Bài tập este trông đề thi hóa học 2007-2010

Chia sẻ: Trần Bá Trung5 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

2
509
lượt xem
247
download

Bài tập este trông đề thi hóa học 2007-2010

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu "Bài tập este trông đề thi hóa hcoj 2007-2010 " nhằm giúp cho học sinh ôn tập, luyện tập và vận dụng các kiến thức vào việc giải các bài tập trắc nghiệm môn hóa học và đặc biệt khi giải những bài tập cần phải tính toán một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất đồng thời đáp ứng cho kỳ thi tuyển sinh đại học và cao đẳng. Chúc các bạn học tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập este trông đề thi hóa học 2007-2010

  1. Este trong các ñ thi Cao ñ ng – ð i h c Gv: Huỳnh B o Luân –Dð: 0906500083 ESTE TRONG CÁC ð THI CAO ð NG – ð I H C Câu 1: (CðA-2007) ðun 12 gam axit axetic v i 13,8 gam etanol (có H2SO4 ñ c làm xúc tác) ñ n khi ph n ng ñ t t i tr ng thái cân b ng, thu ñư c 11 gam este. Hi u su t c a ph n ng este hoá là A. 50%. B. 75%. C. 55%. D. 62,5%. Câu 2: (CðA-2007)Khi ñ t cháy hoàn toàn 4,4 gam ch t h u cơ X ñơn ch c thu ñư c s n ph m cháy ch g m 4,48 lít CO2 ( ñktc) và 3,6 gam nư c. N u cho 4,4 gam h p ch t X tác d ng v i dung d ch NaOH v a ñ ñ n khi ph n ng hoàn toàn, thu ñư c 4,8 gam mu i c a axit h u cơ Y và ch t h u cơ Z. Tên c a X là A. isopropyl axetat. B. etyl axetat. C. metyl propionat. D. etyl propionat. Câu 3: (CðA-2007)Cho ch t X tác d ng v i m t lư ng v a ñ dung d ch NaOH, sau ñó cô c n dung d ch thu ñư c ch t r n Y và ch t h u cơ Z. Cho Z tác d ng v i AgNO3 (ho c Ag2O) trong dung d ch NH3 thu ñư c ch t h u cơ T. Cho ch t T tác d ng v i dung d ch NaOH l i thu ñư c ch t Y. Ch t X có th là A. CH3COOCH=CH2. B. HCOOCH=CH2. C. HCOOCH3. D. CH3COOCH=CH-CH3. Câu 4: (CðA-2008)Este ñơn ch c X có t kh i hơi so v i CH4 là 6,25. Cho 20 gam X tác d ng v i 300 ml dung d ch KOH 1M (ñun nóng). Cô c n dung d ch sau ph n ng thu ñư c 28 gam ch t r n khan. Công th c c u t o c a X là A. CH2=CH-COO-CH2-CH3. B. CH3 -COO-CH=CH-CH3. C. CH2=CH-CH2-COO-CH3. D. CH3-CH2-COO-CH=CH2. Câu 5: (CðA-2008)Xà phòng hoá hoàn toàn 22,2 gam h n h p g m hai este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 b ng dung d ch NaOH 1M (ñun nóng). Th tích dung d ch NaOH t i thi u c n dùng là: A. 400 ml. B. 200 ml. C. 300 ml. D. 150 ml. Câu 6: (CðA-2008)ðun nóng 6,0 gam CH3COOH v i 6,0 gam C2H5OH (có H2SO4 làm xúc tác, hi u su t ph n ng este hoá b ng 50%). Kh i lư ng este t o thành là: A. 8,8 gam. B. 6,0 gam. C. 5,2 gam. D. 4,4 gam. Câu 7: (CðA-2009)Cho 20 gam m t este X (có phân t kh i là 100 ñvC) tác d ng v i 300 ml dung d ch NaOH 1M. Sau ph n ng, cô c n dung d ch thu ñư c 23,2 gam ch t r n khan. Công th c c u t o c a X là A. CH2=CHCH2COOCH3. B. CH3COOCH=CHCH3. C. C2H5COOCH=CH2. D. CH2=CHCOOC2H5. Câu 8: (CðA-2010)H n h p Z g m hai este X và Y t o b i cùng m t ancol và hai axit cacboxylic k ti p nhau trong dãy ñ ng ñ ng (MX < MY). ð t cháy hoàn toàn m gam Z c n dùng 6,16 lít khí O2 (ñktc), thu ñư c 5,6 lít khí CO2 (ñktc) và 4,5 gam H2O. Công th c este X và giá tr c a m tương ng là A. CH3COOCH3 và 6,7 B. HCOOC2H5 và 9,5 C. HCOOCH3 và 6,7 D. (HCOO)2C2H4 và 6,6 Câu 9: (CðA-2010)Cho 45 gam axit axetic ph n ng v i 69 gam ancol etylic (xúc tác H2SO4 ñ c), ñun nóng, thu ñư c 41,25 gam etyl axetat. Hi u su t c a ph n ng este hoá là http://ebook.here.vn – Thư vi n ð thi tr c nghi m, Bài gi ng, Giáo trình -------- Trang - 1 -
  2. Este trong các ñ thi Cao ñ ng – ð i h c Gv: Huỳnh B o Luân –Dð: 0906500083 A. 62,50% B. 50,00% C. 40,00% D. 31,25% Câu 10: (ðHA-2007)Thu phân hoàn toàn 444 gam m t lipit thu ñư c 46 gam glixerol (glixerin) và hai lo i axit béo. Hai lo i axit béo ñó là A. C15H31COOH và C17H35COOH. B. C17H33COOH và C15H31COOH. C. C17H31COOH và C17H33COOH. D. C17H33COOH và C17H35COOH. Câu 11: (ðHA-2007)Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat b ng 200 ml dung d ch NaOH 0,2M. Sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn, cô c n dung d ch thu ñư c ch t r n khan có kh i lư ng là A. 8,56 gam. B. 3,28 gam. C. 10,4 gam. D. 8,2 gam. Câu 12: (ðHA-2007)H n h p X g m axit HCOOH và axit CH3COOH (t l mol 1:1). L y 5,3 gam h n h p X tác d ng v i 5,75 gam C2H5OH (có xúc tác H2SO4 ñ c) thu ñư c m gam h n h p este (hi u su t c a các ph n ng este hoá ñ u b ng 80%). Giá tr c a m là A. 10,12. B. 6,48. C. 8,10. D. 16,20. Câu 13: (ðHA-2007) Khi th c hi n ph n ng este hoá 1 mol CH3COOH và 1 mol C2H5OH, lư ng este l n nh t thu ñư c là 2/3 mol. ð ñ t hi u su t c c ñ i là 90% (tính theo axit) khi ti n hành este hoá 1 mol CH3COOH c n s mol C2H5OH là (bi t các ph n ng este hoá th c hi n cùng nhi t ñ ) A. 0,342. B. 2,925. C. 2,412. D. 0,456. Câu 14: (ðHB-2008) H p ch t h u cơ no, ña ch c X có công th c phân t C7H12O4. Cho 0,1 mol X tác d ng v a ñ v i 100 gam dung d ch NaOH 8% thu ñư c ch t h u cơ Y và 17,8 gam h n h p mu i. Công th c c u t o thu g n c a X là A. CH3OOC–(CH2)2–COOC2H5. B. CH3COO–(CH2)2–COOC2H5. C. CH3COO–(CH2)2–OOCC2H5. D. CH3OOC–CH2–COO–C3H7. Câu 15: (ðHB-2008) Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam ch t béo c n v a ñ 0,06 mol NaOH. Cô c n dung d ch sau ph n ng thu ñư c kh i lư ng xà phòng là A. 17,80 gam. B. 18,24 gam. C. 16,68 gam. D. 18,38 gam. Câu 16: (ðHB-2008)Cho h n h p X g m hai h p ch t h u cơ no, ñơn ch c tác d ng v a ñ v i 100 ml dung d ch KOH 0,4M, thu ñư c m t mu i và 336 ml hơi m t ancol ( ñktc). N u ñ t cháy hoàn toàn lư ng h n h p X trên, sau ñó h p th h t s n ph m cháy vào bình ñ ng dung d ch Ca(OH)2 (dư) thì kh i lư ng bình tăng 6,82 gam. Công th c c a hai h p ch t h u cơ trong X là A. CH3COOH và CH3COOC2H5. B. C2H5COOH và C2H5COOCH3. C. HCOOH và HCOOC2H5. D. HCOOH và HCOOC3H7. Câu 17: (ðHB-2008)Este X (có kh i lư ng phân t b ng 103 ñvC) ñư c ñi u ch t m t ancol ñơn ch c (có t kh i hơi so v i oxi l n hơn 1) và m t amino axit. Cho 25,75 gam X ph n ng h t v i 300 ml dung d ch NaOH 1M, thu ñư c dung d ch Y. Cô c n Y thu ñư c m gam ch t r n. Giá tr m là A. 27,75. B. 24,25. C. 26,25. D. 29,75. Câu 18: (ðHA-2008)Este X có các ñ c ñi m sau: - ð t cháy hoàn toàn X t o thành CO2 và H2O có s mol b ng nhau; - Thu phân X trong môi trư ng axit ñư c ch t Y (tham gia ph n ng tráng gương) và ch t Z (có s nguyên t cacbon b ng m t n a s nguyên t cacbon trong X). Phát bi u không ñúng là: http://ebook.here.vn – Thư vi n ð thi tr c nghi m, Bài gi ng, Giáo trình -------- Trang - 2 -
  3. Este trong các ñ thi Cao ñ ng – ð i h c Gv: Huỳnh B o Luân –Dð: 0906500083 A. ð t cháy hoàn toàn 1 mol X sinh ra s n ph m g m 2 mol CO2 và 2 mol H2O. B. Ch t Y tan vô h n trong nư c. C. Ch t X thu c lo i este no, ñơn ch c. D. ðun Z v i dung d ch H2SO4 ñ c 170oC thu ñư c anken. Câu 19 : (ðHA-2009)Xà phòng hóa hoàn toàn 66,6 gam h n h p hai este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 b ng dung d ch NaOH, thu ñư c h n h p X g m hai ancol. ðun nóng h n h p X v i H2SO4 ñ c 1400C, sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn thu ñư c m gam nư c. Giá tr c a m là A. 18,00. B. 8,10. C. 16,20. D. 4,05. Câu 20: (ðHA-2009) Xà phòng hóa hoàn toàn 1,99 gam h n h p hai este b ng dung d ch NaOH thu ñư c 2,05 gam mu i c a m t axit cacboxylic và 0,94 gam h n h p hai ancol là ñ ng ñ ng k ti p nhau. Công th c c a hai este ñó là A. HCOOCH3 và HCOOC2H5. B. C2H5COOCH3 và C2H5COOC2H5. C. CH3COOC2H5 và CH3COOC3H7. D. CH3COOCH3 và CH3COOC2H5. Câu 21: (ðHA-2009)Ch t h u cơ X có công th c phân t C5H8O2. Cho 5 gam X tác d ng v a h t v i dung d ch NaOH, thu ñư c m t h p ch t h u cơ không làm m t màu nư c brom và 3,4 gam m t mu i. Công th c c a X là A. CH3COOC(CH3)=CH2. B. HCOOC(CH3)=CHCH3. C. HCOOCH2CH=CHCH3 D. HCOOCH=CHCH2CH3. Câu 22: (ðHB-2010)H p ch t h u cơ m ch h X có công th c phân t C6H10O4. Th y phân X t o ra hai ancol ñơn ch c có s nguyên t cacbon trong phân t g p ñôi nhau. Công th c c a X là A. CH3OCO-CH2-COOC2H5. B. C2H5OCO-COOCH3. C. CH3OCO-COOC3H7. D. CH3OCO-CH2-CH2-COOC2H5. Câu 23: (ðHB-2010) H n h p X g m axit panmitic, axit stearic và axit linoleic. ð trung hòa m gam X c n 40 ml dung d ch NaOH 1M. M t khác, n u ñ t cháy hoàn toàn m gam X thì thu ñư c 15,232 lít khí CO2 (ñktc) và 11,7 gam H2O. S mol c a axit linoleic trong m gam h n h p X là A. 0,015. B. 0,010. C. 0,020. D. 0,005. Câu 24: (ðHA-2010)ð t cháy hoàn toàn m t este ñơn ch c, m ch h X (phân t có s liên k t π nh hơn 3), thu ñư c th tích khí CO2 b ng 6/7 th tích khí O2 ñã ph n ng (các th tích khí ño cùng ñi u ki n). Cho m gam X tác d ng hoàn toàn v i 200 ml dung d ch KOH 0,7M thu ñư c dung d ch Y. Cô c n Y thu ñư c 12,88 gam ch t r n khan. Giá tr c a m là A. 10,56. B. 7,20. C. 8,88. D. 6,66. Câu 25: (ðHA-2010)Thu phân hoàn toàn 0,2 mol m t este E c n dùng v a ñ 100 gam dung d ch NaOH 24%, thu ñư c m t ancol và 43,6 gam h n h p mu i c a hai axit cacboxylic ñơn ch c. Hai axit ñó là A. HCOOH và C2H5COOH. B. HCOOH và CH3COOH. C. C2H5COOH và C3H7COOH. D. CH3COOH và C2H5COOH. ---------------------- H t ---------------------- http://ebook.here.vn – Thư vi n ð thi tr c nghi m, Bài gi ng, Giáo trình -------- Trang - 3 -

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản