intTypePromotion=1

Báo cáo " Bàn về chế độ bảo hiểm xã hội đối với cán bộ xã, phường, thị trấn"

Chia sẻ: Phung Han | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
71
lượt xem
3
download

Báo cáo " Bàn về chế độ bảo hiểm xã hội đối với cán bộ xã, phường, thị trấn"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bàn về chế độ bảo hiểm xã hội đối với cán bộ xã, phường, thị trấn Điều này dẫn đến quyền lợi của đương sự và những người có liên quan sẽ bị ảnh hưởng, nếu thừa phát lại không đủ năng lực tài chính để bồi thường. Theo Điều 18 Nghị định số 61/2009/NĐ-CP, văn phòng thừa phát lại phải kí quỹ 100 triệu đồng cho mỗi thừa phát lại.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo " Bàn về chế độ bảo hiểm xã hội đối với cán bộ xã, phường, thị trấn"

  1. nghiªn cøu - trao ®æi Bµn vÒ ChÕ ®é b¶o hiÓm x· héi ®èi víi c¸n bé x·, ph−êng, thÞ trÊn NguyÔn Xu©n Thu * C ¸n bé x , ph−êng, thÞ trÊn (sau ®©y gäi t¾t l c¸n bé x ) l ®èi t−îng ®−îc h−ëng sinh ho¹t phÝ do ng©n viÖc theo nhiÖm k× do nh©n d©n trong x bÇu ra hoÆc trong tæ chøc §¶ng, ®o n thÓ v mét sè c¸n bé l m viÖc th−êng xuyªn s¸ch Nh n−íc cÊp theo NghÞ ®Þnh sè cña x m kh«ng tÝnh ®Õn nh÷ng c¸n bé 09/CP ng y 23/01/1998 cña ChÝnh phñ. nh n−íc ®−îc biÖt ph¸i xuèng l m viÖc ë Theo NghÞ ®Þnh n y, chÕ ®é b¶o hiÓm x x (theo NghÞ ®Þnh 09/CP ®©y l nh÷ng héi (BHXH) b¾t buéc ®−îc ¸p dông ®èi c¸n bé thuéc biªn chÕ Nh n−íc ®−îc víi c¸n bé x kÓ tõ ng y 01/01/1998 v t¨ng c−êng cho x ) nh− kÜ s− n«ng tr−íc m¾t míi chØ ¸p dông hai chÕ ®é: nghiÖp, l©m nghiÖp, ng− nghiÖp, c¸n bé B¶o hiÓm h−u trÝ v chÕ ®é mai t¸ng phÝ tÝn dông, y tÕ, c«ng an... l nh÷ng c¸n bé cho c¸n bé x . Do vËy, c¬ cÊu ®ãng phÝ ®−îc h−ëng mäi chÝnh s¸ch hiÖn h nh b¶o hiÓm cã nh÷ng ®iÓm kh¸c so víi cña c«ng chøc nh n−íc. H ng n¨m ng©n nh÷ng ®èi t−îng b¶o hiÓm x héi b¾t s¸ch nh n−íc ph¶i chi gÇn 700 tØ ®ång buéc kh¸c. Cô thÓ, theo §iÒu 4 NghÞ ®Þnh cho c¸n bé x v b¾t ®Çu tõ ng y sè 09/CP ng y 23/01/1998 th× h ng 01/01/1998, mçi n¨m ng©n s¸ch nh n−íc th¸ng, ng©n s¸ch nh n−íc ®ãng b»ng sÏ ph¶i chi thªm trªn 60 tØ ®ång ®Ó ®ãng 10% so víi tæng quü sinh ho¹t phÝ cña b¶o hiÓm cho hä. TÊt c¶ nh÷ng nguån c¸n bé x tham gia b¶o hiÓm v c¸n bé x kinh phÝ n y sÏ ®−îc Nh n−íc c©n ®èi ph¶i ®ãng b»ng 5% tiÒn sinh ho¹t phÝ cña v o ng©n s¸ch x . m×nh v o quü b¶o hiÓm x héi. Thêi gian §Ó tÝnh trî cÊp cho c¸n bé x khi nghØ c¸n bé x l m viÖc tr−íc ng y 01/01/1998 kh«ng ®−îc tÝnh l thêi gian ® tham gia viÖc ph¶i dùa v o ba ®iÒu kiÖn: Tuæi ®êi, BHXH. Theo chóng t«i, lÝ do c¬ b¶n ®Ó thêi gian c«ng t¸c liªn tôc v thêi gian gi¶i thÝch cho c¸ch tÝnh n y l tr−íc khi tham gia b¶o hiÓm x héi cña hä. Còng NghÞ ®Þnh 09/CP cã hiÖu lùc thi h nh, c¸n theo §iÒu 4 NghÞ ®Þnh sè 09/CP, nÕu nam bé x kh«ng ph¶i l ®èi t−îng ®−îc Nh ®ñ 55 tuæi, n÷ ®ñ 50 tuæi, cã thêi gian n−íc bao cÊp vÒ BHXH nh− ®èi víi c«ng t¸c liªn tôc 15 n¨m trë lªn, cã ®ãng nh÷ng ng−êi lao ®éng kh¸c cña Nh n−íc BHXH ®ñ 15 n¨m trë lªn th× ®−îc h−ëng tõ c¬ quan cÊp huyÖn trë lªn. chÕ ®é trî cÊp h ng th¸ng. C¸ch tÝnh møc HiÖn nay, theo thèng kª cña Ban tæ trî cÊp h ng th¸ng ®èi víi c¸n bé x chøc, c¸n bé ChÝnh phñ, c¶ n−íc cã gièng nh− c¸ch tÝnh th«ng th−êng cho c¸c kho¶ng 204.500 c¸n bé x (trong ®ã c¸n ®èi t−îng kh¸c. Cô thÓ: Møc trî cÊp h ng bé §¶ng v chÝnh quyÒn l 153.350; c¸c th¸ng cña 15 n¨m ®Çu b»ng 45% møc ®o n thÓ l 51.150). Víi sè l−îng nh− sinh ho¹t phÝ b×nh qu©n cña 5 n¨m cuèi vËy, c¸n bé x ®−îc nãi ë ®©y (®ång thêi tr−íc khi nghØ; sau ®ã, cø thªm mét n¨m còng l ®èi t−îng ¸p dông NghÞ ®Þnh * Gi¶ng viªn Khoa ph¸p luËt kinh tÕ 09/CP) chØ bao gåm nh÷ng ng−êi l m Tr−êng ®¹i häc luËt H Néi T¹p chÝ luËt häc - 33
  2. nghiªn cøu - trao ®æi c«ng t¸c v cã ®ãng b¶o hiÓm th× ®−îc (®Ó cã thÓ ®¸p øng ®iÒu kiÖn cã thêi gian tÝnh thªm 2% nh−ng møc trî cÊp cao nhÊt c«ng t¸c liªn tôc 15 n¨m trë lªn) l¹i c ng kh«ng qu¸ 75% møc sinh ho¹t phÝ b×nh trë nªn khã kh¨n. H¬n n÷a, viÖc ®ßi hái qu©n cña 5 n¨m cuèi tr−íc khi nghØ. c¸n bé x ph¶i cã thêi gian c«ng t¸c liªn NÕu ®em so s¸nh víi chÕ ®é BHXH tôc tõ 15 n¨m trë lªn sÏ t¹o ra sù bÊt hîp cña nh÷ng ng−êi lao ®éng kh¸c thuéc ®èi lÝ, bëi v× cã nh÷ng ng−êi ®ñ ®iÒu kiÖn vÒ t−îng BHXH b¾t buéc theo NghÞ ®Þnh sè tuæi ®êi v sè n¨m ®ãng b¶o hiÓm nh−ng 12/CP ng y 26/01/1995 cña ChÝnh phñ th× vÉn kh«ng thuéc ®èi t−îng ®−îc trî cÊp chÕ ®é BHXH ®èi víi c¸n bé x cã mét h ng th¸ng v× ch−a ®ñ 15 n¨m c«ng t¸c sè ®iÓm ®¸ng quan t©m sau ®©y: liªn tôc tÝnh ®Õn thêi ®iÓm nghØ viÖc. Thø nhÊt, ®èi víi nh÷ng ng−êi lao Theo chóng t«i, ®Ó ®¶m b¶o c«ng b»ng ®éng ¸p dông chÕ ®é b¶o hiÓm x héi b¾t trong chÝnh s¸ch b¶o hiÓm x héi ®ång buéc theo NghÞ ®Þnh sè 12/CP, khi tÝnh thêi phï hîp víi xu thÕ chung l t¹o ®iÒu l−¬ng h−u h ng th¸ng chØ cÇn xÐt ®Õn hai kiÖn thuËn lîi nhÊt cho ®èi t−îng ®−îc ®iÒu kiÖn: Tuæi ®êi v thêi gian tham gia h−ëng trî cÊp BHXH, Nh n−íc chØ nªn BHXH cña ng−êi lao ®éng. Cßn theo quy ®Þnh hai ®iÒu kiÖn: Tuæi ®êi v sè NghÞ ®Þnh 09/CP, ®èi víi c¸n bé x , ngo i n¨m ®ãng b¶o hiÓm cña c¸n bé x . hai ®iÒu kiÖn kÓ trªn, hä cßn ph¶i ®¶m Thø hai, so víi nh÷ng ®èi t−îng lao b¶o cã thêi gian c«ng t¸c liªn tôc tõ 15 ®éng kh¸c th× ®iÒu kiÖn vÒ tuæi ®êi v n¨m trë lªn. NÕu ®óng theo thuËt ng÷ ®iÒu kiÖn vÒ thêi gian tham gia b¶o hiÓm "thêi gian c«ng t¸c liªn tôc" m NghÞ cña c¸n bé x ®−îc gi¶m 5 n¨m. Mét sè ®Þnh 09/CP ® ®Ò cËp th× nh÷ng c¸n bé x ng−êi cho r»ng, chÝnh v× sù kh¸c biÖt ®ã cã thêi gian c«ng t¸c ®øt qu ng sÏ kh«ng nªn ®ßi hái thªm ®iÒu kiÖn thø ba (ph¶i ®−îc céng dån (mÆc dï khi céng dån v o, cã thêi gian c«ng t¸c liªn tôc tõ ®ñ 15 thêi gian c«ng t¸c ë x cña ng−êi ®ã cã n¨m trªn lªn). Chóng t«i cho r»ng ®ã thÓ ®ñ 15 n¨m trë lªn) ®Ó tÝnh v o ®iÒu kh«ng ph¶i l lÝ do ®Ó gi¶i thÝch. ViÖc kiÖn h−ëng trî cÊp h ng th¸ng. §iÒu ®ã gi¶m ®iÒu kiÖn vÒ tuæi ®êi v sè n¨m trë th nh vÊn ®Ò hÕt søc khã kh¨n ®èi víi ®ãng b¶o hiÓm khi xÐt trî cÊp h ng th¸ng c¸n bé x . Bëi v×, tÝnh chÊt c«ng viÖc cña cho c¸n bé x l hîp lÝ v cÇn ®−îc gi¶i c¸n bé x kh¸c h¼n so víi c«ng viÖc cña thÝch ë khÝa c¹nh kh¸c. Nh− trªn ® ®Ò ng−êi lao ®éng tõ c¬ quan cÊp huyÖn trë cËp, kh¶ n¨ng l m viÖc l©u d i cña c¸n bé lªn. NÕu xÐt vÒ tÝnh æn ®Þnh th× kh¶ n¨ng x rÊt khã kh¨n, kÐo theo ®ã hä còng khã æn ®Þnh c«ng viÖc mét c¸ch l©u d i cña cã ®−îc thêi gian tham gia b¶o hiÓm l©u c¸n bé x kh«ng cao. §iÒu ®ã ®−îc d i nh− nh÷ng ng−êi lao ®éng kh¸c (®ñ chøng minh râ nÐt qua c¬ cÊu cña c¸n bé 20 n¨m trë lªn l mét ®iÒu khã cã thÓ x l phÇn lín hä l m viÖc theo nhiÖm k× thùc hiÖn trªn thùc tÕ). MÆt kh¸c, phÇn do bÇu cö, hÕt nhiÖm k× cã thÓ l¹i nghØ lín c¸n bé x g¾n liÒn víi nh÷ng c«ng viÖc. §Æc biÖt trong t×nh tr¹ng hiÖn nay, viÖc nÆng nhäc, mang tÝnh rñi ro cao cña cã tíi 80% sè c¸n bé x ch−a qua ® o t¹o nh n«ng (n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, ng− c¬ b¶n vÒ chuyªn m«n, hÇu hÕt hä chØ nghiÖp, l m muèi...), thËm chÝ cã thÓ l m viÖc theo kinh nghiÖm v sù tÝn kh¼ng ®Þnh ®©y míi l c«ng viÖc chÝnh, nhiÖm cña nh©n d©n ®Þa ph−¬ng, v× vËy, c«ng viÖc th−êng xuyªn cña hä, céng kh¶ n¨ng gi÷ ®−îc chç l m viÖc l©u d i thªm c«ng viÖc cña c¸n bé x m hä ph¶i 34 - T¹p chÝ luËt häc
  3. nghiªn cøu - trao ®æi g¸nh v¸c - c«ng viÖc m h ng ng y hä ph¸p ®Ó tiÕp tôc ho n thiÖn ph¸p luËt vÒ ph¶i tiÕp xóc víi d©n ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng BHXH trong thêi gian tíi. vÊn ®Ò cÊp b¸ch, phøc t¹p v tÝnh rñi ro Thø t−, vÒ c¬ b¶n nh÷ng quy ®Þnh vÒ chÕ còng rÊt cao. NÕu xÐt vÒ tÝnh chÊt, c«ng ®é BHXH ¸p dông ®èi víi c¸n bé x theo viÖc cña c¸n bé x còng t−¬ng tù c«ng NghÞ ®Þnh 09/CP míi chØ l gi¶i ph¸p viÖc cã yÕu tè nÆng nhäc, nguy hiÓm theo tr−íc m¾t, l b−íc thö nghiÖm trong thùc danh môc do Nh n−íc quy ®Þnh, v× nã tÕ ®Ó ®óc rót kinh nghiÖm v ho n thiÖn ®ßi hái sù hao phÝ lín vÒ thÇn kinh, c¬ trong thêi gian tíi. §Æc biÖt trong t−¬ng b¾p v trÝ tuÖ... cña c¸n bé x . §iÒu ®ã lai, Nh n−íc sÏ tiÕn h nh xÕp mét sè chøng tá r»ng viÖc duy tr× kh¶ n¨ng lao chøc danh c¸n bé x v o ng¹ch c«ng ®éng cña hä sÏ h¹n chÕ h¬n so víi nh÷ng chøc (sau khi ® thùc hiÖn ®−îc c¬ b¶n ng−êi lao ®éng kh¸c, v× vËy, cÇn cã sù −u mét sè c«ng viÖc cÇn thiÕt nh− ph©n lo¹i tiªn vÒ ®iÒu kiÖn tuæi ®êi cho hä. VÉn biÕt nh÷ng c¸n bé ®ang c«ng t¸c, trong ®ã c¸n c«ng viÖc m hä ph¶i ®¶m nhËn víi t− bé h nh ph¸p v chuyªn m«n ph¶i ®−îc c¸ch l c¸n bé x v c«ng viÖc hä ph¶i ® o t¹o v thùc hiÖn chÕ ®é thi tuyÓn, bæ l m víi t− c¸ch mét nh n«ng n»m trong nhiÖm theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ; hai mèi quan hÖ kh¸c nhau nh−ng ®Æt ®ång thêi thùc hiÖn nghiªm tóc chÕ ®é chóng trong mèi quan hÖ mËt thiÕt víi bÇu cö ®èi víi c¸c tæ chøc ®¹i biÓu cho nhau ®Ó cã nh÷ng −u tiªn nhÊt ®Þnh, d©n...), lóc ®ã ®èi t−îng l c¸n bé cÊp x chøng tá Nh n−íc ® thùc sù quan t©m sÏ ®−îc xÕp v o b¶ng l−¬ng v chÕ ®é tíi ®èi t−îng ®Æc biÖt n y ®ång thêi t¹o BHXH cña c«ng chøc Nh n−íc. ë ®©y, t©m lÝ yªn t©m cho hä c«ng t¸c, s¶n xuÊt sÏ n¶y sinh hai vÊn ®Ò lín cÇn ph¶i gi¶i gãp phÇn tÝch cùc v o sù nghiÖp ph¸t quyÕt: Mét l , nh÷ng c¸n bé n y cã tiÕp triÓn kinh tÕ - x héi cña §¶ng v Nh tôc ®−îc gi¶m ®iÒu kiÖn vÒ tuæi ®êi v sè n−íc. n¨m ®ãng b¶o hiÓm nh− hiÖn nay kh«ng? Thø ba, trªn thùc tÕ cã nh÷ng tr−êng hai l , thêi gian tÝnh tõ 01/01/1998 ®Õn hîp sau khi l m viÖc mét thêi gian nhÊt thêi ®iÓm xÕp hä v o chÕ ®é b¶o hiÓm ®Þnh ë cÊp x , c¸n bé x ®−îc chuyÓn lªn chung cã ®−¬ng nhiªn ®−îc tÝnh l thêi l m viÖc ë cÊp huyÖn, tØnh hay trung gian ® tham gia b¶o hiÓm cho c¶ 5 chÕ −¬ng th× thêi gian ® l m viÖc ë cÊp x ®é hay kh«ng? V× c¸ch tÝnh n y sÏ ¶nh (cã tham gia BHXH) cã ®−îc tÝnh l ®iÒu h−ëng trùc tiÕp ®Õn chÕ ®é trî cÊp èm kiÖn −u tiªn ®Ó gi¶m ®iÒu kiÖn vÒ tuæi ®êi ®au cña ng−êi lao ®éng v chÕ ®é tiÒn cho hä khi nghØ h−u hay kh«ng? (VÝ dô: tuÊt sau n y cña th©n nh©n ng−êi lao Nh÷ng ng−êi lao ®éng cã ®ñ 10 n¨m hoÆc ®éng ®ã. Theo chóng t«i, Nh n−íc nªn 15 n¨m c«ng t¸c ë cÊp x ®−îc gi¶m 5 gi¶i quyÕt hai vÊn ®Ò n y theo h−íng cã tuæi ®êi t−¬ng tù nh− ng−êi lao ®éng cã lîi cho ng−êi lao ®éng. Tøc l vÉn ph¶i ®ñ 15 n¨m l m nghÒ hoÆc c«ng viÖc nÆng tiÕp tôc nghiªn cøu ®Ó gi¶m ®iÒu kiÖn vÒ nhäc ®éc h¹i, ®ñ 15 n¨m l m viÖc ë vïng tuæi ®êi v sè n¨m ®ãng b¶o hiÓm cho hä cã phô cÊp khu vùc hÖ sè 0,7 trë lªn...). ë møc ®é hîp lÝ (víi nh÷ng lÝ do ® tr×nh VÊn ®Ò n y ®ang ®−îc ®«ng ®¶o c¸n bé b y ë trªn) v thêi gian tr−íc khi chuyÓn cÊp x quan t©m. ThiÕt nghÜ, ®©y còng l hä v o chÕ ®é BHXH nãi chung nªn tÝnh ®ßi hái hÕt søc chÝnh ®¸ng cña ng−êi lao (xem tiÕp trang 39) ®éng, Nh n−íc cÇn quan t©m v cã gi¶i T¹p chÝ luËt häc - 35
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2