intTypePromotion=3

Bài tập lớn Cơ học kết cấu 2: Tính khung tĩnh định theo phương pháp lực - Đề số 9.2

Chia sẻ: Mai Thị Vân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
496
lượt xem
150
download

Bài tập lớn Cơ học kết cấu 2: Tính khung tĩnh định theo phương pháp lực - Đề số 9.2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài tập lớn Cơ học kết cấu 2: Tính khung tĩnh định theo phương pháp lực - Đề số 9.2 trình bày về cách tính hệ siêu tĩnh do tải trọng tác dụng; tính hệ siêu tính chịu tác dụng của 3 nguyên nhân (tải trọng, nhiệt độ thay đổi và gối tựa dời chỗ).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập lớn Cơ học kết cấu 2: Tính khung tĩnh định theo phương pháp lực - Đề số 9.2

 1. Tr-êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt   Bµi TËp Lín C¬ KÕt CÊu Bµi tËp lín sè 2 tÝnh khung tÜnh ®Þnh theo ph-¬ng ph¸p lùc B¶ng sè liÖu vÒ kich th-íc vµ t¶i träng ( §Ò sè 9-5 ) KÝch th-íc h×nh häc T¶i träng L1 L2 q (kN/m ) P (kN ) M (kNm ) 10 12 40 80 150 * S¬ ®å tÝnh I P = 80 q = 40 2J 6m 2J P= 80 2J M = 150 J 12m J 3J H D 5m 5m 8m 10m SV Phïng Manh H-ng -1- Líp XDCTN & Má _K52
 2. Tr-êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt   Bµi TËp Lín C¬ KÕt CÊu Bµi lµm 1.TÝnh hÖ siªu tÜnh do t¶i träng t¸c dông 1.1 VÏ c¸c biÓu ®å néi lùc: Momen uèn MP , lùc c¾t QP , lùc däc NP trªn hÖ siªu tÜnh ®· cho.BiÕt F = 10J/L12 (m2) a. X¸c ®Þnh bËc siªu tÜnh vµ chän hÖ c¬ b¶n . * BËc siªu tÜnh ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau : n = T + 2K +3H + C – 3D n = 2.2 + 3.0 + 8 – 3.3 = 3  bËc siªu tÜnh cña hÖ lµ bËc 3 * Chän hÖ c¬ b¶n I q 2J 6m 2J 2J J 12m J 3J H D 5m 5m 8m 10m SV Phïng Manh H-ng -2- Líp XDCTN & Má _K52
 3. Tr-êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt   Bµi TËp Lín C¬ KÕt CÊu * HÖ tÜnh ®Þnh t-¬ng ®-¬ng. I P= 80 q = 40 2J 6m 2J P= 80 2J M = 150 J 12m J 3J X2 X3 H D X1 5m 5m 8m 10m b. Thµnh lËp c¸c ph-¬ng tr×nh chÝnh t¾c d¹ng ch÷.  11X1  12 X 2 13X3 1p  0   21X1   22 X 2  23X3  2p  0 *   31X1   32 X 2  33X3 3p  0 c. X¸c ®Þnh c¸c hÖ sè vµ sè h¹ng tù do cña hÖ ph-¬ng tr×nh chÝnh t¾c , kiÓm tra kÕt qu¶ tÝnh ®-îc . * VÏ biÓu ®å m« men ®¬n vÞ : M 1 , M 2 , M 3 do lÇn l-ît c¸c lùc X1 = 1 , X2 = 1 , X3 = 1 t¸c dông lªn hÖ c¬ b¶n. I 7,5 2J 6m 2J 12 2J 12 J 12m J 3J M1 H D X1= 1 10,5 YH=12/5 YD=63/20 5m 5m 8m 10m SV Phïng Manh H-ng -1- Líp XDCTN & Má _K52
 4. Tr-êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt   Bµi TËp Lín C¬ KÕt CÊu 2J 1,25 6m 1 2J 1 2J J 12m M2 J 3J 1 D X2=1 H 1,25 YH=1/5 YD=13/40 5m 5m 8m 10m I 2J 22,5 6m 2J 12 2J M3 J 12m J 3J X 3=1 H D 40,5 YD=18/8 5m 5m 8m 10m * VÏ biÓu ®å M0P do t¶i träng t¸c dông lªn t¸c dông lªn hÖ c¬ b¶n. I P = 80 q = 40 2J 6m 2J P= 80 2J M = 150 J 12m J 3J H D 5m 5m 8m 10m SV Phïng Manh H-ng -2- Líp XDCTN & Má _K52
 5. Tr-êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt   Bµi TËp Lín C¬ KÕt CÊu 1587,5 I 2J 6m 2J 400 2J J 150 M op 12m J 3J 1292,5 5m 5m 8m 10m * Dïng c«ng thøc Mohr – Macxeon vµ phÐp nh©n biÓu ®å ®Ó x¸c ®Þnh c¸c hÖ sè vµ c¸c sè h¹ng tù do cña hÖ ph-¬ng tr×nh chÝnh t¾c. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11  . .12.12.8  . .12.5.8  . .12.5.8  . .12.10.8  . .10.7,5.5  EJ 2 2 EJ 2 2 EJ 2 2 EJ 2 2 EJ 2 1 1 1  1676,3   .7,5.7,5.5  .10,5.10,5.7   EJ  2 2  EJ 1  1 1 2 1 1 2 1 1 5  22  .12.1.1  2.  . .1.5.   . .1.10.  . .10.1, 25.  EJ  2 EJ 2 3  2 EJ 2 3 2 EJ 2 6 1 46,1  .1, 25.18.1, 25  EJ EJ 18 1 1 1 1 1 1 1  33    40,5  z  2 . .12.12.8  . .12.10.8  . .10.22,5.15  dz 3EJ 2 2 EJ 2 2 EJ 2 EJ 0 19622,3  33  EF 1 1  1 1 2 1 1 2 1 1 12   21   . .12.12.1  2.  . .12.5.   . .12.10.  . .1, 25.10.5  EJ 2  2 EJ 2 3  2 EJ 2 3 2 EJ 2 1 1 1 1 93,9  . .7,5.7,5.1, 25  . .10,5.10,5.1, 25  EJ 2 EJ 2 EJ SV Phïng Manh H-ng -3- Líp XDCTN & Má _K52
 6. Tr-êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt   Bµi TËp Lín C¬ KÕt CÊu 1 1 2 1 1 5 1 1 775, 6  23   32  . .12.10.  . .10.22,5.  .  40,5  22,5  .18. .1, 25  2 EJ 2 3 2 EJ 2 6 EJ 2 EJ 18 1 1 1 1 1 815,3 13   31   . .12.10.8  2 EJ 2 . .10.7,5.15  2 EJ 2 EJ  10,5  z  .  40,5  z  dz  0 EJ 1 1 1 2 1 1 1P  . .150.10.8  . .10.400.6  . .10.1587,5.5  2 EJ 2 2 EJ 3 2 EJ 2 18 1 104617,3  . 160 z  1292,5  .  z  10,5 dz  EJ 0 EJ 1 1 2 1 2 1 1 5 2P   . .150.10. .  . .10.400.0,5  . .10.1587,5.  2 EJ 2 3 2 EJ 3 2 EJ 2 6 18 1 7542, 4  . 160 z  1292,5  .  1, 25  dz   EJ 0 EJ 1 1 1 2 1 1 3 P   . .150.10.8  . .10.400.6  . .10.1587,5.15  2 EJ 2 2 EJ 3 2 EJ 2 18 1 76399,8  . 160 z  1292,5  .  z  40,5  dz   EJ 0 EJ * KiÓm tra c¸c hÕ sè  km cña hÖ ph-¬ng tr×nh chÝnh t¾c. +/ VÏ biÓu ®å m« men ®¬n vÞ tæng céng M S . M   M   M   M  S 1 2 3 I 2J 16,25 6m 11 2J 12 1 2J J 11 Ms 12m J 3J X2=1 X3=1 1 H D X1=1 52,25 5m 5m 8m 10m SV Phïng Manh H-ng -4- Líp XDCTN & Má _K52
 7. Tr-êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt   Bµi TËp Lín C¬ KÕt CÊu +/ KiÓm tra c¸c hÖ sè trªn hµng thø nhÊt cña hÖ ph-¬ng tr×nh chÝnh t¾c.  1m     11  12  13  M 1 . M S 1676,3 93,9 815,3 2397, 7 Ta cã : 11  12  13     EJ EJ EJ EJ  M  . M   EJ1 . 12 .11.11. 253  EJ1 . 12 .1.1. 13  2.  2 EJ 1 S 1 1 2  . .11.5.8   1 1 . .1.10.8   2 EJ 2 1 1 1 1 1 1 2397, 7  . .16,3.10.5  . .7,5.7,5.21,3  . .10,5.10,5.45, 3  2 EJ 2 EJ 2 EJ 2 EJ  C¸c hÖ sè trªn hµng thø nhÊt lµ ®óng. +/ KiÓm tra c¸c hÖ sè trªn hµng thø hai cña hÖ ph-¬ng tr×nh chÝnh t¾c.  2m      21   22   23  M 2 . M S 93,9 46,1 775, 6 727,8 Ta cã :  21   22   23     EJ EJ EJ EJ  M  . M   EJ1 . 12 .1.1.1  EJ1 . 12 .11.11.1  2.  2 EJ 2 S 1 1 2 2 . .11.5.   1 1 2 . .10.1.  3  2 EJ 2 3 1 1 5 1 1 727,8  . .10.16,3.  . 16,3  52,3 . .18.1, 25  2 EJ 2 6 EJ 2 EJ  C¸c hÖ sè trªn hµng thø hai lµ ®óng. +/ KiÓm tra c¸c hÖ sè trªn hµng thø ba cña hÖ ph-¬ng tr×nh chÝnh t¾c.  3m      31   32   33  M 3 . M S 815,3 775, 6 19622,3 21213, 2 Ta cã :  31   32   33     EJ EJ EJ EJ    M3 . M S  1 1 3EJ 2 . .12.12.8  1 1 . .1.10.8  2 EJ 2 1 1 . .10.16,3.15  2 EJ 2 18 1 21213, 2  .  40,5  z  .  52,3  2 z  dz  EJ 0 EJ  C¸c hÖ sè trªn hµng thø ba lµ ®óng. +/ KiÓm tra tÊt c¶ c¸c hÖ sè cña hÖ ph-¬ng tr×nh chÝnh t¾c.    3 3   k 1 m 1 km  MS . MS 3 3 24338, 7 Ta cã :   k 1 m 1 km  EJ SV Phïng Manh H-ng -5- Líp XDCTN & Má _K52
 8. Tr-êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt   Bµi TËp Lín C¬ KÕt CÊu  M  . M   EJ1 . 12 .1.1. 23  12 .11.11. 223   2.  2EJ S S 1 1 2 22  . .11.5.   3  18 1 1 1 1 2 1 1 65 1 .  52,3  2 z  dz 2  . .12.12.8  . .10.1.  . .10.16,3.  3EJ 2 2 EJ 2 3 2 EJ 2 6 EJ 0  M  . M   24338, S S EJ 7  TÊt c¶ c¸c hÖ sè cña hÖ ph-¬ng tr×nh chÝnh t¾c ®Òu ®óng. +/ KiÓm tra c¸c sè h¹ng tù do cña hÖ ph-¬ng tr×nh chÝnh t¾c.  kp     1 p   2 p   3 p  M PO . M S 104617,3 7542, 4 76399,8 20675,1 Ta cã : 1 p   2 p  3 p     EJ EJ EJ EJ  M  . M    2EJ O P S 1 1 2 2 2 3 3  .  .150.10  .10.400.0,5   1 1 65 . .10.1587,5.   2 EJ 2 6 18 1 20675,1  .  52,3  2 z  . 1292,5  160 z  dz  EJ 0 EJ  C¸c sè h¹ng tù do cña hÖ ph-¬ng tr×nh chÝnh t¾c lµ ®óng. d. Gi¶i hÖ ph-¬ng tr×nh chÝnh t¾c. Thay tÊt c¶ c¸c hÖ sè vµ sè h¹ng tù do tÝnh ®-îc vµo hÖ ph-¬ng tr×nh chÝnh t¾c ta ®-îc :  1676,3 93,9 815,3 104617,3  EJ X1 - EJ X 2  EJ X 3  0  EJ X1  115, 7  KN   93,9 46,1 775, 6 7542, 4  - X1  X2  X3  0  X 2  652, 2  KNm   EJ EJ EJ EJ   815,3 775, 6 19622,3 76399,8 X3  34,5  KN   EJ X1  X 2  X 3   0  EJ EJ EJ e. VÏ biÓu ®å m« men trªn hÖ siÕu tÜnh ®· cho do t¶i träng t¸c dông MP. KiÓm tra c©n b»ng nót vµ kiÓm tra ®iÒu kiÖn chuyÓn vÞ. * VÏ biÓu ®å MP  M    M  .X   M  .X   M  .X   M  P 1 1 2 2 3 3 O p SV Phïng Manh H-ng -6- Líp XDCTN & Má _K52
 9. Tr-êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt   Bµi TËp Lín C¬ KÕt CÊu 2416,3 I 2J 2J 6m 736,2 414 2J J 736,2 1300,2 12m J 3J Mp H D 652,2 1925,4 5m 5m 8m 10m * KiÓm tra c©n b»ng c¸c nót. 2416,3 1300,2 736,2 736,2 150 736,2 2416,3 414 * KiÓm tra ®iÒu kiÖn chuyÓn vÞ.    1 22  12 1 1 M S . M P    115, 7 z  652, 2  .  z  1 dz  2.  2 EJ . 2 .5.736, 2. 3   EJ 0 1 1 2 1 2 1 1 65  . .1300, 2.10  . .10.400.0,5  . .10.2416,3.  2 EJ 2 3 2 EJ 3 2 EJ 2 6 1 1 1 1  . .10.2416,3.23  . .8.1925, 4.47  0,1 EJ 2 EJ 2 Ta thÊy chuyÓn vÞ rÊt nhá nªn co thÓ coi  0 , ®iÒu ®ã chøng tá MP vÏ ®óng. SV Phïng Manh H-ng -7- Líp XDCTN & Má _K52
 10. Tr-êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt   Bµi TËp Lín C¬ KÕt CÊu f. VÏ biÓu ®å lùc däcNP , vµ lùc c¾t QP trªn hÖ siªu tÜnh ®· cho. 241,7 241,7 - 241,2 2J 147,3 147,3 2J - 6m + 290 + 34,5 115,7 2J 30 J + Qp 12m - + J 3J H D 34,5 241,2 115,7 5m 5m 8m 10m 161,2 161,2 16,2 - 241,7 + 195,7 195,7 2J 2J 6m - - 147,3 11 - J 12m - - 224 J Np 3J H 147,3 11 D 241,7 5m 5m 8m 10m SV Phïng Manh H-ng -8- Líp XDCTN & Má _K52
 11. Tr-êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt   Bµi TËp Lín C¬ KÕt CÊu 1.2 X¸c ®Þnh chuyÓn vÞ ngang cña ®iÓm I . BiÕt E = 2.108 KN/m2 , J= 10-6.L14 =10-2 (m4).  EJ  2.106  kNm2  a. LËp tr³ng th²i phô “k” v¯ vÏ biÓu ®å m« men M ko ë tr³ng th²i “ k “ P=1 I k 2J 6m 2J 2J J 12m "k" J 3J H D 1 18 5m 5m 8m 10m b. X¸c ®Þnh chuyÓn vÞ ngang t¹i I Dïng c«ng thøc mohr – macxoen ®Ó tÝnh chuyÓn vÞ t¹i I 18 M k .M p 1 387342  IP     . 1925, 4  241, 2 z 18  z  dz  li EJ EJ 0 5EJ 387342  Ip   0, 039  m   3,9  cm  5.2.108.102 VËy ®iÓm I sÏ dÞch chuyÓn sang ph¶i mét ®o¹n  IP  3,9  cm  . SV Phïng Manh H-ng -9- Líp XDCTN & Má _K52
 12. Tr-êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt   Bµi TËp Lín C¬ KÕt CÊu 2. TÝnh hÖ siªu tÜnh chÞu t¸c dông cña c¶ 3 nguyªn nh©n ( t¶i träng , nhiÖt ®é thay ®æi vµ gèi tùa dêi chç) BiÕt : - NhiÖt ®é thay ®æi trong thanh xiªn : thí trªn lµ Ttr = +360 , thí d-íi lµ Td = +280 - Thanh xiªn cã chiÒu cao tiÕt diÖn h = 0,1m - HÖ sè d·n në v× nhiÖt ®é   105 - ChuyÓn vÞ gèi tùa + Gèi D dÞch chuyÓn sang ph¶i mét ®o¹n 1  0, 001L1  m  + Gèi H bÞ lón xuèng mét ®o¹n  2  0, 001L2  m  2.1 ViÕt hÖ ph-¬ng chÝnh t¾c ë d¹ng sè a. chän hÖ c¬ b¶n gièng nh- trªn q = 40 I P= 80 o Ttr= +36 2J 2J o P= 80 T = +28 d 2J M = 150 J J 3J X2 X3 H D X1 1 2 b. LËp hÖ ph-¬ng tr×nh chÝnh t¾c d¹ng ch÷ .  11X1  12 X 2 13X3 1p  1t  1  0   21X1   22 X 2  23X3  2p   2t   2  0 **   31X1   32 X 2  33X3 3p  3t  3  1 SV Phïng Manh H-ng - 10 - Líp XDCTN & Má _K52
 13. Tr-êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt   Bµi TËp Lín C¬ KÕt CÊu c. X¸c ®Þnh c¸c hª sè cña hÖ ph-¬ng tr×nh chÝnh t¾c. - TÊt c¶ c¸c hÖ sè cña hÖ ph-¬ng tr×nh chÝnh t¾c ®Òu gièng c¸c hÖ sè ë phÇn 1. d. X¸c ®Þnh c¸c sè h¹ng tù do.  104617,3 1 p  EJ  Ta cã :  2 p   7542, 4  EJ  76399,8  3 p   EJ   k    Rki . im Ta cã :  (k=1;2;3)  kt    .tc . N    .t. M k h k 1  0, 001.L1  0, 001.10  0, 01 m  ;  2  0, 001.L2  0, 001.12  0, 012  m  Víi 28  36 tc   320 ; t  28  36  80 ;   105 ; h  0,1 m  2 +/ Sö dông biÓu ®å M 1 , M 2 , M 3 ë phÇn1.   12  12 1     5 . 2   5 .0, 012  0, 0288  m      1  1   2     . 2    .0, 012  2, 4.103  m   5  5  3  0   - Lùc däc N1 trong thanh xiªn khi X1=1 g©y ra lµ : N1 =- 0,35(kN) 105 1  1t  105.32.10.  0,35  .8. .12.10  0, 049 0,1 2 - Lùc däc N 2 trong thanh xiªn khi X2=1 g©y ra lµ : N 2 =- 0,075(kN) 105 1   2t  10 .32.10.  0, 075   5 .8. .10.1  3, 76.103 0,1 2 - Lùc däc N 3 trong thanh xiªn khi X3=1 g©y ra lµ : N 3 =- 2,15(kN) 105 1  3t  105.32.10.  2,15  .8. .10.12  0, 043 0,1 2 SV Phïng Manh H-ng - 11 - Líp XDCTN & Má _K52
 14. Tr-êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt   Bµi TËp Lín C¬ KÕt CÊu e.ViÕt hÖ ph-¬ng tr×nh chÝnh t¾c ë d¹ng sè. Thay tÊt c¶ c¸c gi¸ trÞ t×m ®-îc vµo (**) ta ®-îc:  1676,3 93,9 815,3 104617,3  EJ X1 - EJ X 2  EJ X 3  EJ  0, 049  0, 0288  0   93,9 46,1 775, 6 7542, 4 - X1  X2  X3   3, 76.10 3  2, 4.10 3  0  EJ EJ EJ EJ  815,3 775, 6 19622,3 76399,8  EJ X1  EJ X 2  EJ X 3  EJ  0, 043  0, 01   1676,3 93,9 815,3 104617,3  EJ X1 - EJ X 2  EJ X 3  EJ  0, 0202  0    93,9 46,1 775, 6 7542, 4 - X1  X2  X3   1,36.103  0 (***)  EJ EJ EJ EJ  815,3 775, 6 19622,3 76399,8  EJ X1  EJ X 2  EJ X 3  EJ  0, 043  0, 01  Víi EJ  2.106  kNm2  (***) chÝnh lµ hÖ ph-¬ng tr×nh chÝnh t¾c ë d¹ng sè. 2.2 Tr×nh bµy . a.C¸ch vÏ biÓu ®å MCC do 3 nguyªn nh©n ®ång thêi t¸c dông lªn trªn hÖ siªu tÜnh ®· cho vµ c¸ch kiÓm tra. - M« men uèn M CC do t¸c dông ®ång thêi cña 3 nguyªn nh©n: t¶i träng, nhiÖt ®é thay ®æi trªn thanh xiªn vµ sù dêi chç cña 2 gèi tùa D vµ H. + Gi¶i hÖ ph-¬ng tr×nh (***) ta ®-îc 3 nghiÖm : X1 , X 2 , X 3 +  M CC    M 1  . X 1   M 2  . X 2   M 3  . X 3   M PO  + KiÓm tra ®iÒu kiÖn chuyÓn vÞ ta dïng biÓu thøc :  M CC  .  M S     kt    k   VÕ ph¶i cña hÖ ph-¬ng tr×nh 3 3 k 1 k 1     M CC  . M S  1t   2t   3t  1   2    3  1   M CC  .  M     0, 049   3, 76.10 S 3    0, 043  0, 0288  2, 4.103  0, 01  0, 014   M CC  .  M   0, 014 S NÕu kÕt qu¶ nh©n biÓu ®å tháa m·n biÓu thøc trªn th× cã nghÜa biÓu ®å M CC ®-îc xem lµ ®óng. SV Phïng Manh H-ng - 12 - Líp XDCTN & Má _K52
 15. Tr-êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt   Bµi TËp Lín C¬ KÕt CÊu b.C¸ch tÝnh chuyÓn vÞ ngang t¹i I. - LËp tr³ng th²i phô “k” P=1 I k 2J 6m 2J 2J J 12m "k" J 3J H D 1 18 1 2 5m 5m 8m 10m - TÝnh hÖ tÜnh ®Þnh ®± chän ë tr³ng th²i “k”: x²c ®Þnh ph°n lùc t³i D v¯ H, vÏ biÓu ®å m« men vµ x¸c ®Þnh lùc däc trong thanh xiªn. - X¸c ®Þnh chuyÓn vÞ ngang t¹i I theo c«ng thøc:      I P ,t o ,   M CC  . M k0   0kt   0k  Trong ®ã :  M CC  lµ biÓu ®å m« men trªn hÖ siªu tÜnh do t¸c dông ®ång thêi 3 nguyªn nh©n: t¶i träng , nhiÖt ®é thay ®æi trong thanh xiªn vµ chuyÓn dêi gèi tùa.   M k0 l¯ biÓu ®å m« men ë tr³ng th²i “k” do Pk =1 g©y ra t¹i ®iÓm cÇn tÝnh chuyÓn vÞ.  0kt lµ chuyÓn vÞ do nhiÖt ®é g©y ra trªn thanh xiªn cña hÖ tÜnh ®Þnh ®± chän l¯m tr³ng th²i “ k “ v¯ chóng ®­îc x¸c ®Þnh :   0kt    .tc . N    .  t. M k h k SV Phïng Manh H-ng - 13 - Líp XDCTN & Má _K52
 16. Tr-êng §¹i Häc Má §Þa ChÊt   Bµi TËp Lín C¬ KÕt CÊu  0k lµ chuyÓn vÞ do chuyÓn vÞ c-ìng bøc g©y ra t¹i c¸c liªn kÕt tùa cña hÖ tÜnh ®Þnh ®· chän lµm trang th²i “k” v¯ chóng ®­îc x²c ®Þnh: 0k    Rki .im ë ®©y lùc däc trong thanh xiªn , ph¶n lùc t¹i gèi H ,D trong hÖ tÜnh ®Þnh chän l¯m tr³ng th²i “ k “ th× b´ng 0  0kt  0k  0       IP ,t o ,   M CC  . M k0 SV Phïng Manh H-ng - 14 - Líp XDCTN & Má _K52

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản