intTypePromotion=1
ADSENSE

BẢNG TÓM TẮT ĐỀ TÀI Tên đề tài: Kế toán và phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm tại Công ty cổ phần Giấy Tân Mai.BẢNG TÓM TẮT ĐỀ TÀI Tên đề tài: Kế toán và phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm tại Công ty cổ phần Giấy Tân Mai.BẢNG TÓM TẮT ĐỀ TÀI Tên đề tài: Kế toán và phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm tại Công ty cổ phần Giấy Tân Mai.

Chia sẻ: Kim Kim | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

348
lượt xem
20
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bảng tóm tắt đề tài tên đề tài: kế toán và phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần giấy tân mai.bảng tóm tắt đề tài tên đề tài: kế toán và phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần giấy tân mai.bảng tóm tắt đề tài tên đề tài: kế toán và phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần giấy tân mai.', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BẢNG TÓM TẮT ĐỀ TÀI Tên đề tài: Kế toán và phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm tại Công ty cổ phần Giấy Tân Mai.BẢNG TÓM TẮT ĐỀ TÀI Tên đề tài: Kế toán và phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm tại Công ty cổ phần Giấy Tân Mai.BẢNG TÓM TẮT ĐỀ TÀI Tên đề tài: Kế toán và phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm tại Công ty cổ phần Giấy Tân Mai.

  1. BẢNG TÓM TẮT ĐỀ TÀI Tên đề tài: Kế toán và phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm tại Công ty cổ phần Giấy Tân Mai. Tiêu thụ sản phẩm là quá trình thực hiện giá trị và giá trị sử dụng của sản phẩm hàng hoá. Trong quá trình tiêu thụ, sản phẩm chuyển từ hình thái hiện vật sang hình thái tiền tệ và kết thúc một vòng luân chuyển vốn. Có tiêu thụ sản phẩm mới có vốn để tiến hành sản xuất mở rộng, tăng tốc độ luân chuyển vốn, nâng cao hiệu quả việc sử dụng vốn.
  2. Qua tiêu thụ tính chất hữu ích của sản phẩm mới được xác định một cách hoàn toàn, mới chứhg tỏ năng lực kinh doanh của doanh nghiệp, thể hiện kết quả của công tác nghiên cứu thị trường v.v… Mặt khác qua tiêu thụ, doanh nghiệp không những thu hồi được những chi phí vật chất trong quá trình sản xuất kinh doanh mà còn thực hiện được lợi nhuận, đây là nguồn quan trọng để tích lũy vào ngân sách, vào các quỹ của doanh nghi ệp nhằm mở rộng quy mô sản xuất và nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên. Thấy được tầm quan trọng của việc tiêu thụ sản phẩm ở mỗi doanh nghiệp và với mong muốn được nghiên cứu , hoàn thiện hơn công tác kế toán tiêu thụ và công nợ người mua ở Công ty cổ phần Giấy Tân Mai người viết luận văn này quyết định chọn đề tài:”Kế toán và phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm giấy IB58, IB67 & GV90 năm 2005”. Năm 2005, Công ty Giấy Tân Mai đã tiêu thụ 25 sản phẩm chính và một bán thành phẩm bột CTMP. Tuy nhiên tác giả chỉ giới hạn bài luận văn này trong phạm vi nghiên cứu việc tiêu thụ 3 sản phẩm chính chủ yếu là sản phẩm giấy IB58, IB67 & GV90. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT Trang CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN I. KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM …....>>> phương thức bán hànggày 20/3/2006. Theo QĐ15 thì TK 521, 531 không còn TK cấp 2 nữa. mình theo Quyết định số 1 1. Nội dung 1 Khái niệm doanh thu a) 1 Điều kiện ghi nhận doanh thu b) 1 Các phương thức bán hàng c) 2 2. Chứng từ kế toán 3 3. Tài khoản sử dụng 4 4. Các loại sổ kế toán và trình tự ghi sổ theo hình thức Nhật ký chứng từ 7 Các loại sổ kế toán 7 a) Trình tự ghi sổ b) 8
  3. 5. Kế toán các khoản làm giảm doanh thu bán hàng 9 a) Kế toán chiết khấu thương mại 9 Nội dung a.1 9 a.2 Chứng từ kế toán 9 Tài khoản sử dụng 10 a.3 Các sổ kế toán và trình tự ghi sổ theo hình thức Nhật ký a.4 chứng từ 10 b) Kế toán hàng bán bị trả lại 11 b.1 Nội dung 11 b.2 Chứng từ kế toán 11 b.3 Tài khoản sử dụng 11 b.4 Các sổ kế toán và trình tự ghi sổ theo hình thức Nhật ký chứng từ 12 c) Kế toán giảm giá hàng bán 12 a.1 Nội dung 12 a.2 Chứng từ kế toán 13 a.3 Tài khoản sử dụng 13 a.4 Các sổ kế toán và trình tự ghi sổ theo hình thức Nhật ký chứng từ 14 6. Kế toán xác định doanh thu bán hàng thuần 14 II. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM 16 1. Phân tích chung tình hình tiêu thụ 16 a) Đánh giá chung tình hình tiêu thụ về thước đo hiện vật 16 b) Đánh giá chung tình hình tiêu thụ về thước đo giá trị 16 b.1 Tỉ lệ hoàn thành kế hoạch tiêu thụ của doanh nghi ệp 16 b.2 Tỉ lệ hoàn thành kế hoạch mặt hàng tiêu thụ 17 2. Phân tích kết cấu doanh thu của mặt hàng chủ yếu 17 3. Phân tích lãi gộp những mặt hàng chủ yếu 17 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM I. SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY 20 Lịch sử hình thành 1. Tìm hiểu chung về công ty 20 a) và phát triển 20
  4. Ngành nghề và thị trường sản phẩm b) 21 Quy mô _ trình độ kỹ thuật công nghệ 22 c) Mô hình tổ chức qua các thời kỳ d) 23 2. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 29 Chức năng, nhiệm vụ a) 29 Tổ chức bộ máy kế toán 29 b) Các chính sách kế toán chủ yếu công ty đang áp dụng c) 33 II. THỰC TRẠNG TẠI CÔNG TY 34 1. Kế toán về tiêu thụ thành phẩm 34 a) Kế toán doanh thu 34 a.1 Nội dung 34 a.2 Chứng từ kế toán 34 a.3 Tài khoản sử dụng 35 a.4 Các loại sổ kế toán và trình tự ghi sổ 35 b) Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 37 b.1 Kế toán chiết khấu thương mại 37 b.1.1 Nội dung 37 b.1.2 Chứng từ kế toán 37 b.1.3 Tài khoản sử dụng 38 b.1.4 Các loại sổ kế toán và trình tự ghi sổ 38 b.2 Kế toán hàng bán bị trả lại 40 b.2.1 Nội dung 40 b.2.2 Chứng từ kế toán 40 b.2.3 Tài khoản sử dụng 41 b.2.4 Các loại sổ kế toán và trình tự ghi sổ 42 c) Xác định doanh thu bán hàng thuần cuối kỳ 43 2. Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm giấy IB58, IB67 & GV90 năm 2005 44 a) Phân tích chung tình hình tiêu thụ 44 b) Phân tích tình hình tiêu thụ về doanh thu 46 b.1 Phân tích doanh thu theo từng mặt hàng 46 b.2 Phân tích doanh thu theo khu vực bán hàng 50 b.3 Phân tích doanh thu theo khách hàng chủ yếu 51
  5. c) Phân tích lãi gộp của sản phẩm giấy IB58, IB67 & GV90 53 CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT _ KIẾN NGHỊ 1. Đối với công tác tổ chức cán bộ và tổ chức bộ máy 57 2. Cách vận dụng máy tính vào hệ thống sổ sách 58 3. Đối với chứng từ kế toán 59 4. Tổ chức vận dụng TKKT về doanh thu và các kho ản giảm trừ doanh thu 60 5. Đối với hệ thống sổ kế toán và trình tự ghi sổ 61 6. Về tình hình tiêu thụ sản phẩm giấy IB58, IB67 & GV90 năm 2005 62
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2