Biểu mẫu " Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
303
lượt xem
45
download

Biểu mẫu " Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu " Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài"

  1. Maãu 1.4 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM PHIẾU ĐÁNH GIÁ THUYẾT MINH ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ 1. Họ và tên thành viên Hội đồng :............................................................................................ 2. Tên đề tài :.............................................................................................................................. ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... 3. Chủ nhiệm đề tài :................................................................................................................. 4. Quyết định thành lập Hội đồng số … … … … … … … … … … ngày . . . ./ . . . ./200. . . 5. Cơ quan chủ trì :..................................................................................................................... 6. Ngày họp :.............................................................................................................................. 7. Địa điểm :............................................................................................................................... 8. Ý kiến đánh giá theo các nội dung sau : Nội dung đánh giá Điểm tối đa Điểm đánh giá 1. Tổng quan kết quả nghiên cứu trong và ngoài 5 nước trong lĩnh vực đề tài 2. Xác định mục tiêu, tính cấp thiết 10 3. Xác định nội dung, tiến độ thực hiện và 30 phương pháp nghiên cứu 4. Sản phẩm và khả năng ứng dụng kết quả 25 nghiên cứu 5. Kinh nghiệm nghiên cứu, những thành tích nổi bật và năng lực quản lý của cá nhân đăng ký 9 chủ trì đề tài 6. Kinh nghiệm nghiên cứu, những thành tích của 3 những người tham gia thực hiện đề tài 7. Tiềm lực của cơ quan chủ trì đề tài 8 8. Tính hợp lý của dự toán kinh phí đề nghị 10 Cộng 100 Ghi chú : Phê duyệt : >70 (trong đó tổng điểm của 4 tiêu chí 1,2,3,4>50 điểm) ; Không phê duyệt : ≤ 70 điểm 9. Ý kiến khác :.................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... Tp.HCM, ngày . . . tháng . . . năm 200. . . Ký tên

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản