intTypePromotion=1

Báo cáo khoa học: Vị thế của tiếng Anh trên thế giới và ở Việt Nam

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
126
lượt xem
11
download

Báo cáo khoa học: Vị thế của tiếng Anh trên thế giới và ở Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài viết 'báo cáo khoa học: vị thế của tiếng anh trên thế giới và ở việt nam', luận văn - báo cáo, báo cáo khoa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo khoa học: Vị thế của tiếng Anh trên thế giới và ở Việt Nam

  1. N G O N NG0 SOI 2011 VI THE CUA TIENG ANH TREN THE Gidl VA 6 VIET NAM GS.TS HOANG VAN VAN I.Dan luan ^ ,^. r. , \ 2. Khii quat ve tinh hinh ph^t Nhu nhan dl da chi ra, trong bai triln va vj thi cua tiing Anh tren Viet nay chung toi d\r dinh se thao lu^n thi gidi v} thi cua tieng Anh tren the %vn va ' ^ ' '• d Vipt Nam, tft do gpd ra mpt so ham ^ ^ VL
  2. 12 Ngon ngiif sd 1 nam 2^11 4 ngdn ngft qudc te khac (tieng Nga, Tiing Anh cdn dugc cac hipp hgi tieng Trung, tieng Phap va tiing Ehic) thi diao qudc tl sft dyng lam ngdn ngft dugc the gicM cdn^ nhan cpng lai. Hipn chinh thftc: bit ki mgt sy kipn the thao tai Lien Hipp Qudc cd khoang hem 50 ldn nao tft khu vyc din quoc te deu CO quan, hang chyc chucmg trinh hang dimg tiing Anh lam ngdn npft chinh tram ca quan chuyen mdn, uy ban khu thirc. Ngoai ra, cdc td chftc qudc te khdc vyc, uy ban chftc n^ng, vaftyban thudng nhu Hpi Kiln true su va cdc hpi nghj trye sft dyng tieng Anh lam ngdn ngft cua nd, cdc hpi nghi tdn giao, v.v., deu chinh thftc. Tieng Anh cd vai trd chinh dftng tiing Anh lam phuang tipn quang ba nhirng npi dung hodc tu tudng cua thftc hoac vai trd lam vipc trong bien minh. Ngay d chau Au, nai ma ngudi ban cua cac hgi nghi thugng (finh, hgi ta thudng chd dgi rdng nhftng ngdn nghj va hpi thao qudc te. Hipp hgi cac ngft khdc tieng Anh se dugc sft dyng nudc Ddng Nam A, Lien minh chau nhieu han, nhung ngudi ta van thay Au, Td chftc Hipp ude Bdc Dai Tay tieng Anh dugc sft dyng rat rgng rdi. Duong, tat ca deu dftng tiing Anh lam Theo thdng ke gan day, sd lugng cdc ngdn ngft chinh thftc. Tieng Anh cdn to chftc d chau Au sft dyng tieng Anh la ngdn ngu chinh thftc duy nhat cua lam ngdn ngft chinh thftc gap han hai Td chftc cac qudc gia xuat khau dau lan sd lugng cdc to chuc sft dyng tiing Ifta, la ngon ngft lam vipc duy nhit cfta Phdp, hem ba lan sd lugng cdc td chftc Hipp hgi Thuang mai ty do chau Au su (iyng tieng Due. Khi cac cdp ngdn va ciia Dien dan kinh the the gidi. Tham ngft d Cpng ddng chau Au khdng cd chi, khi mgt td chftc cd nhilu qudc gia phien djch song ngu thi ngudi ta thudng tham gia va ngudi ta can phai chgn mgt phai chgn mgt ngdn ngu trung gian va sd ngdn ngft chung (lingua franca) de ngdn ngft trung gian nay thudng la tiing lam vipc thi tieng Anh thudng la sy lya Anh. Thi dy, khi mgt ngudi Phan Lan chpn s6 mpt. Trong nhirng hgi nghj giao tilp vdi mgt ngudi Hy Lap, thi bao g6m nhimg thanh vien cd %\a{ h ^ ngudi Phan Lan ndi tiing Phan Lan, trong cdc cudng quoc, gia tq cua tiing ngudi phien dich thu nhat djch sang Anh ciing dugc cdng nhan rgng rai hem tieng Anh va ngudi phien djch thft hai cdc ngdn ngft khdc: mdc dft ki yeu cua djch tft tiing Anh sang tiing Hy Lap. cdc hpi nghj do cd thi khdng vilt bing Anh hudng cfta tiing Anh d chau Au tieng Anh, nhung khi mu6n thdng bao m ^ den mftc ma nhilu trudng d^i ket qua hay nghj quyet ma quan chftc hpc hipn nay sft dyng tiing Anh ldm tham dy cac hpi nghi dd thdng qua de phuang tipn gidng day, dac bipt la d phyc vy mgt ddi tugng cft tga rpng \cm hai bac thae si va tiln si. Tiing Anh cd m^t va dugc chao ddn mgt each khd han tren toan the %icA thi nhftng thdng ty nhien d hai cudng quoc ddi trgng bao ay thudng dugc vilt bdng tieng vdi My la Nga vd Trung Quoc. Anh. Chi trong khu vyc chau A - Thdi Theo Crystal [2], d Nga, mgt cudng Bmh Duong ngudi ta da thdng ke dugc qudc dugc cho la tuang ddi bao thu khoang 90% ki ylu cua cac td chuc qudc trong vipc till) nhan tiing Anh', each tl dugc viet bdng tieng Anh. Cdc nha day 12 ndm sd lugng ngudi hgc' tiing khoa h(?c muon quang bd kit qua nghien Anh nhu la mgt ngoai ngft dd len cim cua minh tren the gidi ciing phdi den con sd 15 - 20 ftipu (chiem dimg tiing Anh lam phuang tipn (fien khodng ban 10 - 12% dan s6); va theo dat.
  3. Vi the... 13 Honna [7], hdng nam d Trung Quoc cd phyc dugc trong ljch sft phdt trien cua khoang 300 tripu ngudi hgc tieng cac ngdn ngft tren thi gidi"? Cdc hpc Anh (chiem khodng 20% dan sd). gid khdc nhau dua ra nhiing cdch gidi thich khac nhau, nhimg nhin chung Trong khu vyc truyen thdng, de hai cdch gidi thich du(3d day la dai dipn. thdng tin cho the gidi bilt nhung gi dang xay ra trong nudc, hau het cac Cach giai thich thft nhat cho rang, qudc gia deu cd kenh truyen hinh da sddT tiing Anh "bdnh trudng" khdng ngu, trong do thai gian cua chuang the ngdn can dugc Id vi nd cd nhirng trinh phat bdng tieng Anh chiem mgt d ^ diem ngdn ngft de hgc [8]. Nhftng tl Ip uu the; ca bipt cd mgt sd qudc gia n ^ d i ung hg cdch giai thich nay cho cdng nghipp phdt trien da ddnh mgt rang ve mat hinh thdi, tieng Anh khdng kenh truyen hinh rieng phdt bdng tieng cd nhieu h^u td hay nhirng tan cftng Anh, chdng h ^ nhu kerih RT cfta Nga, gdn vdo than tft nhu tieng Nga vd mpt kenh NHK cua Nhat Ban, kenh Arirang sd ngon ngft chau Au khac. Do dd, ngudi cua Han Quoc, kenh Channel Newsasia h(?c khdng phai nhd nhung sy khac bipt cua Singapore, v.v.. Ngc)di ra, hdu het giiia gidng dye, gi6ng cdi, gidng trung; cac kenh ve thdi trang, ke ca thdi trang hp ciing khdng phdi nhd cac hau t6 cua Phdp, va cac kenh the thao tren the dien dat cdc y nghia cfta cdch nhu gidi dudng nhu deu dugc phat bdng danh cdch, sd hiru each, ddi each tang tieng Anh. cdch, cdng cy each v.v.. Cdch giai thich nhin tft gdc dp ngdn ngft hpc nay td ra Tft nhiing gi du
  4. 14 Ngon ngiif sd 1 nam 2011 the la can cft de giai thich cho vipc mgt U do vl sue mgnh quan sy cua cac cudng ngdn ngft dat dugc vj the toan caa Ndi qudc dl quoc nay trong thdi ki Phyc each khac, mpt ngdn n^u kh6ng the hung. Vd li do tai sao tieng Nga cd the trd thanh ng6n ngu toan cau bdi vi nhiing hipn dipn vd lan tda rgng khdp cdc quoc dac tinh cau true npi tai dugc cho Id gia Dong Au va cac nudc thugc hp ihong de hpc cfta nd. Ngugc 1^, nhiing ddc xd hgi chft nghia trong nhung th|p nien diem phftc t^p ve hinh thdi va cau true tft 1960 -1980 cung khdng phai la ngogi khdng the ngdn cari mgt ngdn ngft d^t Ip: dd chinh sftc mgnh quan sy cua dugc vj the todn cau. qudc gia nay d phan thft hai cua the Ngugc lai vdi each giai thich thft kiXX. nhdt, each giai thich thft hai cho rdng Mpt qudc gia cd sftc mgnh quan sd dl tieng Anh trd thdnh mgt ngdn ngft sy cd the dp ddt ngdn ngft cua minh todn cau la do sue manh ^uan sy va vao (nhirng) qudc gia phy thugc, nhung sue; manh kinh te trudc het Id cua de de duy tri va md rpng ngdn ngft dd trong quoc Anh va sau dd la cfta ca hai de (nhiing) quoc gia phy thugc thi qudc qudc Anh vd My [2,7], mang lai. Quan gia cd sftc mgnh quan sy phdi cd ca diem ndy dd dugc ljch sft the gidi chiing sftc mgnh kinh te. Tieng Anh dudng minh vd do dd dugc chftng tdi chia se. nhu dugc sy yem trg cfta ca sftc mgnh Di ngugc ddng lich sft, cd the thiy r3ng quan sy va sue manh kinh te de bien tieng Hy Lap da cd lan trd thdnh ngdn nd trd thanh mgt ngdn ngft todn cau. ngft chimg d Trung Ddng, nhung vipc Trd lgi lich sft xam luge va khai pha trd thdnh ngdn ngft chung nay cua tieng thugc dja cua de qudc Anh, cd the thay Hy Lap chdc chdn khdng phai do tri tup rdng tft thai ki hau can dgi, ddc bipt la cua cdc nhd bdc hgc vT d^ cua Hy L^p tft dau the ki XIX, nudc Anh dd trd cd dai nhu Socrates, Plato, Xenophdn thanh mgt qudc gia cd nin mau djch hay Aristdt mang lai ma chinh la do vd cdng nghipp dung hang d&u thi gidi; sftc manh quan sy the hipn d nhftng n(3 da cd nhung chien thuyen du mgnh luoi gucmi, ngpn giao cua nhiing dpi de di chinh phyc cdc quoc gia thupc quan Hy Lap dudi thdi Alexander Dai ^ a va dd phdt triln dugc mgt nen kinh de. Tieng Latinh dd tftng dugc sft dyng te du manh, mgt nen khoa h9c dft hipn lam qudc te ngft d chau Au, nhung sy dgi de cd the chi phoi cdc qudc gia nay. thinh hdnh ciia nd chinh Id do siic manh Dan s6 cua nudc Anh trong giai dogn cua nhftng dgi quan Le duang dudi de dd khdng ddng, khodng 5 tiipu ngudi che La Ma thdi cd d^ mang lai. Tieng vdo ndm 1700, tang len 10 tripu ngudi A rap dd tftng cd dg lan tda rpng lan vdo ndm 1800, nhung khdng mgt quoc a Trung Ddng vd d Bdc Phi, nhung dp gia ndo tren the gidi cd thi sanh dugc lan tda nay khdng phai la do dao dftc vai nd ve tdng trudng kinh tl. Hau hit hay uy tin cua ngudi A Rap, cdng khdng nhung phdt minh cua cugc Cach mgng phai do nhirng ddc (fiem ng6n ngft cua cdng nghipp deu cd nguon gdc hi nudc tieng A rap ma do sftc manh cua nhiing Anh Vao 1800, cdc khu vyc tdng tnrdng dpi quan Ma Rdc yem trg cho vipc truyen chinh trong ngdnh dpt va khai khoang bd dao Hdi d the ki XVIII mang lai. d Anh phat trien nhanh din muc ma S^ hipn dipn cua tiing Tay Ban Nha, ngudi ta dd phdi ggi nd la "cdng xudng tieng Bd Dao Nha, va tieng Phdp d chiu cua the gidi," mpt cdch ndi an dy dl Ml, chau Phi vd vung Vien Ddng cdng chi sy sdng dgng trong phat ftien kinh khdng phdi do bit ki li do nao khac ngoai te cua de qudc Anh luc biy gid. . .
  5. Vi the... 15 Tiep theo sy phat triln hdu nhu dan d Vipt Nam (tiing Anh tieng Nga, kh6ng cd ddi thft cfta nudc Anh vd song tiing Trung, yd tiing Phdp), tiing Anh song vdi sy phdt triln nay Id sy phat hdu nhu chilm vi the dgc tdn. Vj the trien cyc ki mau Ip^ day hipu qud ciia hau nhu dpc ton nay the hipn d cho ti nudc My. Vdo cudi thi ki XDC, dan Ip hpc sinh phd thdng hgc tieng Anh so nuiirc My (3a len din 100 tripu, ddng chilm kh()ang 97%, ti Ip sinh vien dgi ban bat ki qudc gia Tay Au ndo va nen hgc h(?c tieng Anh chiem khoang 94%, kinh te cfta nudc My la nen kinh tl va ti Ip hpc vien cao hgc va nghien cftu phdt trien nhanh nhat, manh nhat the sinh h
  6. 16 Ngon ngiif so 1 nam 2011 cao ddng va dgi hgc. Ve chuan ngogi la rd rdng. Tuy nhien, nhung gi xay ra ngu, De an xdc dinh:^ "Khung trinh dg trong ljch sft cfta cdc ngdn ngft_ chung ndng lyc ngogi ngu can xac dinh rd yeu tren the gi(7i va d hx)ng nudc chdc chdn cau ve trinh dg, ndng lyc nghe, ndi, dqc, lam cho nhilu ngudi khdng khdi bdn viet tuang thich voi tieu chi xdc dinh khoan: "Lipu tiing Anh cd duy fti dugc 6 bgc do Hipp hgi cdc td chftc khao thi vi thi nhu nd hipn cd ft-ong ftrang lai ngogi ngft chau Au dd ban hdnh trong hay khdng?" dd bgc 1 Id thip nhat vd bac 6 la cao Dy doan vl vi thi tucmg lai cua nhdt" [10, 2]. De an cdn khuyin khich mgt ngoai ngft trong mgt qudc gia la cac ca sd dao tgo dgi hpc trien khai va mgt vipc lam cyc ki khd khdn, neu nhu phdt trien cdc chuang trinh song ngft. khdng ndi la rago hilm. Tuy nhien, neu Nhu ciu hgc tiing Anh d Vipt Nam cho rdng mpi vat deu cd md diu vd ket ldn den mftc ma nd khdng chi dirge day thftc thi tiing Anh cd le khdng phai la trong hp thdng gido dye qudc dan rna ngoai Ip. Ljch sft ngogi ngft tren the cdn ca d ngoai hp thdng gido djic qudc gidi dd timg chimg kien sy lan tda va dan. Trong khu vyc ngodi hp thdng giao sy suy tan cua cdc ngdn ngft chung nhu dye qudc dan, Vipt Nam dang chirng tiing Latinh, tiing Hy Lgp,... Tuang kien sy hipn dipn ciia cdc "cdng ti tieng ty, lich sft ngogi ngft a Vipt Nam ciing Anh" ion nhu Hgi ddng Anh (the British da tftng chftng kien sy phdt trien cua Council), Language Links (Anh), Apollo chft nho nhu Id ngdn ngft dugc sft dyng (Hoa Ki), Cambridge International chinh thftc trong cung dinh cfta cdc trieu Examinations (Anh), TOEFL va TOEIC (igi phong kien Vipt Nam vd sy suy giam (Hoa Ky). Song song vdi cac djch cua nd khi ngudi Phap xam luge Vipt vy kiem tra trinh dg tieng Anh, cdc Nam, de rdi: cdng ti tieng Anh ndy cdn chdo cdc Ndm nay hoa ddo nd, khoa h(?c tieng Anh khdc nhau, thugc cac trinh dg khdc nhau, ddp ftng Khdng thdy dng do xua. nhftng nhu cau cy the cua cac ddi tugng Nhitng ngudi mudn ndm cii, h(?c khdc nhau Ben cgnh dd, nhieu Hdn d ddu bdy gid? trudng phd thong dgy bdng tieng Anh, nhieu trung tam tieng Anh budi (Vu Dinh Lien, Ong dd) [3, 69] tdi da va dang dugc md ra, dap img Tiep theo sy suy tan cua chft nho nhirng nhu cau trye tiep cfta ngudi la sy suy giam cfta tieng Phap tft ndm h(?c. Cdng bdng ma ndi, nhd cd gdng 1954 khi ngudi Phdp thua tran vd bupc cua nhiing cdng ti tieng Anh va cac phai nit khdi Vipt Nam de thay vdo dd CO sd ddo tgo ngoai hp thdng giao la sy thinh hanh cfta tieng Nga d mien dye qudc dan nay ma trinh dp tieng Anh Bdc yd cua tieng Anh - My d mien Nam. d Vipt Nam dd cd nhirng cdi thipn Va rdi den ndm 1975 khi ngudi My dang ke, cimg cd virng chdc ban vj the bupc phdi nit khdi Vipt Nam, tiing Anh cfta tieng Anh d cd trong vd ngoai hp tam thdi nit lui, tiing Nga trd thdnh thdng gido dye qudc ddn. ngoai ngft chilm vj thi hiu nhu dpc ton d cd hai mien Nam va Bdc. Nhung 5. Tuong lai ciia tieng Anh a tft khi che dp xd hpi chu nghia d Lien Vipt Nam Xdtanrdvdondm 1991, tiing Nga khdng Hipn tgi, vj thi cua tiing Anh nhu cdn chilm vj tri dpc tdn ma nhuang la mgt ngogi ngu so mgt d Vipt Nam cho cho tieng Anh cho din hipn nay.
  7. Vj the... 17 Nhu vgy, tiing Anh sg cd luc suy tnrdng vd ba quyen cua tieng Anh ban tan, nhung khi ndo nd suy tan d Vipt diu dugc j I m trg bdng sftc manh quan Nam nhu nhftng ngdn ngft tiln nhipm sy cua de qudc Anh vd sau dd dugc cua nd la cau hdi ma hipn chua thi cd cftng cd va duy tri bdng sftc mgnh kinh cau tra ldi chinh xac. Tuy nhien, dya tl cua hai nudc Anh vd My va cdc vao nhimg boi cdnh vdn hda - xd hgi qudc gia ndi tieng Anh giau cd khac. trong dd tiing Anh dugc sft dyng nhu Them vao dd, sy duy tri vd banh trudmg hipn nay, hoan todn cd cdn cft de tin cua tieng Anh cdn dugc hudng din bdi rdng It nhit Id din hit nfta diu cua the niem tin (cua nhieu ngudi trong cdc ki XXI, v} the cfta tieng Anh nhu la qudc gia trong dd tieng Anh Id ngdn mgt ngdn ngu toan cau tren the gi(M va ngft dong chinh thftc va la mgt ngogi nhu la ngogi ngu so mgt d Vipt Nam la ngft) rdng tieng Anh la cdnh cfta ddn khdng thay ddi. Li do la vi tieng Anh nhan nhftng tri thftc mai ve khoa hgc dudng nhu "dd phat trien de dgc lgp va cdng nghp, la ca hgi thdng tien, la vdi bat ki hinh thuc kiem sodt xd hgi tieu chi ca ban de cd dugc nhiing cdng ndo" [2, 129], va tdc dgng cua nd vdo vipc tdt han, cd thu nhdp cao han, v.v. cac khia canh cua ddi sdng chinh tri, va V.V.. SIIC mgnh quan sy dp ddt vipc kinh te, xd hgi tren the gidi hipn dgi sft dyng tieng Anh trong cdc qudc gia mgnh den mftc ma "... neu nhiing ai thugc dia, sftc mgnh kinh te duy tri va bj tudc mat ca hgi hgc tieng Anh thi md rgng phgm vi sft dyng cfta tieng hp la nhfing ngudi phai chju thipt. Dd Anh va khi vipc sft dyng dugc nhdn khdng phai Id trudng hgp cfta 50 ndm thay cd ve sinh lgi thi nd dudng nhu trudc khi tieng Anh chi la mgt trong dugc chap nhan mpt cdch ty nhien. nhieu ngdn ngft quoc tl... Dieu dudng nhu la neu bgn mudn chdng lgi sftc mgnh Sy bdnh truijng va ba quyen cfta khai thdc cua tieng Anh, thi bgn phdi tieng Anh la mgt thyc te ma chinh sach dftng tieng Anh de lam vipc dd" [6,362]. ngdn ngft, ddc bi^t chinh sach ngogi ngft cfta bat ki qudc gia nao ciing deu 6. Kit l u ^ va nhirng ham y cho phdi tinh den. Tuy nhien, chi dya vao vi|c xay dyng chinh s^ch ngo^i ngir thyc te nay ma bien tieng Anh thdnh Trong bai viet nay, chung tdi dd ngogi ngft dgc tdn trong mpt qudc gia khao sdt vi the cfta tieng Anh tren the thi cd !g Id mgt chinh sdch ngoai ngu gidi vd d Vipt Nam. Tir nhiing gi dugc thieu can ddi, de gay ra nhirng hdu qud trinh bay, cd thi khdng dinh rdng tieng khdng mong mudn. Li do la vi, la mpt Anh Id ngdn ngft dang cd thanh the hom phin cua chinh sach ngdn ngft, chinh so vdi cac ngdn ngu khdc, nd dudng sach ngoai ngft khdng phai chi tac dgng nhu xuat hipn khdp mgi nai. Sy hipn den ca cau cac ngogi ngft ma nd cdn dipn cua tieng Anh tren the gicM hipn tdc dgng den nhiing van dl idnh te, chinh nay rgng lan den mftc ma nhd ngdn tri, xd hgi, b(M vi nd khdng phai chi phyc ngft h.QC xd hgi ngudi Dan Mgeh Robert vy cho myc (fich h(?c ngoai ngft ma cdn Phillipson [91 dS. phai dftng thugt ngft phyc vy nhieu myc dich khac nhaa Dieu "chft nghia de quoc ngdn ngft" va nha ndy cd nghia la, da ngoai ngii la chinh nghien cim ngdn ngft ngudi Nigeria sdch dugc ua chugng trong bat ki qudc Ayo Bamgbose [1] dd phdi dftng thugt gia nao cua the gidi hien dgi. ngft "ba quyen" va each ndi an dy "sd Trong nen gidcD dye da ngogi ngft thgp phdn hoi quy" de chi sy lan tda ciia mpt qudc gia, bit ki khi ndo cd mpt khdng gi ngdn can ndi cfta nd. Sy banh ngdn ngu dugc trao ddc an, thi ciing
  8. 18 Ngon ngiif sd 1 ndm 2011 diu thudng dan den vipc cdc ngdn ngu h(K, cd khoa hpc t\r nhien vd khoa hpc xd hoi khdc b} xem nhp ho^c bj logi bd. Tuy vd nhdn van, bdng tiing Anh ducrc djch nhien, sg hoan todn khdng hipn thyc sang tiing Nga. khi chd dgi rdng tat cd cac ngoai ngu ^ S6 li?u diniK lay tit cdc chucmg trinh ddo dugc cdng nhgn trong mgt qudc gia tgo hi?n hdnh a Dgi hpc Qudc gia Hd Ngi deu dugc coi trgng ngang nhau. Chinh d cdc ca sa ddo tgo dgi hgc chua dp difl^g vi vdy ma tfty theo hoan canh cy the, phuang thic ddo tgo tin chi, thdi lugng ddnh cd the chgn mgt ngogi ngft (ngogi ngft cho tiing Anh a mdi bgc hgc cit nhdn, thgc thft nhit) lam mdn hpc bit bugc vd nhiing Sl vd tiin si co the dugc tinh theo cdch ngogi ngu khdc (ngogi ngu thft hai) khdc. lam lam mdn hgc t\c chgn. Mgt chinh TAI L I $ U THAM K H A O sdch ngoai ngft nhu vay van tdn tao tim 1. A. Ban'-hose, A Recurring Decimal: quan trpng cua ngogi ngft thft nhit trong English in Language Policy and Planning, khi van coi trgng mpt each hcpp li cdc In The Handbook of World Englishes, ngoai ngft khdc, tranh dugc tam li bj BE. Kachru & Y. Kachru & CL Nelson "logi bd" va, do dd, tranh dugc xu hudng (Eds.), Singapore: Blackwell, 2006. cyc doan chi hgc mgt ngogi ngu trong 2. D. Crystal, English as a Global vipc lap chinh sach. Language, Cambridge: CUP, 1997. 3. Hodi Thanh & Hodi Chdn, Thi Nhan Chinh sach ngdn ngft khdng phdi Vi$t Nam, In ldn thir mudi ba, 1997. la myc dich ty than. Ca sd h(?p li cfta 4. Hodng Vdn Vdn, Nhu cau va dpng nd phdi la cai md nd cd the gdp phan ca hpc tieng Anh ciia sinh vien nam thur vao phdt triln vdn hda, chinh fti; kinh nhit, Dgi hpc Quoc gia Ha Npi, T/c Khoa te, va xd hpi tong the cua mpt cjiidc gia hgc - DHQG Hd Ngi, 2007, tr. 125-137. Trong mdi quan hp ndy, chi nhdn mgnh vao nhipm vy thu nhin thdng tin, tilp 5. L. E. Ling & A. Brown, English in Singapore: An Introduction, Mc Graw Hill thu tri thuc khoa hq>c va cdng nghp, hay Education, 2005. vao myc dich sinh lgi de bipn minh cho vipc xay dyng mgt chinh sach don ngogi 6.M.A.K Halliday, Written Language, ngft la hoan todn chua dft, hoan todn Standard Language, Global Language, In The Handbook of World Englishes, khdng thuyet phyc. Trong boi canh hgi B.B. Kachru & Y. Kachru & CL. Nelson nhdp vd toan cdu hda, mgt chinh sdch (Eds.), Singapore: Blackwell, 2006. ngogi ngft ma trong dd mgt ngogi ngft phd bien dugc sft dyng trong giao tiep 1. N. Honna, East Asian Englishes, qudc tl rgng lan ben cgnh tieng mp de In The Handbook of Worid Englishes, BE. Kachru & Y. Kachru & CL. Nelson vd cdc ngogi ngft quan trpng khdc cd (Eds.). Singapore: Blackwell, 2006. the la mpt chinh sdch cd y nghia; nd chdc chdn sg gdp phin tich cyc vao sy 8. RD. King, The Beginnings, In The Handbook of World Englishes, B.B. phdt trien da dang va hdi hda cua mpt Kachru & Y. Kachru & CL Nelson (Eds.), qudc gia. Singapore: Blackwell, 2006. CHU THICH 9. R. Phillipson, Linguistic hnperialism, ' M$c dit dupc cho Id bdo thu trong tiip Oxford: Oxford University Press, 2002. nhgn tieng Anh nhung trong thicc ti ngucri ^ lO.Thu tudng Chinh phd, Quyet djnh Nga rdt coi trpng vi?c hqc tiing Anh. Diiu so 1400/QD-TTg ngay 30 thang 9 nSm nay co the thdy thong qua thuc ti Id ngay 2008 ve vi^c duy?t De an "Dav va hpc trong thai ki chien tranh Ignh (tii giua din ngo^i ngu trong hf thong giao due quoc cuoi the ki XX), rdt nhiiu cong trinh khoadan giai dogn 2008 - 2020".
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2