Biểu mẫu " Phiếu đánh giá nghiệm thu cấp bộ"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
183
lượt xem
10
download

Biểu mẫu " Phiếu đánh giá nghiệm thu cấp bộ"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu " Phiếu đánh giá nghiệm thu cấp bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Phiếu đánh giá nghiệm thu cấp bộ"

  1. Mẫu 1.12 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM PHIẾU ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ 1. Họ và tên thành viên Hội đồng :............................................................................................ 2. Cơ quan công tác và địa chỉ liên hệ :..................................................................................... 3. Tên đề tài, mã số :.................................................................................................................. ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... 4. Họ và tên chủ nhiệm đề tài :................................................................................................. 5. Cơ quan chủ trì đề tài : Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM 6. Ngày họp :.............................................................................................................................. 7. Địa điểm :............................................................................................................................... 8. Quyết định thành lập Hội đồng (số, ngày, tháng, năm) :..................................................... 9. Ý kiến đánh giá của thành viên Hội đồng : Điểm tối STT Nội dung đánh giá Điểm đánh giá đa M ức độ đáp ứng mục ti êu, nội dung, phương 1 pháp tiếp cận và nghi ên cứu so với đã đăng ký 15 trong Thuyết minh đề tài 2 Thời gian và tiến độ thực hiện đề tài 15 3 Giá trị khoa học 20 (Tính mới, tính sáng tạo, khả năng phát triển, vv…) Giá trị ứng dụng 4 (Phát triển khoa học-công nghệ, tạo sản phẩm mới, 20 đào tạo nhân lực, phạm vi và mức độ ứng dụng, vv…) Sản phẩm nghiên cứu, thông tin khoa học 5 (Số lượng và chát lượng sách chuyên khảo, sách 10 giáo khoa, bài báo, ấn phẩm thông tin khoa học, vật mẫu, vv…) Hiệu quả nghiên cứu 6 (Kinh tế-xã hội, khoa học-công nghệ, thông tin, đào 10 tạo bồi dưỡng nhân lực, nâng cao năng lực khoa học- công nghệ, vv…) Chất lượng báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài 7 (Nội dung : hình thức, cấu trúc văn bản và phương pháp trình 5 bày, vv..) 8 Mức độ thực hiện các quy định về quản lý và 5 quyết toán tài chính Cộng 100 Ghi chú : Nội dung 2 về Thời gian và tiến độ thực hiện đề tài đạt tối đa 15 điểm nếu hồ sơ đánh giá nộp đúng với thời hạn trong Thuyết minh đề tài KH và CN cấp Bộ ; 0 điểm nếu quá thời hạn 12 tháng. 10. Ý kiến và kiến nghị khác :………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………... Tp.HCM, ngày . . . tháng . . . năm 200. . .
  2. Mẫu 1.12 (ký tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản