intTypePromotion=3

Bài tập trắc nghiệm xác định các đại lượng đặc trưng của sóng + đáp án

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
109
lượt xem
14
download

Bài tập trắc nghiệm xác định các đại lượng đặc trưng của sóng + đáp án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài tập trắc nghiệm xác định các đại lượng đặc trưng của sóng + đáp án', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập trắc nghiệm xác định các đại lượng đặc trưng của sóng + đáp án

 1. BÀI T P XÁC Đ NH CÁC Đ I LƯ NG Đ C TRƯNG C A SÓNG Câu 1. Quá trình truy n sóng là quá trình truy n A. pha dao đ ng B. truy n năng lư ng C. truy n tr ng thái dao đ ng D. c A,B,C Câu 2. hàm sóng cơ trên m t nư c có d ng. A. u = u0 sin(100πt)cm B. u = u0 tag(100πt)cm C. u = u0 ln(100πt)cm D. C A,B,C Câu 3. Ném m t hòn đá xu ng m t nư c ta th y xu t hi n các vòng sóng tròn đ ng tâm lan r ng trên m t nư c. Có th k t lu n đi u gì? A. Sóng nư c là sóng d c B. sóng nư c là sóng ngang C. sóng nư c có biên đ gi m d n D. C B và C Câu 4. Ta có th coi biên đ c a sóng không đ i khi nào? A. Sóng lan truy n trên dây. B. sóng lan truy n trên m t nư c C. sóng lan truy n trong không gian D. Sóng truy n trong không gian không ma sát Câu 5. Sóng lan truy n trong môi trư ng nào t t nh t A. Không khí B. x p C. thép D. nư c Câu 6. Nh ng v t (con v t ) nào sau đây không phát ra sóng âm. A. cánh ve B. mèo C. Chim D. Cá voi
 2. Câu 7. Khi ta đi vào m t ngõ h p, ta nghe ti ng bư c chân v ng l i đó là do hi n tư ng A. Ph n x sóng B. giao thoa sóng C. Nhi u x sóng D. Khúc x sóng Câu 8. m t ngư i “ hú” cúi đ u nói xu ng gi ng sâu th y có âm vang v ng l i. Lúc này đang có hi n tư ng gì? A. Sóng d ng B. ph n x sóng C. Không xác đ nh D. Khúc x Câu 9. M t chi c lá nh p nhô theo sóng nư c mà không d t vào b , có th k t lu n đư c đi u gì? A. Sóng nư c là sóng d c B. Sóng nư c là sóng ngang C. Đang có hi n tư ng giao thoa D. Không k t lu n gì. Câu 10. Sóng cơ đ ơc t o ra trong trư ng h p nào sau đây? A. L y búa gõ vào đư ng ray xe l a B. Ti ng còi tàu C. Ti ng cá heo g i b y D. Ti ng vư n hú Câu 11. Ch n phát bi u đúng khi nói v sóng cơ h c: A. Sóng cơ h c là s lan truy n c a v t ch t trong không gian. B. Sóng cơ h c là là s lan truy n c a dao đ ng theo th i gian trong m t môi trư ng v t ch t C. Sóng cơ h c là s lan truy n c a biên đ dao đ ng theo th i gian trong m t môi trư ng v t ch t D. Sóng cơ h c là s lan truy n c a các ph n t v t ch t theo th i gian Câu 12. Ch n câu tr l i sai:
 3. A. Sóng cơ h c là nh ng dao đ ng truy n theo th i gian và trong không gian. B. Sóng cơ h c là nh ng dao đ ng cơ h c lan truy n theo th i gian trong m t môi trư ng v t ch t. C. Phương trình sóng cơ là m t hàm bi n thiên tu n hoàn theo th i gian v i chu kì T. D. Phương trình sóng cơ là m t hàm bi n thiên tu n hoàn trong không gian v i chu kì λ Câu 13. Ch n phát bi u đúng: sóng ngang là sóng: A. Có phương dao đ ng c a các ph n t v t ch t trong môi trư ng vuông góc v i phương truy n sóng. B. Có phương dao đ ng c a các ph n t v t ch t trong môi trư ng, luôn luôn hư ng theo phương n m ngang. C. Có phương dao đ ng c a các ph n t v t ch t trong môi trư ng trùng v i phương truy n sóng. D. A, B, C đ u sai Câu 14. Ch n phát bi u đúng: Sóng d c: A. Có phương dao đ ng các ph n t v t ch t trong môi trư ng luôn hư ng theo phương th ng đ ng. B. Có phương dao đ ng các ph n t v t ch t trong môi trư ng vuông góc v i phương truy n sóng. C. Có phương dao đ ng các ph n t v t ch t trong môi trư ng trùng v i phương truy n sóng. D. A, B, C đ u sai
 4. Câu 15. Sóng ngang truy n đư c trong các môi trư ng nào là đúng trong các môi trư ng nào dư i đây? A. Khí và l ng B. R n và l ng C. L ng và khí D. R n và trên m t môi trư ng l ng Câu 16. Ch n k t lu n đúng: sóng d c A. Ch truy n đư c trong ch t r n. B. Không truy n đư c trong ch t r n. C. Truy n đư c trong ch t r n, ch t l ng và ch t khí. D. Truy ng đư c trong ch t r n, l ng, khí và c trong chân không. Câu 17. Ch n phát bi u đúng: A. V n t c truy n năng lư ng trong dao đ ng g i là v n t c c a sóng. B. Biên đ dao đ ng c a sóng luôn b ng h ng s . C. đ i lư ng ngh ch đ o c a chu kì là t n s góc c a sóng. D. Chu kì chung c a các ph n t có sóng truy n qua g i là chu kì dao đ ng c a sóng. Câu 18. ch n k t lu n đúng: V n t c truy n c a sóng trong m t môi trư ng ph thu c vào A. T n s c a sóng B. Biên đ c a sóng B. B n ch t c a môi trư ng D. Đ m nh c a sóng. Câu 19: ch n k t lu n đúng: khi m t sóng cơ h c truy n t không khí vào nư c thì đ i lư ng nào sau đây không thay đ i:
 5. A. T n s B. V n t c C. Năng lư ng D. Bư c sóng Câu 20: Ch n đ nh nghĩa đúng v bư c sóng A. Bư c sóng là quãng đư ng truy n c a sóng trong th i gian m t chu kì B. Bư c sóng là kho ng cách ng n nh t gi a hai đi m có dao đ ng cùng pha trên cùng m t phưưong truy n sóng. C. Bư c sóng là đ i lư ng đ c trưng cho phương truy n c a sóng. D. A và B Câu 21: ch n phát bi u đúng khi nói v năng lư ng c a sóng A. Quá trình truy n sóng là quá trình truy n năng lư ng. B. Khi sóng truy n t m t ngu n đi m trong không gian, năng lư ng sóng gi m t l v i quãng đư ng truy n sóng. C. Trong khi sóng truy n đi thì năng lư ng đư c b o toàn. D. Khi sóng truy n t m t ngu n đi m trong không gian, năng lư ng sóng t l v i bình phương quãng đư ng truy n sóng Câu 22: Ch n k t lu n đúng A. T n s c a sóng l n hơn t n s dao đ ng các ph n t . B. Pha dao đ ng là góc gi a phương dao đ ng và phương truy n sóng. C. V n t c truy n sóng cơ h c trong ch t l ng l n hơn trong ch t khí. D. Bư c sóng c a sóng trên m t nư c là kho ng cách gi a hai đ nh sóng. Câu 23: ch n k t lu n sai khi nói v sóng âm
 6. A. Sóng âm có t n s n m trong khoang 16Hz đ n 20000Hz. B. V n t c truy n sóng âm không thay đ i theo nhi t đ . C. Sóng âm không truy n đư c trong chân không. D. Sóng âm là sóng d c truy n đư c trong m i ch t r n, l ng và khí. Câu 24: Ch n phát bi u sai khi nói v s truy n sóng trong môi trư ng: A. Sóng truy n đi không mang theo v t ch t c a môi trư ng. B. Các sóng có t n s khác nhau lan truy n v i cùng v n t c. C. Sóng truy n đi v i v t c h u h n. D. Sóng có biên đ càng l n lan truy n càng nhanh. Câu 25: Ch n k t lu n sai khi nói v s ph n x c a sóng; A. Sóng ph n x luôn luôn có cùng v n t c truy n v i sóng t i nhưng ngư c hư ng. B. Sóng ph n x luôn luôn cùng pha v i sóng t i. C. Sóng ph n x có cùng t n s v i sóng t i. D. S ph n x đ u c đ nh làm đ i d u phương trình sóng. Câu 26. M t ngư i quan sát trên m t bi n th y chi c phao nhô lên cao 10 l n trong 36 s và đo đư c kho ng cách hai đ nh lân c n là 10m. Tính v n t c truy n sóng trên m t bi n. A. 2,5 m/s B. 5m/s C. 10m/s D. 1,25m/s Câu 27. Xét m t dao đ ng đi u hoà truy n đi trong môi trư ng v i t n s 50Hz, ta th y hai đi m dao đ ng l ch pha nhau π/2 cách nhau g n nh t là 60 cm, Xác đ nh đ l ch pha c a hai đi m cách nhau 360cm t i cùng m t th i đi m t
 7. A. 2π B. 3π C. 4π D. 2,5π Câu 28. Xét m t dao đ ng đi u hoà truy n đi trong môi trư ng v i t n s 50Hz, ta th y hai đi m dao đ ng l ch pha nhau π/2 cách nhau g n nh t là 60 cm, Xác đ nh đ l ch pha c a m t đi m nhưng t i hai th i đi m cách nhau 0,1 s A. 11π B. 11,5π C.10π D. không xác đ nh đư c Câu 29. Ngư i ta dùng búa gõ m nh vào đư ng ray xe l a cách nơi đó 1090 m, m t ngư i áp tai vào đư ng ray nghe th y ti ng gõ truy n qua đư ng ray và sau 3 s m i nghe th y ti ng gõ tuy n vào không khí.Xác đ nh v n t c truy n âm trong thép bíêt trong không khí v = 340m/s. A. 5294,3m/s B.6294,3m/s C. 7989m/s D. 1245m/s. Câu 30. Xét sóng trên m t nư c, m t đi m A trên m t nư c dao đ ng v i biên đ là 3 cm, bi t lúc t = 2 s t i A có li đ u = 1,5 cm và đang chuy n đ ng theo chi u dương v i f = 20 Hz. Vi t phương trình dao đ ng t i A A. u = 3sin(40πt) cm B. u = 3sin(40πt + π/6) cm C. u = 3sin(40πt – π/2) cm D. u = 3sin(40πt + 5π/6) cm Câu 31. Xét sóng trên m t nư c, m t đi m A trên m t nư c dao đ ng v i biên đ là 3 cm, bi t lúc t = 2 s t i A có li đ x = 1,5 cm và đang chuy n đ ng theo chi u dương v i f = 20 Hz. Bi t B chuy n đ ng cùng pha vơí A. g n A nh t cách A là 0,2 m. Tính v n t c truy n sóng A. v = 3 m/s B. v = 4m/s C. v = 5m/s D. 6m/s Câu 32. Xét sóng trên m t nư c, m t đi m A trên m t nư c dao đ ng v i biên đ là 3 cm, bi t lúc t = 2 s t i A có li đ x = 1,5 cm và đang chuy n đ ng theo chi u dương v i f = 20 Hz. Vi t phương trình chuy n đ ng c a C trư c A theo chi u truy n sóng, AC = 5cm. A. u = 3sin(40πt) cm B. u = 3sin(40πt + 2π/3) cm C. u = 3sin(40πt – π/2) cm D. u = 3sin(40πt + π) cm
 8. Câu 33. Xét sóng trên m t nư c, m t đi m A trên m t nư c dao đ ng v i biên đ là 3 cm, bi t lúc t = 2 s t i A có li đ x = 1,5 cm và đang chuy n đ ng theo chi u dương v i f = 20 Hz. C trư c A theo chi u truy n sóng, AC = 5cm, xác đ nh v n t c t i C A. – 188,5cm/s B. 188,5cm/s C. 288,5cm/s D. không xác đ nh đư c Câu 34. Xét hai ngu n k t h p v i nhau S1 và S2 trên m t n ơc cách nhau 16 cm, dao đ ng đi u hoà cùng phương v i phương trình: u = u0 sin(10πt)cm. Cho bi t v n t c truy n sóng v= 50cm/s. Xác đ nh λ =? A. 10cm B. 15cm C. 20cm D. 25cm Câu 35. Xét hai ngu n k t h p v i nhau S1 và S2 trên m t n ơc cách nhau 16 cm, dao đ ng đi u hoà cùng phương v i phương trình: u = u0 sin(10πt)cm. Cho bi t v n t c truy n sóng v= 50cm/s, Vi t phương trình dao đ ng t i M cách hai ngu n l n lư t là 30cm, 10cm. A. 2sin(10πt) cm B. 4sin(10πt + π/2) cm C. 2sin(10πt + π ) cm D. 4sin(10πt) cm Câu 36 M t ngư i quan sát th y m t cánh hoa trên h nư c nhô lên 10 l n trong kho ng th i gian 36s. Kho ng cách gi a hai đ nh súng k ti p là 12m. T nh v n t c truy n súng tr n m t h . A. 3m /s B. 3,2m/s C.4m/s D.5m/s Cõu 37 Ngư i ta gây m t ch n đ ng đ u O m t dây cao su căng th ng làm t o nên m t dao đ ng theo phương vuông góc v i v trí b nh thư ng c a dây, v i biên đ 3cm và chu kỳ 1,8s. sau 3 giây chuy n đ ng truy n đư c 15m d c theo dây. T m bư c sóng c a sóng t o thành truy n trên dây. A. 9m B. 6,4m C. 4,5m D. 3,2m Cõu 38. Khi biên đ c a sóng tăng g p đôi, năng lư ng do sóng truy n tăng bao nhiêu l n. A. Gi m 1/4 B. Gi m 1/2 C. Tăng 2 l n D. Tăng 4 l n
 9. Cõu 39. D ng nguy n lý ch ng ch t đ t m biên đ t ng h p c a hai sóng: u1 = u0sin(kx - t) và u2 = u0sin(kx - t + ) A. A = 2u0 B. A = u0/2 C. A = u0/ D. A = 2u0cos( /2) Cõu 40 Hi u pha c a 2 sóng gi ng nhau ph i b ng bao nhiêu đ khi giao thoa sóng hoàn toàn tri t tiêu. A. 0 B. ð/4 C. ð/2 D. ð Cõu 41 T m v n t c súng õm bi u th b i phương tr nh: u = 28cos(20x - 2000t) A. 334m/s B. 331m/s C. 314m/s D. 100m/s Câu 42. M t ngư i quan sát m t chi c phao n i trên m t bi n và th y nó nhô lên cao 6 l n trong 15 giây. Coi sóng bi n là sóng ngang. Tính chu kỳ dao đ ng c a sóng bi n. A. 3 s B. 4 s C. 5 s D. 6 s * V n t c truy n sóng bi n là 3 (m/s). Tìm bư c sóng. A. 9 m B. 18 m C. 27 m D. 36 m Câu 43. M t ngư i quan sát m t bi n th y có 5 ng n sóng đi qua trư c m t mình trong kho ng th i gian 10 giây và đo đư c kho ng cách gi a 2 ng n sóng liên ti p b ng 5 (m). Coi sóng bi n là sóng ngang.Tìm v n t c c a sóng bi n. A. 2 m/s B. 4 m/s C. 6 m/s D. 8 m/s Câu 44. M t mũi nh n S đư c g n vào đ u c a m t lá thép n m ngang và ch m vào m t nư c. Khi đ u lá thép dao đ ng theo phương th ng đ ng v i t n s f = 100 (Hz), S t o trên m t nư c m t sóng có biên đ a = 0,5 (cm). Bi t kho ng cách gi a 9 g n l i liên ti p là 4 (cm). Tính v n t c truy n sóng trên m t nư c. A. 100 cm/s B. 50 cm/s C. 100cm/s D. 150cm/s * Tính kho ng cách gi a hai đi m trên m t nư c dao đ ng cùng pha, ngư c pha.
 10. A. 1 cm B.0,5 cm C. 2 cm D. 2,5 cm Câu 45. M t sóng cơ h c truy n t O theo phương y v i v n t c v = 40 (cm/s). Năng lư ng c a sóng đư c b o toàn khi truy n đi. Dao đ ng t i đi m O có d ng: x = π  4sin  t  (cm) 2  Xác đ nh chu kì T và bư c sóng λ. A. 6s, 120cm B. 4s, 160cm C. 8 s, 160 cm D. 4s, 26 cm Câu 46. M t sóng cơ h c truy n t O theo phương y v i v n t c v = 40 (cm/s). Năng lư ng c a sóng đư c b o toàn khi truy n đi. Dao đ ng t i đi m O có d ng: x = π  4sin  t  (cm) 2  Bi t li đ c a dao đ ng t i M th i đi m t là 3 (cm). Hãy xác đ nh li đ c a đi m M sau th i đi m đó 6 (s). A. 3 cm B. – 3cm C. 6 cm D. – 6 cm Câu 47. M t ngu n sóng cơ dao đ ng đi u hoà theo phương trình  π x = A cos10πt +  . Kho ng cách gi a hai đi m g n nhau nh t trên phương truy n sóng  2 π mà t i đó dao đ ng c a các ph n t môi trư ng l ch pha nhau là 5 (m). Hãy tính v n 2 t c truy n sóng. A. 150m/s B. 120m/s C. 100m/s D. 200m/s Câu 48. Cho m t mũi nh n S ch m nh vào m t nư c và dao đ ng đi u hoà v i t ns f = 20 (Hz). Ngư i ta th y r ng hai đi m A và B trên m t nư c cùng n m trên phương truy n sóng cách nhau m t kho ng d = 10 (cm) luôn dao đ ng
 11. ngư c pha v i nhau. Tính v n t c truy n sóng, bi t r ng v n t c đó ch vào kho ng t 0,8 (m/s) đ n 1 (m/s). A. 100 m/s B. 90m/s C. 80m/s D. 85m/s Câu 49. M t s i dây đàn h i r t dài có đ u A dao đ ng v i t n s f và theo phương vuông góc v i s i dây. Biên đ dao đ ng là 4 (cm), v n t c truy n sóng trên đây là 4 (m/s). Xét m t đi m M trên dây và cách A m t đo n 28 (cm), ngư i ta th y M π luôn luôn dao đ ng l ch pha v i A m t góc ∆ϕ = (2k + 1) v i k = 0, ±1, ±2,…Tính 2 bư c sóng λ. Bi t t n s f có giá tr trong kho ng t 22 (Hz) đ n 26 (Hz). A. 8 cm B. 12 cm C. 14 cm D. 16 cm Câu 50. Sóng truy n t đi m M đ n đi m O r i đ n đi m N trên cùng m t phương truy n sóng v i v n t c v = 20 (m/s). Cho bi t t i O dao đ ng có phương trình  π u 0 = 4 sin  2πft −  (cm) và t i hai đi m g n nhau nh t cách nhau 6 (m) trên cùng phương  6 2π truy n sóng thì dao đ ng l ch pha (rad). Gi s khi lan truy n biên luôn không đ i. 3 Hãy xác đ nh t n s f c a sóng A. 10/3 Hz B. 20/3 Hz C. 10/9 Hz D. 20/9Hz Câu 51. M t sóng cơ h c truy n trong m t trư ng đàn h i.Phương trình dao đ ng π  c a ngu n có d ng: x = 4 sin  t (cm) .Tính bư c sóng λ. Cho bi t v n t c truy n sóng v 3  = 40 (cm/s). A. 120 cm B. 160cm C. 180 cm D. 240 cm Câu 52. M t sóng cơ h c truy n trong m t trư ng đàn h i.Phương trình dao đ ng π  c a ngu n có d ng: x = 4 sin  t (cm) . Tính đ l ch pha c a dao đ ng t i cùng m t đi m 3  b t kỳ sau kho ng th i gian 0,5 (s).
 12. A. π/6 B. π/12 C. π/3 D. π/8 Câu 53. M t sóng cơ h c truy n trong m t trư ng đàn h i.Phương trình dao đ ng π  c a ngu n có d ng: x = 4 sin  t (cm) .Tính bư c sóng λ. Cho bi t v n t c truy n sóng v 3  = 40 (cm/s) Tính đ l ch pha c a hai đi m cách nhau m t kho ng 40 (cm) trên cùng phương truy n sóng và t i cùng th i đi m. A. π/12 B. π/2 C. π/3 D. π/6 Câu 54. M t d i l a AB r t dài đư c căng ngang. Cho đ u A c a d i l a dao đ ng đi u hoà theo phương th ng đ ng v i biên đ 4 (cm) và t n s 1 (Hz). Sóng truy n trên d i l a v i v n t c 1 (m/s).Vi t phương trình dao đ ng c a đ u A và c a m t đi m M trên d i l a cách A m t kho ng 2 (m) khi coi r ng A b t đ u dao đ ng t v trí cân b ng theo chi u dương và biên đ sóng không đ i. A. u = 4 sin( 2πt)cm B. u = 4 sin( 2πt – π/2)cm C. u = 4 sin( 2πt + 2π )cm D. u = 4 sin( 2πt + π) cm
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản