intTypePromotion=1
ADSENSE

bảo vệ chống sét trạm biến áp 110/35 kv, chương 10

Chia sẻ: Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

143
lượt xem
54
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các tham số của đường dây 110kV lộ đơn - Dây dẫn loại AC-150 có d = 17mm. - Dây chống sét loại AC-70 có d = 11,4mm treo cao 21m. - Chuỗi sứ gồm 7 bát - 4,5 có chiều cao của mỗi bát là 170mm Chiều dài của chuỗi sứ: l = 7.170 = 119(cm) = 1,19(m) - Khoảng vượt đường dây là l = 200m. - Độ võng: f = 3m - Độ võng của dây dẫn: f = 5m....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: bảo vệ chống sét trạm biến áp 110/35 kv, chương 10

  1. Chương 10: C¸c tham sè cña ®-êng d©y 110kV vµ c¸c sè liÖu tÝnh to¸n 1. C¸c tham sè cña ®-êng d©y 110kV lé ®¬n - D©y dÉn lo¹i AC-150 cã d = 17mm. - D©y chèng sÐt lo¹i AC-70 cã d = 11,4mm treo cao 21m. - Chuçi sø gåm 7 b¸t - 4,5 cã chiÒu cao cña mçi b¸t lµ 170mm ChiÒu dµi cña chuçi sø: l = 7.170 = 119(cm) = 1,19(m) - Kho¶ng v-ît ®-êng d©y lµ l = 200m. - §é vâng: f = 3m - §é vâng cña d©y dÉn: f = 5m
  2. 4m 1 ,2 m 1 ,7 m 2 ,5 m 2 ,5 m 20m 17 ,2 m 12 ,5 m 3m H×nh 3.2: Cét trung gian. c) ChiÒu cao cña d©y dÉn: b»ng c¸c kÕt qu¶ tÝnh to¸n vÒ ®é dµi chuçi sø ta tÝnh ®-îc ®é cao cña c¸c pha nh- sau: + ChiÒu cao cña d©y chèng sÐt: 20m + Xµ pha A: 17,2m + Xµ pha B: 13,7m + Xµ pha C: 13,7m
  3. + ChiÒu dµi cña xµ pha A: 1,7m + ChiÒu dµi cña xµ pha B, C: 2,5m Tõ ®ã ta tÝnh ®-îc ®é cao cña c¸c d©y treo: + D©y pha A: hA = 17,2 -1,2 =16(m) + D©y pha B,C : hB = hC = 13,7 -1,2 =12,5(m) 2) C¸c sè liÖu tÝnh to¸n a) §é cao trung b×nh cña d©y dÉn + §é cao trung b×nh cña pha A: 2 2 h A  h A  f dd  16  .5  12,67 m) tb 3 3 + §é cao trung b×nh cña pha B, C: 2 2 h B  h C  h B  f dd  12,5  .5  9,17(m) tb tb 3 3 b) §é cao trung b×nh cña d©y chèng sÐt 2 2 h cs  h cs  fcs  20  .3  18(m) tb 3 3 c) Tæng trë sãng cña d©y dÉn Tæng trë sãng cña d©y dÉn ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau 1 : 2.h Z dd  60. ln (3-7) r Trong ®ã: + h lµ ®é cao trung b×nh cña d©y dÉn. + r lµ b¸n kÝnh cña d©y dÉn. + Tæng trë sãng cña d©y thu sÐt 2.h cs 2.18 Z cs  60. ln tb  60. ln  527,19() r 5,5.10 3
  4. + Tæng trë sãng pha A: 2.h A 2.12,67 Z dd  60. ln tb  60. ln  473,33() r 9,5.10 3 + Tæng trë sãng pha B, C: 2.h B 2.9,17 Z dd  60. ln tb  60. ln  453,93() r 9,5.10 3 d) Gãc b¶o vÖ + TÝnh gãc b¶o vÖ pha A: 1,7 α A  arctg  23,02 0 20  16 + TÝnh gãc b¶o vÖ pha B, C: 2,5 α B  arctg  18,430 20  12,5 NhËn xÐt: ta thÊy c¸c gãc b¶o vÖ  < 310 vËy nªn tho¶ m·n yªu cÇu vÒ chèng sÐt. e) HÖ sè ngÉu hîp gi÷a d©y dÉn vµ d©y chèng sÐt HÖ sè ngÉu hîp gi÷a d©y dÉn vµ d©y chèng sÐt ®-îc x¸c ®Þnh nh- sau: D12 ln d12 k0  2.h 2 (3-8) 1 ln r2 Trong ®ã:+h2 lµ ®é treo cao cña d©y chèng sÐt. + r2 lµ b¸n kÝnh cña d©y dÉn. +d12 lµ kho¶ng c¸ch gi÷a d©y chèng sÐt vµ d©y dÉn pha A.
  5. +D12 lµ kho¶ng c¸ch gi÷a d©y chèng sÐt vµ ¶nh cña d©y dÉn pha r2 l 12 r1 h2 D h1 12 H×nh 3.3: D©y dÉn vµ ¶nh cña nã. + HÖ sè ngÉu hîp gi÷a pha A vµ d©y chèng sÐt: - Khi ch-a tÝnh ®Õn vÇng quang th× hÖ sè ngÉu hîp pha A vµ d©y chèng sÐt ®-îc x¸c ®Þnh nh- sau: Ta cã: + hcstb = 18m + D12  (h cstb  h tbA ) 2  l 2  (18  12,67) 2  1,7 2  30,71(m) xµ + d12  (h cstb  h tbA ) 2  l 2  (18  12,67) 2  1,7 2  5,6(m) xµ
  6. D12 30,71 ln ln d12 5,6  K 0    0,194 2h cstb 2.18 ln ln r2 5,5.10 3 - Khi tÝnh ®Õn vÇng quang: K vq  K 0 .λ  0,194.1,3  0,252 + HÖ sè ngÉu hîp gi÷a pha B, C vµ d©y chèng sÐt: - Khi ch-a tÝnh ®Õn vÇng quang th× hÖ sè ngÉu hîp pha B, C vµ d©y chèng sÐt ®-îc x¸c ®Þnh nh- sau: Ta cã: + hcstb = 18m + D12  (h cstb  h tbB ) 2  l 2  (18  9,17) 2  2,52  27,3(m) xµ + d12  (h cstb  h tbB ) 2  l 2  (18  9,17) 2  2,5 2  9,18(m) xµ D12 27,3 ln ln d12 9,18  K 0    0,124 2h cstb 2.18 ln ln r2 5,5.10 3 - Khi tÝnh ®Õn vÇng quang: K vq  K 0 .λ  0,124.1,3  0,161 NhËn xÐt: tõ kÕt qu¶ tÝnh to¸n ta thÊy hÖ sè ngÉu hîp gi÷a pha A vµ d©y chèng sÐt lµ lín nhÊt, gãc b¶o vÖ cña pha A còng lín nhÊt do vËy: + §Ó tÝnh suÊt c¾t do sÐt ®¸nh vßng qua d©y chèng sÐt vµo d©y dÉn th× ta chØ xÐt cho pha A _lµ pha cã gãc b¶o vÖ lín nhÊt.
  7. + §Ó tÝnh suÊt c¾t do sÐt ®¸nh vµo kho¶ng v-ît cña d©y chèng sÐt ta tÝnh cho pha cã qu¸ ®iÖn ¸p khÝ quyÓn ®Æt lªn lín nhÊt hay pha cã hÖ sè ngÉu hîp bÐ nhÊt ®ã lµ pha B, C. + §Ó tÝnh suÊt c¾t do sÐt ®¸nh vµo ®Ønh cét ta ph¶i x¸c ®Þnh qu¸ ®iÖn ¸p khÝ quyÓn ®Æt lªn c¸c pha vµ ta tÝnh tr-êng hîp nguy hiÓm nhÊt tøc lµ pha cã Uc®(a,t) lín nhÊt.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2