intTypePromotion=1

Báo cáo đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại dịch vụ và thiết bị y tế T& C"

Chia sẻ: Thủy Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:107

0
193
lượt xem
71
download

Báo cáo đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại dịch vụ và thiết bị y tế T& C"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo đề tài: hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh thương mại dịch vụ và thiết bị y tế t& c"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại dịch vụ và thiết bị y tế T& C"

 1. 1 T r ườ ng T rung C ấ p Tây B ắ c C ủ Chi K hoa k inh t ế G VHD: Đinh Văn M ậ u N H Ậ N XÉT C Ủ A GIÁO VIÊN H ƯỚ NG D Ẫ N ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. NH Ậ N XÉT C Ủ A Đ Ơ N V Ị TH Ự C T Ậ P ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. SV:Nguy ễ n Huy Long C huyên đ ề t ố t nghi ệ p
 2. T r ườ ng T rung C ấ p Tây B ắ c C ủ Chi 2K hoa kinh t ế ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. H à N ội, ngày tháng năm 2009 T hay m ặt Công ty Nguy ễ n Huy Long C huyên đ ề t ố t nghi ệ p
 3. T r ườ ng T rung C ấ p Tây B ắ c C ủ Chi 3K hoa kinh t ế MỤC LỤC NH Ậ N XÉT C Ủ A Đ Ơ N V Ị TH Ự C T Ậ P ...............................................1 C ÁC KÝ HI Ệ U VI Ế T T Ắ T: .....................................................................7 D ANH M Ụ C CÁC S Ơ Đ Ồ ...................................................................... 8 S ơ đ ồ 1 : Bán buôn qua kho theo hình th ứ c giao hàng t r ự c ti ế p ...................................................................................... 8 S ơ đ ồ 2 : Bán buôn qua kho theo hình th ứ c chuy ể n h àng ............................................................................................. 8 S ơ đ ồ 4 : Bán buôn v ậ n chuy ể n th ẳ ng theo hình th ứ c c huy ể n hàng có tham gia thanh toán .................................8 S ơ đ ồ 5 : H ạ ch toán ph ươ ng th ứ c bán l ẻ ...........................8 S ơ đ ồ 7 : H ạ ch toán ph ươ ng th ứ c bán hàng tr ả ch ậ m t r ả góp ........................................................................................ 8 S ơ đ ồ 1 6: C ơ c ấ u t ổ ch ứ c b ộ máy qu ả n lý c ủ a công ty .......8 D ANH M Ụ C CÁC B Ả NG BI Ể U ............................................................. 9 1 .Giáo trình “K ế toán th ươ ng m ạ i và d ị ch v ụ ”-Tr ườ ng Đ ạ i H ọ c C ông nghi ệ p Hà N ộ i, Tác gi ả :Th ạ c sĩ Hoàng Th ị Vi ệ t Hà . ......1 0 3 .H ệ th ố ng chu ẩ n m ự c K ế toán Vi ệ t Nam –Nhà xu ấ t b ả n Tài c hính –HN tháng 01-2004 .................................................................. 1 0 4 .Giáo trình “K ế toán doanh nghi ệ p” –H ọ c vi ệ n Tài chính .......1 0 T ác gi ả :PGS-TS:Ngô Chi và TS:Tr ươ ng Th ị Thu ỷ ......................1 0 5 . “H ướ ng d ẫ n l ậ p ch ứ ng t ừ k ế toán, h ướ ng d ẫ n ghi s ổ k ế t oán”-Nhà xu ấ t b ả n tài chính –Hà N ộ i-2005 .................................1 0 6 .Trang web:http/www.mof.gov.vn ..................................................1 0 V à m ộ t s ố tài li ệ u khác ......................................................................1 0 L Ờ I NÓI Đ Ầ U ........................................................................................ 1 1 C H ƯƠ NG 1 ............................................................................................ 1 3 C Ơ S Ở L Ý LU Ậ N CHUNG V Ề K Ế TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC Đ Ị NH K Ế T QU Ả KINH DOANH TRONG DOANH NGHI Ệ P T H ƯƠ NG M Ạ I ....................................................................................... 1 3 1 .1. Nh ữ ng v ấ n đ ề chung v ề k ế toán bán hàng và xác đ ịnh k ế t q u ả kinh doanh .................................................................................... 1 3 1 .1.1. Khái ni ệ m v ề bán hàng và xác đ ị nh k ết qu ả kinh d oanh .............................................................................................. 1 3 1 .1.1.1. Doanh nghi ệ p th ươ ng m ạ i ..........................................1 3 1 .1.1.2 Quá trình bán hàng .................................................1 4 1 .1.1.3 K ế t qu ả kinh doanh ........................................................1 4 1 .1.2 Vai trò c ủ a k ế toán bán hàng và xác đ ị nh k ết qu ả k inh doanh ...................................................................................... 1 5 1 .1.3 Nhi ệ m v ụ c ủ a k ế toán bán hàng và xác đ ị nh k ế t qu ả kinh d oanh ....................................................................................................... 1 5 N guy ễ n Huy Long C huyên đ ề t ố t nghi ệ p
 4. T r ườ ng T rung C ấ p Tây B ắ c C ủ Chi 4K hoa kinh t ế 1 .2.Các ph ươ ng pháp tiêu th ụ hàng hoá trong doanh nghi ệp t h ươ ng m ạ i ............................................................................................. 1 6 1 .2.1 Ph ươ ng pháp bán buôn hàng hoá .................................1 6 1 .2.2 Bán l ẻ hàng hoá .................................................................1 7 1 .2.3 Ph ươ ng pháp bán hàng đ ạ i lý ........................................1 7 1 .2.4 Ph ươ ng pháp bán hàng tr ả ch ậ m tr ả góp ...................1 8 1 .2.5 Ph ươ ng th ứ c hàng đ ổ i hàng ...........................................1 8 1 .3 H ạ ch toán t ổ ng h ợ p k ế toán bán hàng và xác đ ị nh k ết qu ả k inh doanh. ............................................................................................ 1 8 1 .3.1 Ch ứ ng t ừ s ử d ụ ng ..............................................................1 8 1 .3.2 Tài kho ả n s ử d ụ ng .............................................................1 8 1 .3.3 Ph ươ ng th ứ c tính giá v ố n hàng bán ............................1 9 1 .3.3.1.Ph ươ ng th ứ c giá đ ơ n v ị bình quân (bình quân gia q uy ề n) ..................................................................................................... 1 9 1 .3.3.2.Ph ươ ng pháp nh ậ p tr ướ c xu ấ t tr ướ c ........................2 0 1 .3.3.3.Ph ươ ng pháp nh ậ p sau xu ấ t tr ướ c ...................................2 0 1 .3.3.4.Ph ươ ng pháp tính theo giá đích danh ......................2 0 1 .3.3.5.Ph ươ ng pháp giá h ạ ch toán ........................................2 0 1 .3.4 Phân b ổ chi phí thu mua cho hàng tiêu th ụ ................2 0 1 .3.5 Ph ươ ng pháp h ạ ch toán t ổ ng h ợ p .................................2 1 1 .3.5.1.H ạ ch toán tiêu th ụ hàng hoá theo ph ươ ng pháp kê k hai th ườ ng xuyên ........................................................................ 2 1 1 .3.5.1.1 H ạ ch toán tiêu th ụ hàng hoá ở các doanh n ghi ệ p h ạ ch toán hàng t ồ n kho theo ph ươ ng pháp kê k hai th ườ ng xuyên và tính thu ế giá tr ị gia tăng theo p h ươ ng pháp kh ấ u tr ừ . ........................................................2 1 S ơ đ ồ 1 : H ạ ch toán ph ươ ng th ứ c bán buôn qua kho t heo hình th ứ c giao hàng tr ự c ti ế p ...................................2 1 C hú thích: ................................................................................ 2 1 ( 2)Giá v ố n hàng bán ........................................................... 2 1 ( 3)Tr ườ ng h ợ p hàng hoá có bao bì đi kèm tính giá r iêng .......................................................................................... 2 1 S ơ đ ồ 2 : H ạ ch toán ph ươ ng th ứ c bán buôn qua kho t heo hình th ứ c chuy ể n hàng ...............................................2 1 S ơ đ ồ 3 : H ạ ch toán theo ph ươ ng th ứ c bán buôn v ậ n c huy ể n th ẳ ng theo hình th ứ c giao hàng tr ự c ti ế p (giao t ay ba) ...................................................................................... 2 2 C hú thích: ................................................................................ 2 3 S ơ đ ồ 4 : H ạ ch toán ph ươ ng th ứ c bán buôn v ậ n chuy ể n t h ẳ ng theo hình th ứ c chuy ể n hàng có tham gia thanh t oán .......................................................................................... 2 3 S ơ đ ồ 5 : H ạ ch toán ph ươ ng th ứ c bán l ẻ ........................2 3 N guy ễ n Huy Long C huyên đ ề t ố t nghi ệ p
 5. T r ườ ng T rung C ấ p Tây B ắ c C ủ Chi 5K hoa kinh t ế S ơ đ ồ 6 : H ạ ch toán ph ươ ng th ứ c bán hàng đ ạ i lý .......2 4 S ơ đ ồ 7 : H ạ ch toán ph ươ ng th ứ c bán hàng tr ả ch ậ m t r ả góp ...................................................................................... 2 5 1 .3.5.1.2 H ạ ch toán tiêu th ụ hàng hoá ở các doanh n ghi ệ p h ạ ch toán hàng t ồ n kho theo ph ươ ng pháp kê k hai th ườ ng xuyên tính thu ế giá tr ị gia tăng theo p h ươ ng pháp tr ự c ti ế p ......................................................... 2 5 C hú thích : ...................................................................................... 2 6 1 .3.6 H ạ ch toán t ổ ng h ợ p chi phí qu ả n lý kinh doanh .......2 6 1 .3.6.1.2 TK s ử d ụ ng ........................................................... 2 7 1 .3.6.1.3 Ph ươ ng pháp h ạ ch toán ....................................2 7 1 .3.6.2.1 Khái ni ệ m ...............................................................2 9 1 .3.6.2.2 Tài kho ả n s ử d ụ ng ..............................................2 9 1 .3.6.2.3 Ph ươ ng pháp h ạ ch toán m ộ t s ố nghi ệ p v ụ c h ủ y ế u .................................................................................... 3 0 1 .3.6.2 Tài kho ả n s ử d ụ ng ..................................................3 0 1 .3.6.3 Ph ươ ng pháp h ạ ch toán m ộ t s ố nghi ệ p v ụ ch ủ y ế u ............................................................................................. 3 2 1 .3.7 H ạ ch toán k ế toán các kho ả n gi ả m tr ừ doanh thu . . .3 2 1 .4 Các hình th ứ c k ế toán ................................................................. 3 5 1 .4.1. Hình th ứ c nh ậ t ký chung ........................................................3 5 1 .4.2 Hình th ứ c k ế toán trên máy vi tính .......................................3 7 1 .4.3 Hình th ứ c nh ậ t ký -ý s ổ cái .............................................3 9 1 .4.4. Hình th ứ c ch ứ ng t ừ ghi s ổ .............................................4 0 C H ƯƠ NG 2: .......................................................................................... 4 1 T H Ự C TR Ạ NG CÔNG TÁC K Ế TOÁN BÁN HÀNG V À XÁC Đ Ị NH K Ế T QU Ả KINH DOANH T Ạ I CÔNG TY TNHH T H ƯƠ NG M Ạ I D Ị CH V Ụ VÀ THI Ế T B Ị Y T Ế T&C ........................4 1 2 .1. Đ ặ c đi ể m chung c ủ a Công ty TNHH Th ươ ng M ạ i D ị ch V ụ V à Thi ế t B ị Y T ế T&C ........................................................................ 4 1 2 .1.2. C ơ c ấ u t ổ ch ứ c b ộ máy và đ ặ c đi ể m kinh doanh c ủ a c ông ty ............................................................................................. 4 2 S ơ đ ồ 1 6:C ơ c ấ u t ổ ch ứ c b ộ máy qu ả n lý c ủ a công ty nh ư s au: ................................................................................................... 4 3 2 .1.3. T ổ ch ứ c b ộ máy k ế toán t ạ i công ty ..........................4 4 2 .1.3.1. C ơ c ấ u b ộ máy k ế toán ...............................................4 4 2 .1.3.2. H ệ th ố ng tài kho ả n áp d ụ ng .....................................4 7 2 .1.3.3. Hình th ứ c s ổ k ế toán áp d ụ ng c ủ a Công ty TNHH T h ươ ng M ạ i D ị ch V ụ Và Thi ế t B ị Y T ế T&C ........................4 7 2 .1.3.4. S ổ k ế toán s ử d ụ ng .............................................................4 9 N guy ễ n Huy Long C huyên đ ề t ố t nghi ệ p
 6. T r ườ ng T rung C ấ p Tây B ắ c C ủ Chi 6K hoa kinh t ế 2 .2. Th ự c tr ạ ng công tác k ế toán bán hàng và xác đ ịnh k ết qu ả k inh doanh t ạ i công ty TNHH Th ươ ng M ạ i D ị ch V ụ Và Thi ế t B ị Y T ế T &C ................................................................................................ 5 0 2 .2.1 Đ ặ c đi ể m ho ạ t đ ộ ng bán hàng c ủ a công ty ...............5 0 2 .2.2 Ch ứ ng t ừ và tài kho ả n s ử d ụ ng .....................................5 1 2 .2.3. K ế toán xu ấ t kho v ậ t t ư , hàng hoá ..............................5 2 2 .2.3.1. Ch ứ ng t ừ và trình t ự luân chuy ể n ch ứ ng t ừ ..........5 2 2 .2.3.2.Quy trình xu ấ t kho hàng hoá ..............................................5 2 2 .2.4 Các ph ươ ng pháp thanh toán ti ề n hàng ..............................6 0 2 .2.5.1.K ế toán giá v ố n hàng bán ...................................................6 0 2 .2.5.3 K ế toán ph ả i thu khách hàng ......................................6 7 2 .2.5.5 K ế toán chi phí qu ả n lý doanh nghi ệ p ......................7 8 3 .1 Nh ậ n xét chung v ề công tác k ế toán bán hàng và xác đ ịnh k ế t qu ả kinh doanh t ạ i công ty .....................................................1 04 3 .1.1 Nh ữ ng ư u đi ể m. ............................................................... 1 04 3 .1.2. Nh ữ ng đi ể m c ầ n hoàn thi ệ n. .......................................1 05 3 .2. M ộ t s ố ý ki ế n c ầ n hoàn thi ệ n công tác k ế toán bán hàng v à XĐKQ bán hàng c ủ a Công ty TNHH Th ươ ng M ạ i D ị ch V ụ Và T hi ế t B ị Y t ế T&C .............................................................................. 1 05 3 .2.1 Công ty nên xem xét l ạ i s ổ chi ti ế t TK511 - Doanh t hu bán hàng. ............................................................................... 1 05 3 .2.2. Vi ệ c áp d ụ ng tin h ọ c vào công tác k ế toán. ...........1 05 1 05 K ế t lu ậ n……………………………………………………………………. 107 N guy ễ n Huy Long C huyên đ ề t ố t nghi ệ p
 7. T r ườ ng T rung C ấ p Tây B ắ c C ủ Chi 7K hoa kinh t ế C ÁC KÝ HI Ệ U VI Ế T T Ắ T: - TM:Th ươ ng m ạ i - DN:Doanh nghi ệ p - CFQLDN: Chi phí qu ả n lý doanh nghi ệ p - XĐKQKD: Xác đ ị nh k ế t qu ả kinh doanh - HĐ GTGT: Hoá đ ơ n giá tr ị gia tăng - TSCĐ:Tài s ả n c ố đ ị nh - TK:Tài kho ả n - CKTM: Chi ế t kh ấ u th ươ ng m ạ i - CKTT: Chi ế t kh ấ u thanh toán - CBCNV: Cán b ộ công nhân viên - GGHB: Gi ả m giá hàng bán - HBBTT: Hàng bán b ị tr ả l ạ i - CCDC: Công c ụ d ụ ng c ụ - DT:Doanh thu - TC:Tài chính - DV: D ị ch v ụ - LN: L ợ i nhu ậ n Nguy ễ n Huy Long C huyên đ ề t ố t nghi ệ p
 8. T r ườ ng T rung C ấ p Tây B ắ c C ủ Chi 8K hoa kinh t ế D ANH M Ụ C CÁC S Ơ Đ Ồ S ơ đ ồ 1: Bán buôn qua kho theo hình th ứ c giao hàng tr ực ti ếp S ơ đ ồ 2: Bán buôn qua kho theo hình th ứ c chuy ể n hàng S ơ đ ồ 3: Bán buôn v ậ n chuy ể n th ẳ ng theo hình th ứ c giao hàng tr ực ti ếp(giao t ay ba) S ơ đ ồ 4: Bán buôn v ậ n chuy ể n th ẳ ng theo hình th ứ c chuy ể n hàng có tham g ia thanh toán S ơ đ ồ 5: H ạ ch toán ph ươ ng th ứ c bán l ẻ S ơ đ ồ 6: H ạ ch toán ph ươ ng th ứ c bán hàng đ ạ i lý S ơ đ ồ 7: H ạ ch toán ph ươ ng th ứ c bán hàng tr ả ch ậ m tr ả góp S ơ đ ồ 8: H ạ ch toán tiêu th ụ hàng hoá theo ph ươ ng pháp KKĐK S ơ đ ồ 9: H ạ ch toán chi phí qu ả n lý kinh doanh S ơ đ ồ 10: H ạ ch toán các kho ả n gi ả m tr ừ doanh thu S ơ đ ồ 11: H ạ ch toán xác đ ị nh k ế t qu ả kinh doanh S ơ đ ồ 12: Trình t ự ghi s ổ theo hình th ứ c “Nh ậ t ký chung” S ơ đ ồ 13: Trình t ự ghi s ổ theo hình th ứ c “K ế toán trên máy vi tính” S ơ đ ồ 14: Trình t ự ghi s ổ theo hình th ứ c “Nh ậ t ký s ổ cái” S ơ đ ồ 15: Trình t ự ghi s ổ theo hình th ứ c “Ch ứ ng t ừ ghi s ổ ” S ơ đ ồ 16: C ơ c ấ u t ổ ch ứ c b ộ máy qu ả n lý c ủ a công ty S ơ đ ồ 17: C ơ c ấ u t ổ ch ứ c b ộ máy k ế toán Nguy ễ n Huy Long C huyên đ ề t ố t nghi ệ p
 9. T r ườ ng T rung C ấ p Tây B ắ c C ủ Chi 9K hoa kinh t ế D ANH M Ụ C CÁC B Ả NG BI Ể U B ả ng 1: Danh sách các m ặ t hàng B ả ng 2: Hóa đ ơ n giá tr ị gia tăng B ả ng 3: Phi ế u xu ấ t kho B ả ng 4: Th ẻ kho B ả ng 5: B ả ng t ổ ng h ợ p nh ậ p – xu ấ t – t ồ n hàng hoá B ả ng 6: S ổ chi ti ế t hàng hoá B ả ng 7: S ổ chi ti ế t giá v ố n hàng bán B ả ng 8: S ổ chi ti ế t thanh toán v ớ i ng ườ i mua B ả ng 9: S ổ t ổ ng h ợ p theo dõi công n ợ v ớ i khách hàng B ả ng 10: S ổ chi ti ế t TK 521 B ả ng 11: Phi ế u nh ậ p kho hàng bán tr ả l ạ i B ả ng 12: S ổ chi ti ế t TK 5212 B ả ng 13: Hóa đ ơ n d ị ch v ụ B ả ng 14: B ả ng thanh toán l ươ ng nhân viên văn phòng B ả ng 15: S ổ chi ti ế t TK 642 B ả ng 16: Nh ậ t ký chung B ả ng 17: S ổ cái TK 511 B ả ng 18: S ổ cái TK 5211 B ả ng 19: S ổ cái TK 5212 B ả ng 20: S ổ cái TK 632 B ả ng 21: S ổ cái TK 131 B ả ng 22: S ổ cái TK 642 B ả ng 23: S ổ cái TK 911 B ả ng 24: S ổ cái TK 421 B ả ng 25: Báo cáo k ế t qu ả kinh doanh Nguy ễ n Huy Long C huyên đ ề t ố t nghi ệ p
 10. T r ườ ng T rung C ấ p Tây B ắ c C ủ Chi 1K hoa kinh t ế 0 D anh m ụ c tài li ệ u tham kh ả o 1.Giáo trình “K ế toán th ươ ng m ạ i và d ị ch v ụ ”-Tr ườ ng Đ ạ i H ọc Công nghi ệ p H à N ộ i, Tác gi ả :Th ạ c sĩ Hoàng Th ị Vi ệ t Hà 3.H ệ th ố ng chu ẩ n m ự c K ế toán Vi ệ t Nam –Nhà xu ấ t b ả n Tài chính –HN t háng 01-2004 4.Giáo trình “K ế toán doanh nghi ệ p” –H ọ c vi ệ n Tài chính Tác gi ả :PGS-TS:Ngô Chi và TS:Tr ươ ng Th ị Thu ỷ 5. “H ướ ng d ẫ n l ậ p ch ứ ng t ừ k ế toán, h ướ ng d ẫ n ghi s ổ k ế toán”-Nhà xu ấ t b ả n tài chính –Hà N ộ i-2005 6.Trang web:http/www.mof.gov.vn Và m ộ t s ố tài li ệ u khác Nguy ễ n Huy Long C huyên đ ề t ố t nghi ệ p
 11. T r ườ ng T rung C ấ p Tây B ắ c C ủ Chi 1K hoa kinh t ế 1 L Ờ I NÓI Đ Ầ U Trong c ơ ch ế m ớ i, v ớ i s ự ho ạ t đ ộ ng c ủ a nhi ề u thành ph ầ n kinh t ế tính đ ộ c l ậ p, t ự ch ủ trong các doanh nghi ệ p ngày càng cao h ơ n. M ỗi doanh n ghi ệ p ph ả i năng đ ộ ng sáng t ạ o trong kinh doanh, ph ả i ch ị u trách nhi ệm t r ướ c k ế t qu ả kinh doanh c ủ a mình, b ả o toàn đ ượ c v ố n kinh doanh và quan t r ọ ng h ơ n là kinh doanh có lãi. Mu ố n nh ư v ậ y các doanh nghi ệ p ph ả i nh ậ n t h ứ c đ ượ c v ị trí khâu tiêu th ụ s ả n ph ẩ m, hàng hoá vì nó quy ế t đ ịnh đ ến k ết q u ả kinh doanh c ủ a doanh nghi ệ p và là c ơ s ở đ ể doanh nghi ệ p có thu nh ậ p b ù đ ắ p chi phí b ỏ ra, th ự c hi ệ n nghĩa v ụ v ớ i Ngân sách Nhà N ướ c. Bên c ạ nh đó, m ụ c đích ho ạ t đ ộ ng c ủ a doanh nghi ệ p là l ợ i nhu ậ n nên v i ệ c xác đ ị nh đúng đ ắ n KQKD nói chung và k ế t qu ả bán hàng nói riêng là r ấ t quan tr ọ ng. Do v ậ y bên c ạ nh các bi ệ n pháp qu ả n lý chung, vi ệc t ổ ch ức h ợ p lý công tác k ế toán bán háng là r ấ t c ầ n thi ế t giúp doanh nghi ệp có đ ầy đ ủ t hông tin k ị p th ờ i và chính xác đ ể đ ư a ra quy ế t đ ị nh kinh doanh đúng đ ắ n. X u ấ t phát t ừ đó, qua th ờ i gian th ự c t ậ p ở Công ty TNHH Th ươ ng M ạ i D ị ch V ụ Và Thi ế t B ị Y T ế T&C em đã đi sâu nghiên c ứ u v ấ n đ ề t ổ ch ứ c k ế t oán bán hàng và xác đ ị nh k ế t qu ả kinh doanh trong công ty v ới đ ề tài : “ Hoàn thi ệ n công tác k ế toán bán hàng và xác đ ị nh k ết qu ả kinh doanh t ạ i Công ty TNHH Th ươ ng M ạ i D ị ch V ụ Và Thi ế t B ị Y T ế T&C . Trong quá trình th ự c t ậ p, em đã đ ượ c s ự ch ỉ d ẫ n, giúp đ ỡ c ủ a các th ầ y, cô g iáo, tr ự c ti ế p là cô giáo Nguy ễ n Th ị Thanh Loan cùng các anh, các ch ị cán b ộ k ế t oán Công ty TNHH Th ươ ng M ạ i D ị ch V ụ Và Thi ế t B ị Y T ế T&C. T uy nhiên, ph ạ m vi đ ề tài r ộ ng, th ờ i gian th ự c t ế ch ư a nhi ều nên khó tránh k h ỏ i nh ữ ng thi ế u sót. Em r ấ t mong nh ậ n đ ượ c s ự ch ỉ b ả o, giúp đ ỡ c ủ a các t h ầ y cô giáo và các anh, các ch ị phòng k ế toán công ty đ ể chuyên đ ề c ủa em đ ượ c hoàn thi ệ n h ơ n. C huyên đ ề c ủ a em g ồ m ba ch ươ ng: Ch ươ ng 1 : C ơ s ở l ý lu ậ n chung v ề k ế toán bán hàng và xác đ ị nh k ế t qu ả k inh doanh trong doanh nghi ệ p th ươ ng m ạ i. Nguy ễ n Huy Long C huyên đ ề t ố t nghi ệ p
 12. T r ườ ng T rung C ấ p Tây B ắ c C ủ Chi 1K hoa kinh t ế 2 C h ươ ng 2 : T h ự c t ế công tác k ế toán bán hàng và xác đ ị nh k ế t qu ả ho ạ t đ ộ ng kinh doanh t ạ i Công ty TNHH Th ươ ng M ạ i D ị ch V ụ Và Thi ế t B ị Y T ế T &C . C h ươ ng 3 : M ộ t s ố bi ệ n pháp nh ằ m hoàn thi ệ n công tác k ế toán bán hàng v à xác đ ị nh k ế t qu ả ho ạ t đ ộ ng kinh doanh t ạ i Công ty TNHH Th ươ ng M ại D ị ch V ụ Và Thi ế t B ị Y T ế T&C Nguy ễ n Huy Long C huyên đ ề t ố t nghi ệ p
 13. T r ườ ng T rung C ấ p Tây B ắ c C ủ Chi 1K hoa kinh t ế 3 C H ƯƠ NG 1 C Ơ S Ở LÝ LU Ậ N CHUNG V Ề K Ế TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC Đ Ị NH K Ế T QU Ả KINH DOANH TRONG DOANH NGHI Ệ P TH ƯƠ NG M Ạ I 1.1. Nh ữ ng v ấ n đ ề chung v ề k ế toán bán hàng và xác đ ịnh k ết qu ả kinh d oanh 1 .1.1. Khái ni ệ m v ề bán hàng và xác đ ị nh k ế t qu ả kinh doanh 1.1.1.1. Doanh nghi ệ p th ươ ng m ạ i T rong s ự phát tri ể n c ủ a n ề n kinh t ế hàng hoá, nghành th ươ ng m ạ i v ớ i n h ữ ng th ế m ạ nh c ủ a mình trong công tác t ổ ch ứ c, thúc đ ẩ y l ư u thông hàng h oá, n ố i ng ườ i s ả n xu ấ t v ớ i ng ườ i tiêu dùng, đã góp ph ầ n đáng k ể cho s ự p hát tri ể n c ủ a n ề n kinh t ế hàng hoá. Nghành th ươ ng nghi ệ p đ ượ c coi là n ghành kinh t ế có ch ứ c năng t ổ ch ứ c l ư u thông hàng hoá thì doanh nghi ệp t h ươ ng m ạ i chính là b ộ ph ậ n c ủ a nghành th ươ ng nghi ệ p th ự c hi ệ n ch ức n ăng đó. T rong ho ạ t đ ộ ng kinh doanh th ươ ng m ạ i, tiêu th ụ hàng hoá là giai đo ạn c u ố i cùng trong quá trình l ư u chuy ể n hàng hoá. Ho ạ t đ ộ ng chính c ủ a doanh n ghi ệ p th ươ ng m ạ i là mua vào các s ả n ph ẩ m hàng hoá c ủ a các doanh nghi ệ p s ả n xu ấ t, sau đó thông qua h ệ th ố ng bán hàng c ủ a mình cung c ấ p cho ng ườ i t iêu dùng đ ồ ng th ờ i thu đ ượ c ti ề n nh ờ vào vi ệ c cung c ấ p hàng hoá đó. Quá t rình kinh doanh c ủ a doanh nghi ệ p th ươ ng m ạ i g ồ m ba khâu ch ủ y ế u đó là: M ua vào, d ự tr ữ và bán ra. Trong đó quá trình v ốn kinh doanh c ủa doanh n gh ị êp v ậ n đ ộ ng theo mô hình T-H-T’. Qúa trình v ậ n đ ộ ng trên có m ố i liên h ệ m ậ t thi ế t và đ ề u có ý nghĩa h ế t s ứ c quan tr ọ ng trong đó khâu bán hàng là khâu cu ố i cùng trong chu kỳ tu ần h oàn v ố n c ủ a doanh nghi ệ p. Khâu này có tác đ ộ ng r ấ t l ớ n đ ế n tính hi ệ u qu ả c ủ a ho ạ t đ ộ ng kinh doanh trong doanh nghi ệ p th ươ ng m ạ i. Nguy ễ n Huy Long C huyên đ ề t ố t nghi ệ p
 14. T r ườ ng T rung C ấ p Tây B ắ c C ủ Chi 1K hoa kinh t ế 4 1 .1.1.2 Quá trình bán hàng Trong doanh nghi ệ p th ươ ng m ạ i, quá trình bán hàng đ ượ c b ắ t đ ầ u t ừ khi d oanh nghi ệ p chuy ể n giao s ả n ph ẩ m, hàng hoá. d ị ch v ụ cho khách hàng, đ ồ ng th ờ i khách hàng tr ả ho ặ c ch ấ p nh ậ n tr ả m ộ t kho ả n ti ề n t ươ ng ứng cho g iá bán s ả n ph ẩ m hàng hoá đó mà hai bên đã tho ả thu ậ n. Quá trình này đ ượ c coi là hoàn t ấ t khi ng ườ i bán đã nh ậ n đ ượ c ti ề n và ng ườ i mua đã nh ận đ ượ c hàng. Đ ố i v ớ i doanh nghi ệ p th ươ ng m ạ i nói riêng và t ấ t c ả các doanh n ghi ệ p nói chung ho ạ t đ ộ ng bán hàng đ ả m b ả o cho h ọ bù đ ắ p các kho ả n chi p hí b ỏ ra trong quá trình kinh doanh và có th ể tích lu ỹ. Có th ể nói ho ạt đ ộng b án hàng là lý do t ồ n t ạ i c ủ a các doanh nghi ệ p th ươ ng m ạ i và nó có ý nghĩa t o l ớ n đ ố i v ớ i s ự t ồ n t ạ i và phát tri ể n c ủ a doanh nghi ệ p th ươ ng m ạ i. Ho ạ t đ ộ ng bán hàng phát tri ể n s ẽ t ạ o đi ề u ki ệ n cho doanh nghi ệ p m ở r ộ ng đ ượ c th ị tr ượ ng tiêu th ụ , m ở r ộ ng kinh doanh, do đó tăng đ ượ c doanh t hu giúp doanh nghi ệ p c ủ ng c ố và kh ẳ ng đ ị nh v ị trí c ủ a mình trên th ị t r ườ ng. Đ ố i v ớ i ng ườ i tiêu dùng, quá trình bán hàng c ủ a doanh nghi ệ p giúp đ áp ứ ng nhu c ầ u tiêu dùng c ủ a xã h ộ i. Ch ỉ qua khâu bán hàng, công d ụng c ủ a hàng hoá, d ị ch v ụ m ớ i đ ượ c xác đ ị nh hoàn toàn, s ự phù h ợ p gi ữ a th ị h i ế u ng ườ i tiêu dùng v ớ i hàng hoá m ớ i đ ượ c kh ẳ ng đ ị nh. Đ ố i v ớ i toàn b ộ n ề n kinh t ế qu ố c dân, khâu bán hàng cũng có ý nghĩa r ấ t l ớ n v ớ i s ự phát tri ể n c ủ a n ề n kinh t ế . V ớ i l ợ i th ế riêng c ủ a mình đó là t i ế p c ậ n tr ự c ti ế p v ớ i ng ườ i tiêu dùng, nên quá trình bán hàng có th ể n ắm b ắ t t ườ ng t ậ n nhu c ầ u, th ị hi ế u c ủ a ng ườ i tiêu dùng. 1.1.1.3 K ế t qu ả kinh doanh K ế t qu ả ho ạ t đ ộ ng kinh doanh là k ế t qu ả cu ố i cùng c ủ a ho ạ t đ ộng bán h àng và các ho ạ t đ ộ ng khác c ủ a doanh nghi ệ p sau m ộ t th ờ i kì nh ấ t đ ị nh b i ể u hi ệ n b ằ ng s ố ti ề n lãi hay l ỗ . K ế t qu ả kinh doanh c ủ a doanh nghi ệ p th ươ ng m ạ i bao g ồ m k ế t qu ả b án hàng, k ế t qu ả ho ạ t đ ộ ng tài chính và k ế t qu ả b ấ t th ườ ng. K ế t qu ả bán hàng đ ượ c xác đ ị nh là s ố chênh l ệ ch gi ữ a doanh thu v ới tr ị giá v ố n hàng bán, chi phí bán hàng và chi phí qu ả n lý doanh nghi ệ p phân b ổ cho h o ạ t đ ộ ng s ả n xu ấ t kinh doanh trong kỳ. Nguy ễ n Huy Long C huyên đ ề t ố t nghi ệ p
 15. T r ườ ng T rung C ấ p Tây B ắ c C ủ Chi 1K hoa kinh t ế 5 K ế t qu ả ho ạ t đ ộ ng tài chính là chênh l ệ ch gi ữ a thu nh ập t ừ ho ạ t đ ộng t ài chính v ớ i chi phí ho ạ t đ ộ ng tài chính và k ế t qu ả b ấ t th ườ ng là s ố chênh l ệ ch gi ữ a các kho ả n thu nh ậ p b ấ t th ườ ng vói các kho ả n chi phí b ấ t th ườ ng. Đ ố i v ớ i doanh nghi ệ p th ươ ng m ạ i thì k ế t qu ả bán hàng th ườ ng chi ế m t ỷ t r ọ ng l ớ n ch ủ y ế u trong k ế t q ủ a ho ạ t đ ộ ng kinh doanh. Do đó, vi ệ c xác đ ị nh k ế t qu ả bán hàng cũng có ý nghĩa quan tr ọ ng trong công tác qu ả n lý t ại d oanh nghi ệ p. 1 .1.2 Vai trò c ủ a k ế toán bán hàng và xác đ ị nh k ết qu ả kinh doanh K ế toán bán hàng và xác đ ị nh k ế t qu ả là m ộ t ph ầ n c ủ a k ế toán, có vai t rò r ấ t l ớ n đ ố i v ớ i công tác qu ả n tr ị doanh nghi ệ p. Nó giúp cho doanh n ghi ệ p xem xét kinh doanh m ặ t hàng, nhóm hàng, đ ị a đi ểm kinh doanh nào c ó hi ệ u qu ả , b ộ ph ậ n kinh doanh, c ử a hàng nào th ự c hi ệ n t ố t công tác bán h àng. Nh ờ đó doanh nghi ệ p có th ể phân tích, đánh giá, l ự a ch ọn các ph ươ ng á n đ ầ u t ư sao cho có hi ệ u qu ả nh ấ t 1.1.3 Nhi ệ m v ụ c ủ a k ế toán bán hàng và xác đ ị nh k ế t qu ả kinh doanh - Ghi chép, ph ả n ánh k ị p th ờ i đ ầ y đ ủ và chính xác tình hình bán hàng và xác đ ị nh k ế t qu ả kinh doanh c ủ a doanh nghi ệ p trong kỳ c ả v ề tr ị giá và s ố l ượ ng hàng bán theo t ừ ng m ặ t hàng và nhóm hàng. - Ph ả n ánh và giám đ ố c chính xác tình hình thu h ồi v ốn, tình hình công n ợ và t hanh toán công n ợ ph ả i thu ở ng ườ i mua, theo dõi chi ti ế t theo t ừ ng khách h àng, s ố ti ề n khách n ợ … - Tính toán chính xác giá v ố n c ủ a hàng tiêu th ụ , t ừ đó xác đ ịnh chính xác k ết q u ả bán hàng - Cung c ấ p thông tin chính xác, trung th ự c và đ ầ y đ ủ v ề tình hình bán h àng ,xác đ ị nh k ế t qu ả ph ụ c v ụ cho vi ệ c l ậ p báo cáo tài chính và qu ả n lý d oanh nghi ệ p. - Tham m ư u cho lãnh đ ạ o v ề các gi ả i pháp đ ể thúc đ ẩ y quá trình bán hàng, g iúp cho ban giám đ ố c n ắ m đ ượ c th ự c tr ạ ng, tình hình tiêu th ụ hàng hoá c ủa d oanh nghi ệ p mình k ị p th ờ i và có nh ữ ng chính sách đi ề u ch ỉ nh thích h ợ p v ới t h ị tr ườ ng … 1.1.4 ý nghĩa c ủ a k ế toán bán hàng Nguy ễ n Huy Long C huyên đ ề t ố t nghi ệ p
 16. T r ườ ng T rung C ấ p Tây B ắ c C ủ Chi 1K hoa kinh t ế 6 Đối với các doanh nghiệp thương mại, việc bán hàng có ý nghĩa r ất to l ớn, bán hàng m ới có thể đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp và bù đắp được chi phí bỏ ra, không nh ững th ế nó cũng phản ánh năng lực kinh doanh và vị thế của doanh nghiệp trên thị trường. 1.2.Các ph ươ ng pháp tiêu th ụ hàng hoá trong doanh nghi ệp th ươ ng m ại 1.2.1 Ph ươ ng pháp bán buôn hàng hoá 1.2.1.1.Khái ni ệ m Là ph ươ ng th ứ c bán hàng cho các đ ơ n v ị th ươ ng m ạ i, các doanh n ghi ệ p s ả n xu ấ t… đ ể th ự c hi ệ n bán ra ho ặ c đ ể gia công, ch ế bi ế n r ồ i bán r a. Trong bán buôn th ườ ng bao g ồ m 2 ph ươ ng th ứ c sau: * Ph ươ ng th ứ c bán buôn qua kho Là ph ươ ng th ứ c bán buôn hàng hoá mà trong đó hàng bán ph ả i đ ượ c x u ấ t t ừ kho b ả o qu ả n c ủ a doanh nghi ệ p. Bán buôn qua kho có 2 hình th ức. Bán buôn qua kho theo hình th ứ c giao hàng tr ự c ti ế p:bên mua c ử đ ại - d i ệ n đ ế n kho c ủ a DN đ ể nh ậ n hàng. DN xu ấ t kho hàng hoá, giao hàng tr ực t i ế p cho đ ạ i di ệ n bên mua. Sau khi đ ạ i di ệ n bên mua nh ậ n đ ủ hàng, thanh t oán ti ề n ho ặ c ch ấ p nh ậ n n ợ , hàng hoá đ ượ c xác đ ị nh là tiêu th ụ. B án buôn qua kho theo hình th ứ c chuy ể n hàng(g ử i hàng cho bên - m ua):căn c ứ vào h ợ p đ ồ ng đã ký k ế t, ho ặ c theo đ ơ n hàng, DN xu ấ t kho hàng h oá, dùng ph ươ ng ti ệ n v ậ n t ả i c ủ a mình ho ặ c đi thuê ngoài, chuy ể n hàng đ ế n kho c ủ a bên mua ho ặ c m ộ t đ ị a đi ể m nào đó do bên mua quy đ ị nh trong h ợ p đ ồ ng. * Ph ươ ng th ứ c bán buôn v ậ n chuy ể n th ẳ ng DN sau khi mua hàng, nh ậ n hàng mua, không đ ư a v ề nh ậ p kho mà c huy ể n bán th ẳ ng cho bên mua. Bán buôn v ậ n chuy ể n th ẳ ng có 2 hình th ứ c: Bán buôn v ậ n chuy ể n th ẳ ng theo hình th ứ c giao hàng tr ự c ti ếp (hình - t h ứ c giao tay ba hay bán buôn v ậ n chuy ể n th ẳ ng có tham gia thanh toán): D oanh nghi ệ p sau khi mua hàng, giao tr ự c ti ế p cho đ ạ i di ệ n c ủ a bên mua t ại k ho ng ườ i bán. Sau khi giao, nh ậ n, đ ạ i di ệ n bên mua ký nh ậ n đ ủ hàng, bên m ua đã thanh toán ti ề n hàng ho ặ c ch ấ p nh ậ n n ợ , hàng hoá đ ượ c xác đ ịnh là t iêu th ụ . Nguy ễ n Huy Long C huyên đ ề t ố t nghi ệ p
 17. T r ườ ng T rung C ấ p Tây B ắ c C ủ Chi 1K hoa kinh t ế 7 Bán buôn v ậ n chuy ể n th ẳ ng theo hình th ứ c chuy ể n hàng: DN sau khi - m ua hàng, nh ậ n hàng mua, dùng ph ươ ng ti ệ n v ậ n t ả i c ủ a mình ho ặ c thuê n goài v ậ n chuy ể n hàng đ ế n giao cho bên mua ở đ ị a đi ể m đã đ ượ c th ỏ a t hu ậ n. 1.2.2 Bán l ẻ hàng hoá 1.2.2.1.Khái ni ệ m Là ph ươ ng th ứ c bán hàng tr ự c ti ế p cho ng ườ i tiêu dùng ho ặ c các t ổ c h ứ ckinh t ế ho ặ c các đ ơ n v ị kinh t ế t ậ p th ể mua v ề mang tính ch ấ t tiêu d ùng n ộ i b ộ . 1.2.2.2.Đ ặ c đi ể m Hàng hoá đã ra kh ỏ i lĩnh v ự c l ư u thông và đi vào lĩnh v ực tiêu dùng. - Giá tr ị và giá tr ị s ử d ụ ng c ủ a hàng hoá đã đ ượ c th ự c hi ệ n - Bán đ ơ n chi ế c ho ặ c s ố l ượ ng nh ỏ , giá bán th ườ ng ổ n đ ị nh - Ph ươ ng th ứ c bán l ẻ có các hình th ứ c sau: Bán l ẻ thu ti ề n t ậ p trung: nghi ệ p v ụ thu ti ề n c ủ a ng ườ i mua và + n ghi ệ p v ụ giao hàng cho ng ườ i mua tách r ờ i nhau. M ỗ i qu ầ y hàng có m ột n hân viên thu ti ề n làm nhi ệ m v ụ thu ti ề n c ủ a khách, vi ế t hóa đ ơn ho ặc tích k ế c ho khách đ ể khách đ ế n nh ậ n hàng ở qu ầ y hàng do nhân viên bán hàng g iao. Ư u đi ể m c ủ a hình th ứ c này là ít x ả y ra sai sót gi ữ a ti ề n và hàng, nh ưng có n h ượ c đi ể m là m ấ t nhi ề u th ờ i gian c ủ a khách hàng. Vì v ậ y hình th ứ c bán h àng này ch ỉ áp d ụ ng đ ố i v ớ i nh ữ ng m ặ t hàng có giá tr ị cao. Bán l ẻ thu ti ề n tr ự c ti ế p: nhân viên bán hàng tr ự c ti ế p thu ti ề n c ủ a + k hách và giao hàng cho khách. Cu ố i ngày ho ặ c cu ối m ỗ i ca nhân viên bán h àng làm gi ấ y n ộ p ti ề n và n ộ p ti ề n cho th ủ qu ỹ và l ậ p báo cáo bán hàng và x ác đ ị nh k ế t qu ả kinh doanh. Bán l ẻ t ự ph ụ c v ụ (t ự ch ọ n): khách hàng t ự ch ọ n l ấ y hàng, mang đ ế n + b àn tính ti ề n và thanh toán ti ề n hàng. Nhân viên thu ti ền ki ểm hàng, tính t i ề n, l ậ p hoá đ ơ n bán hàng và thu ti ề n c ủ a khách hàng. 1.2.3 Ph ươ ng pháp bán hàng đ ạ i lý Doanh nghi ệ p th ươ ng m ạ i giao hàng cho c ơ s ở đ ạ i lý, ký g ử i đ ể các c ơ s ở n ày tr ự c ti ế p bán hàng. Bên nh ậ n đ ạ i lý, ký g ử i s ẽ tr ự c ti ế p bán hàng N guy ễ n Huy Long C huyên đ ề t ố t nghi ệ p
 18. T r ườ ng T rung C ấ p Tây B ắ c C ủ Chi 1K hoa kinh t ế 8 v à xác đ ị nh k ế t qu ả kinh doanh, và thanh toán ti ề n hàng cho doanh nghi ệp t h ươ ng m ạ i và đ ượ c h ưở ng hoa h ồ ng đ ạ i lý bán. 1.2.4 Ph ươ ng pháp bán hàng tr ả ch ậ m tr ả góp Là ph ươ ng pháp bán hàng mà ng ườ i mua đ ượ c tr ả ti ề n mua hàng thành n hi ề u l ầ n trong m ộ t th ờ i gian nh ấ t đ ị nh và ng ườ i mua ph ả i tr ả cho DN bán h àng m ộ t s ố ti ề n l ớ n h ơ n giá bán tr ả ti ề n ngay m ộ t l ầ n(Bán hàng thu ti ền n hi ề u l ầ n) 1.2.5 Ph ươ ng th ứ c hàng đ ổ i hàng Ph ươ ng th ứ c hàng đ ổ i hàng là ph ươ ng th ứ c bán hàng doanh nghi ệ p đem s ả n ph ẩ m, v ậ t t ư , hàng hoá đ ể đ ổ i l ấ y hàng hoá khác không t ươ ng t ự , giá t rao đ ổ i là giá hi ệ n hành c ủ a hàng hoá, v ậ t t ư t ươ ng ứ ng trên th ị tr ườ ng. 1.3 H ạ ch toán t ổ ng h ợ p k ế toán bán hàng và xác đ ị nh k ết qu ả kinh d oanh. 1.3.1 Ch ứ ng t ừ s ử d ụ ng Phi ế u xu ấ t kho kiêm v ậ n chuy ể n n ộ i b ộ - Hoá đ ơ n GTGT - H oá đ ơ n bán hàng - Báo cáo bán hàng, b ả ng kê bán l ẻ hàng hoá, d ị ch v ụ , b ả ng thanh toán - h àng đ ạ i lý, ký g ử i Th ẻ qu ầ y hàng, gi ấ y n ộ p ti ề n, b ả ng kê nh ậ n ti ề n và thanh toán hàng - n gày Phi ế u thu - Phi ế u chi - Gi ấ y báo n ợ - Gi ấ y báo có c ủ a ngân hàng - Các ch ứ ng t ừ khác có liên quan - 1.3.2 Tài kho ả n s ử d ụ ng - TK 156: hàng hoá TK 111: Ti ề n m ặ t - TK112: Ti ề n g ử i ngân hàng - TK 131: Ph ả i thu khách hàng - Nguy ễ n Huy Long C huyên đ ề t ố t nghi ệ p
 19. T r ườ ng T rung C ấ p Tây B ắ c C ủ Chi 1K hoa kinh t ế 9 TK 511: Doanh thu bán hàng và cung c ấ p d ịch v ụ - TK512: Doanh thu n ộ i b ộ - TK 5211: Chi ế t kh ấ u th ươ ng m ạ i - TK 5212: Hàng bán b ị tr ả l ạ i - TK5213: Gi ả m giá hàng bán - TK 157: Hàng g ử i bán - TK 3331: Thu ế GTGT đ ầ u ra - 1.3.3 Ph ươ ng th ứ c tính giá v ố n hàng bán Tr ị giá v ố n hàng bán là toàn b ộ các chi phí có liên quan đ ến quá trình bán h àng. Giá v ố n hàng bán đ ượ c xác đ ị nh theo công th ứ c: - Tr ị g iá mua Giá v ố n hàng Chi phí thu mua phân = c ủ a hàng bán + b ổ c ho hàng bán ra bán ra Tr ị giá v ố n hàng bán trong kỳ: - Chi phí G iá vố n Giá vố n Giá vố n Thuế G TGT T M phân hàng hàng hàng không đ ượ c - + bổ cho = bán ghi + bán bán bị khấ u trừ hàng bán trong kỳ nhậ n trả lạ i ra trong kỳ Xác đ ị nh tr ị giá v ố n c ủ a hàng xu ấ t kho đ ể bán: Đ ượ c xác đ ị nh b ằ ng 1 trong 4 p h ươ ng pháp tính giá v ố n c ủ a hàng t ồ n kho nh ư sau: 1.3.3.1.Ph ươ ng th ứ c giá đ ơ n v ị bình quân (bình quân gia quy ền ) Tr ị giá v ố n th ự c t ế c ủ a v ậ t t ư xu ấ t kho đ ượ c tính căn c ứ vào s ố l ượ ng v ậ t t ư xu ấ t kho và đ ơ n giá bình quân gia quy ề n: S ố lượ ng Đ ơ n giá Trị giá = x vậ t tư bình quân vố n thự c xuấ t kho gia quyề n tế vậ t tư xuấ t kho Đơn Trị giá thự c tế vậ t tư tồ n đ ầ u kỳ +Trị giá vố n thự c tế vậ t tư giá nhậ p bình = trong kỳ quân S ố lượ ng vậ t tư tồ n đ ầ u kỳ +S ố lượ ng vậ t tư nhậ p trong kỳ Nguy ễ n Huy Long C huyên đ ề t ố t nghi ệ p
 20. T r ườ ng T rung C ấ p Tây B ắ c C ủ Chi 2K hoa kinh t ế 0 1 .3.3.2.Ph ươ ng pháp nh ậ p tr ướ c xu ấ t tr ướ c Ph ươ ng pháp nh ậ p tr ướ c xu ấ t tr ướ c: Ph ươ ng pháp này d ự a trên gi ả đ ị nh hàng nào nh ậ p tr ướ c s ẽ đ ượ c xu ấ t tr ướ c và l ấ y đ ơ n giá xu ấ t b ằ ng đ ơ n g iá nh ậ p. Tr ị giá hàng t ồ n kho cu ố i kỳ đ ượ c tính theo đ ơ n giá c ủ a nh ững l ần n h ậ p sau cùng. 1.3.3.3.Ph ươ ng pháp nh ậ p sau xu ấ t tr ướ c Ph ươ ng pháp này d ự a trên gi ả đ ị nh là hàng nào nh ậ p sau đ ượ c xu ấ t t r ướ c, l ấ y đ ơ n giá xu ấ t b ằ ng đ ơ n giá nh ậ p. Tr ị giá hàng t ồ n kho cu ối kỳ đ ượ c tính theo đ ơ n giá c ủ a l ầ n nh ậ p đ ầ u tiên. 1.3.3.4.Ph ươ ng pháp tính theo giá đích danh Theo ph ươ ng pháp này khi xu ấ t kho v ậ t t ư thì căn c ứ vào s ố l ượ ng x u ấ t kho thu ộ c lô nào và đ ơ n giá th ự c t ế c ủ a lô đó đ ể tính tr ị giá v ốn th ực t ế c ủ a v ậ t t ư xu ấ t kho. 1.3.3.5.Ph ươ ng pháp giá h ạ ch toán Giá h ạ ch toán c ủ a v ặ t t ư là giá doanh nghi ệ p t ự quy đ ị nh(Có th ể l ấ y g iá k ế ho ạ ch ho ặ c giá mua t ạ i m ộ t th ơ ì đi ể m nào đó) và đ ượ c s ử d ụng t h ố ng nh ấ t doanh nghi ệ p trong m ộ t th ờ i gian dài. Hàng ngày s ử d ụ ng giá h ạ ch toán đ ể ghi s ổ chi ti ế t giá tr ị v ậ t li ệ u nh ậ p, xu ấ t. Cu ố i kỳ k ế toán tính r a tr ị giá v ố n th ự c t ế c ủ a v ậ t t ư xu ấ t kho theo h ệ s ố giá. Trị giá vố n thự c tế vậ t tư tồ n đ ầ u kỳ +Trị giá vố n thự c Hệ s ố tế vậ t tư nhậ p trong kỳ giá(H) = Trị giá hạ ch toán vậ t tư tồ n đ ầ u kỳ +Trị giá hạ ch toán vậ t tư nhậ p trong kỳ 1.3.4 Phân b ổ chi phí thu mua cho hàng tiêu th ụ Cu ố i kỳ k ế toán phân b ổ chi phí thu mua cho s ố hàng hoá xu ấ t kho theo c ông th ứ c: Chi Chi phí thu mua Chi phí thu mua Chi phí + phát sinh trong kỳ phí phân bổ cho hàng thu thu đ ầ u kỳ mua = x phân mua Trị giá mua thự c tế Trị giá mua thự c phân bổ cho + tế củ a hàng củ a hàng còn đ ầ u bổ hàng kỳ nhậ p trong kỳ cho xuấ t hàng kho xuấ t kho Nguy ễ n Huy Long C huyên đ ề t ố t nghi ệ p
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2