intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo tóm tắt đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng: Tính toán hiệu ứng âm-điện-từ trong hệ bán dẫn hai chiều bằng phương pháp phương trình Động lượng tử

Chia sẻ: Bautroibinhyen24 Bautroibinhyen24 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

38
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu hiệu ứng âm điện và âm điện từ trong hệ bán dẫn hai chiều trên cơ sở lý thuyết trường lượng tử cho hệ nhiều hạt. Thu nhận được các biểu thức giải tích của các đại lượng đặc trưng của các hiệu ứng, Từ đó khảo sát sự ảnh hưởng của các tham số đặc trưng của hệ lên hiệu ứng. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tóm tắt đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng: Tính toán hiệu ứng âm-điện-từ trong hệ bán dẫn hai chiều bằng phương pháp phương trình Động lượng tử

B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O<br /> Đ I H C ĐÀ N NG<br /> <br /> BÁO CÁO TÓM T T<br /> Đ TÀI KHOA H C VÀ CÔNG NGH<br /> C P Đ I H C ĐÀ N NG<br /> <br /> TÍNH TOÁN HI U NG ÂM-ĐI N-T<br /> TRONG H BÁN D N HAI CHI U B NG<br /> PHƯƠNG PHÁP PHƯƠNG TRÌNH Đ NG<br /> LƯ NG T<br /> Mã s : Đ2014-03-61<br /> <br /> Ch nhi m ñ tài: TS. Nguy n Văn Hi u<br /> <br /> Đà N ng, 12/2014<br /> <br /> B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O<br /> Đ I H C ĐÀ N NG<br /> <br /> BÁO CÁO TÓM T T<br /> Đ TÀI KHOA H C VÀ CÔNG NGH<br /> C P Đ I H C ĐÀ N NG<br /> <br /> TÍNH TOÁN HI U NG ÂM-ĐI N-T<br /> TRONG H BÁN D N HAI CHI U B NG<br /> PHƯƠNG PHÁP PHƯƠNG TRÌNH Đ NG<br /> LƯ NG T<br /> Mã s : Đ2014-03-61<br /> <br /> Xác nh n c a cơ quan ch trì ñ tài<br /> (ký, h tên, ñóng d u)<br /> <br /> Ch nhi m ñ tài<br /> (ký, h tên)<br /> <br /> TS. Nguy n Văn Hi u<br /> Đà N ng, 12/ 2014<br /> <br /> DANH SÁCH NH NG THÀH VIÊN THAM GIA NGHIÊN<br /> C U Đ TÀI VÀ ĐƠN V PH I H P CHÍNH<br /> <br /> NH NG THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN C U Đ TÀI<br /> N i dung nghiên<br /> Đơn v công tác và<br /> H và tên<br /> c u c th ñư c<br /> lĩnh v c chuyên môn<br /> giao<br /> Khoa V t lý Trư ng ĐH Ch trì<br /> TS. Nguy n Văn Hi u<br /> Sư Ph m – ĐHĐN<br /> Khoa V t lý Trư ng ĐH Tham gia<br /> GS.TS. Nguy n Quang<br /> KHTN - ĐHQGHN<br /> Báu<br /> ĐƠN V PH I H P CHÍNH<br /> Tên ñơn v trong và ngoài N i dung ph i h p<br /> nư c<br /> nghiên c u<br /> <br /> H và tên ngư i ñ i<br /> di n ñơn v<br /> <br /> Khoa V t lý Trư ng ĐH C v n<br /> KHTN - ĐHQGHN<br /> <br /> GS.TS. Nguy n<br /> Quang Báu<br /> <br /> Đ I H C ĐÀ N NG<br /> TRƯ NG Đ I H C SƯ PH M<br /> <br /> THÔNG TIN K T QU NGHIÊN C U<br /> 1. Thông tin chung:<br /> - Tên ñ tài: Tính toán hi u ng âm-ñi n-t trong h bán d n hai<br /> chi u b ng phương pháp phương trình ñ ng lư ng t .<br /> - Mã s : Đ2014-03-61<br /> - Ch nhi m: TS. Nguy n Văn Hi u<br /> - Thành viên tham gia: GS.TS. Nguy n Quang Báu<br /> - Cơ quan ch trì: Trư ng Đ i h c Sư ph m- Đ i h c Đà N ng<br /> - Th i gian th c hi n: T tháng 01 năm 2014 ñ n tháng 12 năm<br /> 2014<br /> 2. M c tiêu:<br /> Đ tài nghiên c u hi u ng âm ñi n và âm ñi n t trong h bán<br /> d n hai chi u trên cơ s lý thuy t trư ng lư ng t cho h nhi u h t.<br /> Thu nh n ñư c các bi u th c gi i tích c a các ñ i lư ng ñ c trưng c a<br /> các hi u ng, t ñó kh o sát s nh hư ng c a các tham s ñ c trưng<br /> c a h lên hi u ng. K t qu thu ñư c c a ñ tài ñóng góp cho s hi u<br /> bi t thêm v các hi u ng V t lý trong h bán d n hai chi u, góp ph n<br /> thúc ñ y s pháp tri n chung v khoa h c cơ b n.<br /> 3. Tính m i và sáng t o:<br /> Trên quan ñi m lý thuy t trư ng lư ng t cho h nhi u h t,<br /> chúng tôi s d ng phương trình ñ ng lư ng t cho ñi n t trong h<br /> bán d n hai chi u ñ tính toán dòng âm ñi n lư ng t trong siêu<br /> m ng và trư ng âm ñi n t lư ng t trong h lư ng t . Nh ng k t<br /> qu thu nh n ñư c là m i và chưa t ng ñư c công b b i tác gi<br /> khác.<br /> Đ tài ñư c vi t trên cơ s 02 công trình, trong ñó 01 bài báo<br /> ñã công b trên các T p chí KHCN-ĐHĐN, 01 ñăng toàn văn t i h i<br /> ngh V t lý qu c t t i Qu ng Châu-Trung Qu c.<br /> <br /> 4. Tóm t t k t qu nghiên c u:<br /> + Đã thu ñư c phương trình ñ ng lư ng t cho electron tương<br /> tác v i phonon ngoài và phonon trong. Thu ñư c bi u th c gi i tích<br /> c a dòng âm ñi n lư ng t trong siêu m ng và bi u th c trư ng âm<br /> ñi n t trong h lư ng t .<br /> + Đã ch ra r ng s lư ng t hóa do gi m kích thư c trong siêu<br /> m ng và h lư ng t nh hư ng r t m nh lên dòng âm ñi n lư ng t<br /> cũng như trư ng âm ñi n t lư ng t . Trong trư ng h p gi i h n ñ<br /> tr thành bán d n kh i thì k t qu thu ñư c phù h p v i k t qu<br /> trong bán d n kh i.<br /> + Đã ch ra r ng các hi u ng xu t hi n các ñ nh c c ñ i là do<br /> s d ch chuy n năng lư ng gi a các mini vùng.<br /> + Các k t cho th y sóng ñi n t ngoài nh hư ng m nh lên<br /> dòng âm ñi n lư ng t trong siêu m ng và trư ng âm ñi n t lư ng<br /> t trong h lư ng t .<br /> 5. Tên s n ph m:<br /> 1. Nguyen Van Hieu, Nguyen Quang Bau (2014).<br /> Calculations of the nonlinear acoustoelectric current in a doping<br /> superlattice GaAs:Si/GaAs:Be in the presence of an electromagnetic<br /> wave, The University of Danang, Journal of science and technology.<br /> No 6, pp.91-97.<br /> 2. Nguyen Quang Bau, Nguyen Van Hieu (2014). The<br /> influence of the electromagnetic wave on the quantum<br /> acoustomagnetoelectric field in a quantum well with a parabolic<br /> potential, Progress in Electromagnetics Research Symposium,<br /> Guanghou-China, No.8, pp. 1949-1953.<br /> Ngày<br /> tháng 12 năm 2014<br /> Cơ quan Ch trì<br /> Ch nhi m ñ tài<br /> (ký, h và tên, ñóng d u)<br /> (ký, h và tên)<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2