Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 43

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
51
lượt xem
11
download

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 43

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 43 giới thiệu một hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay. tài liệu này sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập, luyện tập và tự kiểm tra đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức, nâng cao khả năng vận...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 43

  1. Bài : 14430 Cho 3,06g oxit tan trong dư thu được 5,22g muối. Công thức phân tử oxit kim loại đó là: Chọn một đáp án dưới đây A. MgO B. BaO C. CaO D. Đáp án là : (B) Bài : 14429 Nhúng một thanh nhôm nặng 25g vào 200ml dung dịch Sau một thời gian, cân lại thanh nhôm thấy nặng 25,69g. Nồng độ mol của và trong dung dịch sau phản ứng lần lượt là: Chọn một đáp án dưới đây A. 0,425M và 0,025M B. 0,425M và 0,3M C. 0,4M và 0,2M D. Kết quả khác. Đáp án là : (A) Bài : 14428 Hãy sắp xếp các chất sau đây theo trật tự tăng dần nhiệt độ sôi: Trường hợp nào sau đây đúng? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Tất cả đều sai. Đáp án là : (A) Bài : 14427
  2. Cho công thức nguyên tử chất X là Biết X là axit no, đa chức. X là hợp chất nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. A, B, C đều sai Đáp án là : (C) Bài : 14426 Hợp chất hữu cơ X khi đun nhẹ với dụng dịch (dùng dư) thu được sản phẩm Y. Y tác dụng với dung dịch HCl hoặc dung dịch NaOH đều cho khí vô cơ, X có công thức phân tử nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. HCHO B. HCOOH C. D. A, B, C đều đúng Đáp án là : (D) Bài : 14425 Để phân biệt các chất riêng biệt fomalin, axeton, xiclohexen, ta có thể tiến hành theo trình tự nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. Dùng nước brom, dùng dung dịch thuốc tím. B. Dùng thuốc thử dùng nước brom. C. Dùng dung dịch thuốc tím, dùng D. A, B, C đều đúng. Đáp án là : (B) Bài : 14424
  3. Xét các hợp chất hữu cơ mạch hở sau: Ancol đơn chức no (A), andehit đơn chức no (B), ancol đơn chức không no 1 nối đôi (C), anđehit đơn chức không no 1 nối đôi (D). Ứng với công thức tổng quát chỉ có 2 chất sau: Chọn một đáp án dưới đây A. A, B B. B, C C. C, D D. A, D Đáp án là : (B) Bài : 14423 Một hợp chất thơm có công thức phân tử là Số đồng phân của hợp chất thơm này là: Chọn một đáp án dưới đây A. 4 B. 6 C. 5 D. 7 Đáp án là : (C) Bài : 14422 Một chất hữu cơ mạch hở M chứa C, H, O và chỉ chứa một loại nhóm chức. Khi đốt cháy một lượng M thu được số mol gấp đôi số mol còn khi cho M tác dụng với Na dư cho số mol bằng số mol M phản ứng. M là hợp chất nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 14421
  4. Khi cho một ancol tác dụng với kim loại hoạt động hoá học mạnh (vừa đủ hoặc dư) nếu sinh ra bằng hơi ancol đo ở cùng điều kiện thì đó là ancol nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. đa chức B. đơn chức C. etilen glycol D. Tất cả đều sai Đáp án là : (B) Bài : 14420 Phản ứng giữa với tạo khí NO. Tổng các hệ số chất tạo thành trong phản ứng oxi hoá - khử này là: Chọn một đáp án dưới đây A. 8 B. 9 C. 12 D. 10 Đáp án là : (B) Bài : 14419 Đốt cháy hiđrocacbon X thu được và có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 2. Công thức phân tử của X là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Kết quả khác Đáp án là : (D) Bài : 14418 Đối với dung dịch axit yếu những đánh giá nào sau đây là đúng? Chọn một hoặc nhiều đáp án dưới đây
  5. A. pH = 1 B. pH > 1 C. D. Đáp án là : (B) Bài : 14417 Nồng độ của ion trong dung dịch là 0,0013 mol/l. Độ điện li của axit là: Chọn một đáp án dưới đây A. 1,35% B. 1,32% C. 1,3% D. 1,6% Đáp án là : (C) Bài : 14416 Trong 1 lít dung dịch có phân tử chưa phân li và ion. Biết giá trị của số Arogađro là Độ điện li của dung dịch axit trên là: Chọn một đáp án dưới đây A. 3,98% B. 3,89% C. 4,98% D. 3,96% Đáp án là : (A) Bài : 14415 Z là một nguyên tố mà nguyên tử có chứa 20 proton, còn Y là một nguyên tố mà nguyên tử có chứa 9 proton. Công thức của hợp chất hình thành giữa các nguyên tố này là: Chọn một đáp án dưới đây A. với liên kết cộng hoá trị B. với liên kết ion C. ZY với liên kết cho - nhận
  6. D. với liên kết cộng hoá trị Đáp án là : (B) Bài : 14414 Kết luận nào sau đây sai? Chọn một đáp án dưới đây A. Liên kết trong phân tử là liên kết cộng hoá trị có cực B. Liên kết trong phân tử và CsCl là liên kết ion. C. Liên kết trong phân tử CaS và là liên kết ion vì được hình thành giữa kim loại và phi kim D. Liên kết trong phân tử là liên kết cộng hoá trị không cực Đáp án là : (C) Bài : 14413 Ba nguyên tố X, Y, Z ở cùng nhóm A và ở ba chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn. Tổng số hạt proton trong 3 nguyên tử bằng 70. Ba nguyên tố là nguyên tố nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. Be, Mg, Ca B. Sr, Cd, Ba C. Mg, Ca, Sr D. Tất cả đều sai Đáp án là : (C) Bài : 14412 Cation có cấu hình electrong ở phân lớp ngoài cùng là Cấu hình electron của nguyên tố R là cấu hình electron nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Kết quả khác Đáp án là : (B) Bài : 14411
  7. Đối với năng lượng của các phân lớp theo nguyên lí vững bền, trường hợp nào sau đây không đúng? Chọn một đáp án dưới đây A. 2p > 2s B. 2p < 3s C. 3s < 4s D. 3s < 3d Đáp án là : (D)
Đồng bộ tài khoản