intTypePromotion=1
ADSENSE

bảo vệ chống sét trạm biến áp 110/35 kv, chương 2

Chia sẻ: Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

110
lượt xem
26
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việt Nam là một nước khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, hoạt động của giông sét có cường độ mạnh. Thực tế sét đã gây nhiều cản trở đến đời sống, xã hội con người. Theo đề tài KC - 03 - 07 của Viện Năng lượng, số ngày giông sét trên miền Bắc nước ta thường dao động trong khoảng từ 70 -100 ngày và số lần giông từ 150 -300 lần, vùng giông sét nhiều nhất trên miền Bắc là vùng Tiên Yên - Móng Cái. Tại đây hàng năm có từ 250 300 lần. Tập trung trong...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: bảo vệ chống sét trạm biến áp 110/35 kv, chương 2

  1. Chương 2: T×nh h×nh gi«ng sÐt ë ViÖt Nam ViÖt Nam lµ mét n-íc khÝ hËu nhiÖt ®íi nãng Èm, ho¹t ®éng cña gi«ng sÐt cã c-êng ®é m¹nh. Thùc tÕ sÐt ®· g©y nhiÒu c¶n trë ®Õn ®êi sèng, x· héi con ng-êi. Theo ®Ò tµi KC - 03 - 07 cña ViÖn N¨ng l-îng, sè ngµy gi«ng sÐt trªn miÒn B¾c n-íc ta th-êng dao ®éng trong kho¶ng tõ 70  100 ngµy vµ sè lÇn gi«ng tõ 150  300 lÇn, vïng gi«ng sÐt nhiÒu nhÊt trªn miÒn B¾c lµ vïng Tiªn Yªn - Mãng C¸i. T¹i ®©y hµng n¨m cã tõ 250  300 lÇn. TËp trung trong kho¶ng tõ 100  110 ngµy. Th¸ng nhiÒu gi«ng nhÊt lµ c¸c th¸ng 7, 8 cã tíi 25ngµy/th¸ng. N¬i Ýt gi«ng nhÊt miÒn B¾c lµ vïng Qu¶ng B×nh, hµng n¨m chØ cã kho¶ng 80 ngµy gi«ng. Nh×n chung ë B¾c bé mïa gi«ng tËp trung trong kho¶ng tõ th¸ng 5  th¸ng 6, ë phÝa T©y cña Trung Bé vµ B¾c Bé mïa gi«ng t-¬ng ®èi sím h¬n. B¾t ®Çu vµo th¸ng 4 qu¸ tr×nh diÔn biÕn cña mïa gi«ng th-êng cã xª dÞch trong kho¶ng th¸ng 5, th¸ng 6 lµ nhiÒu nhÊt. ë miÒn Nam còng kh¸ nhiÒu gi«ng, hµng n¨m trung
  2. b×nh quan s¸t ®-îc tõ 40  50 ngµy (®Õn 100 ngµy tuú n¬i) khu vùc nhiÒu gi«ng nhÊt lµ vïng §ång b»ng Nam Bé, sè ngµy gi«ng hµng n¨m trung b×nh lªn tíi 120  140 ngµy (Sµi Gßn : 138 ngµy, Hµ Tiªn : 129 ngµy). ë B¾c Bé chØ cã kho¶ng trªn d-íi 100 ngµy. Mïa ®«ng ë Nam Bé tõ th¸ng 4  th¸ng 9 trõ th¸ng 11 cã sè ngµy gi«ng trung b×nh 10 ngµy/1 th¸ng. Cßn suèt 6 th¸ng tõ th¸ng 5  11 mçi th¸ng ®Òu quan s¸t ®-îc trung b×nh tõ 15  20 ngµy gi«ng. ë T©y Nguyªn, trong mïa ®«ng th-êng chØ 2  3 th¸ng sè ngµy gi«ng ®¹t tíi 1  5 ngµy. §ã lµ c¸c th¸ng 4, 5, 9. Th¸ng cùc ®¹i (th¸ng 5) trung b×nh quan s¸t ®-îc chõng 15 ngµy gi«ng. Qua kh¶o s¸t sè liÖu ë trªn ta thÊy r»ng t×nh h×nh gi«ng sÐt trªn 3 miÒn kh¸c nhau nh-ng cã nh÷ng vïng l©n cËn nhau, mËt ®é gi«ng sÐt t-¬ng ®èi gièng nhau. §Ó tæng kÕt t×nh h×nh gi«ng sÐt ë ViÖt Nam mét c¸ch hÖ thèng qua kÕt qu¶ nghiªn cøu cña ®Ò tµi KC-03-07 ng-êi ta ®· lËp ®-îc b¶n ®å ph©n vïng gi«ng trong ®ã nªu râ toµn thÓ l·nh thæ ViÖt Nam cã thÓ ph©n thµnh 5 vïng 147 khu vùc.
  3. STT Vïng Ngµy gi¬ gi«ng MËt ®é th¸ng gi«ng trung sÐt trung gi«ng cùc trung b×nh b×nh ®¹i b×nh (ngµy/n¨ (lÇn/km) (ngµy/n¨ m) m) 1 §ång b»ng ven biÓn MiÒn 81,4 215,6 6,47 8 B¾c 2 MiÒn nói Trung du MiÒn 61,6 219,1 6,33 7 B¾c 3 Cao nguyªn MiÒn Trung 47,6 126,21 3,31 5,8 4 Ven biÓn MiÒn Trung 44 95,2 3,35 5,8 5 §ång b»ng MiÒn Nam 60,1 89,32 5,37 5,9 B¶ng 1 : Th«ng sè vÒ gi«ng sÐt ë c¸c vïng Tõ c¸c sè liÖu vÒ ngµy giê gi«ng, sè liÖu ®o l-êng nghiªn cøu thùc hiÖn qua c¸c giai ®o¹n, cã thÓ tÝnh to¸n ®Ó ®-a ra sè liÖu dù kiÕn vÒ mËt ®é phãng ®iÖn xuèng ®Êt cho c¸c khu vùc nh- ë b¶ng 2. Qua sè liÖu nghiªn cøu ë trªn ta th©y r»ng ViÖt Nam lµ n-íc cã sè ngµy gi«ng nhiÒu, mËt ®é sÐt lín. V× vËy gi«ng sÐt lµ hiÖn t-îng thiªn nhiªn g©y ra nhiÒu thiÖt h¹i cho l-íi ®iÖn vµ c¸c c«ng tr×nh quan träng cña ViÖt Nam.
  4. Sè ngµy Khu vùc Khu vùc Khu vùc Khu vùc Khu vùc gi«ng ven biÓn trung du cao ven biÓn ven biÓn miÒn B¾c miÒn B¾c nguyªn miÒn miÒn Nam miÒn Trung Ttrung 20  40 2,43  4,86 2,4  4,2 1,2  2,4 1,22  2,44 1,26  2,52 40  60 4,86  7,29 4,2  6,3 2,4  3,6 2,44  3,65 2,52  3,78 60  80 7,29  9,27 6,3  8,4 3,6  4,8 3,65  4,87 3,78  5,04 80  100 9,27  8,4  10,5 4,8  6,0 4,87  6,09 5,04  6,3 12,15 100  12,15  10,5  6,0  7,2 6,09  7,31 6,3  7,36 120 14,5 12,6 B¶ng 2 : Sè ngµy gi«ng sÐt ë c¸c khu vùc 3. KÕt luËn : Sau khi nghiªn cøu t×nh h×nh gi«ng sÐt ë ViÖt Nam vµ ¶nh h-ëng cña gi«ng sÐt tíi ho¹t ®éng cña l-íi ®iÖn ta thÊy r»ng viÖc b¶o vÖ c¸c tr¹m ®iÖn vµ c¸c ®-êng d©y trªn kh«ng lµ rÊt cÇn thiÕt. ë nh÷ng vïng l·nh thæ kh¸c nhau, do ®iÒu kiÖn khÝ hËu vµ trang thiÕt bÞ kü thuËt kh¸c nhau nªn ®Æc ®iÓm vÒ gi«ng sÐt, tÝnh chÊt vµ møc ®é t¸c h¹i do gi«ng sÐt g©y ra còng kh¸c nhau. V× vËy, viÖc tiÕp thu c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu vÒ c¸c th«ng sè gi«ng sÐt ®Æc
  5. tÝnh ho¹t ®éng gi«ng sÐt cña tõng vïng, tõng khu vùc ®Ó cã nh÷ng biÖn ph¸p chèng sÐt cho hiÖu qu¶ vµ thÝch hîp.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2