Báo cáo tốt nghiệp: Tình hình họat động và doanh thu của khách sạn Rex

Chia sẻ: Nguyen Manh Hung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:63

7
2.641
lượt xem
842
download

Báo cáo tốt nghiệp: Tình hình họat động và doanh thu của khách sạn Rex

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiện nay du lịch là một ngành công nghiệp không khói đang rất được chú trọng phát triển ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Chúng ta đang cố gắng đưa du lịch trở thành một ngành công nghiệp mũi nhọn, thúc đẩy các thành phần kinh tế khác phát triển.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tốt nghiệp: Tình hình họat động và doanh thu của khách sạn Rex

 1. Báo cáo ki n t p GVHD: Ths.Vũ Văn ông TRƯ NG …………………. KHOA………………………. ----- ----- Báo cáo t t nghi p tài: Tình hình h at ng và doanh thu c a khách s n Rex Báo cáo ki n t p Trang 1
 2. Báo cáo ki n t p GVHD: Ths.Vũ Văn ông M CL C L IM U ...................................................................................................3 1. Lý do ch n tài........................................................................................3 CHƯƠNG I .........................................................................................................6 T NG QUAN V KHÁCH S N REX...........................................6 1.1 GI I THI U KHÁI QUÁT V KHÁCH S N REX ..6 CHƯƠNG II: ....................................................................................................19 CƠ S KHOA H C VÀ LÝ LU N V CƠ C U TH TRƯ NG KHÁCH DU L CH .............................................................19 2.1 Khái ni m du l ch..................................................................................19 CHƯƠNG III: ..................................................................................................29 CƠ C U TH TRƯ NG C A KHÁCH S N .........................29 3.1. Tình hình chung c a th trư ng khách n khách s n 29 CHƯƠNG IV ...................................................................................................57 CÁC GI I PHÁP VÀ KI N NGH .................................................57 4.1 Gi i pháp.....................................................................................................57 4.1.1 V th trư ng........................................................................................57 K T LU N .......................................................................................................60 TÀI LI U THAM KH O .......................................................................62 Báo cáo ki n t p Trang 2
 3. Báo cáo ki n t p GVHD: Ths.Vũ Văn ông L IM Đ U 1. Lý do ch n đ tài Hi n nay du l ch là m t ngành công nghi p không khói ang r t ư c chú tr ng phát tri n h u h t các qu c gia trên th gi i, và Vi t Nam cũng không ngo i l . Chúng ta ang c g ng ưa du l ch tr thành m t ngành công nghi p mũi nh n, thúc y các thành ph n kinh t khác phát tri n. làm u c i u ó thì c n ph i có nh ng chính sách, chi n lư c phù h p phát tri n du l ch, trong ó hoat ng kinh doanh là m t trong m ng quan tr ng nh t c n ư c quan tâm. Lư ng khách hàng năm do m t công ty kinh doanh l hành ti p ón có cơ c u như th nào là r t quan tr ng, nó làm nên doanh thu i kèm v i l i nhu n và hình thành m t thương hi u cũng như v th c a công ty ó trên th trư ng trong nư c, khu v c và th gi i. Chính vì v y mà vi c nghiên c u, phân tích và tìm hi u cơ c u th trư ng khách là m t v n r t quan tr ng và c p thi t, nó s giúp doanh nghi p nh hư ng ư c th trư ng khách mà mình mu n hư ng t i. ng th i cũng có ư c nh ng chính sách chăm sóc khách hàng phù h p, cũng như giúp m r ng th trư ng và thu hút ư c nhi u khách hàng m i. Các doanh nghi p kinh doanh d ch v lưu trú và ăn u ng óng vai trò như nh ng nhà s n su t ,cung c p s n ph m tr c ti p cho du khách và là m t trong nh ng thành ph n chính và quan tr ng b c nh t c a cung du l ch. Có th nói b t c nơi âu trên th gi i mu n phát tri n du l ch nh t thi t ph i phát tri n h th ng cơ s kinh doanh khách s n nh m cung c p các d ch v th a mãn nhu c u ăn, ng - nh ng nhu c u không th thi u ư c trong th i gian i du l ch c a con ngư i. T tr ng v doanh thu c a Báo cáo ki n t p Trang 3
 4. Báo cáo ki n t p GVHD: Ths.Vũ Văn ông lo i hình kinh doanh này luôn chí m ưu th trong t ng doanh thu c a toàn ngành du l ch các qu c gia Ho t ng kinh doang khách s n Vi t Nam còn quá non tr và y m i m , nó th c S tr thành ngành kinh doanh m i ch sau th i kỳ m c a c a n n kinh t nó òi h i tính chuyên nghi p r t cao c bi t là các doanh nghi p l i ph i kinh doanh trong b i c nh h i nh p 2. M c tiêu nghiên c u V i m c tiêu nghiên c u là tìm ra m i quan h và nh hư ng c a cơ c u th trư ng khách n tình hình h at ng và doanh thu c a khách s n, t ó xác nh ư c tòan b cơ c u th trư ng khách c a khách s n và nh hư ng c a nó n vi c xây d ng k ho ch kinh doanh , tuy n i m du l ch và các lo i hình s n ph m, d ch v trong khách s n. T ó ưa ra ư c nh ng chi n lư c, bi n pháp c th ph c v t t các phân an th trư ng khách hi n nay cũng như nh hư ng phát tri n, hư ng t i th trư ng khách m i. Và cu i cùng ưa ra ư c m t s gi i pháp chung cho v n cơ c u th trư ng khách c a du l ch Vi t Nam . 3. Phương pháp nghiên c u Bao g m các phương pháp sau: - Phương pháp thu th p và x lý d li u Ti n hành thu th p thông tin, tư li u t nhi u ngu n, nhi u lĩnh v c khác nhau m b o kh i lư ng thông tin y và chính xác áp ng cho vi c nghiên c u và t ch c h at ng du l ch. - Phương pháp quan sát khoa h c ( kh o sát th c a) Là phương pháp thu th p tr c ti p s li u thông tin du l ch trên a bàn thu c i tư ng nghiên c u. Lư ng thông tin thu th p ư c mb o sát v i th c t , có tin c y cao, t o cơ s xu t nh ng nh hư ng phát tri n và gi i pháp th c hi n h p lý. Báo cáo ki n t p Trang 4
 5. Báo cáo ki n t p GVHD: Ths.Vũ Văn ông - Phương pháp i u tra Phương pháp naøy có ý nghĩa quan tr ng trong vi c nghiên c u nhu c u c a du khách, n m b t ư c s thích, th hi u c a du khách thông qua hình th c ph ng v n ho c phi u i u tra…có tác d ng giúp cho các nhà chuyên môn nh hư ng ư c th trư ng ti m năng, th trư ng m c tiêu, n m ơc tâm tư, nguy n v ng c a nh ng ngư i làm công tác ph c v và i u hành trong ngành du l ch. - Phương pháp phân tích và t ng k t kinh nghi m ( phân tích xu th ) D a vào quy lu t v n ng trong quá kh , hi n t i suy ra xu hư ng phát tri n trong tương lai. Phương pháp này ư c duøng ưa ra các d báo v ch tiêu phát tri n, tình hình cơ c u th trư ng khách và có th ư c mô hình hóa b ng các bi u tóan h c ơn gi n. - Phương pháp chuyên gia Là phương pháp tham kh o ý ki n c a các chuyên gia u ngành v nh ng nh hư ng phát tri n và các quy t nh mang tính kh thi.: Báo cáo ki n t p Trang 5
 6. Báo cáo ki n t p GVHD: Ths.Vũ Văn ông CHƯƠNG I T NG QUAN V KHÁCH S N REX 1.1 GI I THI U KHÁI QUÁT V KHÁCH S N REX (Tr c thu c Công ty Du l ch D ch v d u khí OSC Vi t Nam) - Tên cơ quan : REX HOTEL (tr c thu c OSC Vi t Nam) - a ch : S 01 Lê Quý ôn – Phư ng 1 – TP Vũng Tàu - Tel : (84.64) 852135 – 852612 / Fax : (84.64) 859 862 - Email : rex.osc@hcm.vnn.vn - Web : www.hotelvungtau.com.vn - Ngày c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh: 05/04/1993 - Quy t nh thành l p Doanh nghi p Nhà nư c: S 80/Q TCCB ngày 26/3/1993 c a T ng c c trư ng T ng c c Du l ch. - S ăng ký kinh doanh : 103774 - V n ch s h u : 05 t ng 1.2 L CH S HÌNH THÀNH & PHÁT TRI N CÔNG TY 2.2.1 Quá trình hình thành và phát tri n Công ty Kinh doanh lưu trú là m t trong nh ng th m nh c a Công ty OSC Vi t Nam v i cơ s v t ch t g m 12 khách s n ư c x p h ng t 2 n4 sao (6 khách s n t tiêu chu n 3 sao, 5 khách s n t tiêu chu n 2 sao, 1 khách s n t tiêu chu n 4 sao…) 01 khu căn h cao c p, 36 bi t th t ng c ng 1.000 phòng ng chi m 1/3 t ng s phòng ư c x p h ng sao c a các khách s n óng trên a bàn t nh Bà R a – Vũng Tàu. Trong ó khách s n Palace, khách s n Rex là 2 khách s n ư c x p h ng tiêu chu n 3 sao u tiên Vũng Tàu c a T ng c c du l ch tháng 7/1995. c bi t khu căn h cao c p R ng ông Orange Court và khách s n Grand ã ư c T ng c c Báo cáo ki n t p Trang 6
 7. Báo cáo ki n t p GVHD: Ths.Vũ Văn ông Du l ch công nh n là khu căn h cao c p tương ương khách s n tiêu chu n 4 sao. REX ư c xây d ng xong vào tháng 11/1977 t i s 01 ư ng Duy Tân – Vũng Tàu, thu c Khu Lam Sơn – Bãi trư c. Khu này t năm 1977 tr i ư c xây d ng thành Khu d ch v d u khí v i các khách s n và bi t th . Khách s n REX v i t ng di n tích xây d ng là 4.193,7m2 bao g m khách s n v i 84 phòng (8 t ng l u ) cùng các công trình ph tr như : Qu y bar, nhà hàng ăn u ng, b bơi, nhà xe… Năm 1977 Công ty Du l ch D ch v d u khí Vi t Nam ti p nh n khách s n REX cùng toàn b các công trình thu c Khu Lam Sơn t UBND t nh ng Nai xây d ng và c i t o các công trình trong khu ph c v các Công ty d u khí tư b n và sau ó vào năm 1980 ph c v cán b chuyên gia và công nhân d u khí thu c Liên Xô cũ. Vào th i i m c a nh ng năm 1980, khách s n REX thu c Khu d ch v d u khí Lam Sơn, có tên là khách s n Th ng L i, ã áp ng t t các nhu c u v ch t lư ng ph c v cho khách chuyên gia d u khí Liên Xô và ư c coi là m t trong các khách s n hi n i, quy mô c a Thành ph Vũng Tàu. T năm 1988, cùng v i chính sách m c a và i m i cơ c u kinh t c a t nư c, Công ty OSC Vi t Nam nói chung và Khu D ch v d u khí Lam Sơn trong ó có Khách s n REX nói riêng cũng d n chuy n cơ c u kinh doanh và d ch v c a mình áp ng nhu c u và cơ c u khách ngày càng a d ng. Thay vì các chuyên gia d u khí Liên Xô trư c ây nay là các i tư ng khách r t a d ng như: Chuyên gia các Công ty d u khí tư b n, các nhà doanh nghi p, khách du l ch, các nhà nghiên c u th trư ng t các nư c Anh, Pháp, c, Úc, Canada, Nh t…và s lư ng khách r t ông t các nư c Châu Á láng gi ng như: Trung Qu c, ài Loan, H ng Kông, Malaysia…t i tham quan Du l ch, tìm hi u, thăm dò th trư ng Vi t Nam Báo cáo ki n t p Trang 7
 8. Báo cáo ki n t p GVHD: Ths.Vũ Văn ông nói chung và Vũng Tàu nói riêng. Các nhu c u v ăn u ng, i l i, thông tin liên l c và ngh ngơi, gi i trí c a khách cũng tăng c v s lư ng và ch t lư ng. Trư c tình hình ó, CBCNV khách s n REX ã c g ng không ng ng nâng cao ch t lư ng d ch v , i ôi v i công vi c tu s a, b sung các trang thi t b , d ng c c a khách s n ã b hư h ng xu ng c p do th i gian s d ng ã lâu. K ho ch doanh thu hàng năm u t và vư t m c k ho ch, năm sau cao hơn năm trư c, có tích lũy, công su t bu ng, giư ng tăng d n. Có th i gian t t 90 – 100% công su t/tháng. Ngoài nhi m v ph c v d ch v Du l ch d u khí và kinh doanh Du l ch, khách s n còn ón ti p và ph c v các ng chí cao c p c a ng Nhà nư c và nhi u nguyên th qu c gia các nư c. Thương hi u REX ngày càng ư c khách trong nư c cũng như nư c ngoài bi t n. Khách s n luôn gi ư c m i quan h và uy tín iv i khách hàng. Ch t lư ng ph c v ư c t lên hàng u, i ngũ CBCNV tay ngh ngày càng nâng cao, i s ng cán b công nhân viên ư c nâng lên t o ni m tin, an tâm làm vi c t n tâm t n hi n g n bó v i khách s n. Tính t năm 2000 n 2005 khách s n t doanh thu g n 68 t ng v i 140.448 ngày khách (trong ó khách QT chi m 65% ngày khách), cơ s v t ch t không ng ng ư c nâng cao. Có ư c nh ng thành q a trên là nh s lãnh oc a ng b , Ban giám c và các phòng ban trong Công ty, s ng h c a các ơn v b n trong và ngoài nư c. V i nh ng thành tích ã t ư c, Khách s n REX ã ư c nhà nư c t ng thư ng 2 huân chương lao ng h ng ba (m t cho khách s n, m t cho t b p) và nhi u b ng khen c a Chính ph , c a UBND t nh Bà R a–Vũng Tàu, c a T ng c c Du l ch Vi t Nam. 1.2.2. Nhi m v và ch c năng c a Công ty 1.2.2.1. Ch c năng. - Kinh doanh lưu trú Báo cáo ki n t p Trang 8
 9. Báo cáo ki n t p GVHD: Ths.Vũ Văn ông - Kinh doanh ăn, u ng - Kinh doanh d ch v vui chơi gi i trí. - Kinh doanh d ch v v n chuy n - Kinh doanh khách h i ngh , h i th o và các d ch v khác 1.2.2.2. Nhi m v . - T ch c kinh doanh d ch v và làm vi c t i khách s n. - T ch c kinh doanh các d ch v v n chuy n, h i ngh h i th o và các d ch v vui chơi gi i trí. - L p k ho ch xây d ng các phương án kinh doanh. - Th c hi n t t vi c qu n lý, s d ng có hi u qu ngu n v n, ng th i huy ng thêm các ngu n v n khác áp ng nhu c u kinh doanh làm tròn nghĩa v n p ngân sách cho Nhà nư c. -Th c hi n y ch qu n lý, ki m tra tài s n, tài chính, lao ng ti n lương và b i dư ng trình chuyên môn, tay ngh CBCNV. - Chăm lo i s ng CBCNV, t ng bư c xây d ng khách s n ngày càng v ng m nh hơn. 1.3. CƠ C U T CH C, B MÁY QU N LÝC A KHÁCH S N. * T ng s lao ng trong biên ch Nhà nư c là 106 ngư i Lao ng gián ti p : 08 Lao ng tr c ti p : 97 * Trình + i h c : 12 ngư i + Cao ng : 01 ngư i + Trung c p, ph thông trung h c : 93 ngư i Báo cáo ki n t p Trang 9
 10. Báo cáo ki n t p GVHD: Ths.Vũ Văn ông 1.3.1. Sơ t ch c b máy Giám c Phó giám c Phòng Phòng Phòng Kinh doanh k toán T ch c hành chính Bussiness T T T T T T T center l H Pha ch B ov D ch b p bu ng tân bơi bàn bar, v bar 1.3.2 . Nhi m v , quy n h n * Giám c - Là ngư i qu n lý, i u hành khách s n ch u trách nhi m trư c Công ty và pháp lu t v toàn b ho t ng s n xu t kinh doanh và các m t khác t i khách s n. - N m v ng ư ng l i, chính sách chung c a Nhà nư c, c a ngành, các quy nh c a a phương m t s lĩnh v c có liên quan, v ng các ki n th c cơ b n v chuyên môn, nghi p v , hi u tình hình và xu th phát tri n nghi p v a phương, trong nư c và các nư c trong khu v c v n d ng ho t ng c a khách s n phù h p v i i u ki n th c t . Báo cáo ki n t p Trang 10
 11. Báo cáo ki n t p GVHD: Ths.Vũ Văn ông * Phó giám c: - Là ngư i giúp vi c cho Giám c, giúp Giám c qu n lý, i u hành khách s n, ch u trách nhi m trư c Giám c và pháp lu t v nh ng công vi c ư c giao. Căn c vào yêu c u công vi c, ch c năng nhi m v và t ch c b máy c a khách s n REX (thu c Công ty Du l ch d ch v d u khí Vi t Nam ) ban Giám c khách s n h p phân công nhi m v và các lĩnh v c công tác ph trách c a 1 s cán b ch ch t giúp vi c c th như sau. * Ch c năng, nhi m v và quy n h n các phòng ban như sau : * Phòng T Ch c – Hành Chính : - Tham mưu cho Giám c trong các lĩnh v c: Tuy n d ng và s d ng lao ng, ào t o nhân l c. Qu n lý, b trí s d ng, ào t o b i dư ng, khen thư ng, k lu t. - Giám sát ki m tra ôn c vi c ch p hành N i quy k lu t lao ng c a CBCNV, N i quy cơ quan, N i quy PCCC, các quy nh v v sinh an toàn th c ph m trong ơn v . - T ch c th c hi n các ch , chính sách c a Nhà nư c và hư ng d n c a Công ty v ti n lương, BHXH, BHYT. Th c hi n các nh m c, nh biên lao ng, phân lo i nh n xét CBCNV. - T ch c th c hi n các công vi c qu n tr hành chính văn phòng, văn thư lưu tr , so n th o văn b n… * Phòng Kinh Doanh. - Ch u s ch o tr c ti p v nghi p v c a phó Giám c khách s n, Trư ng phòng kinh doanh là ngư i tham mưu v i phó giám c, xây d ng k ho ch kinh doanh hàng năm trong khách s n, nghiên c u và tìm hi u và phát tri n ngu n khách, th trư ng. Báo cáo ki n t p Trang 11
 12. Báo cáo ki n t p GVHD: Ths.Vũ Văn ông - Xây d ng k ho ch công tác ti p th , xu t phương án, bi n pháp qu n lý th c hi n. -T ch c th c hi n, hư ng d n, theo dõi , ki m tra nghi p v xu t bi n pháp ch o,u n n n nh ng sai l ch trong th c hi n. - So n th o vác văn b n v quy ch qu n lý, quy trình nghi p v , n m v ng tình hình th trư ng, xu hư ng phát tri n trong nư c và qu c t có liên quan n lĩnh v c ho t ng c a ơn v . - So n th o các h p ng kinh t , n m b t giá c s n ph m, ch t lư ng d ch v và gi i quy t nh ng khi u n i phát sinh trong qúa trình cung c p d ch v cho khách hàng. - xu t bi n pháp ph i h p các nghi p v trong khách s n nh m nâng cao ch t lư ng s n ph m, d ch v , tăng kh năng c nh tranh. - xu t phương án, i m i phương th c kinh doanh, m mang các lo i hình d ch v m i góp ph n a d ng hóa s n ph m, d ch v , nâng cao hi u qu . - i u tra, trưng c u ý ki n khách hàng, tham gia h i ngh khách hàng, th c hi n công tác qu ng cáo. * Phòng K Toán Tài V : Tr c thu c dư i s ch o c a Giám c khách s n , k toán trư ng giúp vi c và tham mưu cho Giám c các lãnh v c sau: - Xây d ng k ho ch tri n khai th c hi n nhi m v theo ch c trách. - Th c hi n công tác tài chính k toán theo úng ch quy nh c a Nhà nư c, c a ngành và c a Công ty. - Tham gia xây d ng phương hư ng, k ho ch s n xu t, kinh doanh c a ơn v và các phương án, bi n pháp qu n lý ho c th c hi n nhi m v , k ho ch - Ch u trách nhi m v tính chính xác, k p th i các s li u tài chính, k toán và s li u v k t qu s n xu t kinh doanh c a ơn v . Báo cáo ki n t p Trang 12
 13. Báo cáo ki n t p GVHD: Ths.Vũ Văn ông - Hư ng d n theo dõi , ôn c, ki m tra th c hi n k ho ch và xu t các bi n pháp i u ch nh th c hi n t t k ho ch s n xu t, kinh doanh. T ch c và phân tích ho t ng kinh t , hi u qu s d ng v n c a ơn v . - Ki m tra, hư ng d n chuyên môn cho nhân viên. SƠ T CH C B MÁY K TOÁN. K toán trư ng ( K toán ngân hàng ) K toán thu chi K toán tài s n , công K toán kho Th qu K toán t ng h p c d ng c K toán công n * Nhân l c phòng k toán có : 5 ngư i , công vi c ư c phân công sau : * K toán trư ng : Là ch c danh ngh nghi p ư c Nhà nư c qui nh. K toán trư ng có trách nhi m t ch c, i u hành toàn b công tác k toán trong doanh nghi p. Xu t phát t vai trò c a k toán trong công tác qu n lý nên k toán trư ng có v trí quan tr ng trong b máy qu n lý c a doanh ngh êp. K toán trư ng không ch là ngư i tham mưu mà còn là ngư i ki m tra, giám sát ho t ng c a doanh nghi p, trư c h t là các ho t ng tài chính. Th c hi n t t vai trò k toán trư ng chính là làm cho b máy k toán phát huy ư c hi u qu ho t ng, th c hi n ư c các ch c năng v n có c a k toán. Báo cáo ki n t p Trang 13
 14. Báo cáo ki n t p GVHD: Ths.Vũ Văn ông * K toán t ng h p (kiêm k toán thanh toán ). Là ngư i t ng h p l i t t c ch ng t , l p báo cáo tài chính, báo cáo thu c a doanh nghi p. Cu i tháng l p báo cáo cho k toán trư ng. Ngoài công vi c làm k toán t ng h p còn ph i kiêm nhi m thêm k toán thanh toán, có nhi m v ph n ánh k p th i các kho n thu, chi ti n, th c hi n vi c ki m tra i chi u s li u thư ng xuyên v i th qu m b o giám sát ch t ch v n b ng ti n. Ngoài ra, thông qua vi c ghi chép, k toán th c hi n ch c năng ki m soát và phát hi n các trư ng h p chi tiêu lãng phí, sai ch , phát hi n các kho n chênh l ch, xác nh nguyên nhân và ki n ngh bi n pháp x lý chênh l ch. * K toán kho (nguyên v t li u, hàng hóa ): có nhi m v ghi chép, ph n ánh t ng h p v s li u, tình hình thu mua v n chuy n, nh p, xu t, t n kho, ng th i k toán chi ti t c v giá tr và hi n v t. K toán theo dõi chi ti t t ng th , t ng ch ng lo i theo t ng a i m qu n lý và s d ng. L NHÀ HÀNG & BAR Nhà hàng là nơi cung c p các món ăn u ng có ch t lư ng , tuy nhiên không ph i ng u nhiên mà các món ăn u ng có ch t lư ng ngay khi pha ch , n u nư ng. Mu n t o ra món ăn u ng ngon, nhà hàng ph i t p h p nhi u y u t , trong ó, công tác t ch c công vi c cho nhà bàn óng vai trò h t s c quan tr ng b i nhà bàn là nơi nhân viên ti p xúc tr c ti p v i khách hàng, khách n thư ng th c món ăn, t t c thao tác, thái , c ch , l i nói c a nhân viên u ch u s chi ph i và ki m soát khá ch t ch c a khách hàng . Chính vì t m quan tr ng như v y nên ban giám c ã t o m i i u ki n cho nhân viên nhà bàn ho t ng thu n ti n nh t, t ch c ph c v theo m t quy trình nh t nh, các nhân viên trong nhà hàng ph i h p nhau m t cách nh p nhàng, ăn ý. T t c các tiêu chu n ư c xây Báo cáo ki n t p Trang 14
 15. Báo cáo ki n t p GVHD: Ths.Vũ Văn ông d ng là nh m t ư c m c tiêu ngày càng nâng cao năng su t lao ng, tăng hi u qu kinh t , gi m thi u các chi phí b t h p lý và cu i cùng là nâng cao ch t lư ng d ch v , làm hài lòng khách hàng và làm tăng kh năng c nh tranh cho doanh nghi p. Ch c năng chính c a b ph p nhà hàng và qu y u ng là cung c p th c ăn và u ng cho các th c khách c a khách s n . n nhà hàng Khách s n Rex quý khách s ư c thư ng th c các món ăn, u ng a d ng, ch t lư ng tuy t h o và ư c ph c v b i i ngũ nhân viên nhi t tình giàu kinh nghi m. N m ngay trong khu v c ti n s nh c a khách s n, Lobby Bar th c s là a ch thân thi t c a quí khách sau m t ngày làm vi c m t m i. Du khách s ư c ph c v chu áo v i các lo i nư c gi i khát mát l nh và b dư ng trong không khí vui v và thân m t. ây cũng là nơi khách có th chia s nh ng ni m vui, nh ng am mê c a khách qua các chương trình th thao, các câu chuy n hài, các b phim h p d n kỳ thú qua chương trình v tinh t i ây. Qu y bar H bơi và qu y Hoa tím: N m ngay bên H bơi, v i không khí trong lành thoáng mát t i ây quí khách có th thư ng th c các th c u ng, th c ăn nhanh, nghe nh c v a có th tham gia các ho t ng th thao như th d c, bơi l i hay thư giãn trong khu v c xông hơi xoa bóp r t hi n i. Nhà hàng Hư ng Dương: Báo cáo ki n t p Trang 15
 16. Báo cáo ki n t p GVHD: Ths.Vũ Văn ông N m t i l u 8 – S c ch a: 200 khách - M c a t 6 gi sáng n 10:30 t i N m trên l u 8 hư ng ra bi n, nhà hàng Hư ng Dương là a i m lý tư ng cho các b a ti c coktai, các bu i chiêu ãi tr ng th ho c các bu i ti c nư ng ngoài ban công dư i ánh sao tr i c a thành ph . Phòng Hoa Lan: N m t i t ng tr t – S c ch a: 25 khách - M c a t 6 gi sáng n 10 gi t i. ây là a i m y n tư ng cho các b a ăn riêng, m cúng và trang nhã. c bi t chuyên ph c v các thương gia cũng như các v khách quan tr ng n làm vi c t i Thành ph Vũng tàu. Nhà hàng Hoa H ng: N m t i t ng tr t - S c ch a : 300 khách – M c a t 6 gi sáng n 10 gi t i. Ph c v b a ăn sáng t ch n. Phòng Hoa H ng: N m t i t ng tr t – S c ch a : 50 khách - M c a t 6 gi sáng n 10:30 t i. Phòng ăn Hoa H ng là s l a ch n lý tư ng cho b a ăn t i lãng m n, b a ăn gia ình ho c g p g trao i công vi c. H I NGH & T TI C Phòng Hoa H ng 2 và Hoa Lan: N m t ng tr t, phòng Hoa H ng 2 và phòng Hoa Lan th c s phù h p v i quí khách có nhu c u t ch c các cu c h p, h i th o t 20 – 50 khách . c bi t do r t riêng bi t và yên tĩnh nên phòng Hoa H ng 2 và Báo cáo ki n t p Trang 16
 17. Báo cáo ki n t p GVHD: Ths.Vũ Văn ông phòng Hoa Lan là nơi thích h p cho các bu i h p m t m cúng, các cu c h i ý riêng c a các v khách quan tr ng và khách thương m i. Phòng Hư ng Dương: V i v trí lý tư ng t i l u 8, phòng Hư ng Dương ư c ch n cho các h i ngh , h i th o, các bu i h p m t ho c các bu i l trên 200 ngư i v i y các trang thi t b hi n i. T ban công quí khách có th hít th không khí trong lành và ng m c nh Thành ph Vũng tàu v i bi n tr i, i núi và hoa tươi. Quý khách có th m các b a ti c coctail ho c ng i u ng cà phê dư i ánh sao tr i và gió bi n. Ti c cư i n v i Khách s n Rex quí khách s có m t ti c cư i sang tr ng, m cúng và hoàn h o n t ng chi ti t. Ch c ch n s em l i cho b n nh ng k ni m khó quên. Báo cáo ki n t p Trang 17
 18. Báo cáo ki n t p GVHD: Ths.Vũ Văn ông Nhà hàng Hoa H ng, nhà hàng Hư ng dương và c bi t khu sân vư n H bơi là nơi lý tư ng cho vi c t ch c ti c cư i c a b n – M t i m h n lãng m n cho các c p uyên ương t i thành ph Vũng tàu. 1.3.3. Các lo i hình kinh doanh - Khách s n, nhà ngh , nhà hàng, ăn u ng - T ch c tham quan, th ng c nh, vui chơi gi i trí… - T ch c các d ch v văn hóa th thao - Mua bán các m t hàng rư u bia, nư c gi i khát => các d ch v c a Trung tâm i u hành hư ng d n: - Thông tin du lich: ch y u cung c p thông tin v các i m du l ch, l trình tour, tư v n cho khách v giá tour, hư ng d n viên… D ch v cho thuê xe - áp ng nhanh chóng nhu c u c a khách v i nh ng lo i xe im i nh t. i ngũ lái xe kinh nghi m, l ch s , t n tình chu áo c ba mi n B c, Trung, Nam - Cho thuê xe tháng ph c v chuyên gia, nhà máy, xí nghi p - Cho thuê xe i các t nh và tham quan các tuy n i m du l ch trong c nư c Vé máy bay - Cung c p vé máy bay u c t và n i a v i giá r nh t và l trình h p lý nh t, giao vé t n nơi - Th t c xu t c nh: khách ư c h tr các ho t ng xu t nh p c nh m t cách thu n l i và nhanh chóng nh t. Khách s nh n ư c th th c c a các c a kh u Qu c t N i Bài, Tân Sơn Nh t, à N ng Tr giúp khách hàng Cung c p các d ch v h tr giúp du khách t i nơi n và nơi i cho nh ng ngư i già tàn t t hay nh ng nhân v t quan tr ng. Báo cáo ki n t p Trang 18
 19. Báo cáo ki n t p GVHD: Ths.Vũ Văn ông CHƯƠNG II: CƠ S KHOA H C VÀ LÝ LU N V CƠ C U TH TRƯ NG KHÁCH DU L CH 2.1 Khái ni m du l ch Ngày nay du l ch ã tr thành m t hi n tư ng kinh t - xã h i ph bi n H i ng L Hành và Du l ch qu c t (World Travel and Tourism Council – WTTC) ã công nh n du l ch là m t ngành kinh t l n nh t th gi i, vư t trên c ngành s n xu t ô tô, thép, i n t và nông nghi p. i v i m t s qu c gia, du l ch là ngu n thu ngo i t quan tr ng nh t trong ngo i thương. T i nhi u qu c gia khác, du l ch là m t trong nh ng ngành kinh t hàng u. Du l ch ã nhanh chóng tr thành m t ngành kinh t mũi nh n c a nhi u qu c gia trên th gi i. Du l ch hi n nay là m t tài h p d n và ã tr thành m t v n mang tính ch t toàn c u. Nhi u nư c ã l y ch tiêu i du l ch c a dân cư là m t ch tiêu ánh giá cu c s ng. M c dù du l ch ã xu t hi n t lâu trong l ch s phát tri n c a loài ngư i và phát tri n v i t t r t nhanh, song n nay “khái ni m” du l ch ư c hi u r t khác nhau t i các qu c gia khác nhau và t nhi u góc c khác nhau. úng như giáo sư, ti n sĩ Berneker – m t chuyên gia hàng u v du l ch trên th gi i ã nh n nh: “ i v i du l ch có bao nhiêu tác gi nghiên c u thì có b y nhiêu nh nghĩa”. Và dư i ây là m t s nh nghĩa du l ch: 2.1.1.Theo hi p h i qu c t các t ch c l hành chính th c (Interrational Union of Official Travel Oragnization: IUOTO): “Du l ch ư c hi u là hành ng du hành n m t nơi khác v i a i m cư trú thư ng xuyên c a mình nh m m c ích không ph i làm ăn, t c không ph i làm m t ngh hay m t vi c ki m ti n sinh s ng…” Báo cáo ki n t p Trang 19
 20. Báo cáo ki n t p GVHD: Ths.Vũ Văn ông 2.1.2.T i h i ngh Liên Hi p Qu c v du l ch t i Roma – Italia (21/8 – 5/9/1963), các chuyên gia ưa ra nh nghĩa v du l ch: “Du l ch là t ng h p các m i quan h , hi n tư ng và các ho t ng kinh t b t ngu n t các cu c hành trình và lưu trú c a cá nhân hay t p th bên ngoài nơi thư ng xuyên c a h hay ngư i nư c h v i m c ích hòa bình. Nơi h n lưu trú không ph i là nơi làm vi c c a h ”. 2.1.3.Theo các nhà du l ch Trung Qu c thì: “Ho t ng du l ch là t ng h p hàng lo t quan h và hi n tư ng, l y s t n t i và phát tri n kinh t , xã h i nh t nh làm cơ s , l y ch th du l ch, khách th du l ch và trung gian du l ch làm i u ki n”. 2.1.4.Theo I.I.Pirogionic (1985) thì: “Du l ch là m t ho t ng dân cư trong th i gian r i liên quan v i s di chuy n và tinh th n, nâng cao trình nh n th c văn hóa ho c theå thao kèm theo vi c tiêu th nh ng giá tr v t nhiên, kinh t và văn hóa”. 2.1.5.Theo nhà kinh t h c ngư i Áo Jozepstander. Nhìn t góc d du khách thì “Khách du l ch là lo i khách i theo ý thích ngoài nơi cư trú thư ng xuyên th a mãn sinh h at cao c p mà không theo u i m c ích kinh t ”. 2.1.6.Nhìn t góc kinh t : “Du l ch là m t ngành kinh t , d ch v có nhi m v ph c v cho nhu c u tham qua gi i trí, ngh ngơi, có ho c không k t h p v i các ho t ng ch a b nh, th thao, nghiên c u khoa h c và các nhu c u khác”. 2.1.7.Nhìn t góc thay i v không gian c a du khách: “Du l ch là m t trong nh ng lo i hình th c di chuy n t m th i t m t vùng này sang m t vùng khác, t m t nư c này sang m t nư c khác mà không thay i nơi cư trú hay nơi làm vi c”. 2.1.8.Trong pháp l nh Du l ch c a Vi t Nam, t i i u 10, thu t ng “ Du l ch” ư c hi u như sau: “ Du l ch là ho t ng c a con ngư i ngoài nơi Báo cáo ki n t p Trang 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản