Bài tập môm xác suất thống kê - Chương: LY THUYẾT ƯỚC LƯỢNG

Chia sẻ: Lâm Trúc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
210
lượt xem
23
download

Bài tập môm xác suất thống kê - Chương: LY THUYẾT ƯỚC LƯỢNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một công ty có hàng ngàn công nhân, chọn ngẫu nhiên 30 công nhân thấy thu nhập trung bình 380 ngàn đồng một tuần,độ lệch chuẩn của mẫu(hiệu chỉnh) là 30 ngàn đồng. Với độ tin cậy 95%. Hãy tìm khoảng tin cậy của thu nhập trung bình của công nhân công ty trên. 1) Kiểm tra ngẫu nhiên 25 bóng đèn của công ty A,thấy tuổi thọ trung bình là 5000 giờ, độ lệch chuẩn của mẫu (hiệu chỉnh)là 200 giờ. Giả sử tuổi thọ của bóng đèn có phân phối chuẩn. Hãy ước lượng tuổi thọ trung bình...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập môm xác suất thống kê - Chương: LY THUYẾT ƯỚC LƯỢNG

  1. BAØI TAÄP Chöông: LY ÙTHUYEÁT ÖÔÙC LÖÔÏNG 1) Moät coâng ty coù haøng ngaøn coâng nhaân, choïn ngaãu nhieân 30 coâng nhaân thaáy thu nhaäp trung bình 380 ngaøn ñoàng moät tuaàn,ñoä leäch chuaån cuûa maãu(hieäu chænh) laø 30 ngaøn ñoàng. Vôùi ñoä tin caäy 95%. Haõy tìm khoaûng tin caäy cuûa thu nhaäp trung bình cuûa coâng nhaân coâng ty treân. 1) Kieåm tra ngaãu nhieân 25 boùng ñeøn cuûa coâng ty A,thaáy tuoåi thoï trung bình laø 5000 giôø, ñoä leäch chuaån cuûa maãu (hieäu chænh)laø 200 giôø. Giaû söû tuoåi thoï cuûa boùng ñeøn coù phaân phoái chuaån. Haõy öôùc löôïng tuoåi thoï trung bình cuûa loaïi boùng ñeøn treân vôùi ñoä tin caäy 95%. 2) Kieåm tra 15 boùng ñeøn hình TV cuûa moät haõng ñieän töû, thaáy tuoiå thoï trung bình laø 9000 giô; tuoåi thoï cuûa boùng ñeøn hình coù phaân phoái chuaån vôùi ñoä leäch chuaån laø   500 giôø a) Vôùi ñoä tin caäy 95% ; tìm khoaûng tin caäy cuûa tuoåi thoï trung bình cuûa boùng ñeøn hình. b) Vôùi ñoä chính xaùc laø 200 giôø ,thì ñoä tin caäy laø bao nhieâu? 3) Thaêm doø 81 ngöôøi ñang söû duïng ñieän thoaïi di ñoäng veà soá tieàn phaûi traûõ trong 1 thaùng,thaáy soá tieàn trung bình moät ngöôøi phaûi traû laø 200 ngaøn ñoàng ,ñoä leäch chuaån cuûa maãu(hieäu chænh) laø 50 ngaøn ñoàng. a) Vôùi ñoä tin caäy laø 99%, haõy öôùc löôïng soá tieàn trung bình moät ngöôøi söû duïng ñieän thoaïi di ñoäng phaûi traû. b) Vôùi ñoä chính xaùc laø 30 ngaøn ñoàng ,thì ñoä tin caäy laø bao nhieâu ? 4) Kieåm tra 25 bao ñöôøng ñöôïc vaøo bao qua moät daây chuyeàn töï ñoäng,thaáy troïng löôïng trung bình moät bao laø 990 g vaø ñoä leäch chuaån cuûa maãu (hieäu chænh)laø 5 g. Vôùi ñoä tin caäy laø 90%. Haõy öôùc löôïng troïng löôïng trung bình cuûa moät bao ñöôøng . Giaû söû troïng löôïng caùc bao ñöôøng coù phaân phoái chuaån.
  2. 5) Khaûo saùt 64 treû em ñoä tuoåi caáp moät veà thôøi gian xem TV, nhaän thaáy thôøi gian trung bình xem TV cuûa caùc em laø 25 giôø/ tuaàn, ñoä leäch chuaån cuûa maãu (hieäu chænh)laø 5 giôø. Haõy öôùc löôïng thôøi gian trung bình caùc em trong ñoä tuoåi caáp moät xem TV trong moät tuaàn vôùi ñoä tin caäy laø 92%. 6) Taïi moät ñòa phöông khaûo saùt 169 hoä gia ñình, coù 80 hoä coù maùy tính. Haõy öôùc löôïng tyû leä hoä gia ñình coù maùy tính taïi ñòa phöông treân vôùi ñoä tin caäy 95%. 7) Taïi moät ñòa phöông trong moät cuoäc khaûo saùt 324 hoïc sinh lôùp 12 veà nguyeän voïng döï thi vaøo ñaïi hoïc, coù 120 hoïc sinh seõ döï thi vaøo caùc ngaønh kinh teá. a) Haõy öôùc löôïng tyû leä hoïc sinh taïi ñòa phöông treân seõ döï thi vaøo ñaïi hoïc caùc ngaønh kinh teá, vôùi ñoä tin caäy laø 99%. b) Vôùi ñoä chính xaùc laø 5%, thì ñoä tin caäy laø bao nhieâu? 8) Taïi moät hoà nuoâi caù, laàn ñaàu baét leân 500 con, ñaùnh daáu chuùng baèng caùch ñeo voøng,sau ñoù thaû laïi vaøo hoà, moät thôøi gian sau baét leân 400 con thì thaáy coù 20 con coù ñeo voøng.Haõy öôùc löôïng soá caù coù trong hoà vôùi ñoä tin caäy 95%. 9) Taïi moät sieâu thò muoán khaûo saùt löôïng khaùch haøng söû duïng soá tieàn trung bình 500 ngaøn ñoàng ñeå mua haøng trong ngaøy vôùi ñoä tin caäy 99%, ñoä chính xaùc laø 25 ngaøn ñoàng, thì phaûi choïn moät maãu coù kích thöôùc bao nhieâu? Cho bieáùt theo moät maãu ñieàu tra sô boä thì ñoä leäch chuaån (hieäu chænh) laø 80 ngaøn ñoàng. 10) Theo moät khaûo saùt tyû leä sinh vieân khoái ngaønh kinh teá taïi moät tröôøng ñaïi hoïc laø 23,5%, haõy tìm kích thöôùc maãu vôùi ñoä tin caäy laø 90% vaø ñoä chính xaùc laø 4,6%. 11) Thaêm doø 30 nhaân vieân cuûa moät coâng ty nöôùc ngoaøi thaáy thu nhaäp trung bình 180 ñoâla/tuaàn, ñoä leäch chuaån cuûa maãu laø 14 ñoâla.Thu nhaäp cuûa nhaân vieân coâng ty coù phaân phoái chuaån. Vôùi ñoä tin caäy 95%. Haõy öôùc löôïng phöông sai thu nhaäp haèng tuaàn cuûa nhaân vieân coâng ty treân. 12) Laõi suaát coå phieáu cuûa moät coâng ty trong 6 naêm qua laø : 10% , 15% , 20% ,25% ,30%, 8%. Vôùi ñoä tin caäy laø 90%.
  3. Haõy öôùc löôïng ñoä phaân taùn cuûa laõi suaát coå phieáu treân. Cho bieát laõi suaát cuûa coå phieáu treân coù phaân phoái chuaån. 13) Thaêm doø 30 coâng nhaân cuûa moät coâng ty A thaáy thu nhaäp trung bình laø 1.8 trieäu ñoàng /thaùng, ñoä leäch chuaån cuûa maãu(hieäu chænh) laø 140 ngaøn ñoàng. Thaêm doø 40 coâng nhaân cuûa coâng ty B, thaáy thu nhaäp trung bình laø 1.7 trieäu ñoàng/thaùng,ñoä leäch chuaåh cuûa maãu(hieäu chænh) laø 100 ngaøn ñoàng. Haõy öôùc löôïng möùc cheânh leäch thu nhaäp cuûa 2 coâng ty treân, vôùi ñoä tin caäy 99%. 15) Moät coâng ty saûn xuaát boùng ñeøn coù 2 phaân xöôûng. Kieåm tra 10 boùng ñeøn cuûa phaân xöôûng A, thaáy tuoåi thoï trung bình laø 4000 giôø,ñoä leäch chuaån cuûa maãu(hieäu chænh) laø 200. Kieåm tra 8 boùng ñeøn cuûa phaân xöôûng B, thaáy tuoåi thoï trung bình laø 4600 giô ñoä leäch chuaån cuûa maãu(hieäu chænh) laø 250. Cho bieát tuoåi thoï cuûa boùng ñeøn do 2 phaân xöôûng treân saûn xuaát cuøng coù phaân phoái chuaån vaø ñoä leäch chuaån cuûa chuùng baèng nhau 16) Theo doûi löôïng khaùch ñaêng kyù ñaët phoøng taïi moät khaùch saïn naêm sao cuûa moät coâng ty du lòch,tröôùc vaø sau quaûng caùo,nhaän thaáy nhö sau: Tröôùc quaûng caùo theo doûi 15 ngaøy , tyû leä phoøng coù khaùch laø : 86% , 92% , 83% , 88% , 79% , 81%, 90%, 76% , 80% , 91%, 85%, 89%, 77% , 91%, 83%, Sau quaûng caùo theo doûi 15 ngaøy ,tyû leä phoøng coù khaùch laø: 88%, 94%, 97%, 99%, 89%, 90%, 91% , 89%, 93%, 92%, 98%, 89%,90%,91%, 96%, Giaû söû tyû leä thueâ phoøng coù phaân phoái chuaån. Vôùi ñoä tin caäy 90%. Haõy öôùc löôïng hieäu quaû cuûa chieán dòch quaûng caùo mang laïi. 17) Taïi moät traïi chaên nuoâi gaø, theo doûi söï taêng troïng cuûa ñaøn gaø, choïn ngaåu nhieân 50 con, caân troïng löôïng cuûa chuùng vaøo ñaàu thaùng
  4. vaø cuoái thaùng, keát quaû thu ñöôïc nhö sau : Ñaàu thaùng: troïng löôïng trung bình laø 1.8 kg, ñoä leäch chuaån (hieäu chænh) laø 0.2kg. Cuoái thaùng: troïng löôïng trung bình 2.2kg, ñoä leäch chuaån(hieäu chænh) laø 0.15kg. Vôùi ñoä tin caäy 90%. Haõûy öôùc löôïng möùc taêng troïng cuûa ñaøn gaø . 18) Taïi ñòa phöông A, trong 100 hoïc sinh caáp 2 coù 12 em boû hoïc. Taïi ñòa phöông B , trong 120 hoïc sinh caáp 2 coù 15 em boû hoïc. Vôùi ñoä tin caäy 90%. Haõy öôùc löôïng möùc ñoä cheânh leäch veà tyû leä boû hoïc cuûa caùc hoïc sinh caáp 2 taïi hai ñòa phöông treân. 19) Khaûo saùt 200 sinh vieân ôû caùc tænh leân thaønh phoá HCM hoïc, coù 60 sinh vieân ñi laøm theâm. Trong khi ñoù khaûo saùt 120 sinh vieân gia ñình ôû taïi TP HCM thì coù 20 sinh vieân ñi laøm theâm. Vôùi ñoä tin caäy 96%, haõy öôùc löôïng tyû leä sinh vieân ôû tænh ñi laøm theâm cao hôn sinh vieân TP HCM .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản