Báo cáo "Luật quy hoạch đô thị - Cơ sở pháp lý giải quyết các vấn đề xã hội của quá trình đô thị hoá qua thực trạng khu vực đồng bằng sông Cửu Long "

Chia sẻ: Phung Han | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
59
lượt xem
7
download

Báo cáo "Luật quy hoạch đô thị - Cơ sở pháp lý giải quyết các vấn đề xã hội của quá trình đô thị hoá qua thực trạng khu vực đồng bằng sông Cửu Long "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật quy hoạch đô thị - Cơ sở pháp lý giải quyết các vấn đề xã hội của quá trình đô thị hoá qua thực trạng khu vực đồng bằng sông Cửu Long NSDLĐ có trách nhiệm chậm nhất trong vòng một tháng kể từ khi quan hệ lao động được thiết lập ghi lại bằng văn bản những nội dung chủ yếu, kí vào văn bản đó và chuyển cho NLĐ (Điều 1 Luật chứng minh)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo "Luật quy hoạch đô thị - Cơ sở pháp lý giải quyết các vấn đề xã hội của quá trình đô thị hoá qua thực trạng khu vực đồng bằng sông Cửu Long "

  1. nghiªn cøu - trao ®æi ThS. Tr−¬ng VÜnh Xu©n * 1. S c n thi t ban hành lu t quy cư, chính sách s d ng t… ư c quy nh ho ch ô th v i th c tr ng t i vùng ng r i rác trong các văn b n pháp lu t khác b ng sông C u Long nhau như: Lu t xây d ng năm 2003 (m c 3 Trong th i gian qua, v i chính sách i Chương II), Lu t b o v môi trư ng năm m i, h i nh p, cùng v i s phát tri n nhanh 2005 (Chương V), Lu t t ai năm 2003 v các m t kinh t -xã h i, h th ng các ô (Chương II, Chương III và m t s i u lu t th nư c ta phát tri n nhanh chóng c v s có liên quan), B lu t hình s năm 1999 lư ng, ch t lư ng và quy mô. Tính n nay, (Chương XVII)… và các văn b n hư ng d n c nư c có trên 743 ô th các lo i, trong ó thi hành như Ngh nh c a Chính ph s có 2 ô th c bi t, 3 ô th lo i I, 14 ô th 29/2007/N -CP ngày 27/02/2007 v qu n lí lo i II, 36 ô th lo i III, 41 ô th lo i IV và ki n trúc ô th ; Ngh nh c a Chính ph s 647 ô th lo i V. T l ô th hoá t g n 72/2001/N -CP ngày 05/10/2001 v vi c 30%. Ngoài ra c nư c hi n ang có trên 160 phân lo i ô th và c p qu n lí ô th ; Ngh khu công nghi p t p trung, 10 ô th m i, 28 nh c a Chính ph s 08/2005/N -CP ngày khu kinh t c a kh u và khu kinh t c thù, 24/1/2005 v quy ho ch xây d ng; Ngh góp ph n m r ng m ng lư i ô th qu c nh c a Chính ph s 88/2007/N -CP ngày gia, t o ti n cho s phát tri n ô th các 28/5/2007 v thoát nư c ô th và khu công vùng ven bi n và biên gi i.(1) Ch riêng nghi p; Ngh nh c a Chính ph s ng b ng sông C u Long ( BSCL) v i 140/2006/N -CP ngày 22/11/2006 quy nh di n tích t nhiên 39.734 km,(2) dân s trên vi c b o v môi trư ng trong các khâu l p, 17 tri u ngư i trong ó s ng khu v c ô th m nh, phê duy t và t ch c th c hi n th ư c ch ng 3,3 tri u (tương ương 19% các chi n lư c, quy ho ch, k ho ch, chương t ng dân s toàn vùng).(2) trình và d án phát tri n; Ngh nh c a m b o xây d ng và phát tri n Nhà Chính ph s 90/2006/N -CP ngày nư c pháp quy n xã h i ch nghĩa Vi t 6/9/2006 quy nh chi ti t và hư ng d n thi Nam, pháp lu t i u ch nh các ho t ng hành Lu t nhà ; Ngh nh c a Chính ph liên quan n qu n lí và quy ho ch ô th ã s 88/1994/CP ngày 17/8/1994 v qu n lí và ư c ban hành. Hi n nay vi c quy ho ch ki n trúc ô th và các ho t ng xã h i khác có liên quan n ô th như môi trư ng, dân * H c vi n chính tr - hành chính khu v c IV t¹p chÝ luËt häc sè 8/2009 65
  2. nghiªn cøu - trao ®æi s d ng t ô th ; Ngh nh c a Chính ph dân thì không lu n bàn. Tuy nhiên, ph n s 126/2004/N -CP ngày 26/5/2004 v x ph t nhi u các quy ho ch ang “treo” mà nông vi ph m hành chính trong ho t ng xây dân thi u t nông nghi p ph c v s n (4) d ng, qu n lí công trình h t ng ô th và xu t. Ngư i nông dân m t i g n bó v i qu n lí s d ng nhà… và m t s lĩnh v c t nông nghi p, ch vì quy ho ch mà tr liên quan n các ngành khác như giao nên tr ng tay. Nông dân th t nghi p ngay thông, i n l c, bưu chính vi n thông, c p trên m nh t nông nghi p c a mình. Ngư i thoát nư c… có th m quy n ã phê duy t nh ng quy Tuy nhiên, nh ng quy nh pháp lu t ho ch ó v n “bình chân như v i”, trách i u ch nh trong lĩnh v c quy ho ch và qu n nhi m không ư c xác nh minh b ch. M t lí phát tri n ô th chưa y , t n m n, s quy ho ch ã kh thi nhưng hi u qu cũng thi u ng b , hi u l c pháp lí chưa cao, còn nhi u i u c n ph i bàn. Nhi u khu ô nhi u quy nh còn b t c p, chưa m b o th m i ã hình thành v i h th ng h t ng tính th c t và áp ng yêu c u qu n lí ô th ng b , hi n i, góp ph n gi i quy t trong giai o n m i. Các quy nh này còn nh ng b c xúc c a ô th hi n nay, nh t là n ng tính nguyên t c, chung chung, hình nhà và các d ch v ô th … Nhưng th c t th c, chưa i sâu vào chi ti t; c bi t, phát tri n ô th v n còn nhi u b t c p, nh nh ng tác ng xã h i c a ô th trong quá hư ng x u n s phát tri n các ô th nói trình phát tri n chưa ư c quan tâm úng riêng, kinh t -xã h i nói chung. Cùng v i m c và chưa làm rõ ư c trách nhi m c a cơ vi c lãng phí trong qu n lí, s d ng t ai quan, cá nhân trong vi c quy ho ch và phát ô th , tình tr ng ô nhi m môi trư ng ô th tri n ô th nh t là nh ng v n v môi cũng ch m ư c c i thi n.(5) Các v n v (3) trư ng, dân s , vi c làm… nhà , hi u qu s d ng ti n n bù do thu BSCL là v a lúa l n nh t nư c nhưng h i t chưa cao, vi c làm cho ngư i b thu vi c qu n lí và quy ho ch s d ng t nông h i t ph c v quy ho ch ô th chưa ư c nghi p ph c v nhu c u phát tri n ô th quan tâm…;(6) giao thông ô th ang gây chưa ư c hi u qu , gây lãng phí l n. t nhi u b c xúc;(7) ki n trúc ô th còn ch p nông nghi p ư c quy ho ch ph c v cho vá, thi u b n s c... m c ích phát tri n kinh t , phát tri n ô th Quá trình ô th hoá ang di n ra ngày là nhu c u khách quan nhưng tính kh thi càng m nh m , không ch riêng khu v c c a nh ng quy ho ch chưa x ng t m v i òi BSCL mà trên c nư c. Do v y, vi c pháp h i ó. Cùng v i các khu công nghi p, i n hoá nh ng quy nh liên quan n qu n nh ng d án ô th ang hình thành v i t c lí, quy ho ch ô th (8) là phù h p i u ki n chóng m t làm nh hư ng n hi u qu th c t và nhu c u pháp lí hi n nay, t o gi ng s d ng t nông nghi p c a BSCL. N u m i pháp lí trong vi c qu n lí và phát tri n quy nh ng d án này ưa vào s d ng nhanh ho ch ô th trong th i kì h i nh p, góp ph n chóng, ph c v l i ích thi t th c c a nhân phát tri n kinh t b n v ng. 66 t¹p chÝ luËt häc sè 8/2009
  3. nghiªn cøu - trao ®æi 2. M t s n i dung ch y u c a D Ba là Lu t quy ho ch ô th k th a và th o Lu t quy ho ch ô th phát huy nh ng ưu i m, kh c ph c nh ng Lu t quy ho ch ô th ã ư c d th o, t n t i và là bư c pháp i n hoá h th ng th o lu n t i kì h p th 4 Qu c h i khoá XII. pháp lu t v quy ho ch xây d ng phát tri n D th o Lu t quy ho ch ô th g m 7 ô th hi n hành; ng th i b sung các chương v i 81 i u, n u ư c thông qua(9) s quy nh i u ch nh k p th i các m i tr thành công c h u hi u các cơ quan quan h m i phát sinh, áp ng yêu c u nhà nư c có th m quy n nâng cao hi u l c, qu n lí nhà nư c hi n t i và xu th phát hi u qu qu n lí ho t ng quy ho ch ô th tri n trong tương lai. hi n nay, ng th i hình thành hành lang B n là Lu t quy ho ch ô th nâng cao pháp lí các ch th khác tham gia vào quy hi u l c qu n lí nhà nư c, quy nh rõ trách ho ch ô th ư c thu n l i, m b o phát nhi m c a cơ quan qu n lí nhà nư c v quy tri n ô th b n v ng. ho ch ô th , c a t ch c và cá nhân tham V i m c tiêu ó, D th o Lu t quy ho ch gia các ho t ng quy ho ch ô th ; phân ô th ã quán tri t nh ng nguyên t c sau: nh qu n lí nhà nư c và qu n lí c a nhà u M t là Lu t quy ho ch ô th th ch hoá tư; góp ph n thúc y c i cách hành chính ư ng l i, ch trương, chính sách c a ng, trong qu n lí quy ho ch ô th phù h p v i lu t pháp c a Nhà nư c v qu n lí và phát ti n trình c i cách hành chính c a Nhà nư c tri n ô th . Quán tri t Ngh quy t i h i và h i nh p kinh t qu c t .(10) i bi u toàn qu c l n th IX c a ng: Theo nh ng nguyên t c trên, D th o “Phát tri n m ng lư i ô th phân b h p lí Lu t quy ho ch ô th ã t ng bư c c th trên các vùng. Hi n i hoá d n các thành hoá trong n i dung c a các i u lu t, v a ph l n, thúc y quá trình ô th hoá nông m b o tính k th a nhưng cũng xây d ng thôn. Không t p trung quá nhi u cơ s công nh ng n i dung m i cho phù h p v i s phát nghi p và dân cư vào các ô th l n... Tăng tri n c a ô th trong giai o n hi n nay và cư ng công tác quy ho ch và qu n lí ô th , tương lai. Nhìn bao quát, ch c ch n sau khi nâng cao th m mĩ ki n trúc... Xây d ng ng ư c thông qua, nh ng quy nh trong D b và t ng bư c hi n i hoá h th ng k t lu t s mang n nhi u thu n l i trong quá c u h t ng giao thông, i n l c, thông tin, trình qu n lí, quy ho ch ô th . thu l i, c p thoát nư c...”. Trư c ây nh ng quy nh c a pháp lu t Hai là Lu t quy ho ch ô th i u ch nh liên quan n lĩnh v c này ư c quy nh r i các v n liên quan n nh ng ho t ng rác trong nhi u lo i văn b n pháp lí khác l p, th m nh và phê duy t quy ho ch ô nhau, d d n n ch ng chéo, trùng l p. th ; t ch c th c hi n quy ho ch và qu n lí Ho t ng quy ho ch và qu n lí quy ho ch phát tri n ô th ; quy n và nghĩa v c a t ô th s ư c quy nh t p trung trong văn ch c, cá nhân liên quan t i các ho t ng b n quy ph m pháp lu t có giá tr pháp lí cao quy ho ch ô th . (lu t) nh m m b o tính kh thi cao nh t. t¹p chÝ luËt häc sè 8/2009 67
  4. nghiªn cøu - trao ®æi Ngoài ra, D lu t xác nh c th cơ ch c th xem xét trách nhi m s d n n quan có trách nhi m trong vi c qu n lí, l p h qu nghiêm tr ng, tiêu t n r t nhi u tài và phê duy t quy ho ch ô th . Cơ quan ó l c, v t l c nh m ch nh trang nh ng quy s ch u trách nhi m chính trong l p và phê ho ch không m b o tính khoa h c. duy t quy ho ch ô th , ch u trách nhi m Các cơ quan có liên quan ph i h p v i ph i h p v i các cơ quan có liên quan trong cơ quan có th m quy n trong phê duy t vi c gi i quy t nh ng tác ng xã h i liên nhi m v và án quy ho ch ph i có trách quan n s phát tri n c a ô th như nh nhi m ph i h p nh hư ng gi i quy t các hư ng gi i quy t vi c làm, di dân cơ h c t p tác ng xã h i. H ph i th c hi n quy n và trung thành th , b o v môi trư ng… Cơ trách nhi m pháp lu t quy nh vì l i ích quan ó tr thành u m i trong vi c xem chung c a c ng ng. Ph i xây d ng cơ ch , xét, phê duy t quy ho ch ô th . ph i làm rõ n u h không ph i h p thì ngư i D th o còn quy nh trình t c th v ng u cơ quan ó ph i ch u nh ng h u vi c l p, th m nh và phê duy t quy ho ch qu pháp lí b t l i như th nào. Ngư c l i, ô th , t o tính ng b và m ra hư ng phát cũng ph i nêu rõ trách nhi m c a cơ quan tri n ô th trong tương lai. Xây d ng mô ch trì trong phê duy t quy ho ch ô th . H hình ki n trúc sư trư ng là tham mưu chính ph i có nhi m v và trách nhi m xem xét v chuyên môn cho u ban nhân dân c p có các ý ki n ph i h p khách quan, không ư c th m quy n nh hư ng quy ho ch ô th t i chi u l , qua loa cho th t c. B i vì gi i các thành ph tr c thu c trung ương và m t quy t t t m t xã h i chính là s thành công s thành ph có tính ch t c thù khác. Quy c a quy ho ch ô th . trình s t o thành cơ ch ng b trong vi c Lu t quy ho ch ô th không ch quan xây d ng, duy t quy ho ch ô th . tâm n mĩ quan ki n trúc mà c n quan tâm 3. M t s góp ý cho D th o Lu t quy toàn di n n ô th nói chung như: các y u ho ch ô th t liên quan n s d ng t, y u t v môi D lu t s p ban hành ã th hi n khá y trư ng, kh năng ch a ng dân s tăng cơ v trí, vai trò i v i vi c gi i quy t các h c khi ô th phát tri n, vi c làm và các tác ng xã h i n ô th nhưng chưa quan ho t ng văn hoá c a th dân cũng ph i tâm úng m c. Do ó, D lu t th c s quan tâm… quan tâm n nh ng tác ng xã h i c a ô L p quy ho ch ch nh trang ô th cũ th , theo chúng tôi, D lu t c n ph i bóc tách ho c ki n thi t ô th m i n u ch quan tâm m t s n i dung như: n mĩ quan ki n trúc ô th thì chưa mà D lu t ph i làm rõ trách nhi m c a cơ còn ph i quan tâm n các tiêu chu n khác quan, cá nhân có th m quy n trong vi c có liên quan. Mĩ quan ki n trúc ô th r t th m nh, duy t nhi m v và án quy c n thi t nhưng các nhân t xã h i l i gi ho ch ô th . N u quy nh c a pháp lu t vai trò quy t nh tương lai phát tri n b n không xác nh trách nhi m cá nhân và cơ v ng c a ô th . 68 t¹p chÝ luËt häc sè 8/2009
  5. nghiªn cøu - trao ®æi ng th i, các ngành lu t có liên quan n quy ho ch ô th như môi trư ng, qu n lên 410 ha, n năm 2020 là 680 ha.Tuy nhiên, g n 10 năm Bình Minh hô hào ô th hoá, vi c kêu g i lí s d ng t, qu n lí và nh hư ng s u tư di n ra ch m ch p, t t c các khu quy ho ch ô d ng ngu n lao ng, xây d ng… ph i xây th hoá v n n m im. Ngu n: http://www.vietnamnet. d ng h th ng ch tiêu, tiêu chu n có tính vn/xahoi/2008/05/784089/ (Xem ti p trang 57) (5). Toàn vùng BSCL có 3,3 tri u dân s ng các ô th ã th i ra môi trư ng 102 tri u mét kh i nư c th i/năm, ch t th i r n trên 600.000 t n/năm ( u (1).Xem: T trình c a Chính ph s 138/TTr-CP ngày chưa qua x lí). C ng v i khói b i, ti ng n t nh ng 26/9/2008 v d án lu t quy ho ch ô th . cơ s công nghi p góp ph n làm cho tình tr ng ô (2).Ngu n:http://www.baocantho.com.vn/?mod=detn nhi m môi trư ng t i các ô th thêm nghiêm tr ng. ews&catid=77&p=&id=25280 S li u quan tr c môi trư ng nư c trên sông r ch g n (3). M c 3 i u 42, M c 2 Chương II Lu t t ai các ô th vùng BSCL như An Giang, Vĩnh Long, C n năm 2003; M c 1 i u 13, M c 3 Chương II Lu t Thơ, Long An, H u Giang, Cà Mau... cho th y hàm xây d ng năm 2004; Chương VI Lu t b o v môi lư ng các ch t BOD, SS, N-NH3, amoniac, coliforms... trư ng năm 2005; Quy chu n kĩ thu t qu c gia v quy u cao hơn tiêu chu n cho phép. Nhưng các a phương ho ch xây d ng ban hành kèm theo Quy t nh c a chưa có phương án b o v môi trư ng tương x ng. B xây d ng s 04/2008/Q -BXD ngày 3/4/2008. Ngu n:http://www.sggp.org.vn/moitruongdothi/2008/9 (4). Thành ph C n Thơ là i n hình c a phong trào /165067/ ô th hoá gây lãng phí t nông nghi p r t l n. T (6). 70% ti n n bù s d ng không hi u qu , riêng t i khi tr thành thành ph tr c thu c trung ương, lãnh Long An, ch 29% h dân dùng ti n ư c n bù vào o thành ph C n Thơ ã phê duy t hàng lo t d án m c tiêu s n xu t. 20% h dân ư c kh o sát có cu c khu ô th nh ng nơi trư c ây là vùng chuyên canh s ng khó khăn hơn trư c khi b gi i to , 2,15% h xây s n xu t lúa. Ch riêng khu ô th Nam sông C n Thơ, nhà trên n n tái nh cư, s còn l i bán, mua n n khác ã có 2000 ha t nông nghi p b quy ho ch và hơn ho c tr . i s ng ngư i dân t i ch sau khi phát 1000 ha ã ư c giao t cho các ch u tư. Giao t tri n các khu ô th chưa ư c quan tâm, t n n xã h i tràn lan ã gây xáo tr n r t l n n i s ng c a nông xu t hi n nhi u, tình hình an ninh càng tr nên ph c dân. Ngư i dân xô b ru ng vư n bán t. M t s t p, gi i quy t vi c làm cho i ngũ nông dân không có doanh nghi p ăng kí “xí ch ” nhưng không tri n vi c làm chưa th c s hi u qu m c dù theo Quy t khai d án làm cho di n tích b thu h i b hoang nh c a Th tư ng Chính ph s 81/2005/Q -TTg có nhi u năm. Ngu n:http://www.dangcongsan.vn/print_ h tr nhưng chưa phù h p. Ngu n: http://www.tin247. preview.asp?id=BT1170849067 com/70_su_dung_tien_den_bu_dat_khong_hieu_qua- Thành ph Cà Mau có 17 khu dân cư, khu tái nh 16-12498.html, http://www.phapluattp.vn/news/nha-nuoc/ cư và các khu ô th m i ã và ang ư c quy ho ch view.aspx?news_id=235846 trên t ng di n tích kho ng 979 ha. Ngu n: http://www. (7). Theo s li u th ng kê, t i các ô th l n, các ch sggp.org.vn/phongsudieutra/2008/5/152985/ tiêu v h t ng giao thông cũng r t th p, ch áp ng T i An Giang, n năm 2006, trên a bàn t nh ư c kho ng 35 - 40% so v i nhu c u c n thi t. Ngu n: bao g m thành ph Long Xuyên và các huy n th ã http://dantri.com.vn/Sukien/Bat-cap-do-thi-Viet-Nam- có 3.450 ha t ô th hoá, dân s chi m hơn 610.000 Cai-gia-cua-su-voi-va/2008/11/259528.vip ngư i. Hi n nay ph n l n các d án khu ô th An (8). ã có D th o Lu t quy ho ch ô th và ang l y ý Giang các nhà u tư v n ch m ti n do khó khăn ki n óng góp. t tài chính th trư ng b t ng s n. (9). S ư c thông qua t i kì h p th 5 Qu c h i khoá XII. Huy n Bình Minh, t nh Vĩnh Long có t trong (10).Xem: T trình c a Chính ph s 138/TTr-CP ngày vùng ô th hoá là 112 ha, n năm 2010 ô th hoá 26/9/2008 v d án Lu t quy ho ch ô th . t¹p chÝ luËt häc sè 8/2009 69

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản