Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 49

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
45
lượt xem
11
download

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 49

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 49 giới thiệu một hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay. tài liệu này sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập, luyện tập và tự kiểm tra đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức, nâng cao khả năng vận...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 49

  1. Bài : 11180 Một hiđrocacbon X cộng hợp với axit HCl theo tỉ lệ mol 1:1 tạo sản phẩm có thành phần khối lượng clo là 45,223%. Công thức phân tử của X là (cho H = 1, C = 12, Cl = 35,5) Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 11179 Cho các phản ứng sau: a) FeO + HNO3(đặc nóng) → b) FeS + H2SO4(đặc nóng) → c) Al2O3 + HNO3(đặc nóng) → d) Cu + dung dịch FeCl3 → e) CH3CHO + H2 f) glucozơ + AgNO3(hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3 → g) C2H4 + Br2 → h) glixerol (gilixerin) + Cu(OH)2 → Dãy gồm các phản ứng đều thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử là : Chọn một đáp án dưới đây A. a, b, d, e, f, h B. a, b, d, e, f, g C. a, b, c, d, e, g D. a, b, c, d, e, h Đáp án là : (B) Bài : 11178 Cho m gam hỗn hợp Mg, Al vào 250 ml dung dịch X chứa hỗn hợp axit HCl 1M và axit H2SO4 0,5M, thu được 5,32 lít H2 (ở đktc) và dung dịch Y (coi thể tích dung dịch không đổi). Dung dịch Y có pH là Chọn một đáp án dưới đây A. 2 B. 6
  2. C. 7 D. 1 Đáp án là : (D) Bài : 10006 Một lực không đổi tác dụng vào một vật có khối lượng 5,0 kg làm vận tốc của nó tăng dần từ 2,0 m/s đến 8,0 m/s trong 3,0 s. Hỏi lực tác dụng vào vật là bao nhiêu? Chọn một đáp án dưới đây A. 15 N B. 10 N C. 1,0 N D. 5,0 N Đáp án là : (B) Bài : 9522 Tốc độ góc của một chất điểm trên Trái Đất đối với trục Trái Đất là bao nhiêu? Chọn một đáp án dưới đây A. rad/s. B. rad/s C. rad/s D. rad/s Đáp án là : (B) Bài : 8225 Cho 15 gam hỗn hợp 3 amin đơn chức, bậc 1 tác dụng vừa đủ với dung dịch 1,2M thì thu được 18,504 gam muối. Thể tích dung dịch phải dùng là Chọn một đáp án dưới đây A. 0,8 lít B. 0,08 lít C. 0,4 lít D. 0,04 lít Đáp án là : (B) Bài : 8224
  3. Cho 100ml dung dịch amino axit A 0,2M tác dụng vừa đủ với 80ml dung dịch 0,25M. Mặt khác 100ml dung dịch amino axit trên tác dụng vừa đủ với 80ml dung dịch 0,5M. Biết A có tỉ khối hơi so với bằng 52. Công thức phân tử của A là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 8223 Cho 9,85 gam hỗn hợp 2 amin, đơn chức, bậc 1 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được 18,975 gam muối. Khối lượng HCl phải dùng là Chọn một đáp án dưới đây A. 9,521 gam B. 9,125 gam C. 9,215 gam D. 9,512 gam Đáp án là : (B) Bài : 8222 Đốt cháy hoàn toàn m gam amino axit X (X chứa 1 nhóm và 1 nhóm ) thì thu được 0,3 mol ; 0,25 mol nước và 1,12 lít khí (đktc). Công thức của X là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 8221 Có 2 amin bậc nhất: A là đồng đẳng của anilin và B là đồng đẳng của metylamin. Đốt cháy hoàn toàn 3,21 gam A thu được (đktc) và đốt cháy hoàn toàn B cho hỗn hợp khí, trong đó tỉ lệ về thể tích . Công thức phân tử của A và B lần lượt là Chọn một đáp án dưới đây
  4. A. B. C. D. A và B đều đúng Đáp án là : (A) Bài : 8220 Hợp chất hữu cơ X mạch hở (chứa C, H, N) trong đó nitơ chiếm 23,73% về khối lượng. X tác dụng được với HCl với tỉ lệ số mol . Công thức phân tử của X là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 8219 Đốt cháy hết a mol 1 amino axit được 2a mol và a/2 mol . Amino axit trên có công thức cấu tạo là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 8218 Đốt cháy một amin no, đơn chức X thu được và có tỉ lệ số mol . Tên gọi của X là Chọn một đáp án dưới đây A. propylamin B. etylmetylamin C. trimetylamin
  5. D. Cả A, B, C Đáp án là : (D) Bài : 8217 Hỗn hợp X gồm 3 amin đơn chức, no, là đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng được trộn theo thứ tự khối lượng mol phân tử tăng dần với tỉ lệ số mol tương ứng là 1:10:5. Cho 20 gam X tác dụng với dung dịch vừa đủ. Cô cạn dung dịch thu được sau phản ứng thu được 31,68 gam hỗn hợp muối. Công thức của 3 amin trên lần lượt là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 8216 Đốt cháy hoàn toàn m gam một amin X bằng lượng không khí vừa đủ thu được 17,6 gam , 12,6 gam nước và 69,44 lít (đktc). Giả thiết không khí chỉ gồm và , trong đó oxi chiếm 20% thể tích không khí. X có công thức là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 8215 Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 amin bậc 1, mạch hở, no, đơn chức, kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng thu được và với tỉ lệ số mol là Hai amin có công thức phân tử lần lượt lá Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 8214
  6. Có bao nhiêu đồng phân cấu tạp của amino axit (chứa 1 nhóm , hai nhóm ) có công thức phân tử ? Chọn một đáp án dưới đây A. 6 B. 7 C. 8 D. 9 Đáp án là : (D) Bài : 8213 Cho các chất: . Trật tự tăng dần tính bazơ (theo chiều từ trái qua phải) của 5 chất trên là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 8212 Cho các chất sau: Trật tự tăng dần tính bazơ (từ trái qua phải) của 5 chất trên là Chọn một đáp án dưới đây A. (1), (5), (2), (3), (4) B. (1), (2), (5), (3), (4) C. (1), (5), (3), (2), (4) D. (2), (1), (3), (5), (4) Đáp án là : (A) Bài : 8211 Câu nào dưới đây không đúng? Chọn một đáp án dưới đây
  7. A. Các amin đều có tính bazơ B. Tính bazơ của tất cả các amin đều mạnh hơn C. Anilin có tính bazơ yếu hơn D. Tất cả các amin đơn chức đều chứa 1 số lẻ nguyên tử H trong phân tử Đáp án là : (B)
Đồng bộ tài khoản