BÁO CÁO: THỰC HÀNH NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN

Chia sẻ: Thai Quynh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:183

1
1.977
lượt xem
813
download

BÁO CÁO: THỰC HÀNH NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công ty TNHH Trang trí nội ngoại thất Đồng Tâm là một doanh nghiêp hạch toán kinh tế độc lập và tự chủ về tài chính, có tư cách pháp nhân. Công ty TNHH Trang trí nội ngoại thất Đồng Tâm hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, tính giá nguyên vật liệu theo phương pháp bình quân cả kỳ dự trữ và tính giá thành sản phẩm xuất kho theo phương pháp nhập trước xuất trước. Tình hình sản xuất và nguồn vốn của công ty đầu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÁO CÁO: THỰC HÀNH NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN

 1. BÁO CÁO: THỰC HÀNH NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN
 2. Báo cáo tổng hợp THỰC HÀNH NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN _____________________________ Đề bài Công ty TNHH Trang trí nội ngoại thất Đồng Tâm là một doanh nghiêp hạch toán kinh tế độc lập và tự chủ về tài chính, có tư cách pháp nhân. Công ty TNHH Trang trí nội ngoại thất Đồng Tâm hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, tính giá nguyên vật liệu theo phương pháp bình quân cả kỳ dự trữ và tính giá thành sản phẩm xuất kho theo phương pháp nhập trước xuất trước. Tình hình sản xuất và nguồn vốn của công ty đầu tháng 1 năm 2005 được thể hiện qua các số dư tài khoản tông hợp và chi tiết sau (đơn vị tính: VNĐ) A.Số dư tổng hợp của một số tài khoản: Số hiệu Tên tài khoản Dư nợ Dư có 111 Tiền mặt 1.867.088.549 112 Tiền gửi ngân hàng 64.749.867 131 Phải thu của khách hàng 744.402.457 134 Phải thu nội bộ 59.383.670 138 Phải thu khác 1.119.347 141 Tạm ứng 92.475.300 1421 Trả trước cho người bán 78.299.035 1422 Chi phí chờ kết chuyển 19.008.840 152 Nguyên vật liệu 181.093.330 153 Công cụ- Dụng cụ 76.920.399 154 Chi phí SX- KD dở dang 177. 412.702 155 Thành phẩm tồn kho 1.307.569.000 157 Hàng gửi bán 818.184.550 211 Tài sản cố định hữu hình 11.680.930.958 241 Xây dựng cơ bản dở dang 775.119.697 214 Khấu hao tài sản cố định 2.261.070.002 311 Vay ngắn hạn 3.937.005.121 331 Phải trả người bán 166.419.912 335 Chi phí trả trước 655.202.296 333 VAT phải nộp nhà nước 8.727.316 334 Phải trả công nhân viên 12.081.112 336 Phải trả nội bộ 93.000.000 338 Phải trả, phải nộp khác 57.707.275 1
 3. Báo cáo tổng hợp Số hiệu Tên tài khoản Dư nợ Dư có 341 Vay dài hạn 5.840.001.503 342 Nợ khác 1.000.385 411 Nguồn vốn kinh doanh 4.625.269.074 414 Quỹ đầu tư phát triển 113.080.539 415 Lỗ năm trước 1.810.236.686 421 Lợi nhuận chưa phân phối 156.418.731 461 Nguồn kinh phí sự nghiệp 18.041.500 X Tổng cộng 17.943.757.701 17.943.757.701 B. Số dư chi tiết trên một số tài khoản: * Tài khoản 131: Phải thu khách hàng. (Đơn vị tính: VNĐ) STT Mã khách Tên khách hàng Dư nợ 1 CTTL Công ty Thanh Luận 104.402.000 2 CTLH Công ty Long Hà 203.400.412 3 CTHP Công ty Hà Phong 92.100.000 4 CTAH Công ty An Hoà 344.500.045 X Tổng cộng x 744.402.457 * Tài khoản 331: Phải trả người bán. (Đơn vị tính: VNĐ) STT Mã khách Tên khách hàng Dư nợ 1 CTPĐ Công ty Phân Đạm 116.020.121 2 CTHT Công ty Hà Tu 50.399.791 X Tổng cộng x 166.419.912 2
 4. Báo cáo tổng hợp * Tài khoản 152: Nguyên vật liệu. (Đơn vị tính: VNĐ) STT Tên NVL Ký hiệu ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền 1 Xi măng 1 TR Tấn 4.686,18 30.106 141.082.120 2 Xi măng thô TX Tấn 3.803,34 10.520 40.011.210 X Tổng cộng x X x x 181.039.330 * Tài khoản 154: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang đầu kỳ (Đơn vị tính: VNĐ) -Xi măng 2: 60.209.300 - Xi măng 3 : 117.203.402 * Tài khoản 155: Thành phẩm (Đơn vị tính: VNĐ) STT Tên sản phẩm ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền 1 Xi măng 2 Tấn 1.344.543 389 523.027.600 2 Xi măng 3 Tấn 220.700 3.554,79 784.541.400 x Tổng cộng X X x 1.307.569.000 C- Các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ: NV1: Ngày 01/01/2002. Phiếu nhập kho số 1. Nhập kho 1260 tấn Xi măng 1 đơn giá 30.000 đ/kg. Thuế VAT 10%. Chưa thanh toán tiền cho công ty xi măng X78 NV2: Ngày 01/01/2002. Phiếu chi số 1. Kèm các chứng từ gốc có liên quan về việc chi trả tiền vận chuyển, bốc dỡ số hàng nhập kho ngày 01/01/2002 là: 500.000đ. Thuế VAT 5%. NV3: Ngày 02/01/2002. Nhận đươc giấy báo có của NH về việc công ty An Hoà trả nợ 1/2 số tiền kỳ truớc là : 172250022.5 NV4: Ngày 02/01/2002. 3
 5. Báo cáo tổng hợp Phiếu xuất kho số 01. Xuất kho 2010 Tấn Xi măng 1 cho bộ phận sản xuất trong đó: - 1520 Tấn Xi măng 1 dùng cho bộ phận sản xuất Xi măng 2 - 490 Tấn Xi măng 1 dùng cho bộ phận sản xuất Xi măng 3 NV5: Ngày 02/01/2002. Phiếu nhập kho số 2. Nhập kho 6.200Tấn Xi măng thô Đơn giá 10.200đ/Tấn . Thuế VAT 10%. Đã thanh toán trước 50% bằng TGNH. Số còn lại Công ty nhận nợ. NV6: Ngày 02/01/2002. Phiếu chi số 2. Kèm các chứng từ gốc liên quan về việc chi trả tiền vận chuyển hàng ngày 02/01/2002 là 700.000đ. Thuế VAT 10%. NV7: Ngày 03/01/2002 Phiếu xuất kho số 02. Xuất kho 2310Tấn Xi măng thô cho bộ phận sản xuất trong đó: - 1700 Tấn Xi măng thô dùng cho bộ phận sản xuất Xi măng 3. - 610 Tấn Xi măng thô dùng cho bộ phận sản xuất Xi măng 2 NV8: Ngày 04/01/2002. Phiếu thu số 8. Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt: 34.000.000đ NV9: Ngày 04/01/2002. Phiếu chi số 09. Mua 3 máy vi tính phục vụ cho bộ phận bán hàng trị giá 7.500.000 đ/máy. Thuế VAT 10%. Đã thanh toán bằng tiền mặt.đuợc biết tài sản này đưọc dầu tư bằng quĩ dầu tư phát triển . NV10: Ngày 06/01/2002. Thanh toán tiền ở NV1 bằng tiền gửi ngân hàng. Đã nhận được giấy báo nợ của ngân hàng NNPTNT. NV11: Ngày 06/01/2002. Phiếu xuất kho số 11. Xuất kho công cụ dụng cụ để sản xuất kinh doanh thuộc loại phân bổ 1 lần trị giá 30.000.000đ được chia đều cho 2 phân xưởng sản xuất. NV12: Ngày 06/01/2002. Bán Xi măng 3 cho công ty AN Hoà số lượng 30.000 Tấn đơn giá 4215 đ/Tấn . Thuế VAT 10%. Công ty An Hoà chưa thanh toán tiền hàng. 4
 6. Báo cáo tổng hợp NV13: Ngày 08/01/2002. Phiếu xuất kho số 13. Xuất kho 1000Tấn Xi măng 1 dùng cho sản xuất Xi măng 3. NV14: Ngày 08/01/2002. Phiếu nhập kho số 8. Mua Xi măng 1 của công ty Hà Tu. Số lượng 2373 tấn . Đơn giá 29.980 đ/tấn . Công ty đã thanh toán 50% tiền hàng bằng tiền gửi ngân hàng. Đã nhận được giấy báo có của ngân hàng NNPTNT. NV15: Ngày 08/01/2002. Công ty Hà Phong trả 1/3 số tiền nợ kỳ trước bằng tiề gửi ngân hàng. Công ty đã nhận được giấy báo có của ngân hàng. NV16: Ngày 09/01/2002. Phiếu chi số 16. Trả hết tiền còn nợ ở NV 14 cho Công ty Hà Tu. NV17: Ngày 09/01/2002. Phiếu xuất kho số 17: Xuất kho 1250 tấn Xi măng thô để sản xuất Xi măng 3. NV18: Ngày 10/01/2002. Phiếu thu số 18. Nhập quỹ tiền mặt 20.000.000đ. Giao cho cô Nguyễn Thanh Hà đi rút tiền gửi ngân hàng. NV19: Ngày 10/01/2002. Bán 19.800 tấn Xi măng 3 đơn giá 5126 đ/tấn Bán 20.000 tấn Xi măng 2 đơn giá 400 đ/tấn Cho công ty Long Hà . Công ty Long Hà đã thanh toán 1/2 bằng tiền gửi ngân hàng, số còn lại ký nhận nợ. Thuế VAT 10%. NV20: Ngày 10/01/2002. Phiếu chi số 20. Công ty mua 3 máy đếm tiền dùng cho bộ phận bán hàng, trị giá 5.500.000 đ/máy. Thuế VAT 10%. Công ty đã thanh toán bằng tiền mặt. NV21: Ngày 11/01/2002. Gửi bán 7.500 tấn Xi măng 3 cho đại lý với đơn giá 5126 đ/tấn . NV22: Ngày 11/01/2002. Phiếu thu số 22. Công An Hoà thanh toán tiền hàng ở NV12 bằng tiền mặt. NV23: Ngày 11/01/2002. 5
 7. Báo cáo tổng hợp Phiếu chi số 23. Mua 507,2 tấn Xi măng 1. Đơn giá 30.125 đ/tấn . Thuế VAT 10%. Đã thanh toán bằng tiền mặt. NV24: Ngày 14/01/2002. Bán 12.000tấn Xi măng 3 trị giá chưa thuế 5126 đ/pin cho công ty Hào Nam. Công ty Hào Nam đã thanh toán bằng TGNH. Thuế VAT 10%. NV25: Ngày 14/01/2002. Phiếu xuất kho số 25. Xuất kho 2410 tấn Xi măng 1 để sản xuất Xi măng 3 NV26: Ngày 14/01/2002. Phiếu xuất kho số 27. Xuất kho 1000 tấn Xi măng thô để sản xuất Xi măng 3. NV27: Ngày 14/01/2002 Phiếu xuất kho số 28. Xuất kho 1500tấn Xi măng 1 để sản xuất Xi măng 2. NV28: Ngày 16/01/2002 Công ty Thanh Luận trả 54.402.000 bằng tiền gửi ngân hàng. Đã nhận được giấy báo của ngân hàng NNPTNT. NV29: Ngày 16/01/2002 Phiếu xuất kho số 30. - Xuất kho 1.100tấn Xi măng 1 để sản xuất Xi măng 2 - Xuất kho 890,18tấn Xi măng 1 để sản xuất Xi măng 3. NV30: Ngày 17/01/2002. Phiếu chi số 31. Trả nợ kỳ trước 16.020.000đ bằng tiền mặt cho Công ty Phân Đạm. NV31: Ngày 17/01/2002. Mua 1 máy nghiền phục vụ cho bộ phận sản xuất. Giá mua trả theo hoá đơn cả VAT là 55.000.000đ. Thuế VAT 10%. Chi phí vận chuyển 500.000đ Thuế VAT 5%. Toàn bộ tài sản cố định này được thanh toán bằng chuyển khoản. Tỉ lệ KH 8%/năm. Được biết nguồn vốn doanh nghiệp lấy sử dụng để mua tài sản cố định trích từ quỹ đầu tư phát triển. NV32: Ngày 18/01/2002. Phiếu thu số 33. Công An Hoà trả tiền cho Công ty bằng tiền mặt số tiền là 50.000.000đ. NV33: Ngày 18/01/2002. Phiếu chi số 34. Đại lý bán được 6.000 Xi măng 3, đơn giá 5126 đ/Tấn đã thanh toán bằng tiền mặt. Hoa hồng Công ty đã trả bằng tiền mặt là 991.716đ. 6
 8. Báo cáo tổng hợp 7
 9. Báo cáo tổng hợp NV34: Ngày 21/01/2002. Phiếu thu số 35. Công ty Long Hà thanh toán nốt số tiền nợ ở NV 19 bằng tiền mặt. NV35: Ngày 21/01/2002. Gửi bán đại lý 87.000tấn Xi măng 2. Đơn giá 436đ/tấn . NV36: Ngày 22/01/2002. Phiếu chi số 34. Đại lý báo bán được 1.500tấn Xi măng 3. Đơn giá 5.126đ/tấn , đã thanh toán bằng TGNH. Công ty trả tiền hoa hồng là 247.929đ. NV37: Ngày 22/01/2002. Phiếu xuất kho số 38. - Xuất kho 1.000tấn Xi măng thô để sản xuấtXi măng 2. - Xuất kho 943tấn Xi măng 1 để sản xuất Xi măng 3. NV38: Ngày 23/01/2002. Phiếu xuất kho số 40. - Xuất kho 1000 tấn Xi măng 1 để sản xuất Xi măng 2 - Xuất kho 1000tấn Xi măng 1 để sản xuất Xi măng 3 NV39: Ngày 24/01/2002. Phiếu nhập kho số 41. - Mua 2000 tấn Xi măng thô đơn giá 11.020 đ/tấn - Mua3100 tấn Xi măng 1 đơn giá 30.200 đ/tấn. Thuế VAT 10%. Tiền vận chuyển bốc dỡ hàng là 620.000đ. Thuế VAT 5%. Đã thanh toán toàn bộ bằng tiền mặt. Phiếu chi số 41 NV40: Ngày 24/01/2002. Phiếu chi số 42. Chi tiền mặt kèm các chứng từ gốc có liên quan về khoản tiếp khách 2.000.000đ. NV41: Ngày 25/01/2002 Phiếu thu số 43. Đại lý thanh toán tiền hàng gửi bán số lượng 61.500tấn , đơn giá 436đ/tấn . Hoa hồng cho đại lý trả bằng tiền mặt là 974.160đ. NV42: Ngày 25/01/2002. Phiếu xuất kho số 44. Xuất kho bán 12.500tấn Xi măng 3 cho công ty Long Hà , đơn giá 5126đ/tấn Thuế VAT 10%. Công ty nhận nợ. NV43: Ngày 26/01/2002. 8
 10. Báo cáo tổng hợp Phiếu chi số 45. Đại lý thanh toán nốt tiền hàng gửi bán ở NV 36 bằng TGNH. Số lượng 25.500tấn , đơn giá 436đ/tấn . Hoa hồng là 403.920đ đã cho đại lý bằng tiền mặt. NV44: Ngày 28/01/2002. Công ty Long Hà trả 1/2 số nợ kì trước bằng TGNH. Đã nhận được giấy báo có của ngân hàng NNPTNT. NV45: Ngày 29/01/2002. Bảng tính khấu hao TSCĐ trong tháng 1 năm 2002 và phân bổ cho các đối tượng sử dụng sau: - Bộ phận sản xuất: 12.690.000đ - Bộ phận bán hàng: 95.900.000đ - Bộ phận quản lý doanh nghiệp: 62.250.850đ NV46: Ngày 29/01/2002. Phiếu chi số 46. Trả tiền điện nước 17.500.000đ bằng tiền mặt, VAT 10%. Được phân bổ cho các đối tượng - Bộ phận sản xuất: 11.500.000đ. - Bộ phận bán hàng: 4.000.000đ - Bộ phận quản lý doanh nghiệp: 2.000.000đ NV47: Ngày 30/01/2002. Bảng tổng hợp và phân bổ tiền lương cho các đối tượng sau: - Nhân viên phân xưởng: 50.000.000đ. PXSX Xi măng 2: 20.000.000đ. PXSX Xi măng 3: 30.000.000đ - Nhân viên bán hàng: 12.000.000đ - Nhân viên quản lý doanh nghiệp: 12.000.000đ - Nhân viên trực tiếp sản xuất: 15.000.000đ NV48: Ngày 31/01/2002. Trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo tỉ lệ quy định NV49: Ngày 31/01/2002. Trả lương tháng 01 cho công nhân viên bằng tiền mặt. NV50: Ngày 31/01/2002. Phiếu chi số 51. Nộp tiền BHXH, BHYT, KPCĐ bằng tiền mặt. NV51: Ngày 31/01/2002. Phiếu nhập kho số 47. Sản phẩm hoàn thành nhập kho - Xi măng 2 : 300.000 tấn - Xi măng 3: 150.000 tấn . Biết sản phẩm dở dang cuối tháng là: 9
 11. Báo cáo tổng hợp - Xi măng 2: 310.684.091,1đ - Xi măng 3: 487.876.900,83đ Chi phí phân bổ nhân viên trực tiếp sản xuất là: - Xi măng 3 = 39.750.000đ - Xi măng 2 = 19.750.000đ * Giá đơn vị bình quân cả kỳ dự trữ đối với nguyên vật liệu chính Xi măng 1: * Giá đơn vị bình quân cả kỳ dự trữ đối với nguyện vật liệu chính Xi măng thô: 10
 12. Báo cáo tổng hợp Định khoản A. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ: NV1. Nợ TK 152 (Xi măng 1) : 37.800.000 Nợ TK 1331 : 3.780.000 Có TK 331(Xi măng X78) : 41.580.000 NV2. Nợ TK 152 (Xi măng 1) : 500.000 Nợ TK 1331 : 25.000 Có TK 111 : 525.000 NV3. Nợ TK 112 : 172.250.022,5 Có TK 131(An Hoà ) : 172.250.022,5 NV4. Nợ TK 621 (Xi măng 2) : 44.469.880 Nợ TK 621 (Xi măng 3) : 14.335.685 Có TK 152 (Xi măng 1) : 58.805.565 NV5. Nợ TK 152 (Xi măng thô) : 63.240.000 Nợ TK 1331 : 6.324.000 Có TK 112 : 34.782.000 Có TK 331 : 34.782.000 NV6. Nợ TK 152 (Xi măng thô) : 700.000 Nợ TK 1331 : 70.000 Có TK 111 : 770.000 11
 13. Báo cáo tổng hợp NV7. Nợ TK 621 (Xi măng 3) : 17.744.651,0 Nợ TK 621 (Xi măng 2) : 6.367.198,3 Có TK 152 (Xi măng thô) : 24.111.849,3 NV8. Nợ TK 111 : 34.000.000 Có TK 112 : 34.000.000 NV9. Nợ TK 211 : 22.500.000 Nợ TK 1331 : 2.250.000 Có TK 111 : 24.750.000 NV10. Nợ TK 331 (Xi măng X78) : 41.580.000 Có TK 112 : 41.580.000 NV11 . Nợ TK 627 (Xi măng 3) : 15.000.000 Nợ TK 627 (Xi măng 2) : 15.000.000 Có TK153 : 30.000.000 NV12. Công ty TNHH Trang trí nội ngoại thất Đồng Tâm tính giá thành sản phẩm xuất kho theo phương pháp nhập trước - xuất trước. Số dư đầu kỳ Xi măng 2: 220.700 tấn Giá vốn hàng bán Xi măng 3: 3554.79đ/tấn Giá thành sản phẩm xuất kho = 3554,79 x 30.000 = 106.643.700đ a. Nợ TK 632 : 106.643.700 Có TK 155 : 106.643.700 b. Nợ TK 131 (An Hoà ) : 139.095.000 Có TK 511 : 126.450.000 Có TK 3331 : 12.645.000 12
 14. Báo cáo tổng hợp NV13. Nợ TK 621 (Xi măng 3) : 29.256.500 Có TK 152 (Xi măng 1) : 29.256.500 NV14. Nợ TK 152 (Xi măng 1) : 71.142.540 Nợ TK 1331 : 7.114.254 Có TK 112 : 39.128.397 Có TK 331 (Hà Tu ) : 39.128.397 NV15. Nợ TK 112 : 30.700.000 Có TK 131 (Hà Tu ) : 30.700.000 NV16. Nợ TK 331 (Hà Tu ) : 89.528.188 Có TK 111 : 89.528.188 NV17. Nợ TK 621 (Xi măng 3) : 13.047.537,5 Có TK 152 (Xi măng thô) : 13.047.537,5 NV18. Nợ TK 111 : 20.000.000 Có TK 112 : 20.000.000 NV19. a. Nợ TK 632 (Xi măng 3) : 70.387.020 Nợ TK 632 (Xi măng 2) : 7.780.000 Có TK 155 : 78.167.020 b. Nợ TK 111 : 54.802.149 Nợ TK 131 (Long Hà ) : 54.802.149 Có TK 511 : 109.494.800 Có TK 3331 : 1.094.948 NV20. Nợ TK 211 : 16.500.000 Nợ TK 1331 : 1.650.000 Có TK 111 : 18.150.000 NV21. Nợ TK 157 (Xi măng 3) : 38.445.000 Có TK 155 : 38.445.000 NV22. Nợ TK 111 : 139.095.000 Có TK 131 (An Hoà ) : 139.095.000 NV23. Nợ TK 152 (Xi măng 1) : 15.279.400 13
 15. Báo cáo tổng hợp Nợ TK 1331 : 1.527.940 Có TK 111 : 16.807.340 NV24. a. Nợ TK 632 (Xi măng 3) : 42.657.480 Có TK 155 : 42.657.480 b. Nợ TK 112 : 67.663.200 Có TK 511 : 61.512.000 Có TK 3331 : 6.151.200 NV25. Nợ TK 621 (Xi măng 3) : 70.508.165 Có TK 152 (Xi măng 1 ) : 70.508.165 NV26. Nợ TK 621 (Xi măng 3) : 10.438.030 Có TK 152 (Xi măng thô) : 10.438.030 NV27. Nợ TK 621 (Xi măng 3) : 43.884.750 Có TK 152 (Xi măng 1 ) : 43.884.750 NV28. Nợ TK 112 : 54.402.000 Có TK 131 (Thanh luận ) : 54.402.000 NV29. Nợ TK 621 (Xi măng 2) : 32.182.150 Nợ TK 621 (Xi măng 3) : 26.043.551,17 Có TK 152 (Xi măng 1) : 58.225.701,17 NV30. Nợ TK 331 ( Phân Đạm ) : 16.020.000 Có TK 111 : 16.020.000 NV31. a. Nợ TK 211 : 50.500.000 Nợ TK 1331 : 5.025.000 Có TK 112 : 55.525.000 b. Nợ TK 414 : 55.525.000 Có TK 411 : 55.525.000 NV32. Nợ TK 111 : 50.000.000 Có TK (An Hoà ) : 50.000.000 14
 16. Báo cáo tổng hợp NV33 . a. Nợ TK 632 : 20.968.560 Có TK 157 (Xi măng 3) : 20.968.560 b. Nợ TK 112 : 33.831.600 Có TK 511 : 30.756.000 Có TK 3331 : 3.075.600 c. Nợ TK 642 : 991.716 Có TK 111 : 991.716 NV34 . Nợ TK 111 : 90.241.140 Có TK 131 (Long Mỹ ): 90.241.140 NV35 . Nợ TK 157 (Xi măng 3) : 32.040.360 Có TK 155 : 32.040.360 NV36. a. Nợ TK 632 (Xi măng 3) : 5.332.185 Có TK 157 : 5.332.185 b. Nợ TK 112 : 4.457.900 Có TK 511 : 7.689.000 Có TK 3331 : 768.900 c. Nợ TK 642 : 247.920 Có TK 111 : 247.920 NV37 .a. Nợ TK 621 (Xi măng 2) : 10.438.030 Có TK 152 (Xi măng thô) : 10.438.030 b. Nợ TK 621 (Xi măng 3) : 27.588.879,5 Có TK 152 (Xi măng 1 ) : 27.588.879,5 NV38. Nợ TK 621 (Xi măng 2) : 29.256.500 Nợ TK 621 (Xi măng 3) : 29.256.500 15
 17. Báo cáo tổng hợp Có TK 152 (Xi măng 1 ) : 58.513.000 NV39 .a. Nợ TK 152 (Xi măng thô) : 22.040.000 Nợ TK 152 (Xi măng 1) : 93.620.000 Nợ TK 1331 : 11.566.000 Có TK 111 : 127.226.000 b. Nợ TK 152 : 620.000 Nợ TK 1331 : 31.000 Có TK 111 : 651.000 NV40. Nợ TK 642 : 2.000.000 Có TK 111 : 2.000.000 NV41 . a. Nợ TK 632 (Xi măng 2) : 23.923.500 Có TK 157 : 23.923.500 b. Nợ TK 111 : 29.495.400 Có TK 511 : 26.814.000 Có TK 3331 : 2.681.400 c. Nợ TK 642 : 974.160 Có TK 111 : 974.160 NV42 . a. Nợ TK 632 (Xi măng 3) : 44.434.875 Có TK 155 : 44.434.875 b. Nợ TK 131 (Long Hà ) : 70.482.500 Có TK 511 : 64.076.000 Có TK 3331 : 6.407.500 NV43 . a. Nợ TK 632 (Xi măng 3) : 9.919.500 Có TK 157 : 9.919.500 b. Nợ TK 112 : 12.229.800 16
 18. Báo cáo tổng hợp Có TK 511 : 11.118.000 Có TK 3331 : 1.111.800 c. Nợ TK 642 : 403.920 Có TK 111 : 403.920 NV44. Nợ TK 112 : 101.700.206 Có TK 131(Long Hà ) : 101.700.206 NV45. Nợ TK 627 (Xi măng 3) : 6.435.000 Nợ TK 627 (Xi măng 2) : 6.435.000 Nợ TK 641 : 95.900.000 Nợ TK 642 : 62.250.850 Có TK 214 : 170.840.850 NV46. Nợ TK 627 (Xi măng 3) : 7.100.000 Nợ TK 627 (Xi măng 2) : 4.400.000 Nợ TK 641 : 4.000.000 Nợ TK 642 : 2.000.000 Nợ TK 1331 : 1.750.000 Có TK111(Nước): 19.250.000 NV47 . Nợ TK 622 (Xi măng 3) : 30.000.000 Nợ TK 622 (Xi măng 2) : 20.000.000 Nợ TK 627 : 15.000.000 Nợ TK 641 : 12.000.000 Nợ TK 642 : 12.000.000 Có TK 334 : 89.000.000 NV48. Nợ TK 622 : 9.500.000 Nợ TK 627 : 2.850.000 17
 19. Báo cáo tổng hợp Nợ TK 641 : 2.280.000 Nợ TK 642 : 2.280.000 Có TK 334 : 5.340.000 Có TK 338 : 22.250.000 338(2) : 1.780.000 338(3) : 17.800.000 338(4) : 2.670.000 NV49. Nợ TK 334 : 83.660.000 Có TK 111 : 83.660.000 NV50. Nợ TK 338 : 22.250.000 Có TK 111 : 22.250.000 NV51. Xi măng 3 = 39.750.000đ Xi măng 2 = 19.750.000đ * Chi phí sản xuất chung = 79.270.000đ * Chi phí nhân công trực tiếp = 59.500.000đ => Xi măng 2= (79.270.000: 59.500.000 ) x19.750.000 = 26.312.310,9 => Xi măng 3 = (79.270.000: 59.500.000 ) x 39.750.000 = 52.957.689,1 a. Nợ TK154 (Xi măng 3) : 52.957.689,1 Nợ TK154 (Xi măng 2) : 26.312.310,9 Có TK 627 : 79.270.000 b. Nợ TK 154(Xi măng 3) : 39.750.000 Nợ TK154 (Xi măng 2) : 19.750.000 Có TK 622 : 59.500.000 c. Nợ TK 154 (Xi măng 3) : 238.219.499,17 Nợ TK154 (Xi măng 2) : 166.598.508,9 18
 20. Báo cáo tổng hợp Có TK 621 : 404.818.008,07 d. Nợ TK 155 (Xi măng 3) : 296.664.499,17 Nợ TK 155 (Xi măng 2) : 212.343.508,9 Có TK 154 : 509.008.008,07 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản