Bài thảo luận Đề tài: Phân biêṭ sự khác nhau giữa các hình thức này và cho ví dụ minh họa?

Chia sẻ: Uchiha Kin | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

1
194
lượt xem
66
download

Bài thảo luận Đề tài: Phân biêṭ sự khác nhau giữa các hình thức này và cho ví dụ minh họa?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài thảo luận môn Tài chính doanh nghiệp: Phân biệt mua lại, sáp nhập hợp nhất doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thảo luận Đề tài: Phân biêṭ sự khác nhau giữa các hình thức này và cho ví dụ minh họa?

  1. HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA NGÂN HÀNG _____♣_____ BÀI THẢO LUẬN Môn: Tài chính doanh nghệp Đề tài: Phân biêt sự khac nhau giữa cac hinh thức nay và cho ví dụ ̣ ́ ́ ̀ ̀ ̣ minh hoa? 1
  2. Sự khác nhau giữa mua bán, sáp nhập và hợp nhất Mặc dù Mua bán và Sáp nhập thường được đề cập cùng nhau với thuật ngữ quốc tế phổ biến là “M&A” nhưng hai thuật ngữ Mua bán và Sáp nhập vẫn có sự khác biệt về bản chất. Hình Hợp nhất Sáp nhập Mua lại thức Đặc điểm Đối Công ty hợp Công ty hợp Chỉ được áp dụng tượng áp danh,công ty TNHH doanh ,công ty cổ đối với doanh dụng và công ty cổ phần. phần công ty trách nghiệp tư nhân theo nhiệm hữu hạn. quy định của Luật Doanh nghiệp và một số doanh nghiệp nhà nước, bộ phận doanh nghiệp nhà nước theo quy định của pháp luật về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê công ty nhà nước. Mục Thông thường việc -Có cơ hội mở Có cơ hội mở rộng đích sáp nhập doanh rộng thị phần và thị phần và đạt nghiệp là cơ cấu đạt được hiệu quả được hiệu quả kinh lại nhằm mục đích kinh doanh tốt hơn. doanh tốt hơn. xây dựng công ty -Tạo ra sự cộng -Tạo ra sự cộng lớn mạnh hơn, hưởng và nâng cao hưởng và nâng cao nâng cao khả năng giá trị lớn hơn giá trị lớn hơn cạnh tranh của nhiều so với giá trị nhiều so với giá trị công ty của từng bên riêng của từng bên riêng lẻ. lẻ. Phân -Có hai hình thức -Mối quan hệ giữa -Mua lại cổ phần loại sáp nhập: hai công ty tiến -Mua lại toàn bộ tài 2
  3. Sáp nhập về cổ hành Sáp nhập: sản.(cái này ko tìm phần. đc ku ạ,khẹc) Sáp nhập về tài .Sáp nhập ngang … sản (hay còn gọi là Sáp -Có hai hình thức nhập cùng ngành). kết hợp: Kết hợp theo .Sáp nhập dọc chiều ngang Kết hợp theo .Sáp nhập mở rộng chiều dọc thị trường. .Sáp nhập mở rộng sản phẩm .Sáp nhập kiểu tập đoàn -Cách thức cơ cấu tài chính. Mỗi hình thức có những tác động nhất định tới công ty và nhà đầu tư : .Sáp nhập mua .Sáp nhập hợp nhất Đặc -Các công ty thực -Các công ty thực -Công ty mua lại trả điểm hiện việc hợp nhất hiện việc sáp nhập cho cổ đông của phải cùng loại. phải cùng loại. doanh nghiệp bị bán số tiền mặt hoặc chứng khoán theo giá mua lại công ty (các cổ đông cũ có thể có hoặc không được tham gia vào công ty mới Công DNA+DNB=DNC DNA+DNB+DNC DNA+DNB=DNA 3
  4. thức Thủ tục Thủ tục hợp nhất Thủ tục sáp nhập công ty được quy công ty được quy định như sau: định như sau: .Các công ty bị hợp .Các công ty liên nhất chuẩn bị hợp quan chuẩn bị hợp đồng hợp nhất. đồng sáp nhập và Hợp đồng hợp nhất dự thảo Điều lệ phải có các nội công ty nhận sáp dung chủ yếu về nhập. Hợp đồng tên, địa chỉ trụ sở sáp nhập phải có chính của các công các nội dung chủ ty bị hợp nhất; tên, yếu về tên, địa chỉ địa chỉ trụ sở chính trụ sở chính của của công ty hợp công ty nhận sáp nhất; thủ tục và nhập; tên, địa chỉ điều kiện hợp trụ sở chính của nhất; phương án sử công ty bị sáp dụng lao động; thời nhập; thủ tục và hạn, thủ tục và điều kiện sáp điều kiện chuyển nhập; phương án đổi tài sản, chuyển sử dụng lao động; đổi phần vốn góp, thủ tục, thời hạn cổ phần, trái phiếu và điều kiện của công ty bị hợp chuyển đổi tài nhất thành phần vốn góp, cổ phần, sản, chuyển đổi trái phiếu của công phần vốn góp, cổ ty hợp nhất; thời phần, trái phiếu hạn thực hiện hợp của công ty bị sáp nhất; dự thảo Điều nhập thành phần lệ công ty hợp vốn góp, cổ phần, nhất; trái phiếu của công ty nhận sáp nhập; .Các thành viên, thời hạn thực hiện chủ sở hữu công ty sáp nhập; hoặc các cổ đông của các công ty bị .Các thành viên, hợp nhất thông qua chủ sở hữu công ty 4
  5. hợp đồng hợp nhất, hoặc các cổ đông Điều lệ công ty của các công ty liên hợp nhất, bầu hoặc quan thông qua hợp bổ nhiệm Chủ tịch đồng sáp nhập, Hội đồng thành Điều lệ công ty viên, Chủ tịch công nhận sáp nhập và ty, Hội đồng quản tiến hành đăng ký trị, Giám đốc hoặc kinh doanh công ty Tổng giám đốc nhận sáp nhập theo công ty hợp nhất và quy định của Luật tiến hành đăng ký này. kinh doanh công ty Trong trường hợp hợp nhất theo quy này, hồ sơ đăng ký định của Luật này. kinh doanh phải Trong trường hợp kèm theo hợp đồng này, hồ sơ đăng ký sáp nhập. Hợp kinh doanh phải đồng sáp nhập kèm theo hợp đồng phải được gửi đến hợp nhất. Hợp tất cả các chủ nợ đồng hợp nhất phải và thông báo cho được gửi đến các người lao động chủ nợ và thông biết trong thời hạn báo cho người lao mười lăm ngày, kể động biết trong từ ngày thông qua; thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày .Sau khi đăng ký thông qua kinh doanh, công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại; công ty nhận sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị 5
  6. sáp nhập. Kết quả -Công ty mới được -Công ty mới được -Doanh nghiệp đi thành lập. thành lập. mua sẽ them tài sản -Chấm dứt mọi -Chấm dứt mọi và các khoản nợ hoạt động của các hoạt động của các của công ty bị bán. công ty bị hợp nhất. công ty bị hợp -Doanh nghiệp bị nhất. bán sẽ chấm dứt sự tồn tại. 6

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản