Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 32

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
48
lượt xem
12
download

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 32

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 32 giới thiệu một hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay. tài liệu này sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập, luyện tập và tự kiểm tra đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức, nâng cao khả năng vận...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 32

  1. Bài : 14672 Ancol và amin nào sau đây cùng bậc Chọn một đáp án dưới đây A. và B. và C. và D. và Đáp án là : (C) Bài : 14671 Có 4 ống nghiệm mất nhãn đựng riêng biệt từng chất sau: dung dịch dung dịch dung dịch và chất lỏng Để phân biệt các chất này, ta có thể dùng hoá chất nào trong những hoá chất sau? Chọn một đáp án dưới đây A. NaOH B. HCl C. Khí D. B và C đúng. Đáp án là : (B) Bài : 14670 Người ta nhận thấy khi đốt cháy các đồng đẳng của một loại ancol thì tỉ lệ mol tăng dần khi số nguyên tử cacbon trong ancol tăng dần. Những ancol nào sau đây thoả mãn nhận xét trên? Chọn một đáp án dưới đây A. Ancol no đơn chức B. Ancol no đa chức C. Ancol không no đơn chức D. Ancol đa chức và đơn chức Đáp án là : (D) Bài : 14669 Chia hỗnhợp 3 anken: thành 2 phần bằng nhau:
  2. - Đốt cháy phần 1 sinh ra 6,72 lít (đktc) - Phần 2 cho tác dụng với hiđro (có Ni xúc tác), đốt cháy sản phẩm sau phản ứng rồi dẫn sản phẩm cháy vào bình đựng nước vôi trong dư thì khối lượng kết tủa thu đựơc là: Chọn một đáp án dưới đây A. 30g B. 29g C. 32g D. 31g Đáp án là : (A) Bài : 14668 Những kết luận nào đúng theo thuyết A-rê-ni-ut: Chọn một hoặc nhiều đáp án dưới đây A. Một hợp chất trong thành phần phân tử có nhóm OH là bazơ. B. Một hợp chất trong thành phần phân tử có H là một axit. C. Một hợp chất trong thành phần phân tử có H và phân li ra trong nước là một axit. D. Một hợp chất trong thành phần phân tử có nhóm OH và phân li ra trong nước là một bazơ. Đáp án là : (C) Bài : 14667 Phản ứng giữa và tạo khí Tổng số hệ số trong phương trình phản ứng oxi hoá khử này bằng: Chọn một đáp án dưới đây A. 42 B. 43 C. 44 D. 34 Đáp án là : (C) Bài : 14666 Số oxi hoá của N được sắp xếp theo thứ tự tăng dần như sau: Chọn một đáp án dưới đây
  3. A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 14665 Nguyên tố X có tổng số hạt proton, nơtron, electron gấp 3 lần số electron ở lớp vỏ. Nguyên tố X có đặc điểm: Chọn một đáp án dưới đây A. Hạt nhân chứa Z và N theo tỉ lệ 1 : 1 B. Số khối là số chẵn C. Thuộc nhóm B bảng tuần hoàn D. A và B đều đúng Đáp án là : (D) Bài : 14664 Anion có của electron giống (có cấu hình electron ở lớp vỏ ngoài cùng là ) thì có cấu hình electron của nguyên tử X là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 14663 Cấu hình electron nào sau đây vi phạm nguyên lí Pauli: (1) (2)
  4. (3) (4) (5) Chọn một đáp án dưới đây A. 2, 3, 4 B. 3, 5 C. 3, 4, 5 D. 1, 4, 5 Đáp án là : (B) Bài : 14662 Phát biều nào sau đây không đúng? Chọn một đáp án dưới đây A. Mỗi nguyên tố được biểu diễn bằng một nguyên tử. B. Z là số proton trong nhân. C. A là tổng số proton và nơtron tron nhân. D. Số nơtron trongnhân bằng A – Z Đáp án là : (A) Bài : 14661 1,84g hỗn hợp hai muối và tác dụng hết với dung dịch HCl thu được 0,672 lít (đktc) và dung dịch X. Khối lượng muối trong dung dịch X là: Chọn một đáp án dưới đây A. 2,17g B. 3,17g C. 4,17g D. A, B, C đều sai. Đáp án là : (A) Bài : 14660 Trung hoà 125ml dung dịch axit hữu cơ A 0,4M (cùng laọi với axit axetic) bằng dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 4,8g muối. Công thức axit hữu cơ A là công thức nào sau đây:
  5. Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. HCOOH D. Kết quả khác Đáp án là : (B) Bài : 14659 Chỉ dùng thêm một hoá chất nào sau đây có thể phân biệt được các dung dịch Chọn một đáp án dưới đây A. Phenolphtalein B. Không cần thêm hoá chất nào khác. C. Kim loại Al D. Không xác định được Đáp án là : (C) Bài : 14658 Có 3 lọ mất nhãn chứa 3 dung dịch ancol etylic, etyl axetat và axit axetic. Bằng cách nào trong các cách sau đây có thể nhận biết được 3 dung dịch trên (tiến hành theo đúng trình tự): Chọn một đáp án dưới đây A. Dùng B. Dùng dùng C. Dùng natri kim loại. D. Dùng đồng kim loại, dùng nước. Đáp án là : (B) Bài : 14657 Có 4 cách sắp xếp các kim loại sau đây theo tính hoạt động hoá học tăng dần. Hãy chọn cách sắp xếp đúng. Chọn một đáp án dưới đây A. Hg, Cu, Sn, Ni, Fe, Mg, Al, Na B. Hg, Cu, Sn, Ni, Fe, Al, Mg, Na C. Cu, Hg, Sn, Fe, Ni, Al, Mg, Na
  6. D. Cu, Hg, Sn, Ni, Fe, Al, Mg, Na Đáp án là : (B) Bài : 14656 Hãy chọn câu đúng trong các câu sau: Dẫn xuất của hiđrocacbon là: Chọn một đáp án dưới đây A. Hợp chất chứa các nguyên tố cacbon, hiđro và oxi. B. Hợp chất hữu cơ. C. Hợp chất ngoài cacbon, hiđro trong phân tử còn chứa thêm các nguyên tố như oxi, clo, nitơ... D. Hợp chất khi cháy chúng tạo ra và Đáp án là : (C) Bài : 14655 Muốn phân biệt các loại kim loại Cu, Be, Mg, người ta có thể dùng hoá chất nào sau đây để phân biệt chúng: Chọn một đáp án dưới đây A. dd loãng B. dd C. dd KOH D. A và C đúng. Đáp án là : (D) Bài : 14654 Có bao nhiêu loại phản ứng khác nhau để điều chế magie kim loại? Chọn một đáp án dưới đây A. 2 B. 1 C. 3 D. 4 Đáp án là : (B) Bài : 14653
  7. Hãy sắp xếp các chất sau đây theo trật tự tăng dần tính bazơ: Trường hợp nào sau đây đúng? Chọn một đáp án dưới đây A. (1) < (5) < (2) < (3) < (4) B. (1) < (2) < (5) < (3) < (4) C. (1) < (5) < (3) < (2) < (4) D. (2) < (1) < (3) < (5) < (4) Đáp án là : (A)
Đồng bộ tài khoản