Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 60

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
42
lượt xem
11
download

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 60

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 60 giới thiệu một hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay. tài liệu này sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập, luyện tập và tự kiểm tra đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức, nâng cao khả năng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 60

  1. Bài : 7999 Chất hữu cơ X có công thức phân tử . Số lượng các đồng phân của X có phản ứng với Na là Chọn một đáp án dưới đây A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 Đáp án là : (A) Bài : 7998 Chất hữu cơ X có công thức phân tử . Số lượng các đồng phân của X là Chọn một đáp án dưới đây A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 Đáp án là : (D) Bài : 7997 Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, độ tan trong nước của ancol đều cao hơn so với hiđrocacbon, dẫn xuất halogen, ete có phân tử khối tương đương hoặt có cùng số nguyên tử cacbon là do Chọn một đáp án dưới đây A. ancol có phản ứng với Na B. ancol có nguyên tử oxi trong phân tử C. giữa các phân tử ancol có liên kết hiđro D. trong phân tử ancol có liên kết cộng hoá trị Đáp án là : (C) Bài : 7996 Theo danh pháp IUPAC hợp chất có tên gọi là Chọn một đáp án dưới đây A. 3-metylbut-2-en-1-ol B. 2-metylbut-2-em-4-ol C. pent-2-en-1-ol D. ancol isopent-2-en-1-ylic Đáp án là : (A)
  2. Bài : 7992 Trong số các polime sau đây: (1) Tơ tằm; (2) sợi bông; (3) len; (4) tơ enang; (5) tơ visco; (6) nilon 6,6; (7) tơ axetat. Loại tơ có nguồn gốc từ xenlulozơ là: Chọn một đáp án dưới đây A. (1), (2), (3) B. (2), (5), (7) C. (2), (3), (6) D. (5), (6), (7) Đáp án là : (B) Bài : 7982 Poli (vinyl ancol) là polime được điều chế qua phản ứng trùng hợp của monome nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Tất cả đều sai. Đáp án là : (B) Bài : 7975 Cho dãy biến hóa sau: Các chất có thể là: Chọn một đáp án dưới đây A. và
  3. B. và C. và D. Cả A, B, C đều đúng. Đáp án là : (A) Bài : 7968 Đốt cháy hết a mol một aminoaxit được 2a mol và 0,5 mol . Aminoaxit trên có công thức nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 7967 Một hợp chất hữu cơ X thuộc loại hợp chất thơm có công thức phân tử , có thể phản ứng với NaOH và HCl. Công thức cấu tạo của X là: Chọn một đáp án dưới đây A. octo B. para C. meta D. Câu A + B + C Đáp án là : (D) Bài : 7966
  4. Phát biểu nào sau đây không đúng: Chọn một đáp án dưới đây A. Anilin là bazơ yếu hơn amoniac vì ảnh hưởng hút electron của nhân lên nhóm bằng hiệu ứng liên hợp. B. Anilin không làm đổi màu giấy quỳ tím ẩm. C. Anilin tác dụng được với HBr vì trên N còn dư đôi electron tự do. D. Nhờ có tính bazơ, anilin tác dụng được với dung dịch . Đáp án là : (D) Bài : 7965 Hãy sắp xếp các chất sau đây theo trật tự tăng dần tính bazơ: và . Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Tất cả đều sai. Đáp án là : (B) Bài : 7964 Hợp chất X gồm các nguyên tố C, H, O, N với tỉ lệ khối lượng tương ứng là 3:1:4:7. Biết phân tử chỉ có 2 nguyên tử nitơ. X có công thức phân tử là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Tất cả đều sai. Đáp án là : (C) Bài : 7954
  5. X là một no chỉ chứa một nhóm và một -COOH. Cho X tác dụng với HCl dư, ta thu được muối clohiđrat của X. Công thức phân tử của X là công thức nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Kết quả khác. Đáp án là : (D) Bài : 7951 X là hợp chất hữu cơ mạch hở chứa các nguyên tố C, H, N trong đó N chiến 23,72%. X tác dụng với HCl theo tỉ lệ mol 1:1. Công thức cấu tạo của X là công thức nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. ; C. ; D. (B + C) đúng. Đáp án là : (D) Bài : 7950 Khi đốt cháy các đồng đẳng của metylamin, tỉ lệ thể tích biến đổi như thế nào theo số lượng nguyên tử trong phân tử?
  6. Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 7949 Hỗn hợp X gồm 2 aminoaxit no, Y chứa 2 nhóm axit, một nhóm amino, Z chứa 1 nhóm axit, 1 nhóm amino. . Đốt 1 mol Y hoặc 1 mol Z thì số mol thu được nhỏ hơn 6. Công thức phân tử của Y và Z lần lượt là: Chọn một đáp án dưới đây A. và B. và C. và D. Tất cả đều sai. Đáp án là : (C) Bài : 7948 Điều khẳng định nào sau đây luôn luôn đúng: Chọn một đáp án dưới đây A. Phân tử khối của một amin đơn chức luôn luôn là số chẵn. B. Amin luôn luôn phản ứng với . C. Mọi amin đơn chức đều chứa một số lẻ nguyên tử H trong phân tử. D. B, C đúng. Đáp án là : (D) Bài : 7946 Câu không đúng là trường hợp nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. Thủy phân protein bằng axit hoặc kiềm khi nung nóng sẽ cho một hỗn hợp các aminoaxit. B. Phân tử khối của một aminoaxit (gồm một chức và một chức -COOH) luôn luôn là số lẻ.
  7. C. Các aminoaxit đều tan trong nước. D. Dung dịch aminoaxit không làm giấy quỳ đổi màu. Đáp án là : (D) Bài : 7942 Hợp chất X chứa các nguyên tố C, H, O, N và có phân tử khối là 89 đvC. Khi đốt cháy 1 mol X thu được hơi nước, 3 mol và 0,5 mol . Biết rằng X là hợp chất lưỡng tính và tác dụng với nước brom. X là hợp chất nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Tất cả đều sai. Đáp án là : (C)
Đồng bộ tài khoản