intTypePromotion=1

BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
96
lượt xem
8
download

BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Về kiến thức: Khảo vẽ đồ thị hàm số bậc bốn và một số bài toán có liên quan 2. Kỹ năng: Biết sơ đồ khảo sát vẽ đồ thị của hàm số ,nắm các bước tiến hành một bài khảo sát hàm số bậc 4 3. Về thái độ và tư duy: Tích cực hợp tác trong học tập, chủ động phát biểu xây dựng bài , nhận xét và tự đánh giá kết quả học tập

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG

  1. Tuaàn:7 (12C23-4) BAØI TAÄP OÂN CHÖÔNG Tieát ppct: 19 Ngaøy I.Muïc tieâu: 1.Veà kieán thöùc: Khaûoveõ ñoàthòhaømsoábaäcb ốn vaømoätsoábaøi toaùncoù lieânquan 2. Kyõ naêng: Bieátsô ñoàkhaûosaùtveõñoàthòcuûahaømsoá,naémcaùcböôùctieánhaønhmoätbaøi khaûosaùthaømsoábaäc4 3. Veà thaùi ñoä vaø tö duy: Tích cöïc hôïp taùctronghoïc taäp,chuûñoängphaùtbieåuxaâydöïngbaøi , nhaänxeùt vaø töï ñaùnhgiaùkeátquaûhoïc taäp II. Chuaånbò +GV: chuaånbò baûngphuï +HS: Laømbaøi taäp ôû nhaø. III. Phöôngphaùp. Vaänduïngtoånghôïpcaùcphöôngphaùp IV. Tieántrình .+Oånñònhlôùp. +Baøi cuõ: trongquaùtrìnhsöûabaøi taäp +Baøimôùi. tg HÑ-Thaày HÑ-Troø Noäi Dungtrìnhbaøy Giaûi :1) Tìm m ñeå haøm soá coù 3 cöïc trò: BT2: Cho haøm soáù y= x4+2mx2 +2m2+m (C ) Taäp xaùc ñònh D=R y’=4x3+4mx 1) Tìm m ñeå haøm soá coù 3 cöïc -Ñieàu kieän ñeå haøm soá (C ) coù ba cöïc trò khi naøo? 3 y’=0 4x +4mx=0 trò 4x(x2+m)=0 2) Bieän luaän soá cöïc trò cuûa -Goïi hsinh leân baûng trình baøy x = 0 haømsoá -GV nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù  2 3) Khaûosaùtveõñoàthòhaømsoá  x = −m Ñeå haøm soá coù 3 cöïc trò  (-m)>0  khi m=- coùñoàthò(C ) 1 20’ m0  m
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2