intTypePromotion=1
ADSENSE

bảo vệ chống sét trạm biến áp 110/35 kv, chương 4

Chia sẻ: Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

237
lượt xem
91
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trạm có diện tích là: 100m x64m và bao gồm: + Hai máy biến áp T1 và T2 + 4 lộ 110kV đi vào. - Độ cao các thanh xà phía 110kV là 10,7m. 3. Vạch các phương án bảo vệ 3.1- Phương án 1 a)Sơ đồ bố trí các cột Phương án này ta sử dụng 15 cột thu sét để bảo vệ trạm. Để tận dụng độ cao của trạm ta đặt các cột thu sét trên các xà của trạm, sơ đồ bố trí cụ thể được vẽ chi tiết theo hình 1.4 sau: Hình 1.4: Sơ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: bảo vệ chống sét trạm biến áp 110/35 kv, chương 4

  1. Chương 4: C¸c sè liÖu dïng ®Ó tÝnh to¸n thiÕt kÕ cét chèng sÐt b¶o vÖ tr¹m biÕn ¸p - Tr¹m cã diÖn tÝch lµ: 100m x64m vµ bao gåm: + Hai m¸y biÕn ¸p T1 vµ T2 + 4 lé 110kV ®i vµo. - §é cao c¸c thanh xµ phÝa 110kV lµ 10,7m. 3. V¹ch c¸c ph-¬ng ¸n b¶o vÖ 3.1- Ph-¬ng ¸n 1 a)S¬ ®å bè trÝ c¸c cét Ph-¬ng ¸n nµy ta sö dông 15 cét thu sÐt ®Ó b¶o vÖ tr¹m. §Ó tËn dông ®é cao cña tr¹m ta ®Æt c¸c cét thu sÐt trªn c¸c xµ cña tr¹m, s¬ ®å bè trÝ cô thÓ ®-îc vÏ chi tiÕt theo h×nh 1.4 sau: H×nh 1.4: S¬ ®å bè trÝ c¸c cét thu sÐt trong ph-¬ng ¸n 1
  2. b)X¸c ®Þnh ®é cao cña c¸c cét chèng sÐt +XÐt nhãm cét 1;2;4;5 ta cã: Nhãm cét nµy t¹o thµnh h×nh ch÷ nhËt cã ®-êng chÐo chÝnh nh- sau: D1  l12  l14  27,5 2  25,5 2  37,5(m) 2 2 §é cao t¸c dông cña nhãm cét nµy lµ: D1 37,5 h a1    4,69(m) 8 8 +XÐt nhãm cét 2;3;5;6 ta cã: Nhãm cét nµy t¹o thµnh h×nh ch÷ nhËt cã ®-êng chÐo chÝnh nh- sau: D 2  l 2  l 2 5  27,5 2  25,5 2  37,5(m) 23 2 §é cao t¸c dông cña nhãm cét nµy lµ: D1 37,5 h a1    4,69(m) 8 8 +XÐt nhãm cét 4;5;7;8 ta cã: Nhãm cét nµy t¹o thµnh h×nh ch÷ nhËt cã ®-êng chÐo chÝnh nh- sau: D 3  l 27  l 25  27,5 2  25,5 2  37,5(m) 4 4 §é cao t¸c dông cña nhãm cét nµy lµ: D1 37,5 h a1    4,69(m) 8 8 +XÐt nhãm cét 5;6;8;9 ta cã:
  3. Nhãm cét nµy t¹o thµnh h×nh ch÷ nhËt cã ®-êng chÐo chÝnh nh- sau: D 4  l 58  l 56  27,5 2  25,5 2  37,5(m) 2 2 §é cao t¸c dông cña nhãm cét nµy lµ: D1 37,5 h a1    4,69(m) 8 8 +XÐt nhãm cét 7;8;10;11 ta cã: Nhãm cét nµy t¹o thµnh h×nh ch÷ nhËt cã ®-êng chÐo chÝnh nh- sau: D 5  l 7 10  l 7 8  22 2  25,5 2  32,4(m) 2 2 §é cao t¸c dông cña nhãm cét nµy lµ: D 5 33,68 h a5    4,2(m) 8 8 +XÐt nhãm cét 8;9;11;12 ta cã: Nhãm cét nµy t¹o thµnh h×nh ch÷ nhËt cã ®-êng chÐo chÝnh nh- sau: D 6  l1013  l1011  22 2  25,5 2  33,68(m) 2 2 §é cao t¸c dông cña nhãm cét nµy lµ: D 6 33,68 h a6    4,2(m) 8 8 +XÐt nhãm cét 10;11;13;14 ta cã: Nhãm cét nµy t¹o thµnh h×nh ch÷ nhËt cã ®-êng chÐo chÝnh nh- sau: D 7  l 811  l 89  22 2  25,5 2  33,68(m) 2 2
  4. §é cao t¸c dông cña nhãm cét nµy lµ: D 7 33,68 h a7    4,2(m) 8 8 +XÐt nhãm cét 11; 12;14;15 ta cã: Nhãm cét nµy t¹o thµnh h×nh ch÷ nhËt cã ®-êng chÐo chÝnh nh- sau: D 8  l1114  l1112  22 2  25,5 2  33,68(m) 2 2 §é cao t¸c dông cña nhãm cét nµy lµ: D 8 33,68 h a8    4,2(m) 8 8 Qua tÝnh to¸n ®é cao t¸c dông cña c¸c cét chèng sÐt, cã thÓ lÊy chung mét gi¸ trÞ ®é cao t¸c dông tèi thiÓu cña cét chèng sÐt toµn tr¹m lµ chiÒu cao t¸c dông cña nhãm cét nµo cã gi¸ trÞ lín nhÊt. Do vËy ta lÊy gi¸ trÞ ®é cao cña cét chèng sÐt chung lµ: ha = 4,69m cho c¶ hai m¹ng 110 kV vµ 35 kV. Víi m¹ng 110 kV ta cã: h = hx + ha = 10,7 + 4,69 = 15,39(m) §Ó t¨ng ®é dù tr÷ b¶o vÖ ta chän cét cã ®é cao h = 17m. Víi m¹ng 35 kV ta cã: h = hx + ha = 7,5 + 4,69 = 12,19(m) §Ó t¨ng ®é dù tr÷ b¶o vÖ ta chän cét cã ®é cao h = 14m. Ngoµi ra v× cã 3 cét ®Æt trªn cét chiÕu s¸ng cã ®é cao lµ 21m. *) Ph¹m vi b¶o vÖ cña cét chèng sÐt a) PhÝa 110 kV cã ®é cao cÇn b¶o vÖ lµ 10,7 m.
  5. + B¸n kÝnh b¶o vÖ ë ®é cao 17m: hx =10,7 m < 2/3 h. Do vËy ta cã:  h   10,7  rx  1,5.h 1  x   1,5.17.1    5,44(m)  0,8.h   0,8.17  + B¸n kÝnh b¶o vÖ ë ®é cao 21m: hx =10,7 m < 2/3 h. Do vËy ta cã:  h   10,7  rx  1,5.h 1  x   1,5.21.1    11,44(m)  0,8.h   0,8.21  + B¸n kÝnh b¶o vÖ gi÷a hai cét thu sÐt: (1,2): Ta cã: a 25,5 ho  h   17   13,36(m) 7 7 V× hx >2/3 h0 nªn ta cã ph¹m vi b¶o vÖ lµ:  10,7  r0 x  0,75.13,36.1    2(m)  13,36  + B¸n kÝnh b¶o vÖ gi÷a hai cét thu sÐt: (2,3): Ta cã: a 25,5 ho  h   17   13,36(m) 7 7 V× hx >2/3 h0 nªn ta cã ph¹m vi b¶o vÖ lµ:  10,7  r0 x  0,75.13,36.1    2(m)  13,36  + B¸n kÝnh b¶o vÖ gi÷a hai cét thu sÐt: (1;4): a 27,5 ho  h   17   13,07(m) 7 7 V× hx >2/3 h0 nªn ta cã ph¹m vi b¶o vÖ lµ:
  6.  10,7  r0 x  0,75.13,07.1    1,78(m)  13,07  + B¸n kÝnh b¶o vÖ gi÷a hai cét thu sÐt: (3;6): a 27,5 ho  h   17   13,07(m) 7 7 V× hx >2/3 h0 nªn ta cã ph¹m vi b¶o vÖ lµ:  10,7  r0 x  0,75.13,07.1    1,78(m)  13,07  + B¸n kÝnh b¶o vÖ gi÷a hai cét thu sÐt: (4,7): a’= a – 0,75.(h1 – h2) = 27,5 – 0,75.( 21 - 17) = 24,5 a 24,5 ho  h   21   17,5(m) 7 7 V× hx < 2/3 h0 nªn ta cã ph¹m vi b¶o vÖ nh- sau:  10,7  r0 x  1,5.17,5.1    6,19(m)  0,8.17,5  + B¸n kÝnh b¶o vÖ gi÷a hai cét thu sÐt: (6;9): a’= a – 0,75.(h1 – h2) = 27,5 – 0,75.( 21 - 17) = 24,5 a 24,5 ho  h   21   17,5(m) 7 7 V× hx < 2/3 h0 nªn ta cã ph¹m vi b¶o vÖ nh- sau:  10,7  r0 x  1,5.17,5.1    6,19(m)  0,8.17,5  b) PhÝa 35 kV cã ®é cao cÇn b¶o vÖ lµ 7,5 m nªn: + B¸n kÝnh b¶o vÖ ë ®é cao 14m: hx =7,5 m < 2/3 h. Do vËy ta cã:
  7.  h   7,5  rx  1,5.h 1  x   1,5.14.1    6,94(m)  0,8.h   0,8.14  + B¸n kÝnh b¶o vÖ ë ®é cao 21m: hx =7,5 m < 2/3 h. Do vËy ta cã:  h   7,5  rx  1,5.h 1  x   1,5.21.1    17,44(m)  0,8.h   0,8.21  + B¸n kÝnh b¶o vÖ gi÷a hai cét thu sÐt: (7,10): a’= a – 0,75.(h1 – h2) = 22 – 0,75.( 21 - 14) = 17,5 a 17,5 ho  h   21   18,5(m) 7 7 V× hx >2/3 h0 nªn ta cã ph¹m vi b¶o vÖ lµ:  7,5  r0 x  0,75.18,5.1    8,25(m)  18,5  + B¸n kÝnh b¶o vÖ gi÷a hai cét thu sÐt: (9,12): a’= a – 0,75.(h1 – h2) = 22 – 0,75.( 21 - 14) = 17,5 a 17,5 ho  h   21   18,5(m) 7 7 V× hx >2/3 h0 nªn ta cã ph¹m vi b¶o vÖ lµ:  7,5  r0 x  0,75.18,5.1    8,25(m)  18,5  + B¸n kÝnh b¶o vÖ gi÷a hai cét thu sÐt: (10,13): a 22 ho  h   14   10,86(m) 7 7 V× hx >2/3 h0 nªn ta cã ph¹m vi b¶o vÖ lµ:  7,5  r0 x  0,75.10,86.1    2,52(m)  10,86 
  8. + B¸n kÝnh b¶o vÖ gi÷a hai cét thu sÐt: (12,15): a 22 ho  h   14   10,86(m) 7 7 V× hx >2/3 h0 nªn ta cã ph¹m vi b¶o vÖ lµ:  7,5  r0 x  0,75.10,86.1    2,52(m)  10,86  + B¸n kÝnh b¶o vÖ gi÷a hai cét thu sÐt: (13,14): a’= a – 0,75.(h1 – h2) = 25,5 – 0,75.( 21 - 14) = 20,25 a 20,25 ho  h   21   18,11(m) 7 7 V× hx
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=237

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2