Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 50

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
46
lượt xem
6
download

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 50

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 50 giới thiệu một hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay. tài liệu này sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập, luyện tập và tự kiểm tra đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức, nâng cao khả năng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 50

  1. Bài : 8210 Tính bazơ của etylamin mạnh hơn amoniac là do Chọn một đáp án dưới đây A. nguyên tử N còn đôi electron chưa tạo liên kết B. nguyên tử N có độ âm điện lớn C. nguyên tử N ở trạng thái lai hoá D. nhóm etyl ( ) là nhóm đẩy electron Đáp án là : (D) Bài : 8209 Cặp ancol và amin nào sau đây có cùng bậc? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 8208 Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo của amin bậc nhất có công thức phân tử ? Chọn một đáp án dưới đây A. 4 B. 6 C. 8 D. 10 Đáp án là : (A) Bài : 8207 Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo của amin có công thức phân tử ? Chọn một đáp án dưới đây A. 7 B. 8 C. 9 D. 10 Đáp án là : (B)
  2. Bài : 8206 Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo của amin có công thức phân tử Chọn một đáp án dưới đây A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Đáp án là : (C) Bài : 8204 X và Y là 2 axit hữu cơ no, đơn chất, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Cho hỗn hợp gồm 2,3 gam X và 3 gam Y tác dụng hết với kim loại K thu được 1,12 lít hiđro (đktc). Công thức phân tử của 2 axit là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 8203 Chiều giảm dần tính axit (từ trái qua phải) của 3 axit: là Chọn một đáp án dưới đây A. X, Y, Z B. Y, Z, X C. X, Z, Y D. Z, Y, X Đáp án là : (D) Bài : 8202 Để trung hoá 140 gam 1 chất béo cần 15ml dung dịch 1M. Chỉ số axit của chất béo đó bằng bao nhiêu? Chọn một đáp án dưới đây
  3. A. 5 B. 6 C. 7 D. 8 Đáp án là : (B) Bài : 8201 Khi xà phòng hoá 1,5 gam chất béo cần 100ml dung dịch 0,1M. Chỉ số xà phòng hoá của chất béo đó là bao nhiêu? Chọn một đáp án dưới đây A. 373,33 B. 0,3733 C. 3,733 D. 37,333 Đáp án là : (A) Bài : 8200 Đốt cháy hoàn toàn 3 gam axit cacboxylic X rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy lần lượt qua bình (1) đựng axit đặc và bình (2) đựng dung dịch NaOH đặc, dư. Sau thí nghiệm bình (1) tăng 1,8 gam; bình (2) tăng 4,4 gam. Công thức cấu tạo của X là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. E. Đáp án là : (A) Bài : 8199 Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol este thu được 19,8 gam và 0,45 mol nước. Công thức phân tử của este là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B)
  4. Bài : 8198 Để điều chế axit benzoic , người ta đun 46 gam toluen với dung dịch đồng thời khuấy mạnh liên tục. Sau khi phản ứng kết thúc, khử còn dư, lọc bỏ sinh ra, cô cạn nước, để nguội rồi axit hoá dung dịch bằng axit clohiđric thì tách ra, cân được 45,75 gam. Hiệu suất của toàn bộ quá trình là Chọn một đáp án dưới đây A. 60,0% B. 75,0% C. 99,5% D. 80,0% Đáp án là : (B) Bài : 8197 Đốt cháy 6 gam este X thu được 4,48 lít (đktc)và 3,6 gam nước. X có công thức phân tử nào dưới đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 8195 Đốt cháy hoàn toàn a mol este X tạo bởi ancol no, đơn chức, mạch hở và axit không no (có 1 liên kết đôi), đơn chức, mạch hở thu được 4,48 lít (đktc) và 1,8 gam nước. Giá trị của a là Chọn một đáp án dưới đây A. 0,05 mol B. 0,10 mol C. 0,15 mol D. 0,20 mol Đáp án là : (B) Bài : 8194 Hỗn hợp A gồm 1 axit no, đơn chức, mạch hở và 1 este no, đơn chức, mạch hở. Để phản ứng vừa hết với m gam A cấn 400ml dung dịch 0,5M. Nếu đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp này thu được 0,6 mol thì số gam nước thu được là Chọn một đáp án dưới đây
  5. A. 1,08 gam B. 10,8 gam C. 2,16 gam D. 21,6 gam Đáp án là : (B) Bài : 8193 Đốt cháy 1 este no, đơn chức, mạch hở thu được 1,8 gam nước. Thể tích khí (đktc) thu được là Chọn một đáp án dưới đây A. 2,24 lít B. 4,48 lít C. 3,36 lít D. 1,12 lít Đáp án là : (A) Bài : 8192 Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este X thu được 0,3 mol và 0,3 mol nước. Nếu cho 0,1 mol X tác dụng hết với thì thu được 8,2 gam muối. Công thức cấu tạo của X là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 8191 Đốt cháy 3,7 gam chất hữu cơ X cần dùng 3,92 lít oxi (đktc) thu được và nước có tỉ lệ số mol 1 : 1. X tác dụng với tạo ra 2 chất hữu cơ. Công thức phân tử của X là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 8190
  6. Khi đốt cháy hoàn toàn 1 este X cho . Để thuỷ phân hoàn toàn 6,0 gam este X cần dung dịch chứa 0,1 mol . Công thức phân tử của este là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 8189 Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp các este no, dơn chức, mạch hở. Sản phẩm cháy được dẫn vào bình đựng dung dịch nước vôi trong thấy khối lượng bình tăng 6,2 gam. Số mol và sinh ra lần lượt là Chọn một đáp án dưới đây A. 0,1 và 0,1 B. 0,01 và 0,1 C. 0,1 và 0,01 D. 0,01 và 0,01 Đáp án là : (A)
Đồng bộ tài khoản