intTypePromotion=1

Bộ 10 đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2019-2020 (Có đáp án)

Chia sẻ: Từ Lương | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:50

0
24
lượt xem
3
download

Bộ 10 đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2019-2020 (Có đáp án)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc ôn tập và hệ thống kiến thức với Bộ 10 đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2019-2020 (Có đáp án) được chia sẻ dưới đây sẽ giúp bạn nắm vững các phương pháp giải bài tập hiệu quả và rèn luyện kỹ năng giải đề thi nhanh và chính xác để chuẩn bị tốt nhất cho kì thi sắp diễn ra. Cùng tham khảo và tải về bộ đề thi này ngay bạn nhé!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ 10 đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2019-2020 (Có đáp án)

Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Tiếng Anh năm 2019-2020

1. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 - Phòng GD&ĐT Quận 2

I/  Listening comprehension: (2.0pts)        

A. Listen and answer with TRUE or FALSE: (1.0pt)

1.   Lan feels hot and hungry.                                                                          . . . . . . . . . . . . . . .

2.   She’d like some lemon-juice                                                                     . . . . . . . . . . . . . .

3.   Nam is hungry.                                                                                           . . . . . . . . . . . . . . .

4.   He’d like some noodles.                                                                             . . . . . . . . . . . . . . .

B. Listen and choose the correct answers: (1.0pt)

1.   Ba is . . . . . . . . . . . . .  .

A. hungry                  B.  tired                      C.   thirsty                             D.   happy

2.  He’d like to . . . . . . . . . . . . . .

A.  sit down               B.   stand up             C.   go out                             D.   come in

3.   Lan doesn’t want to eat noodles because she is . . . . . . . . . . . . . . .

A.  cold                       B.   tired                     C.  hungry                             D.  full

4.   She’s. . . . . . . . . . . . . . . and she’d like a drink.

A. happy                    B. heavy                    C.  thirsty                               D. hungry

II/  Choose the correct answers: (2.0pts)

1.   Nam: How . . . . . . . . . . . . . . do you go to the zoo?                  Hoa: Sometimes 

A.   long                     B.   much                   C.  many                                D.   often

2.  Are there any . . . . . . . . . . . . . . . . . in the fridge?           

A.  meat                     B.  banana                C.   apples                             D.  milk

3.  There are ten  . . . . . . . . . . . . . . on your hands.

A.  fingers                  B.   toes                    C.  noses                              D.  arms

4. Huong: Why don’t we go to school by bus?                 Minh: . . . . . . . . . . .  . . . .

A. No, I’m full.           B. Thank you so much     C. That’s a good idea.     D. Here you are.

5. They often have some . . . . . . . . . . . . . . . . . . after meals.     

A.   vegetables         B.   meat                    C.  egg                                    D.   milk

6. She wants a . . . . . . . . . . . . .  . . of toothpaste.

A.   dozen                  B.  bottle                    C.   kilo                                   D.   tube

7. Hoa  . . . . . . . . . . . . . . . . .  aerobics everyday.

A.   plays                   B.   does                    C.   swims                              D.   skips

8. They are going to stay . . . . . . . . . . . . . . . . . . their grandparents in Hanoi.

A.   on                         B.   with                     C.  in                                      D.   for

III/  Reorder the words or phrases to make complete sentences:   (1.0 pt)

1. with his friends / has free time / he usually / when he / plays tennis

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. for a week / we / in Hanoi / stay / are going to

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV/  Match the questions in column A with the answers in column B : (1.0 pt)                           

A

B

 1. How long does she stay in Hue?
 2. Which place do you want to visit first?
 3. Would you like to have some bread?
 4. How much beef do you want?

  a. A kilo, please.

  b. Yes, I’d love to.

  c. Five days.

  d. Hanoi.

1. ………….          2. ………….               3. …………..             4. …………..

--Đáp án học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6--

I. 2.0  điểm

A. 1.0  điểm

1. FALSE                       2.    FALSE                           3.   TRUE                  4.   TRUE

Mỗi câu đúng 0,25 điểm.

B. 1.0  điểm

1.   B                                 2.  A                                        3.   D                          4.   C

Mỗi câu đúng 0,25 điểm.

II. 2.0 điểm

1. D          2.   C         3.   A          4.   C         5.  D        6.   D         7.   B        8.   B

Mỗi câu đúng 0,25 điểm.

III. 1.0 điểm

1. He usually plays tennis with his friends when he has free time.

Hoặc When he has free time, he usually plays tennis with his friends.

2. We are going to stay in Hanoi for a week.

Mỗi câu đúng 0,5 điểm.

IV.1,0  điểm

1. c                                  2.   d                                       3.   b                           4.   a

Mỗi  câu đúng 0,25 điểm.

V.2.0  điểm

1.  B          2.  D          3. A            4.  C         5.  A        6.  D         7. C         8.  B

Mỗi  từ  đúng 0,25 điểm.

VI.2.0 điểm

1. Her hair is long and black.

2. It’s never hot in the winter.

3. Why don’t we visit Ha Long Bay first?

4. Lemon-juice is Hoa’s favorite drink.

Mỗi câu đúng 0,5 điểm.

--Còn tiếp--

2. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 - Sở GD&ĐT Quảng Nam

I. Chọn từ có phần gạch chân (A, B, C hay D) được phát âm khác với các từ còn lại trong mỗi câu sau. (1,0 điểm)

  1.     A. carrots             B. summers          C. weeks              D. maps

  2.     A. apple                B. black                C. lemonade          D. hat

  3.     A. skipping            B. drink                 C. minibus             D. bike

  4.     A. soccer              B. open                 C. close                D. homework

II. Chọn phương án đúng nhất (A, B, C hay D) để hoàn thành mỗi câu sau. (2,5 điểm)

5. I’d like a ________ of toothpaste.

A. tube                  B. can                   C. box                  D. bar 

6. How ________ eggs do you want?
A. much                B. many                C. old                    D. often 

7. Tokyo is ________ than Mexico City.
A. small                 B. smaller               C. big                    D. smallest 

8. Nam: “Would you like a glass of milk?” - Mary: “________”                 

A. Yes, I’m happy. B. Yes, I do.          C. Yes, it is.         D. Yes, I’d love to.

9. I’m going ________ some oranges.

A. buying               B. buy                    C. buys                  D. to buy

10. Ba ________ video games at the moment.

  A. are playing       B. is playing          C. plays                D. is going to play

  11. Yoko is from________.

  A. Chinese            B. British              C. Japan               D. English

 12. ________ go out for a walk?

  A. Let’s                 B. What about       C. How about         D. Why don’t we

  13. Is there ________ milk in the fridge?

  A. any                   B. some                   C. a                        D. an

  14. I feel ________. I’d like some noodles.         

  A. thirsty              B. hot                       C. hungry              D. cold

III. Đọc đoạn văn sau và làm các bài tập A, B bên dưới. (3,5 điểm)

   My uncle is an engineer. His name is Hung. He is going on vacation this (15) ________. First, he is going to visit Nha Trang. He is going to stay in a small (16) ________ near the bay for two (17) ________. Then he is (18) ________ to visit Da Lat for three days. Finally, he is going to (19) ________ some friends in Ho Chi Minh City. He is going to stay there for one day. He is going to walk along Saigon River. He is going home by (20) ________.

A. Chọn từ thích hợp cho sẵn để điền vào chỗ trống. (1,5 điểm)

plane      visit       hotel       going        days      summer       

B.  Trả lời các câu hỏi sau. (2,0 điểm)

21. What is Mr Hung’s job?

22. What is he going to do first?

23. How long is he going to stay in Ho Chi Minh City?

24. Is he going to walk along Saigon River?

--Đáp án học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6--

I. (1,0 điểm) Mỗi câu chọn đúng đạt 0,25 điểm:

1. B

2. C

3. D

4. A

II. (2,5 điểm) Mỗi câu chọn đúng đạt 0,25 điểm:

5. A

6. B

7. B

8. D

9. D

10. B

11. C

12. D

13. A

14. C

III. (3,5 điểm)

A. (1,5 điểm) Mỗi từ điền đúng đạt 0,25 điểm:

15. summer

16. hotel

17. days

18. going

19. visit

20. plane

B. (2,0 điểm) Mỗi câu trả lời đúng đạt 0,5 điểm:

21. (Mr Hung / He is) an engineer.

22. (First,) he is going to visit Nha Trang.

23. (He is going to stay in Ho Chi Minh City) for one / a day.

24. Yes, (he is.)

* Nếu bài làm của học sinh không có nội dung trong dấu ngoặc đơn, tổ chấm vẫn cho điểm tối đa.

IV. (1,5 điểm) Mỗi câu làm đúng đạt 0,5 điểm:

25. I’d like some chicken and rice.

26. Her father usually drives to work.

27. There aren’t any bananas on the table.

* Tùy theo mức độ làm bài của học sinh, tổ chấm quyết định điểm thích hợp.

V. (1,5 điểm) Mỗi câu làm đúng đạt 0,5 điểm:

28. What does his sister need?

29. Let’s go to school by bike.

30. The Red River is shorter than the Mekong River.

--Còn tiếp--

3. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 - Trường THCS Biên Giới

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.(0.5m)

       1.A.bean                    B.read                           C.meat                    D.heavy

       2.A.small                   B.grade                         C.late                      D.face

II. Choose the correct answer. Only one answer is correct. (1.5ms)

1. What  do you do _______your free time?

A. in                           B . at                         C. to                           D. on

2. My mother ______ jogging every morning.

A. does                      B. is                           C. goes                     D. plays

3. _______he like sports ?

A. Does                     B. Do                        C Is                            D. Why

4. What about _______by bike ?

A. go                          B. to  go                    C. going                    D. to going

5. _______are you going to do tonight ?

A. When                    B. Who                      C. Which                   D. What

6. Hoa _______cool weather.

A. like                        B. likes                      C. liking                   D. to like

 III. Reading. (2ms)

A. Choose the best option (A, B, C or D) to complete the passage. (1m)

        Minh’s uncle is an engineer  . Every morning, he gets up at 7.00 and goes (1)_____________ work  by motorbike. He usually (2)_____________ breakfast and lunch at work. Sometimes he goes out to have lunch with his friends. His favorite sports is soccer. He always watches (3) __________ on TV. Every Sunday, he plays soccer (4)_____________ Minh and friends in the park.

1.A.to                          B.two                           C.to the                     D.the

2.A.have                     B.has                            C.to have                   D.eat

3.A.badminton           B.basketball                  C.soccer                    D.volleyball

4.A.to                         B.by                              C.and                         D.with          

B. Read again and write T (true) or F (false). (1m)

____1/ Minh’s uncle is an engineer.  

____2/ Every morning, he gets up at 6.00.

____3/ Sometimes he goes out to have lunch with his friends.

____4/ Every Saturday, he plays soccer.

IV.Writing (2ms)

A. Supply the correct form of the verbs in the brackets.( 1m)

 1. I (watch) ___________ TV now.
 2. What about (go) ________ to the park?
 3. Miss Chi (walk) _________ to her factory every day.
 4. I (be) ______ never late for school.

--Đáp án học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6--

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.( (0.5m) (Mỗi câu đúng 0.25m)

1.D       2.A

II. Choose the correct answer. Only one answer is correct.  (1.5ms) (Mỗi câu đúng 0.25m)

1.A                       2.C                       3.A                       4.C                       5.D                       6.B

III.  Reading.(2ms)

A. Choose the best option (A, B, C or D) to complete the passage. (1m) (Mỗi câu đúng 0.25m)

1.A                      2.B           3.C                       4.D

B. Read again and write T (true) or F (false). (1m) (Mỗi câu đúng (0.25m)

1.T                       2.F                       3.T                       4.F

IV.Writing (2ms)

A. Supply the correct form of the verbs in the brackets.( 1m)(Mỗi câu đúng 0.25m)

1.am watching        2.going       3.walks       4.am

B. Rearrange the words to make sentences. (1m) (Mỗi câu đúng 0.5m)

1. She is going to visit her grandparents tonight.

2. What’s the weather like in the spring ?

--Còn tiếp--

4. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 - Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai

A.     LISTEN. (2ms)

1: Listen to the text and answer the following questions. (1m)

1. What are Vui and her four friends planning?

................................................................................................................................

2. What is Vui going to bring?

..............................................................................................................................

3. What is Ly going to bring?

................................................................................................................................

4. What is Lan going to bring?

..............................................................................................................................

2: Listen and circle the numbers you hear. ( Nghe và khoanh tròn số mà em nghe )(1m)

1) A. 2                  B. 12                              C.  22                             D. 20

2) A. 09                 B. 119                             C. 190                             D.19

3) A. 13                 B.  33                              C.  73                              D. 53

4) A. 1001            B. 1010                             C . 1100                         D. 1120

B. LANGUAGE FOCUS. (3ms)  * Choose the best answers.

1. Từ nào có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại?     

        A. what

    B. who

C. where

          D. when

2.What does Lien do when ...............warm ?

 1. it                     B. it’s                             C. its                              D. they’re

3.She doesn’t have ..............friends at school.

 1. a.                    B. some                           C. many                          D. much

4. What about ..........to Hue on Sunday?

 A.to go                 B. go                               C. going                          D. goes

5. There are ................fingers  in one hand .

 A. ten                   B. one                             C. three                            D. five

6. What are you going  ......this summer vacation?

 A. to do                 B. do                               C. doing                           D. does 

7. I’m hungry now. Let’s ............to the canteen .

A.goes                    B. to go                           C. going                            D.  go 

8. Hanoi is bigger ................................... Ho Chi minh city .

A. more                 B. than                             C. then                              D. the

9. My sister doesn’t like volleyball at all. She .................plays volleyball.

 A. always               B. usually                       C. sometimes                    D. never

10  . .................... are you going to stay in Hue?

 A. How long         B. How much                  C. how many                   D. How often

11.Phanxipang is ...................... mountain in Vietnam.

 A. the high            B. higher                         C. highest                        D. the highest

12. Choose the incorrect number A, B, C, or D :(Chọn phần gạch dưới bị sai )

     Tomorrow, we    are    going     to    playing    badminton.

                          A                         B       C                   D

C. READ: (2,5ms)

I. Complete the passage with the words in the box. (1,25ms)

     many               the               cold            seasons           often

There are four (1)……… in a year. They are: spring, summer, fall and winter. In spring, the weather is usually warm. Sometimes, it is cold, but not very cold. There are (2)……………. flowers in spring. after spring comes summer. In summer, the days are long and the nights are short. We (3)…………… go to the seaside in summer. Fall is (4)……… season of fruits.We can enjoy different kinds of fruits, especially in tropical countries like Vietnam. In winter, it is usually very (5)……………... The days are short and the nights are long.

II. Answer the questions. (1,25ms)

1- How many seasons are there in Vietnam?

→ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2- What are they?

→ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3- Are the days long in winter?

→ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4- What is the weather like in spring?

→ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5- Which season does it come after spring?

→ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--Đáp án học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6--

PART A: LITENING : (2 ms)

I/ 1,25 điểm (mỗi câu trả lời  đúng được 0,25 điểm)

 1. They are going to camp
 2. Vui is going to bring a tent and some food.
 3. Lan is going to bring a ball.
 4. Ly is going to bring a her camera.

II/ 0,75 điểm   (mỗi câu ghi  đúng ghi được 0,25 điểm)

1 . D                  2 . C         3 . A                   4. B

PART B: VOCABULARY AND LANGUAGE FOCUS (3.ms)

 (mỗi câu chọn đúng ghi được 0,25 điểm).

ĐỀ:1.

1. B     2.B      3.C      4.C      5.D      6.A      7.D      8.B      9.D      10.A    11.D    12.C

ĐỀ: 2:

1.C      2.B      3.C      4.A      5.B      6.D      7.B      8.B      9.D      10.D    11.C    12.C

PART C: READING (2,0 điểm)

 I : 1,0 điểm: (mỗi câu chọn đúng ghi được 0,25 điểm)

1.Seasons        2. Many                       3. Often                       4.  The                         5. cold

 II1,0điểm:   (mỗi câu trả lời đúng ghi được 0,25 điểm)

 1. There are four seasons in Viet Nam.
 2. They are: Spring, summer, fall and winter .
 3. No, They aren’t.
 4. In the spring the weather likes is usually warm.
 5. After spring is summer season.

PART D: WRITING ( 2,5điểm)

 I: 0,5 điểm: (mỗi câu viết đúng ghi được 0,25 điểm)Ca

Câu 1và 2  ( Tùy thuộc vào học sinh ghi nội dung cua e-mail giáo viên cho điểm )                                                                             

II: 0,5 điểm: (mỗi câu viết đúng ghi được 0,25 điểm)

 1. I neeed a bottle of cooking oil and some eggs.
 2. How often does Lan go to school?

III: 0,5 điểm: (mỗi câu viết đúng ghi được 0,25 điểm)

            1. watching                 2. travel                                                             

IV : 1 điểm: (mỗi câu viết đúng ghi được 0,25 điểm)

 1. B                     2. A                 3. D                 4. C

--Còn tiếp--

5. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 - Trường THCS Tây Sơn

A. PHONETICS.

I. Choose the word which has a different sound in the part underlined. (1m)

1.  A. hear                B. clear                      C. bear                       D. fear

2.  A. cave                 B. famous                  C. late                        D. channel

3. A. favorite            B. slight                    C. fine                      D. high

4. A. started              B. worked                C. waited                    D. wanted

II. Odd one out. (1m) 

1. A. wants                            B. needs                     C. goes                       D. likes

2. A. city                                B. building                C. village                   D. countryside

3. A. recycle                         B. relax                      C. reuse                      D. reduce        

4. A. antenna                        B.TV screen             C. TV schedule      D. remote control

B. LANGUAGE FOCUS

I. Choose the best answers by circling A, B, C or D(2ms):

1. Walking to school will help ……………… air pollution.

A. reduce                              B. reuse                      C. recycle                  D. refill

2. My sister ……………… home for school yet.

A. didn’t leave                       B. hasn’t left              C. don’t leave            D. isn’t leaving

3. We’d like some chicken and some rice ……… lunch

A. to                                        B. in                            C. for                          D. at

4. My father first ……………… Da Lat in 2010.

A. visited                                B. went                       C. go                          D. been

5. If the weather ……………… good, I ………………. camping with classmates.

A. is / will go                         B. is / go                     C. will be / go            D. will be / will go 

6. My house is ______________to the supermarket.

A. to the left                           B. behind                   C. near                      D. next

7. I’d like…………. a picnic.

A. have                                   B. has                         C. having                   D. to have

8. The Nile River is the ……. River in the world.

A. high                                   B. longest                  C. longer                   D. highest

II. Give the correct tense of verbs (1m)

1.  I ( never see) …………….. such a big flower.

2.  They might not ( have) …………………………… a meeting next week

3.  Look at the sky!. It (rain) ……………………………………….

4. What (you /do)…...........................……….. last weekend?

 III. Supply the correct form or tense of the verb in brackets using CONDITIONAL SENTENCES TYPE 1 : (1m)

1. If it (be) ...................... nice tomorrow, we (go) ...................................... on a picnic.

2.  If it  is nice tomorrow, we ( go) …………………………… on a picnic.

3.  If we sit too far away from the screen, I (not be)………….able to see the film.

4. If  we ( not economise)…………………….on electricity, there will be power cuts.

--Đáp án học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6--

A. PHONETICS.

I. Choose the word which has a different sound in the part underlined. (1m)

1. C            2.D              3. A              4. B

II. Odd one out. (1m) 

1. C       2. B        3. B      4. C

B. LANGUAGE FOCUS

I. Choose the best answers by circling A, B, C or D(2ms):

1.A       2. B       3. C       4. B       5. A       6. D       7. D       8.B

II. Give the correct tense of verbs (1m)

1. have never seen                    2.  have

3. is raining                               4. did you do

III. Supply the correct form or tense of the verb in brackets using CONDITIONAL SENTENCES TYPE 1 : (1m)

1. is / will go                2. will go

3. will not be                4. don’t economise

C.  READING.

I. TRUE/ FALSE (0.5m)

1. T            2. F

ANSWER THE QUESTIONS (1.5ms)

3. Because a robot cannot think or do things alone.

4. They can help us save a lot of time and work and they can do the same work for 24 hours and it does not complain or get tired.

5. They are expensive.

II. Find the word in the passage having the similar meaning with the explanation (0.5m)

6. B. tips             7. C. supermarket

True or false?(1.5ms)

8. F           9. T               10. T

--Còn tiếp--

Trên đây là một phần trích nội dung Đề thi học kì 2 Tiếng Anh lớp 6 năm 2019-2020 để tham khảo đầy đủ, mời các bạn đăng nhập và tải về tài liệu. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm Đề thi học kì 2 Ngữ Văn lớp 6 năm 2019-2020 (Có đáp án) để chuẩn bị cho kì thi sắp tới nhé!

ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2