intTypePromotion=3

Bài thuyết trình đề tài: Lập dự án đầu tư

Chia sẻ: Trần Ngọc Thành | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:42

0
221
lượt xem
41
download

Bài thuyết trình đề tài: Lập dự án đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chu kỳ hoạt động của dự án đầu tư, trình tự và nội dung của quá trình soạn thảo dự án đầu tư, phương pháp trình bày dự án đầu tư là những nội dung chính trong bài thuyết trình đề tài "Lập dự án đầu tư". Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thuyết trình đề tài: Lập dự án đầu tư

 1. ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH KHOA: KINH TẾ ­ DU LỊCH MÔN: THIẾT LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐỀ TÀI: LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÓM THỰC HIỆN: SUNGROUP
 2. Thời kỳ 1.
 3. Nghiên cứu cơ hội • Giai ®o¹n h×nh thµnh dù ¸n • B­­­ước nghiªn cøu s¬bé • =>x¸c ®Þnh triÓn väng ®em l¹i hiÖu qu¶ • Sù phï hîp chiÕn lưîc ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. - xem xÐt nhu cÇu ,kh¶ n¨ng cho viÖc tiÕn hnh mét c«ng cuéc ®Çu tư. - KÕt qu¶ va hiÖu qu¶ sÏ ®¹t ®ưîc nÕu thùc hiÖn ®Çu tư
 4. Nghiên cứu tiền khả thi • Bước trung gian giữa nghiên cứu cơ hội đầu tư và nghiên cứu khả thi • Nghiên cứu sâu hơn về cơ hội đầu tư và sơ bộ về các yếu tố cơ bản của dự án
 5. Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu Yếu tố kinh tế, xã hội và pháp luật -Nghiên cứu , phân tích, dự báo về thị trường -Nghiên cứu về kỹ thuật -Nghiên cứu về tổ chức bộ máy quản lý và nhân sự -Nghiên cứu về tiềm năng và khả năng tài chính
 6. Nghiên cứu khả thi • Bước sàng lọc cuối cùng để lựa chọn dự án tối ưu • Cơ hội đầu tư có khả thi không? • Độ tin cậy , hiệu quả của dự án ra sao? • => Nghiên cứu khả thi sẽ trả lời • Nội dung nghiên cứu giống nghiên cứu tiền khả thi nhưng chi tiết hơn và mang tính định lượng hơn.
 7. Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu Yếu tố kinh tế, xã hội và pháp luật -Nghiên cứu , phân tích, dự báo về thị trường -Nghiên cứu về kỹ thuật -Nghiên cứu về tổ chức bộ máy quản lý và nhân sự -Nghiên cứu về tiềm năng và khả năng tài chính
 8. Thời kỳ 2
 9. Xây dựng cơ bản • Thương thảo các điều kiện tài trợ • Chính thức phê duyệt dự án, chấp thuận các phương án cấp vốn, ký kết các hợp đồng, bao gồm cả hợp đồng dự thầu và các hợp đồng khác đòi hỏi phải có cam kết về nguồn lực để triển khai.
 10. Xây dựng cơ bản • Điều phối và phân bổ nguồn lực để thực hiện dự án • Thành lập nhóm thực hiện dự án: nhà chuyên môn,kỹ thuật • Bổ nhiệm quản trị gia dự án gắn với việc giao trách nhiệm và quyền hạn quản lý dự án một cách rõ ràng.
 11. Xây dựng cơ bản • Lập thời gian biểu thực hiện dự án • xây dựng cơ chế kiểm tra và báo cáo để tổng hợp thông tin và cung cấp cho các cấp quản lý để ra các quyết định liên quan tới quá trình thực hiện dự án. • Thương lượng ký kết hợp đồng kinh tế. • Xây dựng – lắp đặt và tuyển chọn lao động. • Nghiệm thu và bàn giao công trình.
 12. Giai đoạn đưa dự án vào hoạt  động • Giai đoạn này còn gọi là vòng đời của dự án, đó là thời gian được tính từ khi dự án thực hiện xong việc xây dựng cơ bản, đưa vào hoạt động cho đến khi chấm dứt sự hoạt động.
 13. Thời kỳ 3
 14. Giai đoạn đánh giá dự án sau hoạt động • Đây là giai đoạn kiểm kê đánh giá và xác định giá trị còn lại của tài sản sau một thời gian sử dụng. • Những mục tiêu, và chất lượng của dự án trong quá trình hoạt động có đạt yêu cầu đề ra hay không?
 15. Giai đoạn thanh lý dự án • Đây là giai đoạn thu hồi phần giá trị còn lại của tài sản, là giai đoạn ghi nhận những giá trị thanh lý tài sản ở năm cuối cùng trong vòng đời dự án là thời điểm đầu của một chu trình dự án mới. •
 16. Nghiên cứu khả thi Xây dựng cơ bản II. Thực hiện Đưa dự án vào hoạt động Kiểm kê, kiểm tra

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản