònhnghóañöôøngtieämcaänngang vaøtieämcaänñöùngcuûañoàthòhaømsoá 2. Kyõ naêng: Bieátcaùchtìm ñöôøngtieämcaänngang,tieämcaänñöùngcuûañoàthò haømsoá 3. Veà thaùi ñoä vaø tö duy:+ Hieåutieämcaâïncuûamoätñöôøngthaúngvôùi moätñöôøngcong +Tíchcöïc hôïp taùctronghoïc taäp,chuûñoängphaùthieänchieámlónhtri thöùcmôùi , nhaänxeùt vaøtöï ñaùnhgiaùkeátquaûhoïc taäp II. Chuaånbò :+GV: chuaånbò baûngphuï trìnhbaøy +HS: Ñaõ ñoïc baøi môùi ôû nhaø. III. Phöôngphaùp .+ Vaän duïng toång hôïp caùc phöông phaùp IV. Tieán trình .+ Oån ñònh lôùp:12C234 + Baøi cuõ : Kieåm tra trong quaù trình daïy tg HÑ-Thaày HÑ-Troø Noäi dung trình baøy -Nhaéc laïi khaùi nieäm tieäm -Hsinhxungphong BAØI TAÄP caän ñöùng-ngang BT1-2: Tìm caùctieämcaäncuûañoà -GV nhaän xeùt vaø cho baøi thòhaømsoá taäp NI: trìnhbaøy a) y = x x 2− x -Chia lôùp laøm 2 nhoùm: HS1: a)Vì lim+ = −∞ neân x →2 2−x NI: trình baøy a-c 7 ñöôøngthaúngx=2laø ñöôøng b) y = −1 NII: trình baøy b-d x 40’ tieämcaänñöùng -Ñaïi dieän nhoùm leân baûng trình baøy x 2− x -Caùc thaønh vieân trong nhoùm = −1 neânñöôøng c) y = Vì xlim∞ 9 − x2 nhaän xeùt baøi laøm cuûa nhoùm →± 2− x baïn thaúngy=- laø ñöôøngtieäm 1 caänngang x2 + x +1 d) y = 3 − 2x − 5x 2 5’ NII: trìnhbaøy(b-d) x +1 -GV nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù chung e) y = x −1 *CUÛNG COÁ: - Naémvöõngkhaùi nieämñöôøng Kí duyeät ngaøy:4/9/10 tieämcaänñöùng,ngangvaøví duï sgk -Caùchtìm tieämcaänñöùng- caän ngang -Veà laømbaøi taäpcoønlaïi 1-2 trang
  2. 30-31 -Chuaån bò baøi hoïc tieáp theo 25’ 5’ VII. Cuûng coá vaø höôùng daãn baøi taäp nhaø: *) Caùch tìm tieäm caän ñöùng cuûa haøm soá *) Baøi taäp 1 : trong saùch giaùo khoa trang30 Kí duyeät ngaøy: …………………

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản