Báo điện tử và độc giả của báo điện tử

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
158
lượt xem
82
download

Báo điện tử và độc giả của báo điện tử

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo chí là một trong những phương tiện quan trọng của Đảng thực hiện chức năng giáo dục chính trị- tư tưởng cho quần chúng. Hoạt động giáo dục tư tưởng của báo chí dựa trên sự tác động có tính thuyết phục bằng việc thông tin những sự kiện, hiện tượng, quá trình của đời sống xã hội một cách trung thực và khách quan.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo điện tử và độc giả của báo điện tử

  1. Báo i n t và c gi c a báo i n t I.Báo chí- ch c năng, nhi m v c a báo chí trong i s ng xã h i 1.Ch c năng c a báo chí Theo cu n Cơ s lý lu n báo chí truy n thông c a tác gi Dương Xuân Sơn- inh Văn Hư ng- Tr n Quang thì báo chí có nh ng ch c năng chính sau ây 1.1. Ch c năng giáo d c tư tư ng. Báo chí là m t trong nh ng phương ti n quan tr ng c a ng th c hi n ch c năng giáo d c chính tr - tư tư ng cho qu n chúng. Ho t ng giáo d c tư tư ng c a báo chí d a trên s tác ng có tính thuy t ph c b ng vi c thông tin nh ng s ki n, hi n tư ng, quá trình c a i s ng xã h i m t cách trung th c và khách quan. S ph n ánh k p th i, phong phú các s ki n, k t h p v i minh ch ng ch t ch và khoa h c là cơ s t o nên ch t lư ng m i trong nh n th c c a công chúng- s nh n th c có lý trí, t giác nh ng quan i m v cu c s ng, nh ng lý tư ng xã h i, nh ng giá tr c a hi n th c. Trong hoàn c nh t nư c ang phát tri n và h i nh p m nh m , ch c năng giáo d c tư tư ng càng ư c cao và báo chí là l c lư ng xung kích th c hi n ch c năng này. Như C.Mác t ng nói: “ i u áng chú ý nh t c a các t báo là ch nó c n d hàng ngày vào phong trào và có kh năng là ngư i phát ngôn tr c ti p c a phng trào. Nó ph n ánh y toàn b nh ng s ki n ang di n ra h ng ngày, là m i
  2. tác ng qua lai sinh ng không nh ng gi a nhân dân v i báo chí cách hàng ngày c a nhân dân” N n kinh t th trư ng như m t làn gió tác ng vào h u kh p các làng b n, t thôn quê n thành th , t nông thôn n mi n núi, và trong ông o qu n chúng nhân dân, không ph i ai cũng có ư c nh n th c tư tư ng v ng vàng, không ph i không có nh ng ph n t cơ h i xúi gi c nhân dân ch ng l i ng và Nhà nư c. Hơn b t c phương ti n nào, b ng s c th hoá nh ng chính sách, pháp lu t, ưa chính sách, pháp lu t vào i s ng…báo chí ã tr thành ngư i tuyên truy n cho hàng tri u qu n chúng nhân dân hi u và tin theo ư ng l i chính sách c a ng. Như trong th i kỳ t nư c v a m i giành c l p, Bác H ã nh n m nh: “Các báo và các ban tuyên truy n nên hư ng d n lòng yêu nư c và chí cương quy t c giành c l p hòan toàn c a ng bào m t cách ôn hòa, bình tĩnh, có l i cho ngo i giao. Hơn n a c n ph i gi i thích cho tòan dân hi u rõ con ư ng i c a Chính ph khi ký v i Pháp Hi p nh sơ b ”1 Sau khi chi n th ng th c dân Pháp, Mi n B c trong công cu c xây d ng ch nghĩa xã h i, m t l n n a, Bác nh n m nh: “T báo ng là như nh ng l p hu n luy n gi n ơn, thi t th c và r ng kh p. Nó d y b o chúng ta nh ng i u c n bi n v tuyên truy n, t ch c, lãnh o và công tác. Hàng ngày nó giúp nâgn cao trình chính tr và năng su t công tác c a chúng ta. N u c c m u làm vi c mà không xem, không nghiên c u báo ng, thì khác nào nh m m t i êm; nh t nh s lúng túng, v p váp, h ng vi c”2. Ngày nay, báo chí càng có vai trò quan tr ng trong i s ng xã h i. Th i gian v a qua, hàng lo t nh ng chính sách v y t , giáo d c, t ai - là nh ng v n liên quan tr c ti p n i s ng nhân dân ã ư c báo chí ưa tin nhi u chi u, v i nh ng phân tích lý gi i h t s c c n k nhân dân hi u và ng h chính sách c a nhà nư c.
  3. Ví d như v i tài v khám ch a b nh mi n phí cho tr em dư i 6 tu i, báo Ti n Phong ã ăng m t lo t bài như: Không lo thi u kinh phí khám ch a b nh cho tr em dư i 6 tu i (báo Ti n Phong ngày 5.4.2005), bài Th khám ch a b nh mi n phí cho tr dư i 6 tu i: ít nh t ph i m t quý n a (báo Ti n Phong ngày 14.4) nói v nh ng ti n ích cũng như v n khó khăn t ra cho ngành y t , cho ngư i dân khi ưa ch trương này vào cu c s ng. V i nh ng tác ph m báo chí i vào nh ng v n c p thi t c a i s ng, báo chí ã góp ph n c th hoá ư ng l i, chính sách c a ng và Nhà nư c vào i s ng nhân dân, nhân dân th y pháp lu t hay chính sách c a nhà nư c th t s g n gũi và vì nhân dân. Trong cu n Cơ s lý lu n báo chí truy n thông c a nhóm tác gi Dương Xuân Sơn, inh Văn Hư ng, Tr n Quang cũng ã c p tr c ti p nv n này: “Báo chí là m t trong nh ng phương ti n quan tr ng c a ng th c hi n ch c năng giáo d c chính tr - tư tư ng cho qu n chúng. Ho t ng giáo d c tư tư ng c a báo chí d a trên s tác ng có s c thuy t ph c b ng vi c thông tin nh ng s ki n, hi n tư ng, quá trình c a i s ng xã h i m t cách trung th c và khách quan. S ph n ánh k p th i phong phú các s ki n, k t h p v i minh ch ng ch t ch và khoa h c là cơ s t o nên ch t lư ng m i trong nh n th c c a công chúng- s nh n th c có lý trí, t giác nh ng quan i m v cu c s ng, nh ng lý tư ng xã h i, nh ng giá tr c a hi n th c”. (trang 77, sdd) Báo chí ã óng vai trò quan tr ng trong vi c th c hi n giáo d c tư tư ng các vùng “ i m nóng” như Tây Nguyên, Tây B c… 1.2. Ch c năng qu n lý và giám sát xã h i Báo chí th c hi n quá trình qu n lý xã h i b ng các n i dung ch y u sau:
  4. ăng t i ph bi n ư ng l i chính sách c a ng, Nhà nư c và các c p, các ngành cho các t ch c và các thành viên xã h i bi t, hi u, nh n th c và hành ng trong th c ti n. ng ta trong nhi u văn ki n ã ch rõ: Các phương ti n thông tin i chúng có nhi m v truy n bá, ư ng l i chính sách c a ng, Nhà nư c i sát th c th c t . Báo chí tham gia tích c c vào vi c xây d ng và hoàn thi n ư ng l i ch trương chính sách c a ng, Nhà nư c các c p các ngành trong xã h i. ây là nhi m v quan tr ng c a bá chí. i u này cho th y, báo chí không ch tuyên truy n, ng viên và t ch c qu n chúng th c hi n mà còn tham gia tr c ti p vào vi c xây d ng m i, s i, b sung và hoàn thi n ư ng l i, chính sách, pháp lu t. Ví d : Trong kỳ h p th 7 qu c h i khóa XI, Báo tu i tr c p m t lo t v n qua các tít báo như: Có th làm lu t nhanh mà t t, Lu t ph i kh thi…hay như v v n giáo d c: C n m t b sách giáo khoa và chính sách c tuy n, H kh u tr thành c n tr trong th c hi n quy n bình ng h c t p…hay Sài Gòn gi i phóng có bài: Ki m toán nhà nư c ph i có vai trò c bi t, d th o lu t Thương m i thi u chính sách c th … Báo chí ph n ánh, phân tích k p th i tình hình th c t , hi n tr ng công vi c c a các a phương, cơ s s n xu t ho c m t v n nào ó trong s nghi p xây d ng và b o v t qu c. Báo chí cùng v i nhân dân xu t sáng ki n, ưa ra ki n ngh , gi i pháp cho ho t ng qu n lý hi u qu hơn trên cơ s phân tích sâu s c, toàn di n và khoa h c các s li u, d li u c n thi t. 1.3. Ch c năng phát tri n văn hoá gi i trí Phát tri n văn hoá và gi i trí là m t trong nh ng ch c năng khách quan c a báo chí. Bên c nh ch c năng giáo d c tư tư ng và giám sát xã h i.
  5. V i l i th c a mình, trên t ng s báo, chương trình phát thanh, truy n hình…h ng ngày h ng gi truy n bá nh ng giá tr văn hoá truy n th ng c a dân t c, tinh hoa văn hoá nhân lo i góp ph n kh ng nh b n s c văn hoá dân t c trong th i i giao lưu qu c t như hi n này. Bên c nh vi c truy n bá, ph bi n các tác ph m văn hoá- văn ngh nói trên thì thông tin qu ng cáo trên báo chí cũng có ý nghĩa xã h i to l n, áp ng nhu c u a d ng, phong phú c a nhân dân. ó là qu ng cáo, ch d n, d báo th i ti t, giá c th trư ng…. Trong th i kỳ h i nh p kinh t , v n h i nh p văn hóa qu c t và s h i nh p văn hóa cũng t ra nhi u v n thách th c. Nh ng v n như s quay tr l i c a dòng nh c ph n ng t h i ngo i, m t b n s c dân t c cũng tr thành nh ng tài nóng h i trên báo chí. V Paris by night g n ây là m t ví d : Bài báo này vi t v i m c ích phê phán n ph m này, nhưng l i nêu quá nhi u thông tin v nó. Trên m t tr n u tranh chính tr , u tranh ch ng tư tư ng ph n ng và các bi u hi n c a suy thóai văn hóa ã di n ra h t s c sôi n i trên m t báo. Và trong cu c chi n này, vai trò nh hư ng dư lu n c a báo chí ã ư c kh ng nh m t cách rõ nét. 2.Báo chí Vi t Nam trong s nghi p xây d ng và b o v t qu c, th c hi n công cu c công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c. Trong hai cu c chi n tranh c u nư c vĩ i c a dân t c, báo chí ã góp ph n không nh ng viên qu n chúng nhân dân, huy ng s c ngư i, s c c a cho ti n tuy n. Báo chí cũng góp ph n không nh khi p tan m i âm mưu tuyên truy n m dân c a ch, góp ph n ưa t nư c i n th ng l i cu i cùng.
  6. c bi t, trong nh ng th i kh c quy t nh, nh ng i thay to l n c a t nư c như th i kỳ i m i, v i nhi u chính sách m i, còn xa l v i i s ng nhân dân, báo chí ã làm t t nhi m v tuyên truy n, gi i thích cho nhân dân hi u ư ng l i chính sách m i c a ng. Không ch có v y, báo chí còn góp ph n to l n vào vi c i u ch nh các d lu t, ban hành chính sách khi ch ra nh ng b t c p, nh ng h n ch t n t i giúp cơ quan ch c năng s a i áp d ng lu t pháp phù h p hơn v i tình hình th c t . Khi Liên Xô tan rã, m t b ph n ngư i dân hoang mang thì báo chí là ng n cò tiên phong nêu cao tinh th n i m i khi n cho ngư i dân tin tư ng vào s lãnh oc a ng, Nhà nư c và con ư ng ã ch n. Hi n nay, trong quá trình ra nh p WTO (t ch c thương m i th gi i), Báo chí cũng á góp ti ng nói quan tr ng vào vi c nêu lên nh ng cơ h i và thách th c khi VN ra nh p t ch c này. G n ây, v ch này có th k n: WTO ích ã g n, Th y s n vi t nam mu n ra bi n l n c n thương hi u m nh, WTO th ng nh t thu quan cho nông ph m…trên Ti n Phong hay M tăng cư ng àm phán v vi c gia nh p WTO v i Vi t Nam, S a lu t h i nh p…trên Tu i tr … hàng trăm bài báo v tác ng c a vi c gia nh p WTO n m i t ng l p, m i ngành ngh ã góp vào ti ng nói chung n n kinh t Vi t Nam chu n b cho h i nh p toàn c u, vươn ra bi n l n. Như v y, xã h i càng phát tri n thì vai trò c a báo chí càng ư c kh ng nh, i s ng báo chí ã có nh ng bư c phát tri n m nh m v i s phát tri n m nh c v s lư ng và ch t lư ng. II.Báo i n t và v trí c báo i n t trong h th ng các phương ti n truy n thông i chúng
  7. 1.Ti n b c a khoa h c k thu t và s ra i c a báo i n t 1.1. Khái ni m báo i n t Theo cu n bài gi ng lý thuy t và th c hành báo chí tr c tuy n c a tác gi Bùi Ti n Dũng, Nguy n Sơn Minh, Anh c: Hi n nay, vi c s d ng thu t ng nh danh lo i hình báo chí mà thông tin ư c chuy n t i và ti p nh n qua m ng Internet v n chưa th ng nh t và ang là v n gây nhi u tranh cãi. Trên th gi i, lo i hình báo chí này có nhi u tên g i khác nhau như “onine Newspaper” (báo chí trên m ng, tr c tuy n), e- journal (electronic journal- báo chi i n t ), “e- zine” (electronic magazine- t p chí i n t )… Vi t Nam, thu t ng “Báo i n t ” ư c s d ng ph bi n, như Nhân Dân i n t , Lao ng i n t , ngoài ra, nhi u ngư i còn g i chúng b ng các tên khác như “Báo m ng”, “báo chí Internet”, “Báo tr c tuy n”… i u 3 lu t báo chí quy nh: báo i n t là lo i hình báo chí ư c th c hi n trên m ng thông tin máy tính. Bên c nh ó, nhi u nhà nghiên c u ã tìm n m t thu t ng khác v n ã ư c s d ng khá ph bi n trong các tài li u báo chí nư c ngoài ó là “online”. T i n tin h c nh nghĩa online dùng theo nghĩa thông d ng ch tr ng thái ho t ng c a m t máy tính khi ã k t n i v i m ng internet và s n sàng ho t ng. Online d ch sang ti ng Vi t là “trên m ng” ho c “tr c tuy n”. Thu t ng này phù h p v i vi c ti p nh n thông tin trên m ng, vì mu n c ư c báo ngư i c ph i có m t máy tính có kh năng k t n i vào m ng tình tr ng tr c tuy n.
  8. Trong khóa lu n này, m c dù khái ni m báo i n t còn nhi u i u ph i tranh cãi nhưng tôi gi úng tên g i c a Báo Ti n Phong “ t tên” cho a con m i ra i c a mình là Ti n phong i n t . L ch s hình thành và phát tri n báo chí internet ư c t trên n n t ng là s ti n b khoa h c k thu t nói chung và s ra i, phát tri n c a máy tính nói riêng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản